Безработица 

Безработица

Ако като гражданин на страна от ЕС последно сте работили със задължение за осигуряване в Германия и загубите Вашата работа, евентуално имате право на обезщетение за безработица. Обезщетението за безработица трябва да се подсигури социално от работниците, които губят своята работа. 

1. Обща информация

По принцип важи: Ако станете безработни, трябва да се обърнете към трудовото управление на страната, в която последно сте работили.

Внимание: Ако работите в страна, различна от страната в която живеете (напр. пограничен работник), тогава важат специални условия.

За Вашето право на помощи за безработица важат същите условия както и за гражданите на страната, в която сте работили за последно. Трудовият и осигурителният стаж, които сте придобили в други страни, ще бъдат взети под внимание при обработката на Вашето заявление.

Всеки, който последно е работил в Германия и остане безработен, той не е сам, а при определени условия получава подкрепа от държавата. Вие получавате не само финансова помощ. Вие имате възможността за търсенето на работа да използвате услугите на Федералната агенция по заетостта. Агенциите по труда и бюрата по труда разполагат с множество инструменти за стимулиране (напр. обучения и допълнителни образования), които са заложени в Социалните кодекси II и III.

2. Обезщетение за безработица

Ако последно сте работили в Германия, при определени предпоставки имате право на обезщетение за безработица. Една предпоставка е вече да сте работили в рамките на определен период от време. По принцип за последните 30 месеца трябва да сте работили минимум 12 месеца със задължение за социално осигуряване. Ако сте имали предимно кратки трудови отношения, които от самото начало са били ограничени до не повече от 14 седмици, при определени обстоятелства стигат също 6 месеца трудова дейност.

Съвет: Също и периодите на работа в други страни на ЕС могат да бъдат взети под внимание при това. Те могат да бъдат доказани с помощта на формуляра PD U1. Информация за това можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Ако сте станали безработни или ако сте научили, че в скоро време ще загубите Вашата работа или Вашето място за обучение, сте задължени да се регистрирате в отговорната агенция по заетостта като търсещо работа лице.

Внимание: Вие трябва да се регистрирате като търсещо работа лице най-късно 3 месеца преди края на Вашето трудово отношение лично при отговорната агенция по заетостта. Ако разберете за прекратяването на Вашето трудово отношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва да се регистрирате лично в рамките на 3 дни при отговорната агенция по заетостта. За да спазите този срок, можете да се регистрирате като търсещо работа лице също и по телефона (безплатен сервизен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн. Личното посещение може да се извърши в по-късен момент. Ако пропуснете срока, Ви заплашва срок на блокиране, през който не можете да получавате помощи съгласно SGB III (обезщетение за безработица I).

Допълнителна информация за обезщетението за безработица можете да намерите в брошурата за безработни на Федералната агенция по заетостта.

Вие можете да вземете със себе си Вашето право на обезщетение за безработица за 3 до 6 месеца в друга страна на ЕС, за да търсите работа там. Това означава, че можете да вземете Вашето обезщетение за безработица от друга страна на ЕС за търсене на работа в Германия. И обратното, Вие можете да вземете Вашето немско обезщетение за безработица в друга страна на ЕС. Допълнителна информация за това можете да получите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Внимание: Ако искате да вземете своите помощи за безработица в друга страна, първо трябва да се обърнете към Вашето работно управление и да изпълните определени условия. В противен случай можете да загубите своето право на обезщетение.

3. Основно осигуряване

Основното осигуряване Ви дава минимума финансови средства, от който се нуждаете за издръжка.

Трудоспособните лица, които търсят работа и които нямат или имат прекалено малко право на обезщетение за безработица или имат прекалено нисък доход, получават обезщетение за безработица II съгласно Втория социален кодекс (SGB II), така нареченото „Hartz IV“.

Лицата, които например поради заболяване или пенсионна възраст не са трудоспособни и поради това не могат да работят, получават подкрепа съгласно Дванадесетия социален кодекс (SGB XII).

Внимание: За граждани на ЕС важат специални разпоредби при достъпа до социални помощи.
Вие можете да получавате помощи съгласно Дванадесетия социален кодекс (SGB II), ако Вие
работите в Германия, но не изкарвате достатъчно, за да покривате разходите си за живот или
сте работили в Германия за повече от една година и доброволно сте станали безработни. Ако сте работили по-малко от 1 година, тогава помощите са ограничени до 6 месеца.

Самотните, респ. самостоятелното възпитаващите имащи право на помощи лица понастоящем получават 449 евро месечно. Разумни разходи за подслон и отопление се поемат допълнително. При това Вашият доход се взима под внимание.

Ако пребивавате в Германия единствено за целите на търсене на работа и преди това не сте работили достатъчно дълго тук, Вие получавате помощи съгласно SGB II (основно осигуряване) и SGB XII (социална помощ) едва след 5-годишен законен престой в Германия.

Ако нямате право на социална помощ, но се нуждаете от помощ, до Вашето отпътуване или максимум за 1 месец в рамките на две години можете да получавате помощи съгласно SGB XII за храна, грижа за тялото и здраве, както и за подслон и хранене (преходна помощ). Тези помощи могат при особено тежки случаи (напр. неспособност за пътуване) в единични случаи могат да бъдат одобрени за над 1 месец.

Внимание: За получаването на преходни помощи при Вас не трябва да има на лице воля за заминаване. Такава воля за заминаване следователно също не трябва да бъде документирана.

Подробна информация можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица II/обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица – основно осигуряване за търсещи работа лица SGB II на Федералната агенция по заетостта. Използвайте също каталога Въпроси и отговори на Федералното министерство на труда и социалната политика.

Съвет: Ако имате право на социални помощи в Германия, това важи също за Вашите живеещи в Германия членове на семейството.