Безработица 

Назад към навигатора

Безработица

Ако като гражданин на страна от ЕС последно сте работили със задължение за осигуряване в Германия и загубите Вашата работа, евентуално имате право на обезщетение за безработица. Обезщетението за безработица трябва да се подсигури социално от работниците, които губят своята работа. 

1. Обща информация

По принцип важи: Ако станете безработни, трябва да се обърнете към трудовото управление на страната, в която последно сте работили.

Внимание: Ако работите в страна, различна от страната в която живеете (напр. пограничен работник), тогава важат специални условия.

За Вашето право на помощи за безработица важат същите условия както и за гражданите на страната, в която сте работили за последно. Трудовият и осигурителният стаж, които сте придобили в други страни, ще бъдат взети под внимание при обработката на Вашето заявление.

Който е работил последно в Германия и стане безработен, той не се оставя да се оправя сам, а при определени условия получава подкрепа от държавата. Вие получавате не само финансова помощ. Освен това имате възможност да използвате услугите на Федералната агенция по заетостта, за да търсите работа. Агенциите по труда и бюрата по труда разполагат с множество инструменти за стимулиране (напр. обучения и допълнителни образования), които са заложени в Социалните кодекси II и III.

2. Обезщетение за безработица

Ако последно сте работили в Германия, при определени предпоставки имате право на обезщетение за безработица. Една предпоставка е вече да сте работили в рамките на определен период от време. По принцип за последните 30 месеца трябва да сте работили минимум 12 месеца със задължение за социално осигуряване. Ако сте били основно на краткосрочна заетост, която е била ограничена до не повече от 14 седмици от самото начало, при определени обстоятелства 6 месеца заетост може да са достатъчни.

Съвет: Също и периодите на работа в други страни на ЕС могат да бъдат взети под внимание при това. Те могат да бъдат доказани с помощта на формуляра PD U1. Информация за това можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Ако сте станали безработни или ако сте научили, че в скоро време ще загубите Вашата работа или Вашето място за обучение, сте задължени да се регистрирате в отговорната агенция по заетостта като търсещо работа лице.

Внимание: Вие трябва да се регистрирате като търсещо работа лице най-късно 3 месеца преди края на Вашето трудово отношение лично при отговорната агенция по заетостта. Ако разберете за прекратяването на Вашето трудово отношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва да се регистрирате лично в рамките на 3 дни при отговорната агенция по заетостта. За да спазите този срок, можете да се регистрирате като търсещо работа лице също и по телефона (безплатен сервизен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн . Личното посещение може да се извърши в по-късен момент. Ако пропуснете срока, Ви заплашва срок на блокиране, през който не можете да получавате помощи съгласно SGB III (обезщетение за безработица I).

Допълнителна информация за обезщетението за безработица можете да намерите в брошурата за безработни на Федералната агенция по заетостта.

Можете да вземете правото си на обезщетение за безработица със себе си в друга страна от ЕС за 3 до 6 месеца, за да търсите работа там през това време. Това означава, че можете да вземете Вашето обезщетение за безработица от друга страна на ЕС за търсене на работа в Германия. И обратното, Вие можете да вземете Вашето немско обезщетение за безработица в друга страна на ЕС. Допълнителна информация за това можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Внимание: Ако искате да вземете своите помощи за безработица в друга страна, първо трябва да се обърнете към Вашето работно управление и да изпълните определени условия. В противен случай можете да загубите своето право на обезщетение.

3. Основно осигуряване

Основното осигуряване Ви дава минимума финансови средства, от който се нуждаете за издръжка.

Трудоспособните лица, които търсят работа и които нямат или имат твърде малко право на обезщетение за безработица, или имат твърде нисък доход, получават граждански обезщетения съгласно Втория социален кодекс (SGB II).

Лицата, които например поради заболяване или пенсионна възраст не са трудоспособни и поради това не могат да работят, получават подкрепа съгласно Дванадесетия социален кодекс (SGB XII).

Внимание: За гражданите на ЕС се прилагат специални разпоредби при достъпа до тези социални придобивки:

Можете да получавате обезщетения съгласно Втория социален кодекс (SGB II), ако

  • работите в Германия, но не печелите достатъчно, за да покриете разходите си за живот или
  • сте работили в Германия повече от 1 година и сте останали безработни недоброволно. Ако сте работили по-малко от 1 година, тогава помощите са ограничени до 6 месеца.

Самотни лица или самотни родители, имащи право на обезщетение, понастоящем получават 563 евро месечно. Разумни разходи за подслон и отопление се поемат допълнително. При това Вашият доход се взима под внимание.

Ако сте в Германия единствено с цел да търсите работа и преди това не сте работили достатъчно дълго тук, ще получите обезщетения по SGB II (основно осигуряване) и SGB XII (социална помощ) едва след 5-годишен законен престой в Германия.

Ако нямате право на социална помощ, но се нуждаете от подпомагане, можете да получавате обезщетения съгласно SGB XII за храна, лична хигиена и здраве, както и настаняване и хранене (преходни обезщетения), докато не напуснете страната или за максимум 1 месец в рамките на две години. Тези помощи могат при особено тежки случаи (напр. неспособност за пътуване) в единични случаи могат да бъдат одобрени за над 1 месец.

Внимание: За получаването на преходни помощи при Вас не трябва да има на лице воля за заминаване. Такава воля за заминаване следователно също не трябва да бъде документирана.

Подробна информация можете да намерите в брошурата за граждански обезщетения/обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица – основно осигуряване за търсещи работа лица SGB II на Федералната агенция по заетостта. Използвайте също каталога Въпроси и отговори на Федералното министерство на труда и социалната политика.

Съвет: Ако имате право на социални помощи в Германия, това важи също за Вашите живеещи в Германия членове на семейството.