Получаване на право

Назад към навигатора

Получаване на право

Да знаете, какво право имате като работник от ЕС, е едно. Да получите право, излиза извън рамките на това знание. Тук ще научите, как можете да прилагате своите права спрямо Вашия работодател, и къде можете да получите подкрепа.

1. Работна заплата

Ако работодателят не заплаща договорената заплата, трябва да го подканите писмено да плати неплатената заплата. Обърнете внимание да поставите срок от 2 седмици за плащането. В това писмо трябва да посочите работното време, за което изисквате заплатата, сумата на заплатата и Вашата банкова сметка.

Внимание: При подаване на искането за заплата трябва задължително да обърнете внимание на „срока на давност“, който е определен във Вашия трудов договор. Срок на давност е период, през който трябва да предявите своите искания за получаване на заплата спрямо работодателя. След изтичане на този срок исканията за получаване на заплата отпадат, като след това не можете да ги заявите нито при работодателя, нито по съдебен ред. Тъй като срокът на давност може да е определен също във важащия за Вашето трудово отношение тарифен договор, проверете също и тарифните разпоредби по тази тема.

Ако има работнически съвет във Вашето предприятие, трябва да се оплачете при работническия съвет или при друг отговорен за това орган в предприятието (напр. доверено лице) за дължимите плащания на заплата. Вие можете да получите подкрепа също и там при Вашите искания за заплата.

Ако работодателят въпреки всичко това не реагира на Вашето искане за плащане в рамките на законовия срок, можете да направите искане за плащане на заплатата по съдебен ред чрез иск в трудовия съд. Ако не говорите достатъчно немски език, за да водите процес, съдът автоматично ще привлече преводач.

Внимание: Пред съда трябва да докажете исканията за плащане на заплата. Поради това записвайте всеки ден Вашите работни часове. Накарайте Вашия шеф/ръководител да подпише Вашите записки. Ако това не е възможно, помолете за подпис например колега или колежка в работата. За целта можете да използвате календара за работно време , който можете да изтеглите и разпечатате. Правете също снимки с Вашия мобилен телефон. Колкото повече доказателства имате, толкова по-големи са Вашите шансове да получите парите си. Не забравяйте да съхранявате писмените трудови договори или другите документи за размера на трудовото възнаграждение, както и получените ведомости за заплата.

2. Уволнение

Ако сте били уволнени, в рамките на 3 седмици след получаване на уволнението трябва да подадете възражение в съда (възражение за закрила от уволнение). Този срок важи за всички уволнения, независимо от това, дали Вие попадате под Закона за закрила от уволнение.

Внимание: Ако пропуснете срока, последствията са тежки: Уволнението става ефективно с изтичане на срока на предизвестие и повече не можете да възразите срещу него.

Възражението за закрила от уволнение можете да подадете лично към трудовия съд, което означава, че не е задължително да Ви представлява адвокат. Представляване от адвокат е необходимо едва на 2. инстанция, т.е. ако трудовият съд (1. инстанция) е взел решение и се подава възражение срещу присъдата на трудовия съд пред Федералния трудов съд. С възражението за закрила от уволнение преследвате целта, трудовият съд да установи уволнението като неефективно. Ако възражението е успешно, уволнението е неефективно. Това означава, че Вашето трудово отношение продължава да съществува. След това трябва да ходите на работа и работодателят трябва да Ви плаща заплата.

Възражение за закрила от уволнение можете да подадете също тогава, когато не продължавате трудовото отношение, а искате да получите неустойка. Тъй като не можете да получите принудително този резултат, възражението винаги се насочва към установяването, че уволнението е неефективно. В течение на съдебната процедура можете да се споразумеете с работодателя за неустойка (така нар. уреждане на неустойка).

Внимание: Използвайте възможно най-бързо подкрепата на синдикатите или други консултативни центрове, или потърсете адвокат, който е специализиран в трудовото право.

Възражението може да се подаде при трудовия съд, в чиято област работодателят има местоживеене или фирмена регистрация, или където работата обикновено се извършва или се е извършвала за последно. Кой трудов съд е това можете да откриете в съдебния портал на федерацията на провинции (съдебен регистър ). При трудовия съд има също правен отдел, който приема също и устни възражения и искове. Не забравяйте да предадете там писмените трудови договори, доказателства за работното време или другите документи за размера на трудовото възнаграждение, както и получените ведомости за заплата – най-добре под формата на копие.

При съдебна процедура възникват съдебни разходи. По принцип те трябва да се поемат от страната, която загуби процеса. При частична победа в процеса разходите се споделят подялово.

Внимание: На първата инстанция всяка страна трябва сама да поеме разходите за адвокат. Поради това Вие трябва да заплатите разходите си за адвокат, дори ако спечелите правния спор.

Ако не можете да си позволите разходите за правен спор, можете да заявите помощ за покриване на разноските по делото. Помощта за покриването на разноските по делото се отпуска за всички съдебни процедури или правни консултации, тя не е ограничена до процеси от трудовото право. Повече за това в ЧЗВ.

Работници, които са членове в продължение на минимум 3 месеца на даден синдикат, се консултират и представляват пред съда безплатно от синдиката.

Ако Вие имате трудности при немските органи да прилагате правата си като граждани на ЕС, допълнително може да помогне безплатната услуга на националните органи SOLVIT, която е представена във всички страни на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Предпоставка е, че все още да не сте възразявали по въпроса съдебно и да има референция към правото на ЕС. SOLVIT може да се включи чрез формуляра за контакт на Интернет страницата на SOLVIT.

3. Дискриминация/тормоз

Ако Вие се чувствате ощетени или третирани неправилно от своя работодател или от други работници в предприятието, можете първо да се оплачете при отговорен за това орган в предприятието (напр. доверено лице). В предприятия с работнически съвет може да се привлече член на работническия съвет за подпомагане или посредничество. 

Към задачите на работническия съвет спада да стимулира интеграцията на чуждестранните работници в предприятието, както и – заедно с работодателя – да следи за това, всички работещи в предприятието лица да се третират съгласно основите на правото и справедливостта. Всяка дискриминация на лице поради тяхната раса или поради техния произход, тяхното родословие или националност, тяхната религия или светоглед е недопустима.

Освен това можете да повдигнете трудово правни искове

  • за обезщетяване на всякакъв вид тормоз
  • за възстановяване на щети поради обусловено от тормоза заболяване, ако работодателят има вина за тормоза, т.е. ако самият той е осъществявал тормоз или умишлено или небрежно е допуснал осъществяването на произлизащ от колеги тормоз

чрез правен иск при съответния трудов съд.