Office for the Equal Treatment of EU Workers

Признаване на чуждестранни професионални квалификации

След влизане в сила на Закона за признаване на професионалните квалификации през 2012 г., всяко лице, притежаващо чуждестранна професионална квалификация, има законово право на процедура за признаване на съответната чуждестранна квалификация.

В Германия има професии, които могат да се упражняват само с държавен лиценз. За тези „регламентирани професии“ трябва да докажете определени квалификации, за да получите достъп до професията и нейното упражняване. Това означава, че първо трябва да преминете през процедура за признаване на професионалната квалификация. Тази процедура се провежда от местната служба, компетентна по отношение на съответната професия.

  • Интернет порталът „Процедура за признаване в Германия“ (линкът не се предоставя на български език) с онлайн търсачката „Помощ при признаването" (линкът не се предоставя на български език) Ви показва къде можете да намерите съответната институция и предлага важна информация, свързана с процедурата по признаване на квалификацията.
  • Обширен каталог с въпроси и отговори, свързани с темата за признаване на професионална квалификация, ще намерите тук.

В рамките на процедурата за признаване на професионална квалификация се проверява дали чуждестранната и германската професионална квалификация са еквивалентни или дали е необходимо приравняване (проверка за еквивалентност).

  • Базата данни anabin (линкът не се предоставя на български език) предоставя информация за оценяване на чуждестранни дипломи и подпомага службите, работодателите, наетите и частните лица да класифицират чуждестранната квалификация в съответствие с немската образователна система.
  • Порталът BQ (линкът не се предоставя на български език) предлага на камарите и предприятията широкообхватна информационна и работна платформа, с помощта на която, ако съответната квалификация е законово регулирана в Германия (референтна професия), могат по-добре се оценяват и класифицират чуждестранните професионални квалификации.

За определени професии необходимостта от проверка на еквивалентността може да отпадне. За започване на работа обаче дори и в такъв случай трябва да подадете заявление и да получите разрешително за практикуване на професията – за лекарите това е апробацията. За целта се налага да представите определени документи (напр. за езикови познания, официално свидетелство за съдимост и т. н.). Допълнителна информация по тази тема ще намерите в раздел „Често задавани въпроси".

Ако имате професия, нерегламентирана в Германия, не трябва да преминавате през процедура по признаване на професионалната квалификация. Въпреки това тази процедура може да Ви е от помощ при търсенето на работа, тъй като чрез нея работодателят може по-добре да прецени чуждестранната професионална квалификация.
Завършилите висше учебно заведение могат да получат индивидуално оценяване на дипломата си от Централно бюро за чуждестранно образование (линкът не се предоставя на български език), с което да повишат шансовете си за успешно кандидатстване за работа.

Съвет: Първоначална консултация по телефона по въпроса за признаването на квалификации можете да получите от горещата линия „Работа и живот в Германия“(линкът не се предоставя на български език). Горещата линия предлага широкообхватни консултации на немски и английски език по следните теми:

  • търсене на работа, работа и

  • признаване на чуждестранно професионално образование

  • влизане и пребиваване в страната

  • изучаване на немски език

Можете да се свържете с горещата линия от понеделник до петък между 9:00 и 15:00 часа на телефон +49 30 1815 - 1111

Програмата за подпомагане „Интеграция чрез квалификация“ (IQ) (линкът не се предоставя на български език) предлага необходимите консултации за признаване на дипломи и квалификация за цяла Германия, както и квалификации за регламентирани и нерегламентирани професии.

Съвет: При провеждане на процедурата за признаване на квалификация можете да получите финансова помощ от различни държавни служби. Допълнителна информация по тази тема ще намерите в ЧЗВ. При провеждане на процедурата за признаване на квалификация предприятията също подпомагат сътрудниците си по много начини, напр. завършването на квалификационни курсове. Важни лица за контакт в предприятията са още членовете на работническите съвети и на комитетите по персонала.

ЧЗВ – Признаване на чуждестранни професионални квалификации

Германските служби по заетостта могат да Ви предоставят финансова помощ за провеждане на процедурата по признаване еквивалентността на професията Ви.
Ако търсите работа, разходите по процедурата по признаване еквивалентността на професията Ви, например разходи за преводи, заверки и такси, могат да бъдат поети от бюджета за посредничество на Агенцията по заетостта. Участието в мерки, които подпомагат професионалната интеграция посредством придобиване на професионални познания, също може да бъде подпомогнато от германските служби по заетостта.

При определени условия може да се получи финансиране и на разходите за допълнително професионално обучение и квалификация както на търсещите работа, така и на вече наетите лица. Допълнителното професионално обучение и квалификация обаче трябва да служат за признаване на чуждестранна професионална образователна степен и да увеличават шансовете за реализация на пазара на труда.

Трябва предварително да подадете заявление за поемане на разходите за посочените по-горе мерки в компетентната Агенция по заетостта, или, ако получавате обезщетение за безработица тип II – в бюрото по труда.

Ако нямате право на подпомагане от службите по заетостта, можете да подадете заявление за получаване на държавна субсидия за признаване на професионалната квалификация до 30.09.2019 г. Държавната субсидия за признаване на професионална квалификация е предназначена най-вече за наети лица, които работят по специалността на притежаваната от тях професионална квалификация и имат много ниски доходи. Държавната субсидия за признаване на професионалната квалификация е в размер на максимум 600 евро и не трябва да се връща на държавата. Важно е да подадете молбата за получаване на субсидия преди да предприемете мерки по признаване на професионалната Ви квалификация. Можете да подадете молбата например в консултативен център по въпросите на признаване на професионална квалификация към програмата за подпомагане „Интеграция чрез квалификация“ (IQ)в близост до Вас. Информация за субсидията за признаване на професионалната квалификация ще намерите тук.

В Баден-Вюртемберг, Берлин и Хамбург съществуват също програми на ниво федерална провинция, които предлагат финансова помощ и извън субсидията за признаване на квалификацията.

За 7 „секторни“ професии (лекари, зъболекари, ветеринарни лекари, фармацевти, медицински сестри, акушери, архитекти) Европейският съюз предвижда автоматично признаване на професионалната квалификация. Причината е, че за тези професии съществуват единни стандарти за образование, които важат за целия Европейски съюз. Ако в качеството си на гражданин на ЕС искате да упражнявате една от тези професии в друга държава – членка на ЕС, то признаването ѝ не може да зависи от проверка за еквивалентност. За започване на работа обаче и за тези професии трябва да подадете заявление и да получите разрешително за практикуване на професията – за лекарите това е апробацията. За целта се налага да представите определени документи (напр. за езикови познания, официално свидетелство за съдимост и т. н.).