Office for the Equal Treatment of EU Workers

Признаване на чуждестранни професионални квалификации

В процедурата за професионално признаване можете да проверите Вашите придобити в чужбина квалификации и да установите тяхната еквивалентност със степен на завършване в целевата страна. В някои професии такова признаване е задължително за упражняването на професия.

1. Защо признаване на професия?

Специалистите с чуждестранна професионална или академична квалификация имат законовото право, тяхната квалификация да бъде сравнена с немска степен на завършване и да бъде оценена. Степените на завършване и квалификациите са напълно решаващи на немския пазар на труда. За някои работи, в така наречените регламентирани професии, задължително трябва да се докаже определена квалификация. За други работи (в нерегламентирани професии) признаването на квалификации наистина не е задължително по закон, но в много случаи е предимство. Точно когато искате работа, която съответства на придобитата от Вас квалификация, трябва да се погрижите за признаване на Вашата професионална квалификация. В противен случай може да ви се случи, че въпреки добра квалификация в Германия работите професия, която е много под Вашите професионални компетенции.  

Съвет: Преди да започнете процедурата по признаване, трябва да се консултирате със специализиран в признаването орган. Често има особености в процедурата или специфични изисквания, за които може да Ви посъветват консултативните центрове. Те придружават процедурата и могат да дадат ценни съвети за финансово подпомагане. Тук ще намерите квалифициран консултативен център близо до Вас.  

2. Задължително необходимо признаване – регламентирани професии

При регламентираните професии (независимо от страната на образование) задължително е необходимо признаване. Примери за регламентирани професии са: Медицински професии (с изключение на помощните дейности), адвокат, учител, възпитател или инженер. Списък с всички професии, които са регламентирани в Германия, можете да намерите тук

В процедурата по признаване се проверява, дали Вашите професионални квалификации са сравними с немската референтна професия. По този начин се проверява еквивалентността. За целта отговорният орган разглежда Вашите документи (напр. свидетелства за завършено образование, изпити, съдържания на образованието и др.). Също и Вашият професионален опит играе роля тук. 

Процедурите по признаване в Германия се извършват от различни органи, които отговарят за признаването на професионални квалификации. Решаващо е, за коя професия става въпрос. Кой орган отговаря за Вас, можете да научите в помощника за намиране на признаване. Помощникът за намиране на признаване може да се повика на различни езици.

Пример: Ако бихте желали да знаете, дали и къде можете да признаете Вашето образование като възпитател, въведете Вашата професия в помощника за намиране на признаване. Тук ще получите най-важната информация за това, дали Вашата професия е регламентирана или нерегламентирана, какви изисквания има към професията в Германия, и какво образование трябва да сте завършили. Помощникът за намиране на признаване Ви отвежда също до органа, където можете да заявите установяването на еквивалентността за Вашата професия. 

За заявка за признаване (установяване на еквивалентността) не се нуждаете от немско гражданство, нито пък от местоживеене в Германия. Достатъчно е да притежавате завършена професионална квалификация от чужбина и да искате да работите в Германия. 

Съвет: От 2016 г. гражданите на ЕС имат възможността да признаят професиите аптекар, специализирана гледачка или специализиран гледач, физиотерапевт, планински водач и агент на недвижими имоти също и дигитално. В ЧЗВ ще научите повече относно европейския професионален документ за самоличност.

3. Признаване при нерегламентирани професии

Към нерегламентираните професии в Германия се считат всички професии, които се изучават в двойната система (професионално училище и обучение в предприятието). Понастоящем това са около 330 професии. За нерегламентираните професии формално признаване не е задължителна предпоставка за почване на работа. Можете да се кандидатирате директно като монтажник, автомеханик или също индустриален търговец при даден работодател. 

Но също и когато можете да започнете директно работа в една от нерегламентираните професии, признаването на Вашето образование може да си струва. Защото призната като еквивалентна степен на завършване Ви позволява по-лесно намиране на работа, която отговаря на Вашите квалификации. Също така имате по-бърз достъп до професионална квалификация. 

4. Какво важи за степените на завършване на училище и висше училище? 

За равноправието с немска степен на завършване на училище за професионални цели органите за признаване на свидетелства на федералните провинции, които можете да повикате чрез базата данни anabin. За признаването на степени на завършване на училище за целите на допускане до висши училища по принцип отговарят висшите училища

Ако в чужбина сте придобили степен на завършване на висше училище, можете да дадете за оценка Вашата диплома на Централното бюро за чуждестранно образование (ZAB) и да получите оценка за това, с коя немска степен на завършване на висше училище е сравнима Вашата степен. По този начин Ви се удава не само значително по-бързо започване на работа, но също и съгласно Вашите квалификации. За признаването на оценки от следване и изпити по принцип отговаря висшето училище, в което искате да кандидатствате. Изключение правят специалностите, които се завършват с държавен изпит и се признават от съответните служби за изпити във федералните провинции. Те оценяват за Вас, на каква степен можете да продължите Вашето следване в Германия. 

Първо място за контакт за Вас са студентските секретариати на висшите училища, както и Германската служба за академичен обмен (DAAD), която консултира също за магистърски програми и промоции. Подробна информация за съответните процедури за признаване в академичната и училищна област можете да намерите тук

5. Консултация и информационни портали

Интернет порталът „Признаване в Германия“, базата данни anabin и BQ порталът спадат към трите централни Интернет портала, които предоставят информация по темата за признаване на чуждестранни професионални квалификации/следване.

Внимание: Порталите често са налични също на няколко езика. Моля, проверете, дали можете да се информирате по най-важните теми на Вашия майчин език. 

Признаване в Германия

Порталът „Признаване в Германия“ показва компактен преглед на различните процедури за професионално признаване, както и за отговорните органи. Признаване в Германия разполага с онлайн инструмент, „помощника за намиране на признаване“, който Ви води стъпка по стъпка през процедурата по признаване. Освен това ще намерите подробна информация за различните пътища на образование – училище, професия, обучение и висше училище – както и търсенето на работа и разнообразни предложения за консултация. 

Съвет: Телефонна първоначална консултация по темата за признаването извършва горещата линия “Работа и живот в Германия“. Горещата линия предлага обширни консултации на немски и английски език по темите „Търсене на работно място и работа“, „Признаване на чуждестранни професионални степени“, „Пристигане и престой“, както и „Учене на немски език“. Горещата линия е достъпна от понеделник до петък от 9 до 15 часа на телефонен номер: +49 30 1815 - 1111.

В цялата страна консултанти на насърчителната програма Интеграция чрез квалификация (IQ) предлагат необходимите консултации за признаването и квалификацията и предлагат също квалификации като за регламентирани, така също и за нерегламентирани професии. 

Съвет: Можете да се възползвате от консултация за признаването също и в чужбина. Проектът ProRecognition консултира понастоящем в 10 страни специалисти относно признаването. В Европейския съюз бяха учредени консултативни центрове в Полша и Италия. Консултации се извършват при немските чуждестранни търговски камари. 

anabin

Базата данни anabin предоставя информация за оценяването на чуждестранни образователни квалификации и подпомага властите, работодателите, но също и Вас като работници при класифицирането на Вашите квалификации, придобити в чужбина, в рамките на германската образователна система.

BQ портал

Информационният портал за чуждестранни професионални квалификации (BQ портал) на Федералното министерство на икономиката и енергетиката свързва на една платформа всички приложими информации за чуждестранните професионални квалификации и системите за професионално обучение. Той предлага точно на камарите и предприятията обширна платформа със знания. Освен това порталът предлага подробна информация относно протичането и условията на процедурата по признаване в Германия.
 

ЧЗВ – Признаване на чуждестранни професионални квалификации

Отговорният административен орган проверява, дали придобитата в чужбина специалност е еквивалентна с немската съпоставима професия. Вашата специалност е еквивалентна, ако няма значителни разлики между Вашата чуждестранна и съответната немска специалност. 
Освен образованието отговорният административен орган взима също под внимание Вашия придобит в страната или чужбина професионален опит. Установени съществени разлики могат да бъдат компенсирани чрез съответен професионален опит или също чрез допълнително обучение.

По принцип процедурата по признаване завършва в рамките на три месеца след подаване на пълните документи за заявка, което означава, че срокът започва да тече едва тогава, когато всички необходими документи са на лице. В особено тежки случаи тя може да бъде удължена еднократно. Случаят е такъв тогава, когато липсват доказателства и трябва да бъдат изискани от чужбина или се извършва анализ на квалификацията. Ако получите за Вашата придобита в чужбина професия пълна еквивалентност със съпоставимото немско образование, тогава имате право на третиране и заплащане като немски работни.
При частична еквивалентност в определени области има значителни разлики между Вашите професионални и немските референтни квалификации. Решението показва детайлно пропуските, така че те могат да бъдат запълнени насочено с квалификации за корекция.
Решение за липса на еквивалентност се взима рядко, защото преди да се извърши процедура по признаване, подаващото заявката лице получава обширна консултация. Научете повече тук.
 

Ако например сте завършили професионално обучение в чужбина и не можете да представите всички документи в Германия, можете да докажете Вашите професионални компетенции на практика чрез анализ на квалификацията. Това не е изпит, а 

  • Вие провеждате например специализиран разговор с експерт в изучената от Ваш професия, 
  • Вие доказвате Вашите способности чрез пробна работа или 
  • работите изпитателно в предприятие.

Самите Вие имате възможността да покажете на потенциалния работодател, какво можете и работодателят може сам да оцени по-добре Вашите професионални способности.  
Всички важни информации за това, както и за финансовата подкрепа ще намерите на този линк
 

В хода на реформата на директивата на ЕС от 2005 г. на 18 януари 2016 г. влязоха в сила нови промени, включително въвеждането на професионални документи за самоличност.
От 2016 г. е възможно да работите като фармацевт, специализиран гледач, физиотерапевт, планински водач и агенти за недвижими имоти чрез признаване в цифров процес (европейски професионален документ за самоличност). С този електронен сертификат процедурата по признаване значително се ускорява и опростява. Той може да се заяви директно чрез уеб страницата Your Europe на Европейската комисия.

На уеб страницата Признаване в Германия ще намерите детайлна информация за процедурата за европейския професионален документ за самоличност. На страницата ще намерите също директния линк за подаване на заявление, както и видео с обяснения на няколко езика.
 

Нерегламентирани професии в Германия са всички около 330 професии, които се изучават в двойната система (професионално училище и обучение в предприятието). Примери за това са: Занаятчийски професии като монтажник, пекар, дърводелец, зидар, фризьор. Технически професии като електротехник, мехатроник или иконономически професии като индустриален търговец, търговец по търговия на едро или външна търговия, банкер.

За тези професии няма законово предписание за упражняване на професията. Поради това не е необходима също процедура за признание със сравнима професия Гражданите на съюза по този начин могат да се кандидатират за работа непосредствено на немския пазар на труда. Оценката на чуждестранната квалификация в тези случаи се извършва от работодателя.

Въпреки това може да е разумно, да организирате признаване на Вашата специалност също и в Германия, за да направите Вашата чуждестранна квалификация по-разбираема за работодателите и предприятията. Освен това една призната като еквивалентна специалност предлага по-лесен достъп до адекватно заплатена работа и до професионална квалификация. Списъкът на всички професии с обучение в Германия можете да намерите тук.

При чуждестранни дипломи за висше образование, които водят до нерегламентирана професия, напр. математик, иконом, журналист, също не се изисква признаване.
 

Повечето професии в Германия спадат към нераглементираните професии. Проверката на еквивалентността има различна функция при регламентираните и нерегламентираните професии. Регламентирана професия е професия, която може да се упражнява само тогава, когато е било предоставено доказателство за определена квалификация. Това са например медицинските професии, правните професии, преподавателската служба към държавните училища, както и професии за обществена служба (напр. войник или полицай). Също и академичните професии могат да са регламентирани, като например образованието на архитекти или инженери. Можете да проверете на Интернет страницата на Федералната агенция по заетостта и на многоезичната уеб страница на Комисията на ЕС, кои професии са регламентирани и се нуждаят от признание. Чрез линка към помощника за намира на признание ще бъдете отведени директно до административния орган, който ще извърши процедура за признаване за Вас.    
 

По принцип за процедурата се дължат такси. От части те могат да се различават и зависят от разпоредбите за таксите на съответния административен орган, както и от работата, която е необходима за осъществяване на процедурата. Понастоящем таксите са между 25€ и 1.000€.
IHK FOSA и занаятчийската камара изискват, според сложността на процедурата, между 100€ и 600€. В случаите, в които одобрението бъде отказано, трябва да се очакват разходи между 100€ и 200€. Също и разходите за заверките, преводите или копията са за Ваша сметка. IQ мрежата Баден-Вюртемберг дава оценка за това, какви разходи биха могли да възникнат. 

Германските служби по заетостта могат да Ви предоставят финансова помощ за провеждане на процедурата по признаване еквивалентността на професията Ви.
Ако търсите работа, разходите по процедурата по признаване еквивалентността на професията Ви, например разходи за преводи, заверки и такси, могат да бъдат поети от бюджета за посредничество на Агенцията по заетостта. Участието в мерки, които подпомагат професионалната интеграция посредством придобиване на професионални познания, също може да бъде подпомогнато от германските служби по заетостта.

При определени условия може да се получи финансиране и на разходите за допълнително професионално обучение и квалификация както на търсещите работа, така и на вече наетите лица. Допълнителното професионално обучение и квалификация обаче трябва да служат за признаване на чуждестранна професионална образователна степен и да увеличават шансовете за реализация на пазара на труда.

Трябва предварително да подадете заявление за поемане на разходите за посочените по-горе мерки в компетентната Агенция по заетостта, или, ако получавате обезщетение за безработица тип II – в бюрото по труда.

Ако нямате право на подпомагане от службите по заетостта, можете да подадете заявление за получаване на държавна субсидия за признаване на професионалната квалификация до 30.09.2019 г. Държавната субсидия за признаване на професионална квалификация е предназначена най-вече за наети лица, които работят по специалността на притежаваната от тях професионална квалификация и имат много ниски доходи. Държавната субсидия за признаване на професионалната квалификация е в размер на максимум 600 евро и не трябва да се връща на държавата. Важно е да подадете молбата за получаване на субсидия преди да предприемете мерки по признаване на професионалната Ви квалификация. Можете да подадете молбата например в консултативен център по въпросите на признаване на професионална квалификация към програмата за подпомагане „Интеграция чрез квалификация“ (IQ)в близост до Вас. Информация за субсидията за признаване на професионалната квалификация ще намерите тук.

В Баден-Вюртемберг, Берлин и Хамбург съществуват също програми на ниво федерална провинция, които предлагат финансова помощ и извън субсидията за признаване на квалификацията.

Разходи, които възникват във връзка с процедурата по признаване съгласно Закона за признаване на Федерацията или Законите за признаване на провинциите (напр. за преводи, такси за процедурата по проверка на еквивалента на чуждестранните професионални квалификации и в частност за анализ на квалификацията), могат да бъдат възстановени при определени предпоставки. Размерът и видът на поемане на разходите могат да варират много силно в зависимост от професионалната област. Поради това подаващите заявка лица трябва предварително да се информират, какви разходи и в какъв размер могат да бъдат поети, и кои не. 

Органи, които могат да Ви консултират в Германия относно признаването, както и разходите можете да намерите тук 
•    IQ мрежа относно темите на признаването и квалификацията 
•    IQ консултативни центрове в цялата страна 
•    Признаване на професионални квалификации, висши и други учебни степени

Възможности за подпомагане при признаването
Немското трудово управление може да ви помогне финансово при провеждането на процедурата по признаване:
Ако търсите работа, разходите по процедурата по признаване като например за преводи, заверени копия и таксите могат да бъдат поети от бюджета за посредничество. Също и участието в мерки, които служат за професионална интеграция чрез предаване на професионални знания, могат да бъдат стимулирани от трудовото управление.

За търсещи работа, но също и за работещи лица, при определени обстоятелства разходите за допълнителни обучения и квалификации могат да бъдат поети. Допълнителните обучения и квалификации трябва обаче да позволяват признаването на чуждестранно завършено професионално образование и да увеличават шансовете на пазара на труда.

Поемането на разходите трябва да заявите предварително в горепосочените случаи при отговарящата за Вас агенция по труда или, ако получавате обезщетение за безработица II, в бюрото по труда.

Внимание: Ако нямата право на безвъзмездна помощ от трудовото управление до 30.9.2019 г. можете да заявите безвъзмездна помощ за признание на федерацията. Безвъзмездната помощ за признание е предназначена най-вече за работещи лица, които работят под нивото на завършената от тях квалификация и имат съвсем малко приходи. Безвъзмездната помощ за признание на федерацията е максимум 600 евро и не трябва да се изплаща обратно. Важно е първо да се подаде заявка за финансиране, преди да бъде започната процедура по признаване на чуждестранната професионална квалификация. Заявката може да бъде подадена напр. при консултационна служба за признание на програмата за подпомагане Интеграция чрез квалификация (IQ) близо до Вас. Подробна информация за безвъзмездната помощ за признание можете да намерите тук.

В Берлин и Хамбург освен това има провинциални програми, които освен безвъзмездната помощ за признание предлагат също финансово подпомагане.

За 7 „секторни“ професии (лекари, зъболекари, ветеринарни лекари, фармацевти, медицински сестри, акушери, архитекти) Европейският съюз предвижда автоматично признаване на професионалната квалификация. Причината е, че за тези професии съществуват единни стандарти за образование, които важат за целия Европейски съюз. Ако в качеството си на гражданин на ЕС искате да упражнявате една от тези професии в друга държава – членка на ЕС, то признаването ѝ не може да зависи от проверка за еквивалентност. За започване на работа обаче и за тези професии трябва да подадете заявление и да получите разрешително за практикуване на професията – за лекарите това е апробацията. За целта се налага да представите определени документи (напр. за езикови познания, официално свидетелство за съдимост и т. н.).