Office for the Equal Treatment of EU Workers

Професионално обучение

Системата за професионално обучение в Германия има дълга традиция и се радва на добър прием в икономиката. Тя допринася решаващо за това, Германия да може да се похвали с най-ниска младежка безработица в ЕС. Информирайте се за многообразните възможности да изучите една професия в Германия.

1. Форми на професионално обучение

Прави се разлика между

 • двойно професионално обучение (в предприятия и професионално училище)
 • училищно професионално обучение (в специални училища, професионални специализирани училища или професионални колежи),
 • абитуриентско образование или специални образования на икономиката,
 • следване и двойно следване,
 • професионална квалификация.

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

2. Двойно професионално обучение

Около 70% от всички завършени в Германия професионални обучения се завършват под формата на двойно професионално обучение (обучение в предприятие). „Двоен“ описва двуделната форма на обучението в два различни вида обучение: В професионалното училище обучаващото се лице (стажант) изучава теоретичните специализирани познания, а в предприятието практическите познания и способности. Комбинацията от обучение в предприятие и професионално училищно обучение гарантира връзка на теорията и практиката. Точно поради връзката на теорията и практиката тази форма на обучение се счита за особеност на немската образователна система и намира също международно признание.

Повечето държавно признати образователни професии – понастоящем около 350 – са изградени според двойната система. Преди всички професии при занаятите, търговията, индустрията, услугите или земеделието се обучават в двойната система. Професионалните училищни занятия обикновено се провеждат в 1 или 2 дни на седмица, като допълнение към работата в предприятието. При някои обучения училищните занятия се провеждат в блокова форма: Тук обучаващото се лице ходи последователно за няколко седмици поред на училище и после отново в обучаващото предприятие.
По време на обучението в предприятието човек получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Указание: Представа за професионалното обучение дават кратките видеа на Федералния институт за професионално обучение (BiBB) на немски и английски език.

3. Училищно професионално обучение

Освен двойното професионално обучение в Германия съществува също училищното професионално обучение. От гледна точка на своята стойност чисто училищното обучение се разглежда като равно с двойното обучение. Изборът на училищни професионални обучения е голям, напр. в областта на здравните и социални науки (здравни и медицински сестри, фармацевтично-технически асистент, болногледач, социален асистент, възпитател и др.), в областта на чуждите езици, както и в областите на техниката и ИТ (информационно технически асистент) или дизайн (технически асистент по дизайн) Училищното обучение се завършва на пълно учебно време в държавни или частни професионални специализирани училища или професионални академии ипродължава 1 до 3 години. Частните професионални специализирани училища могат евентуално да начисляват такса за обучение.
По принцип по време на училищното обучение не се получава възнаграждение. Въпреки това при определени обстоятелства професионалните ученици имат право на финансова подкрепа съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието – по-добре познат като Schüler - BAföG.

Съвет: Тъй като най-често има фиксирани срокове за регистрация за професионалните специализирани училища, човек трябва да се информира своевременно при желаните училища. Изчерпателен преглед на професионалните специализирани училища във федералните провинции предлага базата данни KURSNET на Федералната агенция по заетостта.

4. Абитуриентско образование или специални образования на икономиката

Икономиката (преди всички индустриалните и търговски предприятия, застраховките) предлага места за обучение, които са специално съобразени с абитуриентите, и които се обозначават като „специални икономически обучения“ или „обучение на абитуриенти“.

За тези предложения за обучение в отделните федерални провинции има различни модели. По принцип те се отличават с близост до практиката, референция с нуждите на икономиката и високи теоретични изисквания. Предложения има в търговската област, но също и в областта на ИТ (икономически информатик), чуждите езици и транспорта (ръководител полети). В професионалното училище за целта в специализирани класове се преподават познания по счетоводство, маркетинг, електронна обработка на данни или чужди езици.

Особено за следните професионални групи за обучение съществува специално обучение за абитуриенти:

 • Индустриален технолог – специалност технология за данни
 • Асистент по информатика
 • Информатик
 • Икономически информатик
 • Ръководител полети

По време на обучението се получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Съвет: Професионалният информационен център на Федералната агенция по заетостта предлага полезна информация за всички професии с обучение. Полезна е също личната професионална консултация на Федералната агенция по заетостта.

При своите разсъждения бъдещите обучаващи се лица винаги трябва да се съобразяват със сроковете за начало на обучението: Повечето обучения започват на 1-ви август или 1-ви септември всяка година. Много фирми започват още от началото на съответната година да търсят лица за обучение, като особено банките и по-големите предприятия обявяват своите места една цяла година преди началото на обучението. Кандидатите за обучение трябва още през предпоследната учебна година да започнат да мислят по въпроса, коя професия би могла да е правилната за тях. Подкрепа при търсенето на обучения предлагат също информационните дни на професионалните информационни центрове на агенциите по заетостта или образователните изложения.

5. Професионална квалификация

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

Професионалната квалификация може да бъде задълбочена или разширена също при вече налично професионално образование. Предпоставка са по-ранни фази на обучение и/или междувременна професионална дейност. Професионалната квалификация може да се осъществи автодидактично, чрез обществено достъпна мярка за обучение или ако допълнителното обучение произлиза от предприятието, също и под формата на фирмено допълнително обучение.

При професионалната квалификация се прави разлика между:

 • Квалификация (напасване на познанията в изучена професия),
 • Преквалификация (професионална нова ориентация),
 • Повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията или допълнителна квалификация,

Професионалната квалификация по принцип е възможна също като придружаваща професията, т.е. допълнително към професията.

Квалификацията има за цел запазване на онези квалификации, които вече са били придобити в професия за обучение. Те трябва да бъдат задълбочени, съобразени с техническото развитие или подобрени така, че да е възможно започване на работа по професията. Получените чрез квалификация познания обикновено се доказват посредством изпити, които се извършват от отговорните органи (най-често занаятчийски камари или индустриални и търговски камари).

Като повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията се обозначават например посещаваните от специализираните работници курсове, които водят до изпит за майстор, курсове за подготовка за изпити за квалификация като специалист или курсове, които подготвят инструктори за изпит съгласно правилника за пригодност на инструктори (AEVO).

Под преквалификация се разбира обучение или допълнително обучение за различна от предишно упражняваната или изучавана дейност. Познанията и опитът от предишната дейност често позволява скъсяване на обучението за новата професия спрямо това за начинаещи. Наистина при определени предпоставки също и човек без предварително професионално обучение може да участва в мерки за преквалификация, но при това тогава става дума за обучение.

Преквалификацията е възможност да се квалифицирате за нова работна дейност, ако старата професия, например поради здравословни причини, повече не може да се упражнява. Или поради постоянната структурна промяна на пазара на труда има променена нужда от квалифицирани работници и следователно различни изисквания за обучение на работниците (например в хода на дигитализацията).

С помощта на мярка за преквалификация може да се извърши професионална преориентация и да се научи нова професия.
Преквалификацията завършва с изпит пред отговорната камара (индустриална и търговска камара, камара на занаятите и др.). Тя води например до признато завършено професионално образование на IHK или до свидетелство за калфа.
Продължителността на преквалификацията зависи от действителната продължителност на обучението по съответната професия. Най-често търговските обучения имат период на обучение от 3 години (от 21 месеца време за преквалификация), а техническите професии 3,5 години (до 28 месеца време за преквалификация).

В Германия преквалификациите често се финансират от публичния сектор, най-вече от регионалните бюра по труда и Федералната агенция по заетостта, понякога и от Бундесвера, или като услуга за рехабилитация (задължително осигуряване за злополука, немско пенсионно осигуряване , застраховка и др.).

Често задавани въпроси – Професионално обучение

Посредством дуалното обучение и редовното училищно професионално образование се придобива образование, което предоставя квалификация за упражняване на определена професия.
Системата за професионално обучение е с дългогодишни традиции в Германия и се радва на добър прием от страна на индустрията. Тя допринася в решаваща степен за факта, че Германия е страната с най-ниската младежка безработица в рамките на ЕС. Единният за Германия стандарт и официално признатото завършено образование играят ролята на знак за качество, по който работодателите могат да се ориентират при назначаването на нови сътрудници. Широката приложимост на професиите гарантира мобилността на обучените кадри – по правило те намират по-бързо ново работно място. По този начин квалифицираните работници с професионално образование са изложени на по-малък риск от безработица и често са с по-добри доходи от обучените в предприятието помощни работници. Освен това дуалното обучение предлага отлични възможности за допълнителна квалификация и израстване в йерархията, като например до майстор-занаятчия, бригадир или специалист. Така дуалното обучение служи за основа на обучението през целия живот и на добри възможности за кариера.

Сътрудниците по професионално ориентиране към Агенцията по заетостта са готови по всяко време да окажат съдействие при търсенето на подходящо място за професионално обучение. Успоредно с индивидуалните услуги по професионално ориентиране и посредничество при намирането на място за професионално обучение, младите хора могат да се възползват и от множество варианти за самостоятелно търсене на места за професионално обучение. Трудовата борса (линкът не се предоставя на български език) предлага възможности за самостоятелно търсене на свободни позиции за професионално обучение в предприятия. Училищни форми на професионално образование в цяла Германия могат да се намерят на интернет страницата Kursnet (линкът не се предоставя на български език). Помощ при търсенето на професионално обучение предлагат и информационните дни в центровете за професионална информация към Агенциите по заетостта или изложенията, свързани с образованието.

Успоредно с Федералната агенция по труда помощ при търсенето на място за професионално обучение предлагат и онлайн трудовите борси на занаятчийските и на търговските и промишлени камари.

Камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари, селскостопанските камари) също могат да окажат съдействие. За да се осъществи контакт между търсещите място за професионално обучение лица и предприятията, специални консултанти и упътващи лица към камарите подпомагат малките и средни предприятия при заемането на свободните места за професионално обучение от млади хора от страната и чужбина.

Изчерпателна информация може да се намери и на „Ти и обучението ти = практически без конкуренция“ (линкът не се предоставя на български език).

Всеки обучаващ се има право на „подходящо възнаграждение“. Възнаграждението по време на обучението е различно в зависимост от бранша, професията и обучаващото предприятие. Възможни са всякакви варианти средно между 250 евро и 950 евро месечно. Ако работодателят и синдикатите са сключили колективен трудов договор, размерът на заплатите е твърдо регламентиран.

При определени условия обучаващите се лица могат да получават допълнителна финансова помощ от Агенцията по заетостта – т.нар. помощ за професионално обучение (линкът не се предоставя на български език).

Внимание: Това право, което Ви се полага в качеството Ви на наето лице от държава – членка на ЕС, не е изцяло взето под внимание от немското законодателство (чл. 59 от Социалния кодекс, Книга III) (линкът не се предоставя на български език). Поради това, ако не сте живели в продължение на минимум 5 години в Германия (право на постоянно пребиваване), можете да очаквате молбата Ви да получи отказ. Имате право да предприемете правни действия срещу този отказ. Потърсете специализирана правна помощ. С помощта на нашата търсачка на консултативни центрове можете да намерите консултативен център в близост до Вас.

В рамките на някои форми на училищно професионално образование обучаващите се лица получават заплащане. Такъв е случаят например при обучението на медицински сестри.

Често обаче обучаващите се лица не получават заплащане по време на училищното си професионално образование. В този случай финансова помощ се предлага от службите, отговарящи за подпомагане на образованието: В тях можете да проверите дали започващите училищно професионално образование лица ще получават финансово подпомагане съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието на учениците, по-познат като Schüler-BAföG (линкът не се предоставя на български език).
Службите, отговарящи за финансовото подпомагане за обучение, могат да бъдат намерени в градската и окръжната администрация.

В момента следните 10 професии са най-често търсени от младите жени:

 • търговски сътрудник за офис мениджмънт,
 • медицински сътрудник,
 • продавач,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • дентален асистент,
 • специалист по промишлена икономика и търговия,
 • фризьор,
 • специалист по хотелиерство,
 • продавач-консултант хранителни стоки,
 • банков служител.

Най-популярни сред младите мъже са тези 10 професии:

 • специалист по автомобилна мехатроника,
 • специалист по електроника,
 • търговски сътрудник за търговия на дребно,
 • индустриален механик,
 • механик по водопроводни,
 • отоплителни и климатични съоръжения,
 • продавач,
 • специалист по информатика,
 • специалист по складова логистика,
 • търговски сътрудник по търговия на едро и външна търговия,
 • търговски сътрудник за офис мениджмънт.

Често е трудно да се намери място за професионално обучение в най-популярните професии. Затова и не би трябвало предварително да се прави избор на точно определена професия, а да се събере информация за различни професии. Младите хора трябва да се опитат сами да проучат собствените си способности и интереси и да изберат съответстващите на тях професии. Успоредно с водещите 10 професии съществува широка гама от интересни професии в най-различни области. Повече информация за определените професии и за необходимото за тях образование можете да намерите на уебсайта на Федералния институт за професионално образование (линкът не се предоставя на български език) или на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език). Федералната агенция предлага консултации за младежи, които да им помогнат при търсенето на подходяща професия (професионално ориентиране). В Центъра по професионално ориентиране (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта може да се намери информация на място за всички възможности за професионално обучение и следване.

Дуалното обучение се урежда от Закона за професионално образование, както и от отделните образователни регламенти на съответните професии. Те определят правната рамка на обучението, като например правата и задълженията на обучаващите се лица или съдържанието на образователните програми.

Договорът за обучение регламентира уредбата на обучението в отделните случаи. Компетентните инстанции (напр. търговската и промишлена камара или занаятчийската камара) упражняват контрол над обучението и провеждат съответните изпити.

Предпоставки: Чисто формално за дуалното обучение няма изрично регламентирани форми на завършено образование. Съгласно Закона за професионалното образование принципно всеки може да завърши дуално обучение, независимо от пола, възрастта или образователната си степен. На практика обаче много предприятия поставят минимални изисквания, на които кандидатът трябва да отговаря, като например определена образователна степен или добър успех по отделни предмети.

Продължителност: В зависимост от изучаваната професия дуалното обучение продължава най-често между 2 и 3,5 години. Завършеното училищно образование и успехът по време на обучението могат да окажат влияние върху продължителността и да доведат до съкращаване или удължаване на срока на обучение.

Обучение в предприятието: По правило обучаващото се лице работи от 3 до 4 дни в седмицата в предприятие, където придобива практически, респ. занаятчийски умения. Програмата за обучение за всяка професия е регламентирана посредством референтна рамка.

Обучение в професионалното училище: Допълнително към обучението си в предприятието, обучаващите се лица посещават и професионално училище между 8 и 12 учебни часа седмично. Учебните планове варират в зависимост от изучаваната професия и федералната провинция, в която се осъществява професионалното обучение. Преподаваните предмети са разпределени между специализирани теоретични уроци, съобразени с изучаваната професия, и общи предмети. Към общите предмети спадат например немски език, политика, религия и спорт.

Завършено образование: По време на дуалното обучение по правило се провеждат 2 важни изпита, които трябва да бъдат издържани от обучаващите се лица. Междинният изпит се полага по средата на обучението и следва да покаже, че обучаващото се лице е постигнало значителен напредък и е усвоило изучавания материал. Обучението приключва с успешното полагане на заключителния изпит (при занаятите – заключителен изпит за чираци).

Завършването на професионално обучение обаче не означава непременно край на образованието. В много сфери могат да се добавят допълнителни квалификации – например при занаятите може да се придобие майсторско свидетелство. Съществуват и много други възможности, които се откриват след приключване на професионалното обучение, като например допълнителни професионални квалификации, второ професионално образование или следдипломна квалификация.

Предпоставки: В повечето случаи специализираните професионални училища очакват кандидатите да имат завършено средно образование (да разполагат с удостоверение за завършено средно образование). За някои групи професии се зачита за достатъчно и завършването на първа общообразователна степен. За някои видове професионално обучение се изисква и предварителен стаж. Някои училища са въвели допълнително и приемни тестове.

Продължителност: По правило срокът на обучение при училищното професионално образование продължава между 1 и 3 години.

Стаж в предприятие: Съществена част от училищното професионално образование са стажовете в предприятия. Те могат да се провеждат или в определени дни от седмицата, или под формата на блок за по-продължителен период.
Същевременно теоретичната част се допълва от 3 или повече стажа в различни предприятия. Училищата си сътрудничат с предприятия или дори директно с болници за целите на стажа най-вече в областта на здравеопазването. По този начин теоретичните знания се прилагат на практика.

Завършено образование: След 1 до 2 години посещение на професионално училище се завършва „професионално основно образование“. След период на обучение от 2 до 3 години се завършва „професионално образование“. По правило завършилите училищно професионално образование придобиват официално призната образователна степен (напр. държавно атестиран технически сътрудник по информатика, държавно атестиран бизнес администратор или държавно атестиран социален работник).
В зависимост от специализираното професионално училище и федералната провинция, в рамките на училищното професионално образование може да се завърши средно образование и дори да се положи матура по специалността.

Започването на професионално обучение в Германия е възможно по всяко време, независимо от възрастта, пола или националността. Предпоставка за това обаче е намирането на място за професионално обучение. Агенциите по труда и камарите (напр. търговските и промишлени камари, занаятчийските камари и селскостопанските камари) могат да окажат помощ при търсенето на подходящата професия и обучаващо предприятие.

При наличието на определени предпоставки професионалното квалифициране може да се осъществи и посредством допълнителна професионална квалификация или преквалификация. В зависимост от професията това обучение може да продължи между 1,5 и месеца и 3,5 години и може да бъде финансово подпомогнато с обществени средства от Федералната агенция по заетостта, бюрата по труда или службите или агенциите за рехабилитация. Предпоставки за финансово подпомагане могат да бъдат например липсата на търсене на професионална квалификация на пазара на труда или налагаща се по здравословни причини нова професионална ориентация. Повече информация можете да намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

Подробна информация за образованието в Германия и по-специално за общото и професионално обучение на възрастни можете да намерите на интернет страницата на информационната мрежа за европейските образователни системи и политики Eurydice.

Професионалното обучение и допълнителното квалифициране се подпомагат посредством многообразни и индивидуално ориентирани мерки. Дали мерките за подпомагане на допълнителното квалифициране са подходящ инструмент за интегриране на възрастни към пазара на труда и дали правните предпоставки са изпълнени се решава за всеки отделен случай от компетентната агенция по заетостта или бюрото по труда. Федералната агенция по заетостта предоставя информация по темата на интернет страницата (линкът не се предоставя на български език) си. Тук ще намерите и линк към информационна брошура 6, която съдържа информация за предпоставките за финансово подпомагане на мерки за допълнителна професионална квалификация.