Office for the Equal Treatment of EU Workers

Профсъюзи

Членството в профсъюз и валидността на един тарифен договор за Вашето трудово отношение Ви носят множество предимства. Също и работнически съвети в предприятието изпълняват важни функции за защита на Вашите права.

1. Членство в профсъюз

Профсъюзите са солидарни общности, които се ангажират с правата на работниците. На политическо ниво профсъюзите се борят за справедливи условия на труд и приходи, както и за защита на по-слабите.

Като член на ЕС в Германия Вие можете точно както местните жители да станете член в профсъюзите и да упражнявате профсъюзни права. Тези права обхващат достъпа до управлението и ръководството на профсъюзите, както и активно и пасивно право на избор.

Членството в профсъюзите предлага множество предимства особено при правната защита.
На членовете се предоставят безплатни правни консултации и представляване от адвокат при въпроси относно

 • трудовото право (заплата, отпуск, уволнение и др.),
 • здравни и осигурителни каси, осигуровка за безработица, пенсионна осигуровка (заболяване, трудова злополука, трудова злополука по път за работното място),
 • други социално правни теми и право на управление.

Внимание: За да се възползвате от предложенията за безплатни правни консултации или правно представляване, трябва да сте член минимум 3 месеца в съответния профсъюз и да сте заплащали членски вноски.

2. Членски внос

По принцип месечният членски внос възлиза на 1% от средния месечен бруто приход. Следващи лица, пенсионери и търсещи работа лица плащат по-ниски вноски, които се пресмятат различно в зависимост от профсъюза.

Също и извън рамките на осигуряването на правна защита членството в профсъюз има много други предимства. Повече за това в ЧЗВ.

Членството в профсъюз освен това засилва Вашето участие в предприятието. С членството Вие също помагате за стимулиране на по-справедливи условия на труд в бранша, в който работите.
Немската федерация на профсъюзите (DBG) има 8 различни членове профсъюзи. Ако не знаете кой профсъюз отговаря за Вас, можете да станете член на профсъюз също и чрез DGB.

3. Тарифни договори

Тарифните договори съдържат важни права, на които Вие като работник можете да се позовете спрямо Вашия работодател. По съдържание това са преди всичко искове за възнаграждение или заплата, или за надбавки за извънредни часове или работа в празнични дни. Но често в тарифните договори са определени също и други финансови искове, като напр. искове за неустойка, Коледна премия или премия за отпуск.

Един тарифен договор може да се прилага по следния начин за Вашия трудов договор:

 • Един тарифен договор важи за Вас, ако Вие сте член на профсъюз, който е сключил тарифния договор и Вашият работодател е обвързан с тарифния договор. Един работодател е обвързан с тарифен договор, когато той е член на профсъюз или самият той е сключил тарифен договор с профсъюза.
 • Един тарифен договор важи за Вас също тогава, когато във Вашия трудов договор с работодателя сте се договорили, че определен тарифен договор е приложим за Вашето трудово отношение. В този аспект няма значение, дали сте член на профсъюз и Вашият работодател е член на сдружение работодатели.
 • Един тарифен договор важи за Вас също тогава, когато той е бил обявен от Федералното министерство на труда и социалната политика за общо обвързващ. Също и в този аспект няма значение, дали сте член на профсъюз и Вашият работодател е член на сдружение работодатели. Всички тарифни договори, които са били обявени за общо обвързващи, можете да намерите тук.

Внимание: Тарифните договори важат също тогава, когато Вие и Вашият работодател не знаете за това. Исковете съгласно тарифните договори губят давност след определено време или отпадат поради срокове на изключване. Поради това е важно да установите, дали и какви тарифи договори могат да се прилагат за Вашето трудово отношение.

4. Работнически съвет

В Германия няма профсъюзни основни организации в предприятието. Вместо това при фирмени проблеми най-важните партньори за контакт са работническите съвети. Работническите съвети работят в тясно взаимодействие с профсъюза.

Работническият съвет представлява интересите на работниците в предприятието. Той следи за спазването на важащите закони, предписания за безопасна работа, тарифни договори и фирмени споразумения от работодателя. Работническият съвет освен това се бори за равно третиране на служителите и интеграция на чуждестранните работници.

За да може работническият съвет да изпълни своите задачи, той има определени правомощия и възможности за оформление в рамките на предприятието.

Работническият съвет:

 • трябва да одобри всяко ново назначение,
 • трябва да се изслуша преди уволнение,
 • се грижи за справедливо групиране на възнагражденията,
 • участва при определянето на работните условия (начало и край на работа, времена за почивка, извънредни часове, служба за готовност, частично работно време и др.),
 • защитава правата на обучаващите се,
 • грижи се за трудова безопасност и защита на здравето,
 • може да заяви мерки за борба с расизма и чуждата враждебност в предприятието.

Ако във Вашето предприятие няма работнически съвет, Вие можете да основете работнически съвет.

Ако сте член на работнически съвет, Вие се възползвате от специална закрила от уволнение. Прекратявания на трудовото правоотношение с предизвестие на членове на работническия съвет са напълно забранени. Закрилата от уволнение важи за периода от извършване на изборите до изтичането на една година след приключване на членството в работническия съвет.

Работническият съвет може да сключва фирмени споразумения с работодателя. Фирмените споразумения са общи, т.е. валидни за всички работници в предприятието или за определени групи работници разпоредби, които се основават на договор между работодателя и работническия съвет. Във фирмените споразумения се намират множество разпоредби, които определят Вашите права и задължения като работник в предприятието. Това могат да са напр. общи принципи за отпуск или планове за отпуск за текущата година, работни времена, записване на работното време, разпоредби за почивките или също правила за поведение при общуването с колеги/колежки или клиенти.
Много фирмени споразумения освен това са важни от финансова гледна точка, защото могат да определят права за плащане, напр. бонуси, надбавки към заплатата или годишни целеви планирания.

Често задавани въпроси – Синдикални организации

По принцип заетите в определена фирма лица с пет работници с право на глас имат право да учредят работнически съвет. С право на глас са работниците, навършили 18-годишна възраст. Наетите чрез агенции за временна заетост работници са с право на глас, когато работят повече от 3 месеца във фирмата, която ги наела временно.
Работнически съвети има само там, където могат да се намерят достатъчно ангажирани работници, които имат готовност да учредят работнически съвет. Всички работници, които се кандидатират за избор и работят във фирмата най-малко 6 месеца, могат да бъдат избрани в работническия съвет. Гражданството и мястото на избора не играят никаква роля.

Внимание: Наетите чрез агенции за временна заетост работници не могат да се кандидатират за избор във фирмата, в която са изпратени да работят. Те могат да го направят във фирмата, която ги е наела временно.

Броят на заетите лица, които могат да бъдат членове в работническия съюз, се определя от броя на работниците, имащи право на глас (линкът не се предоставя на български език) във фирмата.
Членовете на работническия съюз се избират демократично от заетите лица в рамките на процедура за избор по определения ред. Затова е препоръчително е да се обърнете за подкрепа към синдикалната организация, когато подготвяте учредяването на работнически съвет. За целта можете да се обърнете към Вашата синдикална организация или ако не сте синдикален член към местния офис на Съюза на германските синдикати (линкът не се предоставя на български език). Там ще узнаете кое е компетентното лице за контакти.

Успоредно с безплатна правна консултация и представителство като член на синдикална организация Вие се възползвате от следните предимства:

 • Колективни възнаграждения
  Синдикалните членове имат право да получават възнаграждения, договорени в колективните трудови договори.
 • Съдействие при конфликти във връзка с колективни трудови договори
  Съдействие на членовете при стачка, освобождаване на работниците и дисциплинарни наказания.
 • Квалификация и преквалификация
  Предложения за семинари и квалификационни курсове по фирмени и обществено важни теми.
 • Консултация и информация
  Безплатна информация (напр. информационни брошури и списания) по важни и актуални правни теми. Възможност за индивидуална консултация.
 • Специално обслужване и специални условия / Застраховка „Злополука в свободното време“
  Опционални специални условия за членове в някои синдикални организации във връзка със застраховки или пътувания.

Колективният трудов договор е договор между синдикалната организация и съюза на работодателите или отделен работодател. Работническият съвет или група от работници и служители не могат да сключват колективни трудови договори. Колективният трудов договор регламентира условията на труд в трудовите договори, които се обхващат в него.
Към договорените в колективните трудови договори условия на труд се числят преди всичко размерът на трудовите възнаграждения, работното време, отпускът, правото на извънредни възнаграждения и др. Освен това се регламентират още времето за почивка, изпитателният срок, сроковете за прекратяване на трудовото правоотношение и преклузивните срокове.

Различаваме следните видове колективни трудови договори:

 • Рамков колективен трудов договор
  В този колективен трудов договор се регламентират всички принципни въпроси относно работното време, специалните срокове за прекратяване на трудовото правоотношение или размера на отпуска. В рамковите колективни договори се посочват групите, по които работниците получават трудово си възнаграждение. Тук могат да бъдат регламентирани и задължения, които се отнасят до продължаване на трудовото правоотношение на обучаващите се след приключване на тяхното обучение.
 • Колективен трудов договор в рамките на определена териториална единица или съюз
  Това е типичната форма на колективния трудов договор в Германия. По избор може да има валидност за цяла Германия, за определени провинции или само за една провинция. Има регионална ограниченост.
 • Колективен трудов договор в рамките на предприятието
  Колективният трудов договор важи само за съответното предприятие. В автомобилната промишленост (например във „Фолксваген“ или „БМВ“) винаги се договарят такива колективни трудови договори.
 • Браншов (отраслов) колективен трудов договор
  Браншовият (отрасловият) колективен трудов договор се сключва между синдиката и съюза на работодателите в съответния отрасъл, например има такъв сключен договор в химическата промишленост.
 • Колективен трудов договор за тарифни плащания
  Този договор се обозначава като колективен договор за тарифни плащания и регламентира размера на трудовото възнаграждение, което работникът получава за положения от него труд. Голяма част от работниците познават този договор като колективен договор за тарифни плащания. Колективният договор за тарифни плащания предотвратява изплащането на трудово възнаграждение на работника под съответната тарифа. Допълнителни възнаграждения като коледни бонуси невинаги са регламентирани в колективния договор за тарифни плащания. Тук често се сключват допълнителни колективни договори.