Office for the Equal Treatment of EU Workers

Равно третиране на работници от ЕС

Като гражданин на ЕС във всички страни имате правото да бъдете третирани еднакво като гражданите на тази приемаща страна. Информирайте се за правата, които се полагат на Вас и членовете на Вашето семейство в рамките на свободното движение на работниците.

1. Какво е свободно движение на работниците?

Свободното движение на работниците спада към основните свободи на ЕС.
То позволява на гражданите от 28-те страни на ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария да започната работа в една от тези страни без разрешително за работа.

Свободното движение на работниците важи също за членовете на семейството на гражданите на посочените страни, също и когато членовете на семейството произлизат от трети страни.

В рамките на свободното движение на работниците Вие имате право:

 • да търсите работа в друга страна,
 • да работите там, без да е необходимо разрешително за работа,
 • за тази цел да живеете там,
 • да останете там също и след приключване на трудовото отношение,
 • при достъпа до работа, образование и допълнително обучение, профсъюзи, жилище, както и всички други социални и данъчни облекчения, а също така и при работните условия да бъдете третирани като гражданите на приемащата страна.

2. Равно третиране

Гражданите на ЕС, които работят в друга страна на ЕС (приемаща страна), и членовете на техните семейства имат право на това да бъдат третирани като гражданите на приемащата страна.

Конкретно за търсещите работа лица това означава:

Вие имате право на същата подкрепа от обществената администрация като гражданите на приемащата страна. Въпреки това важат ограничения за помощите за издръжка на живота.

Внимание: Ако се кандидатирате за работно място, работодателят няма право да Ви третира по-лошо от другите кандидати, защото имате местоживеене в друга страна членка.

Внимание: По принцип работодателите имат право да изискват от кандидатите то другите страни членки познания по немски език. Езиковите изисквания, обаче, трябва да са разумни и необходими за съответното работно място. В частност езиковите познания по немски език не трябва да служат като параван за дискриминация на граждани на ЕС при процедурата по кандидатстване или за тяхното изключване от процедурата по кандидатстване. В определени случаи и за определени работни места може да е оправдано да се изискват много добри езикови познания. Недопустимо е, обаче, от кандидатите да се изисква това да бъде техния „майчин език“.

Като работник от Вашия 1. работен ден имате като немските граждани право на:

Също и на работното време трябва да Ви третират точно така както Вашите колеги, които са немски граждани. Това важи в частност за:

 • заплащане, уволнение, както и други условия на труд и работа,
 • безопасност и здраве на работното място,
 • правото на членство в профсъюз, право на избор на неговия управителен съвет или правото самите Вие да бъдете избрани на управляваща позиция в профсъюз.

Ако отидете за живот или работа в друга страна от ЕС, в резултат на това не трябва да претърпите недостатъци. Това засяга също Вашето социално осигуряване. Поради това има европейски правила, които защитават Вашите социално осигурителни права. Правата важат в 28-те страни на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Правилата се основават на 4 принципа:

 • Вие винаги подлежите на системата за социално осигуряване на една единствена страна. Това означава, че Вие плащате само в тази страна вноски за социално осигуряване.
 • Имате същите права и задължения като гражданите на тази страна.
 • Вашите периоди на осигуряване, работа и живот, които сте прекарали в други страни, се взимат под внимание за Вашите права при социалното осигуряване.
 • Ако имате право на парични помощи в една страна, Вие ги получавате също и тогава, когато вече не живеете в страната.

Тези права можете да защитите пред съда.

ЧЗВ – Равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта

Трудовият пазар в сферата на публичната администрация (публичния сектор) принципно е отворен и за гражданите от Европейския съюз и за граждани от трети страни. Като гражданин на страна от Европейския съюз имате право да работите и като държавен служител в Германия. Това е изрично уредено в чл. 7 от Закона за федералните служители (линкът не се предоставя на български език). Гражданите на съответната държава членка си запазват правото на достъп до публичния сектор въз основа на европейските законови разпоредби в ключовата сфера на институционалните дейности (ярък пример: президентската институция). По-голямата част от дейностите в сферата на публичния сектор в Германия обаче не спадат към тясната ключовата сфера на институционалните дейности.

Същото правно положение важи и за членовете на Вашето семейство. Членовете на семействата на гражданите на Европейския съюз също имат равноправен достъп до пазара на труда (чл. 23 от Директива 2004/38/ЕО). Този достъп обхваща и заетост в сферата на публичния сектор като длъжностно лице и държавен служител.

Съвет: В случай че проявявате интерес към място в публичната администрация, не се колебайте да изпратите Вашата кандидатура. Декларирана цел на федералното правителство на Германия е да увеличава дела на лица с мигрантски произход в публичния сектор.

Гражданите на съюза, които подлежат на немското социално осигурително право, имат същите прави и задължения като немците. Вие не трябва да бъдете третирани по-лошо въз основа на Вашата националност. Ако правото на дадена услуга зависи от придобиването на определен осигурителен стаж, като например в немското законно пенсионно осигуряване, тези предпоставки трябва да са изпълнени също от гражданите на съюза. Ако осигурителният стаж в Германия не е достатъчен, за да обоснове наличие на право там, се взима под внимание също и осигурителният стаж, който е бил придобит в други страни на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. По този начин се гарантира, че осигурителната защита няма да се загуби или осигурителният стаж да пропадне, ако гражданин на съюза реши да работи в друга от тези държави.

Гражданите на ЕС, за които важи германското осигурително право, имат същите права и задължения като немските граждани. Законът не разрешава по-лошото им третиране на основание тяхното гражданство. Ако правото на помощи и обезщетения зависи от определен осигурителен стаж, какъвто е случаят със задължителното пенсионно осигуряване в Германия, то тези условия трябва да бъдат изпълнени и от гражданите на държави от ЕС. Ако осигурителните стажове в Германия не са достатъчни, за да стане претенцията основателна, тогава се взимат под внимание и осигурителните стажове на лицето в други страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. По този начин се гарантира, че ако гражданите на ЕС решат да работят в някоя от тези държави, те не губят нито правото си на социално осигуряване, нито осигурителните си стажове.

От първия работен ден имате същото право на:

Отношението към Вас на работното място трябва да бъде същото както към Вашите колеги, които са граждани на приемащата държава. Това важи най-вече по отношение на:

При търсенето на работа Вие получавате същата закрила от държавните служби по заетостта както и гражданите на съответната приемаща държава. Разбира се, има ограничения по отношение на помощите за издръжка на живота.

Когато работите в друга държава – членка от ЕС, към Вас и Вашето семейство трябва да се отнасят както към колегите Ви, които са граждани на тази държава. Принципът на равното третиране забранява не само откритата дискриминация, но и всяка правна уредба, чрез която косвено сте поставени в неравностойно положение. Например, когато има изисквания за определено работно място, които обикновено се изпълняват по-трудно от чужденци, отколкото от германци, като тези изисквания не са необходими за извършване на работата. Правото на равно третиране можете да потърсите по съдебен път.

Свободното движение на работниците е една от основните свободи на Европейския съюз.
Позволява на гражданите от 28-те държави – членки на ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария да започнат работа в някоя от тези страни без да е необходимо разрешение за работа.

Свободното движение на работниците се отнася и за членовете на семействата на гражданите от посочените държави, дори и да произхождат от трети държави.

В рамките на свободното движение на работниците имате право:

 • да търсите работа в друга държава;
 • да работите в нея без да Ви е необходимо разрешение за работа;
 • да живеете в нея за тази цел;
 • да останете в нея и след приключване на трудовото правоотношение,
 • да бъдете третиран по същия начин като гражданите на приемащата държава във връзка с достъпа до заетост, обучение и квалификация, синдикати, жилищно настаняване, както и до всички останали социални и данъчни облекчения и условия на труд.

Работник/Служител е този, който

 • предоставя работната си сила
 • за определено време и
 • следва нарежданията
 • на своя работодател
 • срещу възнаграждение за положения труд.

Дали са изпълнени тези критерии зависи от всеки индивидуален случай. Не са налице минимални изисквания по отношение на обема или възнаграждението за положения труд. Дори и този, който работи на непълен работен ден или получава минимално възнаграждение, може да бъде работник/служител.

Самостоятелно заетите (самонаетите) лица не са работници/служители и съответно не са обхванати от свободното движение на работниците. Правото им да работят тук се заключава или от свободата на предоставяне на услуги, когато седалището на фирмата им се намира в друга държава, или от свободата на установяване, когато седалището на фирмата им се намира в Германия.

Студентите не са работници/служители. Те могат обаче да бъдат третирани като работници/служители, когато полагат труд по време на следването си.