Office for the Equal Treatment of EU Workers

Trade unions

1. Членство в синдикална организация

Синдикалните организации представляват сдружения, които защитават интересите на работниците. На политическо ниво синдикалните организации настояват за справедливи условия на труд и доходи, както и за закрила на социално незащитените слоеве на населението.
Като гражданин на Европейския съюз имате право, също като гражданите на съответната страна, да членувате в синдикална организация и да упражнявате синдикални права. Тези права включват достъп до административните служби и управление на синдикални организации, както и активно и пасивно право на глас.
Членството в синдикална организация предлага множество предимства, особено при правна защита:
Членовете получават безплатно правно консултиране и адвокатско представителство при въпроси, свързани с

 • трудовото право (трудово възнаграждение, отпуск, уволнение и др.);
 • здравните каси и касите, предлагащи осигуряване при необходимост от грижа за болен, осигуряване за безработица, пенсионно осигуряване (болест, трудова злополука, пътен инцидент);
 • както и в областта на социалното и административното право.

Внимание: За да се възползвате от безплатното правно консултиране или представителство трябва да сте член на съответната синдикална организация в срок от най-малко 3 месеца и да сте платили дължимите членските вноски.

2. Договор за членство

По правило месечната вноска е в размер на 1% от средния брутен месечен доход. Студенти, пенсионери и търсещи работа лица плащат по-нисък членски внос, който всяка синдикална организация изчислява на различен принцип.
Членството в синдикална организация предоставя и много други предимства във връзка с осигуряването на правна защита. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.
Освен това членството в синдикална организация подобрява интегрирането Ви в предприятието. Благодарение на Вашето членство можете да окажете съдействие за постигане на по-справедливи условия на труд в сферата Ви на дейност.
В Съюза на германските синдикати (DBG) членуват 8 различни синдикални организации. Ако не сте сигурни коя синдикална организация е най-подходяща за Вас, можете да постъпите в синдикална организация чрез Съюза на германските синдикати (линкът не се предоставя на български език).

3. Колективни трудови договори

В колективните трудови договори са регламентирани важни права, въз основа на които Вие, в качеството си на работник, можете да се противопоставяте на Вашия работодател. По своето съдържание тези права се отнасят преди всичко до права на трудово възнаграждение и заплата или допълнителни плащания за извънреден труд или работа през почивните дни. В колективните трудови договори обаче често се отразяват и други финансови права, напр. правото на еднократно парично обезщетение, коледни или празнични премии и надбавки и др.

Колективният трудов договор може да се прилага към Вашия трудов договор по следния начин:

 • Колективният трудов договор важи за Вас, ако сте член на дадена синдикална организация, която е сключила колективния трудов договор и Вашият работодател е обвързан с този колективен трудов договор. Работодателят е обвързан с колективния трудов договор, ако е член на синдикалната организация или сам е сключил колективен трудов договор с нея.
 • Колективният трудов договор важи за Вас и в случаите, когато сте се споразумели във Вашия трудов договор с работодателя Ви, че определен колективен трудов договор е приложим към Вашето трудово правоотношение. В този случай няма никакво значение дали сте член на синдикалната организация и дали Вашият работодател е член на дадена организация на работодателите.
 • Колективният трудов договор важи за Вас и в случаите, когато същият е обявен за общозадължителен от Федералното министерство на труда и социалната политика. И в този случай няма никакво значение дали сте член на синдикалната организация и Вашият работодател е член на дадена организация на работодателите. Тук (линкът не се предоставя на български език) можете да намерите всички колективни трудови договори, обявени за общозадължителни.

Внимание: Колективните трудови договори важат и в случаите, когато Вие и Вашият работодател не знаете за него. Правата, произтичащи от колективните трудови договори, се погасяват по давност след изтичане на определен период от време или отпадат поради изтекли преклузивни срокове.
Тук е важно да се разбере дали и кои колективни трудови договори са приложими към Вашето трудово правоотношение.

4. Работнически съвет

В Германия няма синдикални организации в предприятието. Вместо това работническият съвет е най-важното лице за контакт в случай на проблеми в предприятието. Работническият съвет работи в тясно сътрудничество със синдикалните организации.
Работническият съвет представлява интересите на работниците в предприятието. Той следи за спазването на действащите закони, на правилата за охрана на труда, на колективните трудови договори и на споразумения на ниво предприятие от страна на работодателя. Работническият съвет също така се застъпва за равното третиране на работниците и интегрирането на чуждестранни работници.
За да може работническият съвет да изпълнява своите задължения, той разполага с определени правомощия и възможности за действие.
Работническият съвет:

 • трябва да одобри всяко ново наемане на персонал;
 • трябва да бъде изслушан преди всяко прекратяване на трудово правоотношение;
 • се грижи за изработването на справедлива скала на заплащане;
 • участва във вземането на решения, свързани с условията на труд (времето от началото до края на работа, почивки, извънреден труд, дежурства, непълно работно време и др.);
 • се застъпва за правата на обучаващите се лица;
 • следи за здравословните и безопасни условия на труд;
 • може да предлага мерки за борба срещу расизма и ксенофобията в предприятието.

Ако във Вашето предприятие няма работнически съвет, можете да създадете такъв. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Ако сте член на работническия съвет, се ползвате със специална закрила при уволнение. Прекратяването на трудовото правоотношение на членовете на работническия съвет с предизвестие е изцяло забранено. Закрилата при уволнение важи за периода от кандидатирането Ви за избор за членство до изтичане на една година след прекратяване на членството в работническия съвет.

Работническият съвет има право да сключва споразумения на равнище предприятие с работодателя. Споразуменията на равнище предприятие представляват общи правила, т.е. валидни за всички работници в предприятието или за определени групи работници, които се основават на договор между работодателя и работническия съвет. В споразуменията на равнище предприятие се включват правила, които определят Вашите права и задължения като работник/служител в предприятието. В това число влизат например общи принципи при отпуск или графици за отпуски за текущата година, работно време, контрол на работното време, регламентиране на почивките и норми на поведение в отношенията към колегите.
Много споразумения на равнище предприятие са важни и от финансова гледна точка, тъй като могат да определят права за получаване на плащания, напр. комисионни, допълнителни възнаграждения или планиране на годишни цели.

Често задавани въпроси – Синдикални организации

По принцип заетите в определена фирма лица с пет работници с право на глас имат право да учредят работнически съвет. С право на глас са работниците, навършили 18-годишна възраст. Наетите чрез агенции за временна заетост работници са с право на глас, когато работят повече от 3 месеца във фирмата, която ги наела временно.
Работнически съвети има само там, където могат да се намерят достатъчно ангажирани работници, които имат готовност да учредят работнически съвет. Всички работници, които се кандидатират за избор и работят във фирмата най-малко 6 месеца, могат да бъдат избрани в работническия съвет. Гражданството и мястото на избора не играят никаква роля.

Внимание: Наетите чрез агенции за временна заетост работници не могат да се кандидатират за избор във фирмата, в която са изпратени да работят. Те могат да го направят във фирмата, която ги е наела временно.

Броят на заетите лица, които могат да бъдат членове в работническия съюз, се определя от броя на работниците, имащи право на глас (линкът не се предоставя на български език) във фирмата.
Членовете на работническия съюз се избират демократично от заетите лица в рамките на процедура за избор по определения ред. Затова е препоръчително е да се обърнете за подкрепа към синдикалната организация, когато подготвяте учредяването на работнически съвет. За целта можете да се обърнете към Вашата синдикална организация или ако не сте синдикален член към местния офис на Съюза на германските синдикати (линкът не се предоставя на български език). Там ще узнаете кое е компетентното лице за контакти.

Успоредно с безплатна правна консултация и представителство като член на синдикална организация Вие се възползвате от следните предимства:

 • Колективни възнаграждения
  Синдикалните членове имат право да получават възнаграждения, договорени в колективните трудови договори.
 • Съдействие при конфликти във връзка с колективни трудови договори
  Съдействие на членовете при стачка, освобождаване на работниците и дисциплинарни наказания.
 • Квалификация и преквалификация
  Предложения за семинари и квалификационни курсове по фирмени и обществено важни теми.
 • Консултация и информация
  Безплатна информация (напр. информационни брошури и списания) по важни и актуални правни теми. Възможност за индивидуална консултация.
 • Специално обслужване и специални условия / Застраховка „Злополука в свободното време“
  Опционални специални условия за членове в някои синдикални организации във връзка със застраховки или пътувания.

Колективният трудов договор е договор между синдикалната организация и съюза на работодателите или отделен работодател. Работническият съвет или група от работници и служители не могат да сключват колективни трудови договори. Колективният трудов договор регламентира условията на труд в трудовите договори, които се обхващат в него.
Към договорените в колективните трудови договори условия на труд се числят преди всичко размерът на трудовите възнаграждения, работното време, отпускът, правото на извънредни възнаграждения и др. Освен това се регламентират още времето за почивка, изпитателният срок, сроковете за прекратяване на трудовото правоотношение и преклузивните срокове.

Различаваме следните видове колективни трудови договори:

 • Рамков колективен трудов договор
  В този колективен трудов договор се регламентират всички принципни въпроси относно работното време, специалните срокове за прекратяване на трудовото правоотношение или размера на отпуска. В рамковите колективни договори се посочват групите, по които работниците получават трудово си възнаграждение. Тук могат да бъдат регламентирани и задължения, които се отнасят до продължаване на трудовото правоотношение на обучаващите се след приключване на тяхното обучение.
 • Колективен трудов договор в рамките на определена териториална единица или съюз
  Това е типичната форма на колективния трудов договор в Германия. По избор може да има валидност за цяла Германия, за определени провинции или само за една провинция. Има регионална ограниченост.
 • Колективен трудов договор в рамките на предприятието
  Колективният трудов договор важи само за съответното предприятие. В автомобилната промишленост (например във „Фолксваген“ или „БМВ“) винаги се договарят такива колективни трудови договори.
 • Браншов (отраслов) колективен трудов договор
  Браншовият (отрасловият) колективен трудов договор се сключва между синдиката и съюза на работодателите в съответния отрасъл, например има такъв сключен договор в химическата промишленост.
 • Колективен трудов договор за тарифни плащания
  Този договор се обозначава като колективен договор за тарифни плащания и регламентира размера на трудовото възнаграждение, което работникът получава за положения от него труд. Голяма част от работниците познават този договор като колективен договор за тарифни плащания. Колективният договор за тарифни плащания предотвратява изплащането на трудово възнаграждение на работника под съответната тарифа. Допълнителни възнаграждения като коледни бонуси невинаги са регламентирани в колективния договор за тарифни плащания. Тук често се сключват допълнителни колективни договори.