Office for the Equal Treatment of EU Workers

Търсене на права по съдебен път

1. Трудово възнаграждение

Когато работодателят не изплаща договореното трудово възнаграждение, трябва да го призовете писмено да заплати дължимото възнаграждение. Не забравяйте да определите 2-седмичен срок за извършване на плащането. В това писмо следва да посочите периода на отработеното време, за който предявявате вземането за трудово възнаграждение, сумата на трудовото възнаграждение и Вашата банкова сметка.

Внимание: При предявяване на вземане за трудово възнаграждение трябва задължително да спазите „преклузивния срок“, определен във Вашия трудов договор. Преклузивният срок представлява период от време, в който трябва да предявите вземането за трудово възнаграждение към работодателя. След изтичане на този срок се губи правото на вземане на трудово възнаграждение с правната последица, че в този случай не може да се предявява искова претенция нито пред работодателя, нито пред съда. Тъй като преклузивният срок е регламентиран и във валидния за трудовото правоотношение колективен трудов договор, проверете и разпоредбата на колективния трудов договор по този въпрос.

Ако във Вашето предприятие има работнически съвет, подайте оплакване до работническия съвет или до друг компетентен орган в предприятието (напр. упълномощено лице) за дължимите трудови възнаграждения. Може да получите съдействие и там във връзка с Вашите вземания по трудови възнаграждения.

В случай че работодателят въпреки това не реагира на Вашето искане за плащане в рамките на указания срок, можете да предявите своето вземане за трудово възнаграждение чрез иск пред съда по трудовоправни спорове. Ако не говорите достатъчно добре немски език, съдът ще назначи автоматично преводач, за да участвате в съдебния процес.

Внимание: Трябва да докажете своите вземания за трудови възнаграждения пред съда. Затова записвайте отработените си часове всеки ден. Поискайте от Вашия ръководител/отговорник да подпише бележките Ви. Ако това не е възможно, помолете колежка или колега да подпише съответните бележки. За тази цел можете например да използвате календара за работно време, който можете да изтеглите и разпечатате. Направете и снимки с мобилния си телефон. Колкото повече доказателства имате, толкова по-големи са шансовете Ви да получите дължимото възнаграждение.
Не забравяйте да съхранявате писмените трудови договори или други документи, удостоверяващи размера на трудовото възнаграждение, както и получените фишове за заплати.

2. Едностранно прекратяване на трудово правоотношение

Когато Вашето трудово правоотношение бъде прекратено едностранно, трябва да подадете иск в съда (иск за отмяна на незаконно уволнение) в 3-седмичен срок след получаване на предизвестието за прекратяване. Този срок важи за всички случаи на едностранно прекратяване на трудово правоотношение, независимо дали то попада в приложното поле на Закона за закрила при уволнение.

Внимание: Ако пропуснете срока, последиците са тежки: Прекратяването на трудовото правоотношение влиза в сила след изтичане на предизвестието и не можете да предприемете повече никакви действия срещу него.

Искът за отмяна на незаконно уволнение можете да предявите лично пред съда по трудовоправни спорове, т.е. не е необходимо да Ви представлява адвокат. Процесуално представителство се изисква едва на втора инстанция, т.е. когато съдът по трудовоправни спорове (първа инстанция) е постановил решение и това решение на съда по трудовоправни спорове се обжалва пред областния съд по трудовоправни спорове (втора инстанция).
С иска за отмяна на незаконно уволнение преследвате целта съдът по трудовоправни спорове да установи недействителността на едностранното прекратяване на трудовото правоотношение. Ако жалбата бъде уважена, едностранното прекратяване на трудовото правоотношение се счита за недействително. Това означава, че трудовото правоотношение продължава да съществува. Тогава трябва да се върнете на работа и работодателят се задължава да Ви изплати трудовото възнаграждение.

Можете да предявите съдебен иск за отмяна на незаконно уволнение и в случай че не желаете да продължите трудовото правоотношение, но желаете да получите еднократно парично обезщетение. Не е във Вашите компетенции да влияете на този резултат, поради което искът за отмяна на незаконното уволнение трябва да се основава винаги на констатацията, че уволнението е недействително. В хода на делото обаче можете да се договорите с работодателя си за доброволно изплащане на еднократно парично обезщетение (т.н. споразумение за изплащане на еднократно парично обезщетение).

Внимание: Използвайте възможно най-бързо съдействието на синдикатите или на други консултантски бюра или ангажирайте адвокат, специализиращ в областта на трудовото право.

Искът може да бъде подаден в съда по трудовоправни спорове по район на местожителството или седалището на работодателя или в който обичайно се извършва или е била извършвана последно трудовата дейност. Можете да намерите съответния компетентен съд по трудовоправни спорове на портала за правосъдие на федерално или регионално ниво (Указател на съдилищата) (линкът не се предоставя на български език). Към съда по трудовоправни спорове има отдел по приемане на заявления, който приема и устни жалби и молби. Не забравяйте да представите в този отдел писмени трудови договори, доказателства за работното време и други документи, удостоверяващи размера на трудовото възнаграждение, както и получените фишове за заплати (препоръчително копия).

При воденето но съдебно дело възникват съдебни разходи. По правило те трябва да се поемат от страната, която загуби процеса. При частично спечелване на процеса, разходите се поделят пропорционално.

Внимание: На първа инстанция всяка от страните трябва да поеме своите разходи за адвокат. Поради това Вие трябва да поемете разходите за своя адвокат дори и когато сте спечелили правния спор.

Ако не можете да си позволите разходите по даден правен спор, можете да подадете молба за отпускане на помощ за покриване на съдебни разноски. Помощта за покриване на съдебни разноски се отпуска за всички съдебни дела или правни консултации, като не се ограничава само до трудовоправни процеси . Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Работници, които членуват от най-малко 3 месеца в даден синдикат , могат да разчитат на безплатни консултации и представителство пред съда.

Ако срещате затруднения при отстояване на правата си като гражданин на ЕС пред немските власти, може да Ви помогне и службата за безплатна консултация и безплатната услуга на националните органи SOLVIT, която има представителства във всички страни от Съюза, включително и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Това е възможно, при условие че все още не сте отнесли спора до съда и че спорът има отношение към правото на ЕС. Можете да се обърнете към SOLVIT като попълните онлайн формуляр за връзка на интернет страницата на SOLVIT.

3. Равно третиране

Ако сте се почувствали обект на дискриминационно или несправедливо отношение от работодателя или други служители на предприятието, можете да подадете оплакване първо в съответна компетентна служба в предприятието (напр. упълномощено лице). В предприятия с работнически съвет може да бъде привлечен член на работническия съвет за съдействие или посредничество.
Задължение на работническия съвет е в сътрудничество с работодателя да стимулира интеграцията на чуждестранни работници в предприятието, както и да следи за това работещите в предприятието да бъдат третирани в съответствие с принципите на справедливост и равнопоставеност. Всяка дискриминация на лица, основана на тяхната раса или произход, етническа принадлежност или националност, вероизповедание или мироглед, е недопустима.

Освен това можете да предявите своите трудовоправни искове

  • за въздържане от упражняване на всякакъв вид психически тормоз;
  • за обезщетение за нанесени вреди за обусловено от психически тормоз заболяване, когато работодателят носи вината за психическия тормоз, т.е. когато той самият е упражнявал психически тормоз или умишлено или поради небрежност е пропуснал да възпрепятства упражняване на психически тормоз от страна на колеги,

пред съответния компетентен съд по трудовоправни спорове.

Често задаване въпроси – Правораздаване

В случай че не можете да поемете разходите по правен спор или за адвокат или можете да ги покриете частично или на вноски, имате възможността да поискате отпускането на помощ за покриване на разноските поделото. Предпоставка за това е планираното от Вас правоприлагане да има добра перспектива за успех и да не е злонамерено.

Принципно молбата трябва да се подаде в компетентния съд, пред който ще бъдат предявени евентуалните искове. Тук ще намерите указател на съдилищата (линкът не се предоставя на български език). Тук ще намерите указател на съдилищата. Молбата може да бъде подадена от Ваше име или от представляващия Ви адвокат. При формулирането на молбата и иска, както и при други формалности, можете да потърсите съдействието и на т.нар. отдел по приемане на молби и заявления към съда. Отделът по приемане на молби и заявления към съда не може да Ви предостави правна консултация.

В случай че става въпрос за трансграничен спор в рамките на ЕС, молбата може да се подаде и в компетентния орган по местоживеене или обичайно място на пребиваване на подателя на молбата. За целта компетентните органи предоставят хармонизиран формат на ЕС и оказват съдействие при подаване на молбата. Цялата процедура по оформяне и подаване на молбата е достъпна онлайн на всички европейски езици.

В случай че молбата за правна помощ бъде удовлетворена, в зависимост от финансовото Ви състояние не трябва да заплащате съдебните разходи и тези за адвокат или трябва да заплатите само задължителните държавни такси.

Повече информация относно правната помощ в Германия можете да намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

Можете да предявите съдебен иск за отмяна на незаконно уволнение и в случай че не желаете да продължите трудовото правоотношение, а искате да получите еднократно парично обезщетение. Вие обаче не можете да влияете върху този резултат, поради което искът за отмяна на незаконното уволнение трябва да се основава винаги на констатацията, че уволнението е недействително. При определени условия обаче в хода на делото можете да се договорите с работодателя си за доброволно изплащане на еднократно парично обезщетение

Изключение: Ако в трудовият договор или в приложим към трудовото правоотношение колективен трудов договор на предприятието или браншов колективен трудов договор е предвидено право на еднократно парично обезщетение в случай на едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от предприятието, можете да подадете молба до работодателя за изплащане на съответното еднократно парично обезщетение.