Office for the Equal Treatment of EU Workers

Безработица

Ако като гражданин на страна от ЕС последно сте работили със задължение за осигуряване в Германия и загубите Вашата работа, евентуално имате право на обезщетение за безработица. Обезщетението за безработица трябва да се подсигури социално от работниците, които губят своята работа. 

По принцип важи: Ако станете безработни, трябва да се обърнете към трудовото управление на страната, в която последно сте работили.

Внимание: Ако работите в страна, различна от страната в която живеете (напр. пограничен работник), тогава важат специални условия.

За Вашето право на помощи за безработица важат същите условия както и за гражданите на страната, в която сте работили за последно. Трудовият и осигурителният стаж, които сте придобили в други страни, ще бъдат взети под внимание при обработката на Вашето заявление.

Който е работил последно в Германия и стане безработен, той не се оставя да се оправя сам, а при определени условия получава подкрепа от държавата. Вие получавате не само финансова помощ. Вие имате възможността за търсенето на работа да използвате услугите на Федералната агенция по заетостта. Агенциите по труда и бюрата по труда разполагат с множество инструменти за стимулиране (напр. обучения и допълнителни образования), които са заложени в Социалните кодекси II и III.

1. Обезщетение за безработица

Ако последно сте работили в Германия, при определени предпоставки имате право на обезщетение за безработица. Една предпоставка е вече да сте работили в рамките на определен период от време. По принцип за последните 30 месеца трябва да сте работили минимум 12 месеца със задължение за социално осигуряване. Ако сте имали предимно кратки трудови отношения, които от самото начало са били ограничени до не повече от 14 седмици, при определени обстоятелства стигат също 6 месеца трудова дейност.

Съвет: Също и периодите на работа в други страни на ЕС могат да бъдат взети под внимание при това. Те могат да бъдат доказани с помощта на формуляра PD U1. Информация за това можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Ако сте станали безработни или ако сте научили, че в скоро време ще загубите Вашата работа или Вашето място за обучение, сте задължени да се регистрирате в отговорната агенция по заетостта като търсещо работа лице.

Внимание: Вие трябва да се регистрирате като търсещо работа лице най-късно 3 месеца преди края на Вашето трудово отношение лично при отговорната агенция по заетостта. Ако разберете за прекратяването на Вашето трудово отношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва да се регистрирате лично в рамките на 3 дни при отговорната агенция по заетостта. За да спазите този срок, можете да се регистрирате като търсещо работа лице също и по телефона (безплатен сервизен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн. Личното посещение може да се извърши в по-късен момент. Ако пропуснете срока, Ви заплашва срок на блокиране, през който не можете да получавате помощи съгласно SGB III (обезщетение за безработица I).

Допълнителна информация за обезщетението за безработица можете да намерите в брошурата за безработни на Федералната агенция по заетостта.

Вие можете да вземете със себе си Вашето право на обезщетение за безработица за 3 до 6 месеца в друга страна на ЕС, за да търсите работа там. Това означава, че можете да вземете Вашето обезщетение за безработица от друга страна на ЕС за търсене на работа в Германия. И обратното, Вие можете да вземете Вашето немско обезщетение за безработица в друга страна на ЕС. Допълнителна информация за това можете да получите в брошурата за обезщетение за безработица и работа в чужбина на Федералната агенция по заетостта.

Внимание: Ако искате да вземете своите помощи за безработица в друга страна, първо трябва да се обърнете към Вашето работно управление и да изпълните определени условия. В противен случай можете да загубите своето право на обезщетение.

2. Основно осигуряване

Основното осигуряване Ви дава минимума финансови средства, от който се нуждаете за издръжка.

Трудоспособните лица, които търсят работа и които нямат или имат прекалено малко право на обезщетение за безработица или имат прекалено нисък доход, получават обезщетение за безработица II съгласно Втория социален кодекс (SGB II), така нареченото „Hartz IV“.

Лицата, които например поради заболяване или пенсионна възраст не са трудоспособни и поради това не могат да работят, получават подкрепа съгласно Дванадесетия социален кодекс (SGB XII).

Внимание: За граждани на ЕС важат специални разпоредби при достъпа до социални помощи.
Вие можете да получавате помощи съгласно Дванадесетия социален кодекс (SGB II), ако Вие
работите в Германия, но не изкарвате достатъчно, за да покривате разходите си за живот или
сте работили в Германия за повече от една година и доброволно сте станали безработни. Ако сте работили по-малко от 1 година, тогава помощите са ограничени до 6 месеца.

Самотните, респ. самостоятелното възпитаващите имащи право на помощи лица понастоящем получават 446 евро месечно. Разумни разходи за подслон и отопление се поемат допълнително. При това Вашият доход се взима под внимание.

Ако пребивавате в Германия единствено за целите на търсене на работа и преди това не сте работили достатъчно дълго тук, Вие получавате помощи съгласно SGB II (основно осигуряване) и SGB XII (социална помощ) едва след 5-годишен законен престой в Германия.

Ако нямате право на социална помощ, но се нуждаете от помощ, до Вашето отпътуване или максимум за 1 месец в рамките на две години можете да получавате помощи съгласно SGB XII за храна, грижа за тялото и здраве, както и за подслон и хранене (преходна помощ). Тези помощи могат при особено тежки случаи (напр. неспособност за пътуване) в единични случаи могат да бъдат одобрени за над 1 месец.

Внимание: За получаването на преходни помощи при Вас не трябва да има на лице воля за заминаване. Такава воля за заминаване следователно също не трябва да бъде документирана.

Подробна информация можете да намерите в брошурата за обезщетение за безработица II/обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица – основно осигуряване за търсещи работа лица SGB II на Федералната агенция по заетостта. Използвайте също каталога Въпроси и отговори на Федералното министерство на труда и социалната политика.

Съвет: Ако имате право на социални помощи в Германия, това важи също за Вашите живеещи в Германия членове на семейството.

Често задавани въпроси – Безработица

Ако сте загубили работата си или сте разбрали, че предстои да загубите работното си място или мястото си за професионално обучение, Вие сте длъжен да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език) като търсещо работа лице.

Внимание: Трябва да се регистрирате лично като търсещо работа лице в компетентната Агенция по заетостта най-късно 3 месеца преди изтичане на Вашата заетост по трудово правоотношение. Ако бъдете уведомен за прекратяването на Вашето трудово правоотношение по-малко от 3 месеца преди това, трябва лично да се регистрирате в компетентната Агенция по заетостта в 3-дневен срок. За да спазите този срок, можете да се регистрирате и по телефона (на безплатен номер: 0800 4 5555 000) или онлайн (линкът не се предоставя на български език). Лично можете да се явите по-късно. Ако пропуснете срока, Ви заплашва период на забрана, през който няма да получавате обезщетения съгласно книга III на Кодекса за социално осигуряване (обезщетения за безработица тип I).

Докато сте регистриран като търсещо работа лице, компетентната Агенция по заетостта може да Ви съдейства своевременно при търсенето на ново работно място или място за професионално обучение. При търсене на работно място в чужда държава при необходимост Агенцията по заетостта Ви препраща към съответни специализирани колеги от Службата за международна заетост (линкът не се предоставя на български език) към платформата EURES (европейски портал за професионална мобилност) или Ви свързва директно с Централната служба за трудово посредничество на чужденци и специалисти (ZAV).

 • Прехвърлянето на помощите за безработица в друга държава трябва да бъде заявено в службите по заетостта на държавата, в която получавате обезщетение за безработица.
 • По правило преди да прехвърлите помощите в друга държава, първо трябва да сте били регистрирани като безработно лице в продължение на 4 седмици.
 • След това получавате формуляр PD U2 от службата, в която сте регистрирани като безработно лице, като този формуляр Ви позволява да прехвърлите помощите си за безработица в друга държава.
 • В срок от 7 дни след заминаването си трябва да се регистрирате като безработно лице въз основа на формуляр PD U2 в службите по заетостта в държавата, където възнамерявате да търсите работа.
 • Можете да получавате помощи за безработица в продължение на 3 месеца след преместването си в друга държава. Този срок може да бъде удължен до максимум 6 месеца.
 • Ако не намерите работа, трябва да се върнете в държавата, от която получавате помощи за безработни, преди изтичане на този срок. Ако се върнете след изтичане на този срок, съществува опасност да загубите всякакви права на обезщетение за безработица в някои държави от ЕС (Германия не се числи към тях).

Внимание: Изключително важно е да се съобразите с горепосочените условия. В противен случай може да загубите правото си на помощи. Много безработни лица губят правото си на помощи поради непознаване на разяснените по-горе условия. Те напускат страната, в която са работили последно, без да се регистрират в тамошните служби по заетостта, регистрират се прекалено късно в службите по заетостта в страната, в която ще търсят работа, или се връщат едва след изтичане на срока за ползване на прехвърлени в друга държава обезщетения. Затова трябва задължително да се свържете със службите по заетостта на държавата, от която получавате помощи за безработни, за да научите повече за правата и задълженията си.

Наред с търсенето на работно място или място за професионално обучение, Вие и Вашите близки ще получите консултация и подкрепа (насърчаване) от Федералната агенция по заетостта в следните сфери:

 • професионална консултация;
 • професионално обучение;
 • повишаване на професионалната квалификация, включително и за наети лица;
 • професионално интегриране на хора с увреждания.

По дългия път в търсене на ново работно място можете да получите и финансова подкрепа, например:

 • при поемане на разходите за повишаване на квалификацията;
 • за транспортните разходи за интервюта или документи за кандидатстване;
 • за курсове за подготовка за кандидатстване;
 • за езикови курсове.

Допълнителна информация за отделните услуги можете да намерите на уебсайта на Федералната агенция по заетостта (линкът не се предоставя на български език).

Лицата, които за последно са работили в Германия и загубят работата си, също не са оставени на произвола, а при определени условия получават подкрепа от държавата. В такива случаи получавате не само финансова помощ. Имате също така възможността да се възползвате от услугите на Федералната агенция по заетостта при търсенето на работа. Агенциите и бюрата по труда разполагат с многобройни инструменти за подпомагане (напр. мерки за обучение и допълнителна квалификация), регламентирани в книга II и III от Социалния кодекс.