Office for the Equal Treatment of EU Workers

Пенсия

Законовата пенсионна осигуровка е част от немската социално осигурителна система и трябва да подсигури финансови професионално заетите лица след приключването на трудовата дейност. Придобитият в други държави осигурителен стаж се взимат под внимание при заявяване на правото на пенсия.

1. Законова пенсионна осигуровка

Като работник Вие по принцип сте осигурени в законовата пенсионна осигуровка. Пенсионната осигуровка обхваща различни услуги:

  • Пенсията служи за финансово подсигуряване на възраст, когато повече не можете да имате приходи от работа. За пенсия за възраст трябва да се достигне определена жизнена възраст и трябва да са били отработени определен обем времена с пенсионна осигуровка.
  • Пенсионната осигуровка Ви подпомага също тогава, когато станете с намалена трудоспособност в течение на трудовия живот, т.е. когато поради заболяване или увреждане вече не можете да работите или можете да работите само частично. Тогава получавате рехабилитационни помощи, за да възстановите своята трудоспособност или пенсия поради намалена трудоспособност, ако поради Вашето здравословно състояние в обозримо време няма да можете да работите или ще можете да работите само ограничено.
  • Освен това пенсионната осигуровка предлага обширна защита за наследниците. Тя плаща пенсии на вдовиците, вдовците и сираците на починалото осигурено лице.

За получаването на редовна пенсия за възраст до година на раждане 1946 65. година от живота е определяща. За следващите набори границата на редовната пенсия се увеличава на стъпки до 67. година от живота. От 2029 година тази възрастова граница важи за всички, които са родени след 1964 г. Въпреки това законовата пенсионна осигуровка познава и други пенсии за възраст, които при особени лични предпоставки, например при налично тежко увреждане и/или дългогодишни вноски за законовата пенсионна осигуровка, позволяват по-ранно излизане по пенсия.

Един принцип в пенсионното осигуряване гласи: Колкото повече и колкото по-дълго внасяте вноски, и колкото по-високи са те, толкова по-висока ще бъде по-късно и Вашата пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, могат също да бъдат взети под внимание времената, през които са били възпитавани деца или гледани членове на семейството. Освен това за определени обстоятелства (например посещение на училище) се взимат по внимание „свободни от вноска времена“.

2. Осигурителен стаж в други държави

Ако сте работили в други държави на ЕС, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, осигурителният стаж, който сте придобили в тези страни членки, се взима под внимание за запълване на времена на изчакване. Въпреки това всяка от тези държави плаща отделна пенсия, след като сте достигнали пенсионна възраст.

Внимание: Обърнете внимание на това, че законовата пенсия е по-ниска от Вашия приход по време на професионалната дейност. За да можете да запазите Вашия жизнен стандарт на напреднала възраст, трябва да допълните законовото пенсионно осигуряване чрез фирмена и/или лична осигуровка.

Ако сте работили в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, тогава важи: Всяка страна, в която имате повече от една година осигурителен стаж, плаща отделна пенсия, след като сте достигнали съответната пенсионна възраст за съответната страна. Размерът на пенсията зависи от събрания там осигурителен стаж. За изпълнение на предпоставките за право на пенсия се взима под внимание целия събран в съответните страни осигурителен стаж. Ще получите обобщаващо съобщение (документ Р1) относно решението на отделните страни. Това решение се изготвя от изплащащия пенсията орган, при който сте подали заявка за пенсия.

3. Заявка за пенсия

Вие подавате заявката за пенсия в държавата, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В този случай подавате заявката в държавата, в която сте били осигурени за последно. Ако подадете заявка за пенсия в една страна, тя важи за всички страни, в които имате събран осигурителен стаж.

Вие получавате Вашата пенсия независимо от това, къде се намирате в рамките на посочените страни.

Съвет: Какво трябва да се вземе под внимание при заявката за пенсия, ще научите тук.

4. Медицинско лечение

В държавата, в която живеете, също имате право на лечение при заболяване.

Пример: Получавате пенсия от Португалия и сте осигурени там, но живеете в Германия. Тогава можете да бъдете лекувани медицински също и в Германия. Въпреки това трябва да се регистрирате при немската здравна осигуровка. За регистрацията се нуждаете от един формуляр (документ S1) от Вашата здравна каса в Португалия. Допълнителна информация по темата за здравното осигуряване и медицинското лечение можете да намерите тук.

5. Допълнителна информация

Немската пенсионна осигуровка Ви информира в рубриката Пенсия и чужбина. Там можете да повикате брошурата „Живот и работа в Европа“.

Често задавани въпроси – Пенсия

В качеството си на наето лице Вие принципно сте осигурени в системата на задължителното пенсионно осигуряване. Пенсионното осигуряване обхваща следните мерки:

  • Пенсията служи за финансово обезпечаване на старините, когато вече не получавате доходи от трудова дейност. За пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да достигнете определена възраст и да имате определена продължителност на осигурителния стаж.
  • Пенсионното осигуряване ще Ви подпомага и в случай че в рамките на трудовия си стаж имате периоди на ограничена трудоспособност, т.е. по причини на заболяване или увреждане не можете или можете само отчасти да работите. В тези случаи имате право на рехабилитационни мерки, които целят възстановяване на Вашата трудоспособност или, ако поради здравословното Ви състояние не можете или можете само ограничено да работите в обозримо бъдеще – и на пенсия поради намалена трудоспособност.
  • Пенсионното осигуряване предлага още широкообхватни мерки за закрила на преживели лица. От него се изплащат пенсии на вдовици, вдовци или сираци на починалите осигурени лица.

Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст имат родените до 1946 г. навършили 65-годишна възраст. Тук определяща е навършената възраст. За родените през следващите години пенсионната възраст се повишава постепенно на 67 години. Необходимата навършена възраст е увеличена. От 2029 г. нататък тази пенсионна възраст ще важи за всички, родени след 1964 г. В системата на задължителното пенсионно осигуряване обаче има и други възрастови граници, които, при наличие на специални индивидуални предпоставки, например при тежки увреждания и/или дългогодишно осигуряване в рамките на задължителното пенсионно осигуряване, позволяват и по-ранно пенсиониране.

Един от основните принципи в пенсионното осигуряване гласи: колкото повече и по-дълго сте плащали пенсионни вноски и колкото по-високи са били тези вноски, толкова по-висока ще бъде бъдещата Ви пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, може да се вземат предвид и периодите, през които са отглеждани деца или са полагани грижи за близки хора. Същевременно периоди, характеризиращи се със специални обстоятелства (напр. посещаване на учебно заведение), може да се третират като „освободени от задължението за плащане на пенсионни вноски“.

Ако сте упражнявали трудова дейност като наето лице в други държави от ЕС, в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швеция, осигурителните стажове в тези страни се зачитат за част от минималния осигурителен стаж. За тези държави обаче важи различен размер на пенсията след навършване на пенсионната възраст.

Внимание: Имайте предвид, че изплащаната от задължителното пенсионно осигуряване пенсия е по-ниска от Вашите доходи от трудова дейност. За да можете да запазите Вашия стандарт на живот в напреднала възраст, е добре да сключите допълнителна пенсионна осигуровка към задължителната под формата на професионална и/или частна пенсионна застраховка.