Office for the Equal Treatment of EU Workers

Семейство

1. Финансови и социални помощи по време на и след бременността

Разпоредбите на Закона за закрила на майчинството се прилагат за (бъдещи) майки, чието работно място се намира в Германия. Този закон предоставя закрила от рисковете на работното място и Ви осигурява специална защита от уволнение. Така бъдещите майки могат да работят 6 седмици преди раждането само с тяхно изрично съгласие, а до 8 седмици след раждането нямат право изобщо да работят. В случай на преждевременно раждане или многоплодна бременност майките нямат право да работят до 12 седмици след раждането. При преждевременно раждане с тегло на новороденото под 2500 грама, както и при други случаи на преждевременно раждане, отпускът по майчинство след раждането се удължава с броя на дните неизползван преди раждането отпуск. Освен това законът забранява полагането на определени видове труд (напр. работа на парче, работа на поточна линия, извънреден, неделен или нощен труд). Ако лекарят издаде индивидуално удостоверение за забрана за работа, то е задължително.

За да предпази майките от финансови щети през този период, Законът за закрила на майчинството предвижда различни помощи за майчинство:

2. Детски надбавки

В качеството си на гражданин на ЕС имате право на детски надбавки в Германия за Вашите деца, ако:

 • сте данъчнозадължено лице без никакви ограничения в Германия. Ако живеете в Германия, това по правило е така. Ако не живеете в Германия, но получавате минимум 90% от доходите си в Германия, след подаване на заявление можете да бъдете третирани като данъчнозадължено лице без ограничения.
 • децата Ви живеят в Германия, в страна от ЕС или в Норвегия, Лихтенщайн, Исландия или Швейцария.

Детски надбавки получавате по правило за деца до 18- годишна възраст. Такива са:

 • биологични или осиновени деца;
 • доведени деца;
 • деца в приемни семейства;
 • внуци.

Ако детето е на възраст над 18 години, тогава можете да получавате детски надбавки само при определени условия. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: Ако семейството Ви живее в друга държава от ЕС, първо трябва да бъде уточнено коя държава е компетентна за изплащането на детските надбавки. Възможно е да получавате частични помощи от различни държави от ЕС. Това зависи от семейното Ви положение. Научете повече тук.

Заявлението за получаване на детски надбавки трябва да се подаде в Семейната каса от този родител, при когото живее детето. Детските надбавки са в размер на по 204 евро за първото и второ дете, за третото дете те са 210 евро, а за всяко следващо – по 235 евро.

Повече информация за детските надбавки и процедурата по подаване на заявление ще намерите на интернет страницата на Семейната каса (линкът не се предоставя на български език).

3. Семейни помощи за деца

Съгласно Федералния закон за детските надбавки, максималният размер на семейните помощи за деца е 185 евро месечно на дете и заедно с детските надбавки покриват средностатистическите нужди на децата.
Родителите имат право на семейни помощи за децата си, ако:

 • децата са неженени/неомъжени и са на възраст под 25 години;
 • живеят в едно домакинство с родителите си;
 • за тези деца се получават детски надбавки или друг вид помощ, която не включва детски надбавки;
 • месечните доходи на родителите са над прага за минимален доход от 900 евро за двамата родители и 600 евро за самотни родители;
 • доходите и имуществото, които трябва да се вземат под внимание, не надвишават прага за максимален доход (линкът не се предоставя на български език);
 • (съответният праг с добавена към него обща сума на детските надбавки); и
 • нуждите на семейството се покриват от детските надбавки и евентуално полагащите се жилищни помощи за наем и така отпада правото на претенции за получаване на обезщетения за безработица тип II.

4. Обезщетения за отглеждане на деца

Надбавките за отглеждане на дете представляват семейна финансова помощ след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете компенсират липсващата част от доходите, ако след раждането желаете да се грижите за детето си и поради това прекъсвате или намалявате трудовата си дейност. Право на надбавки за отглеждане на дете получавате, ако местожителството на детето Ви е в Германия или единият от родителите работи или е работил като наето лице в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получават лица, които:

 • през периода на получаване на надбавките за отглеждане на дете не работят повече от средномесечно 30 часа в седмицата;
 • сами отглеждат и възпитават детето си;
 • живеят в едно домакинство с детето си; и
 • са с местожителство или обичайно местопребиваване в Германия.

Заявлението за получаване на надбавки за отглеждане на дете се подава в местната служба за надбавки за отглеждане на дете. Компетентната във Вашия случай служба за надбавки за отглеждане на дете ще намерите тук (линкът не се предоставя на български език).

В зависимост от нуждите на родителите, нормативната уредба предвижда различни ред и условия относно надбавките за отглеждане на дете.

Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер от 65% до 100% от нетните доходи преди раждането. Колкото по-ниски са били доходите, толкова по-висок е процентът. Те са в размер на минимум 300 евро и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките имат право да получават надбавките общо за максимум 14 месеца и да разпределят помежду си периодите на получаване по своя преценка. Всеки един от родителите може да получава надбавките минимум 2 и максимум 12 месеца. Право на пълните 14 месеца се полага, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето, вследствие на което пропускат трудови доходи. Като компенсация на отсъстващите трудови доходи на липсващия партньор, самотните родители имат право на пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете.
Съществуват и други форми на надбавки за отглеждане на дете, напр. за родители, които по време на получаването на надбавките желаят да работят на непълен работен ден. Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

Внимание: За всички семейни обезщетения за наети лица от ЕС важат следните положения: Изплащането на семейни обезщетения е на първо място в компетенциите на държавата, в която работят родителите. Ако родителите работят в различни страни от ЕС, изплащането на семейни помощи е на първо място в компетенциите на държавата, в която живее детето. Ако съществува разлика между размера на помощите, плащани от първата държава, и тези, които би трябвало да плаща втората държава, е възможно другата държава – членка на ЕС да трябва да плаща разликата в сумите. По време на родителския отпуск сте третирани като заето лице, тъй като трудовите Ви правоотношения продължават и през този период.

5. Родителски отпуск

Право на родителски отпуск от работодателя имат тези наети лица, които упражняват обичайната си трудова дейност в Германия, както и наетите лица, които упражняват трудова дейност в чужбина, ако трудовото правоотношение се урежда от германското законодателство. Посредством родителския отпуск Вие можете да прекъснете трудовата си дейност или да съкратите работното си време, за да се грижите за детето си. Ако ползвате родителски отпуск, Вие сте освободен от работа. През този период няма да получавате заплата. Ако отговаряте на посочените по-горе условия, по време на родителския отпуск имате право на надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени, Вашето трудово правоотношение е само временно преустановено и имате право да се върнете на работното си място.

За да имате право на родителски отпуск, трябва да отговаряте на определени условия.Допълнителна информация по темата ще намерите в раздел „Често задавани въпроси“.

6. Детски заведения и грижи за децата

Децата, навършили 1 година, имат законово право на осигурено място в структурите за полагане на грижи за гледане на деца в целодневно детско заведение (наричано още детска градина) или посредством друга форма за съдействие на родителите (при детегледач/ка). Това право на грижи за детето важи от навършване на първата му година до тръгването му на училище.

При наличие на определени предпоставки е възможно и деца, ненавършили 1 година, да се възползват от възможността за полагане на грижи за детето им (напр. когато родителите работят, търсят работа или се обучават).

Родителите могат да избират дали за детето им да бъдат полагани грижи в детско заведение или от детегледач/детегледачка. За да получите място за полагане на грижи за детето, трябва да подадете молба в компетентната Служба за деца и младежи (линкът не се предоставя на български език).

Много служби за деца и младежи в Германия предоставят в интернет съответните формуляри и информационни материали, както и обзор на очакваните разходи по полаганите грижи за детето. Те предлагат и индивидуална консултация за родителите и ги подпомагат в търсенето на подходящо място за детето.

Съвет: Ако искате да намерите място за полагане на грижи за детето Ви, трябва да започнете да търсите такова от по-рано. Местата обикновено се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много от тях чакат повече от 6 месеца, за да получат място в детско заведение. Информирайте се възможно най-рано за свободни места.

Посещението на целодневно детско заведение е особено важно за подобряване на езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, в детската градина и училището се предлагат специални курсове по немски език.

Във всички федерални провинции още в детската градина (най-късно при записването в училището) се провеждат езикови тестове, за да се установи индивидуалната нужда на детето от обучение по немски език. Така се гарантира, че детето ще разбира преподавания материал.

Съвет: За успеха на Вашето дете в училище е важно то да говори добре немски език. Затова се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите умения! В някои провинции участието в занятия за подобряване на езиковите умения по немски език от деца, при които се вижда необходимост от това, е задължително. Информация за предлаганите занятия за подобряване на езиковите умения по немски език ще получите директно в детската градина или в училището на Вашето дете, както и в консултативните центрове по миграционни въпроси и миграционните служби за младежи.

Повече информация ще получите на място в:

 • градската, общинската и окръжната администрация: службите за деца и младежи
 • консултативните центрове за семейства
 • миграционните консултативни центрове за възрастни имигранти
 • целодневните детски заведения (много детски заведения предлагат например „ден на отворените врати“, в рамките на който на определена дата можете да разгледате детското заведение и да се запознаете с педагогическата концепция. Тези дни на отворените врати обикновено се обявяват на интернет страниците на детските заведения.)

или в интернет:

7. Помощи за образование и участие в обществени живот

Принципно право на помощи за образование и участие в обществения живот имат по-специално тези деца, юноши и млади хора, които получават обезщетение за безработица тип II, обезщетения за безработица за нетрудоспособни лица или социални помощи или чиито родители получават семейни помощи за деца или жилищни помощи за наем. Помощите за образование и участие в обществения живот включват:

 • еднодневни екскурзии от училище или детската градина;
 • няколкодневни екскурзии с класа от училище или детската градина;
 • снабдяване с лични училищни пособия;
 • надбавки за пътни пари на ученици;
 • подходяща финансова подкрепа за учене;
 • безвъзмездна финансова помощ за обяд;
 • финансова помощ за участие в социалния и културния живот на общността (спорт, музика, свободно време).

Заявление за получаване на помощи за образование и участие в обществения живот се подава в компетентните общински служби на съответната федерална провинция. Тук (линкът не се предоставя на български език) ще научите къде в близост до Вас можете да подадете заявление за получаване на такива помощи.

8. Семейни обезщетения

Семейните обезщетения, каквито са например детските помощи или надбавките за отглеждане на дете в Германия, се предлагат и във всички други държави от ЕС, като обаче съществуват големи разлики по отношение на организацията и размера им. Информация за семейните обезщетения в Германия ще намерите в раздел

Често се задава въпросът в компетенциите на коя държава е плащането на семейни обезщетения. Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако семейството Ви живее в държавата, в която сте осигурени, тогава тази държава е компетентна по отношение на семейните помощи. Вие получавате семейни обезщетения при същите условия и в същия размер както гражданите на тази държава. Това означава, че ако работите в Германия и живеете тук със семейството си, получавате семейни обезщетения в същия обхват като лицата с немско гражданство.
 • Ако семейството Ви не живее в държавата, в която сте осигурени, тогава е възможно да имате право на семейни обезщетения в различни държави. Това зависи от правилата в съответните държави. Ако имате право на семейни обезщетения в няколко държави, то правилата за приоритетност определят коя държава е приоритетно отговорна за плащанията. Ако размерът на семейните обезщетения е по-голям в другата държава, тогава можете да подадете заявление за получаване на разликата в сумите.

Пример: Един от родителите работи в Германия, другият работи в Полша и живее там с тяхното дете. Тогава е налице право на детски помощи както в Полша, така и в Германия. В този случай, тъй като детето живее в Полша, полската държава плаща полските детски помощи. Тъй като обаче полските детски помощи са с по-малък размер от немските, Германия доплаща разликата. Т.е. общо получавате такива детски помощи, каквито се полагат в държавата с по-висок размер на плащанията.

9. Разяснителен филм за помощите, които се отпускат на семействата

Всеки, който има деца, заслужава подкрепата на държавата. Но колкото многообразни са семействата, толкова повече се различават помощите и данъчните облекчения, от които те се нуждаят. В този филм се разясняват помощите, които се предоставят на семействата „детски надбавки“, „семейни помощи за деца и авансови плащания за издръжка“, „необлагаем минимум от доходите на родители с деца“ и „необлагаеми суми за самотни родители“.

Видеото е публикувано с лиценз за Съзидателно споделяне (Creative Commons) by-nc-nd/3.0/. То може да бъде разпространено и публикувано непроменено с нестопанска цел като се посочва неговият носител на авторското право „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите и Пълномощник на Федералното правителство за миграцията, бежанците и интеграцията“.

Помощи за семейства: Детски надбавки

Помощи за семейства: Необлагаем минимум от доходите на родители с деца

Помощи за семейства: Семейни помощи за деца

Помощи за семейства: Авансови плащания за издръжка

Помощи за семейства: Необлагаеми суми

Често задавани въпроси – Семейство

The cost of childcare depends on the municipality in question. The municipalities meet a large proportion of the costs (regardless of whether the childcare is provided by a municipal or private facility or by a childminder). Parents pay a contribution which is calculated on the basis of the family’s income. Private day care centres are often more expensive than municipal centres.

There are many different types of childcare available in Germany. Most child day care centres are run by the municipalities, but many are also run by churches or parents’ initiatives. There are also a growing number of privately run centres.

The following types of childcare exist in Germany:

For children up to 3 years of age:

 • Childminders (Tagesmütter/Tagesväter)
 • Crèches (Kinderkrippen)
 • Mixed-age child day care centres (altersgemischte Kindergärten)
 • Parents’ initiatives (Elterninitiativen)

From the age of 3 until children start school:

 • Child day care centres (Kindergärten)
 • Childminders (Tagesmütter/Tagesväter)

From school age:

 • All-day schools (Ganztagsschulen)
 • After-school facilities (Horte)
 • After-school homework supervision (Hausaufgabenbetreuung), usually organised by private initiatives

The following priority rules determine which country is responsible for payment:

 • In principle, the country responsible is the country where you are employed, self-employed, or receiving a pension.
 • If you are entitled to family benefits in two countries because you work on a self-employed or employed basis in both, the country responsible is the one where your child lives. If your child does not live in either of these two countries, but instead in another EU country, the country responsible is the one where the benefits are higher.
 • If you are entitled to family benefits in two countries because you are receiving a pension in both, the country responsible is the one where your child lives. If your child does not live in either of these two countries, but instead in another EU country, the country responsible is the one whose social security system you were subject to the longest or where you lived the longest.
 • If neither parent is working or receiving a pension, an entitlement to child benefit can only exist in the country where the child lives.

Examples:

 • The Peters family live in Germany. Mr Peters works in the Netherlands and commutes to work each day, while Mrs Peters is a housewife. The family are entitled to German child benefit because they live in Germany. At the same time, they are entitled to child benefit from the Netherlands because Mr Peters works there.
  The priority rules state that the Netherlands is primarily responsible for paying child benefit, as an entitlement exists there due to work. However, as child benefit in Germany is higher than in the Netherlands, the family not only receive child benefit from the Netherlands; they also receive the difference compared to German child benefit.
 • Mrs Meyer works in Germany. Mr Meyer lives with their daughter in Slovakia, where he receives a pension. Mr Meyer is therefore entitled to child benefit in Slovakia. Mrs Meyer is entitled to child benefit in Germany because she works there.
  Germany is primarily responsible, as the entitlement in Germany is due to work, while the entitlement in Slovakia is due to a pension. The family receive German child benefit. As child benefit in Slovakia is lower than in Germany, no additional benefits are received in Slovakia.

Further information can be found in the Federal Employment Agency’s Merkblatt über Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen . The last page of the leaflet lists the Family Benefits Offices (Familienkassen) to which you can submit your application for child benefit, depending on which EU Member State you come from.

Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер от 65% до 100% от нетните доходи преди раждането. Колкото по-ниски са били доходите, толкова по-висок е процентът. Те са в размер на минимум 300 евро и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките имат право да получават надбавките общо за максимум 14 месеца и да разпределят помежду си периодите на получаване по своя преценка. Всеки един от родителите може да получава надбавките минимум 2 и максимум 12 месеца. Право на пълните 14 месеца се полага, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето, вследствие на което пропускат трудови доходи. Като компенсация на отсъстващите трудови доходи на липсващия партньор, самотните родители имат право на пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете.

Надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus (за деца, родени след 01.07.2015): Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са предназначени за родители, които по време на получаването им работят на непълен работен ден. Тези надбавки, в зависимост от доходите преди раждането, подобно на базисните детски надбавки, заместват от 65% до 100% от доходите, отпадащи поради непълния работен ден. Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са в размер на максимум половината от базисните детски надбавки, които се полагат на родителя без приходи от непълен работен ден (т. е. минимум 150 евро и максимум 900 евро месечно). За сметка на това надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus се изплащат двойно по-дълго време: един месец базисни детски надбавки = два месеца надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus.

Бонус за партньорство: Ако и двамата родители работят едновременно на непълен работен ден през четири последователни месеца с продължителност между 25-30 часа седмично, всеки родител получава допълнително надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus (т.нар. бонус за партньорство) за тези четири месеца.

Ако работите в Германия като наето лице, за възпитанието и отглеждането на дете Ви се полага родителски отпуск. За да имате право на родителски отпуск, трябва да живеете в едно домакинство с детето си. И двамата родители имат право на родителски отпуск. Родителският отпуск за всеки един родител се изчислява поотделно. По време на родителския отпуск родителите могат да работят до 30 часа седмично (т.е. заедно общо до 60 часа седмично).

За родените преди 1 юли 2015 г. деца се полагат 12 месеца родителски отпуск. Можете да прехвърлите ползването на родителския отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си, ако работодателят Ви е съгласен с това. Родителският отпуск може да се ползва през два отделни периода.

За родените след 1 юли 2015 г. деца се полагат 24 месеца родителски отпуск. И в този случай можете да прехвърлите ползването на родителски отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си. Родителският отпуск може да се ползва през три отделни периода. Работодателят може да откаже единствено третия период, ако са налице извънредни фирмени обстоятелства.

 • Молба за детски надбавки може принципно да подаде само този родител, при когото живее детето.
 • Молбата трябва да се депозира в писмен вид в Семейната каса. Семейната каса не изпраща потвърждение за получаване на молбата. Затова е препоръчително да изпращате кореспонденцията си до Семейната каса като препоръчано писмо с обратна разписка. За хода на процедурата можете да се информирате в Семейната каса по телефона.
 • Понастоящем обработката на молби за детски помощи може да отнеме няколко месеца. След като молбата бъде обработена от Семейната каса, ще получите решение по молбата или ще бъдете приканени да представите допълнителни документи. За да предотвратите допълнително забавяне, трябва да представите документите възможно най-бързо.
 • Детските помощи може да се изплащат и със задна дата за последните 4 години от подаване на молбата.
 • По време на цялата процедура на одобрение Вие сте длъжни да информирате Семейната каса за промени във Вашите лични обстоятелства без специална покана. Към това спадат по-специално промени в адреса, банковата сметка или работодателя Ви. Ако не изпълните това задължение, това води до забавяне на процедурата и може да доведе до отказ на молбата Ви.
 • Ако молбата Ви за детски помощи бъде отхвърлена, отказът влиза законно в сила след изтичане на срока на обжалване, т. е. 1 месец след получаване на отказа. В този случай не можете да получавате детски помощи за съответния период, независимо от това дали отказът на молбата Ви е правомерен или не.

Допълнителна информация ще намерите в информационната брошура „Детски надбавки” (линкът не се предоставя на български език) на Федералната агенция по заетостта.

Обезщетението за майчинство осигурява доходи на бъдещите или младите майки през времето, в които нямат право да работят по причини, свързани със закрилата на майчинството. Обезщетението за майчинство се изплаща от обществените здравноосигурителни каси през постановените от Закона за закрила на майчинството периоди преди и след раждането, както и за деня на раждането. Обезщетението за майчинство получават само жените, които са здравно осигурени в обществена здравноосигурителна каса и имат право на обезщетения за болест.

Размерът на обезщетението за майчинство варира в зависимост от средните нетни доходи, заплатени през последните три календарни месеца, съответно през последните тринадесет седмици, и е ограничен до максимум 13 евро на календарен ден. За да получавате обезщетение за майчинство, трябва да представите в здравната каса удостоверение от лекар или акушерка с посочен очакван термин на раждане.

Заетите лица от женски пол, които не членуват в обществена здравноосигурителна каса (напр. частно здравно осигурени или семейно здравно осигурени в обществена здравна каса жени), получават обезщетение за майчинство с общ размер от максимум 210 евро. Този въпрос е в рамките на компетенциите на Федералната осигурителна служба (Бюро по обезщетения за майчинство).

Ако получаваното дневно обезщетение надвишава 13 евро, работодателят поема разликата в сумите под формата на т. нар. надбавки за майчинство от работодателя.

Обезщетение за закрила на майчинството Ви се полага, ако

 • престанете да работите преди да излезете в отпуск по майчинство; или
 • след изтичане на отпуска все още не можете да работите; или
 • работодателят Ви прехвърли на друга, по-зле платена работа.

Така няма нужда да се притеснявате от финансови щети. Запазвате най-малко средните си доходи от последните тринадесет седмици, съответно от последните три месеца преди раждането (обезщетение за закрила на майчинството). Обезщетението за закрила на майчинството се третира като трудово възнаграждение и подлежи на данъчно облагане и социално осигуряване.

За дете над 18 години може да се получават детски надбавки, ако то:

 • за първи път завършва училищно или професионално образование, висше образование или стаж. Необходимо е детето Ви да придобива знания, които ще послужат като подходяща основа за упражняване на желаната професия.
 • завършва второ образование и работи не повече от ограничен брой часове. Ако средно за годината детето Ви работи повече от 20 часа седмично, то детските помощи се спират (изключение: минимална заетост с доходи до 450 евро).
 • не може да започне професионално обучение поради липса на свободни места. Освен това трябва да се докаже, че детето полага усилия да намери място за професионално обучение. Това може да стане, ако примерно детето е регистрирано в агенция или бюро по труда като лице, търсещо място за професионално обучение.
 • е безработно. Същевременно трябва да е регистрирано в Агенцията по заетостта или бюрото по труда като лице, търсещо работа. Това важи само до навършване на 21-годишна възраст.
 • ако отслужва доброволна военна или друга подобна служба.
 • се намира в преходния етап между два периода на образование. Това важи за максимум 4 месеца.
 • ако поради увреждане не е в състояние да се издържа само.