Office for the Equal Treatment of EU Workers

Семейство и деца

Различни държавни помощи облекчават и подпомагат семействата. Към най-важните финансови помощи спадат детските надбавки, семейните помощи за деца и надбавките за отглеждане на дете.

1. Помощи преди и след бременността

За (бъдещите) майки, които имат работно място в Германия, важи Законът за отпуска по майчинство (MuSchG). Този закон пази от опасности на работното място и ви дава специална закрила от уволнение. Така бъдещите майки през последните 6 седмици преди раждането могат да работят само с тяхното съгласие и до изтичане на 8 седмици след раждането изобщо не трябва да работят. При преждевременни раждания и раждания на повече от едно дете не трябва да работят до 12 седмици след раждането. При медицински преждевременни раждания и при други преждевременни раждания отпускът по майчинство се удължава след раждането с дните, които не са могли да бъдат използвани преди раждането. Освен това законът забранява определени работи (напр. тежка работа, работа на поточна лента, извънредна работа, нощна или неделна работа). Ако лекар удостовери индивидуална забрана за определена работа, то тя важи също.

За защита на жената от финансови проблеми през това време, законът за отпуска по майчинство определя различни помощи за майчинство:

2. Детски надбавки

Можете да заявите немски детски надбавки за Вашите деца, ако:

 • сте гражданин на една от страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (страни от ЕИП) или Швейцария,
 • имате в Германия местоживеене или Вашето обичайно място на престой и по този начин подлежите на неограничено задължение за данъчно облагане. Ако не живеете или нямате обичайно място на престой в Германия, но придобивате минимум 90% от Вашите доходи в Германия, по заявление при данъчните служби можете да бъдете третирани като подлежащи на неограничено задължение за данъчно облагане.
 • Право може да съществува също тогава, когато в Германия Вие сте с ограничено задължение на данъчно облагане, защото не живеете или нямате обичайно място на престой в Германия, но работите тук със задължение за социално осигуряване.

Внимание: През първите три месеца след преместване на местоживеенето или основаване на обичаен престой в Германия Вие нямате право на детски надбавки, ако през това време не сте имали приходи от страната. Към тях се броят приходи от Вашата работа (несамостоятелна или самостоятелна) или приходи от търговска дейност (§2, пар. 1, т. 1 до 4 от EStG).

 • За право на детски надбавки Вие трябва да сте лице, имащо право на свободно движение. Имате право на свободно движение, ако например следвате работа (несамостоятелна или самостоятелна) или сте член на семейството на гражданин на държава от ЕС (§ 2, пар. 2, т.1 или § 2, т. 2-7 от FreizügG/EU). Ако не сте трудово зает е необходимо да разполагате с достатъчна здравно осигурителна защита и достатъчно средства за преживяване. В противен случай не сте лице, имащо право на свободно движение. Това важи също за нетрудово заети членове на семейството.

Внимание: Ако Вашето право на свободно движение произлиза единствено от целта за търсене на работа (§ 2, пар. 2, т. 1а от FreizügG/EU), нямате право на детски надбавки. Това не важи само тогава, когато преди началото на търсене на работа вече сте пребивавали в Германия поради друго право на свободно движение, напр. защото преди това вече сте работили тук. В този случай съществува също и за търсещи работа лица право на детски надбавки.

Детски надбавки по принцип получавате за деца до 18. рожден ден. Към тях спадат:
•    родни и осиновени деца,
•    доведени деца,
•    приемни деца,
•    внуци.

Ако детето е по-възрастно от 18 години, Вие можете да получавате детски надбавки само при определени обстоятелства. Повече за това в ЧЗВ.

Внимание: Ако Вашето семейство живее в друга страна от ЕС, първо трябва да се изясни, коя държава е отговорна за плащането на детските надбавки. Може да се случи в различни страни на ЕС да получавате частични помощи. Това зависи от Вашата семейна ситуация. Научете повече тук относно излизащите извън границата случаи.

Заявлението за детски надбавки трябва да се подаде от родителя, при който живее детето, при семейната каса. Детските надбавки за първото и второто дете са съответно 204 евро на месец, за третото дете 210 евро, а за всяко следващо дете съответно 235 евро.

Внимание: От 1 януари 2018 г. важат скъсени срокове за заявления със задна дата за детски надбавки. От получаването на заявката семейната каса Ви изплаща детски надбавки със задно действие само за изминалите 6 месеца.

Допълнителни указания за детските надбавки и за подаването на заявлението (напр. формуляри на семейната каса) можете да намерите на различни езици на Интернет страницата на семейната каса. 

3. Семейни помощи за деца

Семейните помощи за деца съгласно § 6а на Федералния закон за детските надбавки (BKGG) подпомагат родители, чийто месечен доход не е достатъчен, за да покрие напълно нуждата на семейството. Те трябва да се погрижат за това, родителите да не трябва да получават обезщетение за безработица II поради своите деца. Семейните помощи за деца възлизат на максимум 185 евро месечно на дете и покриват заедно с детските надбавки и евентуално помощите за жилищен наем средната нужда на децата. Който получава семейни помощи за деца, освен това има право на помощи за образование и участие и е освободен от такси за детска градина.

Родителите имат право на семейни помощи за деца за своите деца, ако

 • децата са несемейни и са на възраст под 25 години,
 • децата живеят в домакинството на родителите,
 • за тези деца се получават детски надбавки или помощ, която изключва детските надбавки,
 • месечните приходи на родителите достигат границата за минимални приходи от 900 евро за родителски двойки и 600 евро за самостоятелно възпитаващи лица,
 • нуждите на семейството се покриват чрез плащането на детски надбавки, семейни помощи за деца и евентуално полагаща се помощ за жилищен наем, и поради това не възниква право на обезщетение за безработица II.
 • Вашият приход, който се добавя към семейните помощи за деца, не е толкова висок, че семейните помощи за деца да се намалят до нула.

Внимание: Досегашно валидната фиксирана граница на максималния доход вече не важи от 1 януари 2020 г.!

4. Надбавки за отглеждане на дете

Надбавките за отглеждане на дете са финансова подкрепа за семействата след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете запълват една част от липсващия доход, ако след раждането искате да гледате Вашето дете и поради това прекъсвате или ограничавате професионалната си работа. Право на надбавки за отглеждане на дете е на лице, когато детето има местоживеене в Германия или един родител работи, респ. е работил в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получава този, който

 • в заявените месеци за надбавки работи средно не повече от 30 седмични часа в месеца,
 • сам гледа и възпитава детето,
 • живее в едно домакинство с детето и
 • има местоживеене или обичайно място на престой в Германия.

Надбавки за отглеждане на дете трябва да заявите при Вашата местна служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете. Отговорната за Вас служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете можете да намерите тук.

Спрямо нуждите на родителите, разпоредбите за надбавки за отглеждане на дете предлагат различни условия.

Основните надбавки за отглеждане на дете възлизат на 65% до 100% в зависимост от нето дохода преди раждането. Колкото по-нисък е доходът, толкова по-висок е процентът. Те възлизат на минимум 300 и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките могат да ги получават за максимум 14 месеца и да разпределят периода свободно по между си. Единият родител при това може да се възползва от правото за минимум 2 и максимум 12 месеца. Пълните 14 месеца са на лице, когато двамата родители участват в отглеждането на детето и в резултат на това им отпадат приходи от трудова дейност. Самостоятелно възпитаващите лица могат поради липсващия партньор да се възползват от пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете за изравняване на отпадащите приходи от трудова дейност. Има също и други форми на надбавки за отглеждане на дете, например за родители, които по време на получаването на надбавките работят на частично работно време (ElterngeldPlus). Повече за това в ЧЗВ.

Внимание: За всички семейни обезщетения за работници от ЕС важи: За плащането на семейните обезщетения отговаря с предимство онази страна, в която работят родителите. Също и по време на родителския отпуск Вие се считате за трудово зает, защото Вашето трудово отношение продължава да съществува през това време. Ако родителите работят в различни страни на ЕС, отговаря с предимство страната, в която живее детето. Може да се случи, че друга страна (от по-нисък ранг) трябва да изпраща сумата на разликата, ако там помощите са по-високи отколкото в основната отговорна страна.

5. Родителски отпуск

Родителският отпуск е право на работниците спрямо работодателя, които работници обикновено изпълняват своята работа в Германия, както и на работници, които работят в чужбина, ако трудовото отношение подлежи на немското законодателство. С родителския отпуск Вие можете да прекратите своята трудова дейност или да скъсите работното време, за да се грижите за Вашето дете. Когато вземете родителски отпуск, Вие сте освободени от работа. Вие не получавате трудово възнаграждение. Въпреки това през това време при горепосочените предпоставки можете да получавате надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени. Трудовото отношение само е в покой и Вие имате право да се върнете на работното си място.

За да получите родителски отпуск, трябва да изпълнявате определени предпоставки. Повече за това в ЧЗВ.

6. Детски заведения и грижи за децата

Деца след навършване на 1. година от живота имат законово право на място в детско заведение към дневно детско заведение (наричано също детска градина или на немски „Kita“) или във форма за съдействие на родителите (при „детегледачка“ или „детегледач“). Това право на детско заведение за детето важи от неговия 1. рожден ден до започване на училище.

При определени предпоставки едно дете може да получи място в детско заведение още под 1 година (напр. ако родителите работят, търсят работа или завършват образование).

Родителите могат да изберат, дали детето трябва да посещава дневно детско заведение или да бъде гледано от детегледач/-ка. За получаване на място в детско заведение, трябва да подадете заявление при отговорната служба за юноши и младежи.

Много служби за юноши и младежи предоставят съответните формуляри и информации, както и преглед на дължимите разходи за гледане на дете в Интернет. Службите за юноши и младежи предлагат също лична консултация за родителите и ги подкрепят при търсенето на подходящо място в детско заведение.

Съвет: Ако искате да дадете Вашето дете в детско заведение, трябва да се регистрирате рано. Местата в детските заведения най-често се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много хора чакат повече от 6 месеца за място в детско заведение. Най-добре се осведомете възможно най-рано относно свободните места.

Гледането в дневно детско заведение е особено стимулиращо за езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, различен от немския, в детската градина и също в училището има специални предложения за подобрение на езиковите познания по немски.

Във всички федерални провинции още в дневното детско заведение (най-късно преди започване на училище) се провежда езиков тест, за да се установи, дали детето се нуждае от допълнителни занятия по немски език. По този начин се гарантира, че детето може да следва занятията.

Съвет: За училищният успех на Вашето дете е важно, то да говори добре немски език. Поради това се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите знания! В някои федерални провинции участието в предложения за подобряване на немския език е задължително за онези деца, при които е било установено, че познанията по немски са недостатъчни. Информация за предложенията за подобряване на немския език ще получите директно в детската градина или училището на Вашето дете, както и от миграционните консултации и младежките служби за миграция.

По-подробна информация можете да получите на място:

 • Градско, общинско, окръжно управление: Младежки служби
 • Семейна консултация
 • Служба за консултация по миграция за възрастни имигранти
 • Дневни детски заведения (много детски градини предлагат например „ден на отворените врати“, където в определени дни може да бъде разгледана градината и човек може да се запознае с педагогическата концепция. Тези дни на отворените врати най-често се обявяват на уеб страниците на детските градини.)

Или в Интернет:

7. Помощи за образование и участие в обществения живот

Особено деца, младежи и млади възрастни, които получават обезщетение за безработица II, обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица или социална помощ, или чиито родители получават семейни помощи за деца или помощ за жилищен наем, по принцип имат законово право на помощи за образование и участие в обществения живот. Те обхващат:

 • еднодневни излети към училище или детската градина,
 • неколкодневни класни пътувания,
 • оборудване с лични необходими за училището предмети за 150 евро на учебна година,
 • пътуванията до училище,
 • умерено учебно подпомагане,
 • надбавка за общото обедно хранене, както и
 • помощи за участие в социалния и културния живот в общността (спорт, музика, свободно време).

Помощите за образование и участие в обществения живот трябва да се заявят при отговорните общински органи на съответната федерална провинция. Тук ще научите, където можете да заявите помощите при Вас на място.

8. В коя държава получавам семейни обезщетения?

Семейни обезщетения, като например в Германия детски надбавки или надбавки за отглеждане на дете, има във всички страни на ЕС, но в зависимост от страната има големи разлики по отношение на тяхното структуриране и размер.

Често се поставя въпросът, коя страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения? Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако Вашето семейство живее в страната, в която сте осигурени, то тогава тази страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения. Вие получавате при същите условия и в същия размер семейни обезщетения както гражданите на тази страна. Това означава, че ако работите в Германия и живеете тук с Вашето семейство, Вие ще получавате семейни обезщетения в същия обхват както немските граждани.
 • Ако Вашето семейство не живее в страната, в която сте осигурени, е възможно да имате право на обезщетения в няколко страни. Това зависи от правилата в съответните страни. Ако имате право да получавате семейни обезщетения в няколко страни, правилата за последователността на ранга определят, коя страна плаща с предимство. Ако семейните обезщетения в другата страна са по-високи, можете да изискате разликата в тази страна.

Пример: Единият родител работи в Германия, а другият родител работи в Полша и живее там с общото дете. Тогава право на детски надбавки съществува както в Полша, така и в Германия. В този случай Полша плаща детските надбавки, защото детето живее в Полша. Тъй като полските детски надбавки са по-ниски от немските детски надбавки, Германия плаща разликата. Общо получавате следователно толкова детски надбавки, колкото са те в страната с по-високи помощи. 

Добра представа предоставя видеото за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата (налично на английски и полски език). На Интернет страницата на семейната каса ще намерите също брошурата за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата. В брошурата има указания за отговорните за Вас семейни каси.

9. Видеа за семейни обезщетения

Който има деца, заслужава подкрепата на държавата. Но колкото многообразни са семействата, толкова различи са също помощите и данъчно необлагаемите суми, от които се нуждаят. Този филм обяснява семейните политически помощи като детските надбавки, семейните помощи за деца и предварителната издръжка, както и необлагаемите суми за деца и сумата за облекчаване на самостоятелно възпитаващи лица.

Видеото беше публикувано под Creative Commons лиценз by-nc-nd/3.0/. То може да се разпространява и публикува за нетърговски цели непроменено и с посочване на автора „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите, и пълномощник на Федералното министерство за миграция, бегълци и интеграция“.

Допълнителни видеа за отделните помощи за семейства

Често задавани въпроси – Семейство

The cost of childcare depends on the municipality in question. The municipalities meet a large proportion of the costs (regardless of whether the childcare is provided by a municipal or private facility or by a childminder). Parents pay a contribution which is calculated on the basis of the family’s income. Private day care centres are often more expensive than municipal centres.

There are many different types of childcare available in Germany. Most child day care centres are run by the municipalities, but many are also run by churches or parents’ initiatives. There are also a growing number of privately run centres.

The following types of childcare exist in Germany:

For children up to 3 years of age:

 • Childminders (Tagesmütter/Tagesväter)
 • Crèches (Kinderkrippen)
 • Mixed-age child day care centres (altersgemischte Kindergärten)
 • Parents’ initiatives (Elterninitiativen)

From the age of 3 until children start school:

 • Child day care centres (Kindergärten)
 • Childminders (Tagesmütter/Tagesväter)

From school age:

 • All-day schools (Ganztagsschulen)
 • After-school facilities (Horte)
 • After-school homework supervision (Hausaufgabenbetreuung), usually organised by private initiatives

The following priority rules determine which country is responsible for payment:

 • In principle, the country responsible is the country where you are employed, self-employed, or receiving a pension.
 • If you are entitled to family benefits in two countries because you work on a self-employed or employed basis in both, the country responsible is the one where your child lives. If your child does not live in either of these two countries, but instead in another EU country, the country responsible is the one where the benefits are higher.
 • If you are entitled to family benefits in two countries because you are receiving a pension in both, the country responsible is the one where your child lives. If your child does not live in either of these two countries, but instead in another EU country, the country responsible is the one whose social security system you were subject to the longest or where you lived the longest.
 • If neither parent is working or receiving a pension, an entitlement to child benefit can only exist in the country where the child lives.

Examples:

 • The Peters family live in Germany. Mr Peters works in the Netherlands and commutes to work each day, while Mrs Peters is a housewife. The family are entitled to German child benefit because they live in Germany. At the same time, they are entitled to child benefit from the Netherlands because Mr Peters works there.
  The priority rules state that the Netherlands is primarily responsible for paying child benefit, as an entitlement exists there due to work. However, as child benefit in Germany is higher than in the Netherlands, the family not only receive child benefit from the Netherlands; they also receive the difference compared to German child benefit.
 • Mrs Meyer works in Germany. Mr Meyer lives with their daughter in Slovakia, where he receives a pension. Mr Meyer is therefore entitled to child benefit in Slovakia. Mrs Meyer is entitled to child benefit in Germany because she works there.
  Germany is primarily responsible, as the entitlement in Germany is due to work, while the entitlement in Slovakia is due to a pension. The family receive German child benefit. As child benefit in Slovakia is lower than in Germany, no additional benefits are received in Slovakia.

Further information can be found in the Federal Employment Agency’s Merkblatt über Kindergeld in grenzüberschreitenden Fällen . The last page of the leaflet lists the Family Benefits Offices (Familienkassen) to which you can submit your application for child benefit, depending on which EU Member State you come from.

Базисните надбавки за отглеждане на дете са в размер от 65% до 100% от нетните доходи преди раждането. Колкото по-ниски са били доходите, толкова по-висок е процентът. Те са в размер на минимум 300 евро и максимум 1800 евро месечно. Бащите и майките имат право да получават надбавките общо за максимум 14 месеца и да разпределят помежду си периодите на получаване по своя преценка. Всеки един от родителите може да получава надбавките минимум 2 и максимум 12 месеца. Право на пълните 14 месеца се полага, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето, вследствие на което пропускат трудови доходи. Като компенсация на отсъстващите трудови доходи на липсващия партньор, самотните родители имат право на пълните 14 месеца надбавки за отглеждане на дете.

Надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus (за деца, родени след 01.07.2015): Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са предназначени за родители, които по време на получаването им работят на непълен работен ден. Тези надбавки, в зависимост от доходите преди раждането, подобно на базисните детски надбавки, заместват от 65% до 100% от доходите, отпадащи поради непълния работен ден. Надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus са в размер на максимум половината от базисните детски надбавки, които се полагат на родителя без приходи от непълен работен ден (т. е. минимум 150 евро и максимум 900 евро месечно). За сметка на това надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus се изплащат двойно по-дълго време: един месец базисни детски надбавки = два месеца надбавки за отглеждане на дете ElterngeldPlus.

Бонус за партньорство: Ако и двамата родители работят едновременно на непълен работен ден през четири последователни месеца с продължителност между 25-30 часа седмично, всеки родител получава допълнително надбавките за отглеждане на дете ElterngeldPlus (т.нар. бонус за партньорство) за тези четири месеца.

 • Заявление за детски надбавки по принцип може да се подава само от този родител, при който живее детето.
 • Заявлението се подава писмено при семейната каса. Семейната каса не изпраща потвърждение за получаване. Поради това е препоръчително да изпратите писмото до семейната каса като препоръчано с обратна разписка. Относно напредъка на процедурата можете да се уведомите по телефона при семейната каса.
 • Обработката на заявления за детски надбавки понастоящем може да отнеме няколко месеца. Когато заявката е била обработена от семейната каса, ще получите или решение относно заявката или ще бъдете подканени да подадете все още липсващи доказателства. Трябва да отговорите на такава подкана възможно най-бързо, да да предотвратите допълнителни забавяния.
 • От получаването на заявката семейната каса Ви изплаща със задно действие детски надбавки само за изминалите 6 месеца.
 • По време на цялата процедура по заявката сте задължени да информирате семейната каса без подкана относно промени във Вашите лични обстоятелства. Тук спадат в частност промени на Вашия адрес, Вашата банкова сметка или на Вашия работодател. Ако не изпълните това задължение, това води до забавяния в процедурата и може също да доведе до отказ на заявлението.
 • Ако бъде взето решение за отказ за детски надбавки, то влиза в сила след изтичане на срок за възражение, т.е. 1 месец след получаване на решенето. Тогава вече не можете да получите детски надбавки за засегнатия период от време, независимо от това, дали отказът на заявката е бил незаконен или законосъобразен.

Допълнителна информация можете да намерите в брошурата за детски надбавки при излизащи извън границата случаи на Федералната агенция по заетостта.

Ако работите в Германия като наето лице, за възпитанието и отглеждането на дете Ви се полага родителски отпуск. За да имате право на родителски отпуск, трябва да живеете в едно домакинство с детето си. И двамата родители имат право на родителски отпуск. Родителският отпуск за всеки един родител се изчислява поотделно. По време на родителския отпуск родителите могат да работят до 30 часа седмично (т.е. заедно общо до 60 часа седмично).

За родените преди 1 юли 2015 г. деца се полагат 12 месеца родителски отпуск. Можете да прехвърлите ползването на родителския отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си, ако работодателят Ви е съгласен с това. Родителският отпуск може да се ползва през два отделни периода.

За родените след 1 юли 2015 г. деца се полагат 24 месеца родителски отпуск. И в този случай можете да прехвърлите ползването на родителски отпуск за периода между 3-тата и 8-та година на детето си. Родителският отпуск може да се ползва през три отделни периода. Работодателят може да откаже единствено третия период, ако са налице извънредни фирмени обстоятелства.

Обезщетението за майчинство осигурява доходи на бъдещите или младите майки през времето, в които нямат право да работят по причини, свързани със закрилата на майчинството. Обезщетението за майчинство се изплаща от обществените здравноосигурителни каси през постановените от Закона за закрила на майчинството периоди преди и след раждането, както и за деня на раждането. Обезщетението за майчинство получават само жените, които са здравно осигурени в обществена здравноосигурителна каса и имат право на обезщетения за болест.

Размерът на обезщетението за майчинство варира в зависимост от средните нетни доходи, заплатени през последните три календарни месеца, съответно през последните тринадесет седмици, и е ограничен до максимум 13 евро на календарен ден. За да получавате обезщетение за майчинство, трябва да представите в здравната каса удостоверение от лекар или акушерка с посочен очакван термин на раждане.

Заетите лица от женски пол, които не членуват в обществена здравноосигурителна каса (напр. частно здравно осигурени или семейно здравно осигурени в обществена здравна каса жени), получават обезщетение за майчинство с общ размер от максимум 210 евро. Този въпрос е в рамките на компетенциите на Федералната осигурителна служба (Бюро по обезщетения за майчинство).

Ако получаваното дневно обезщетение надвишава 13 евро, работодателят поема разликата в сумите под формата на т. нар. надбавки за майчинство от работодателя.

Обезщетение за закрила на майчинството Ви се полага, ако

 • престанете да работите преди да излезете в отпуск по майчинство; или
 • след изтичане на отпуска все още не можете да работите; или
 • работодателят Ви прехвърли на друга, по-зле платена работа.

Така няма нужда да се притеснявате от финансови щети. Запазвате най-малко средните си доходи от последните тринадесет седмици, съответно от последните три месеца преди раждането (обезщетение за закрила на майчинството). Обезщетението за закрила на майчинството се третира като трудово възнаграждение и подлежи на данъчно облагане и социално осигуряване.

За дете над 18 години може да се получават детски надбавки, ако то:

 • за първи път завършва училищно или професионално образование, висше образование или стаж. Необходимо е детето Ви да придобива знания, които ще послужат като подходяща основа за упражняване на желаната професия.
 • завършва второ образование и работи не повече от ограничен брой часове. Ако средно за годината детето Ви работи повече от 20 часа седмично, то детските помощи се спират (изключение: минимална заетост с доходи до 450 евро).
 • не може да започне професионално обучение поради липса на свободни места. Освен това трябва да се докаже, че детето полага усилия да намери място за професионално обучение. Това може да стане, ако примерно детето е регистрирано в агенция или бюро по труда като лице, търсещо място за професионално обучение.
 • е безработно. Същевременно трябва да е регистрирано в Агенцията по заетостта или бюрото по труда като лице, търсещо работа. Това важи само до навършване на 21-годишна възраст.
 • ако отслужва доброволна военна или друга подобна служба.
 • се намира в преходния етап между два периода на образование. Това важи за максимум 4 месеца.
 • ако поради увреждане не е в състояние да се издържа само.

Further Information