Неизплащане на заплатата

Назад към навигатора

Неизплащане на заплатата

Типичен пример

Димитрос се зарадвал много, когато намерил работа при подизпълнител на голяма логистична компания чрез обява в интернет. Той трябва да работи като куриер и доставчик на пратки в Берлин. Работи вече два месеца, но радостта му е изчезнала. Всъщност Димитрос все още не е получил трудово възнаграждение и вече няма средства за препитание. Питал е няколко пъти своя началник. Първо му било казано, че имало грешка в счетоводството и неговите пари по грешка са били преведени на друг колега. След това началникът му казал, че самият той чака своите пари от възложителя. Той можел да плати на Димитрос едва тогава, когато бъде платено на него самия. В крайна сметка началникът вече не си вдига телефона, когато Димитрос му се обажда. Димитрос не знае какво да прави в тази ситуация и към коя институция може да се обърне.

1. Бюро по труда/ Федерална агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit)

Димитрос няма пари и прилагането на неговите права може да отнеме известно време. Поради това той трябва да заяви незабавно Обезщетение за безработица I при местната Агенция по заетостта или граждански доход при местното Бюро по труда.

Обезщетение за безработица I

  • Димитрос може да заяви Обезщетение за безработица I и когато трудовото отношение все още не е прекратено,, но работодателят не изплаща дължимото трудово възнаграждение. Обезщетението за безработица в този случай е предварителна помощ спрямо задължението за плащане на работодателя. Това е уредено в § 157 пар. 3 SGB III и се казва „независимо отпускане на средства“. Ако преди да започне работа в Германия Димитрос е работил в друга държава от ЕС, сумарното време, през което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение в чужбина, може да бъде включено към искането му за парично обезщетение за безработица в Германия.
  • Ако Димитрос не изпълнява условията за Обезщетение за безработица I, той може да заяви Обезщетение за безработица II при Бюрото по труда.
Парите на гражданите

Димитрос може да направи заявлението писмено или устно. Бюрото по труда трябва да му предостави необходимите формуляри за заявление. Димитрос има законно право на това, неговото заявление да бъде прието и проверено. Институцията трябва да му връчи писмено решение с обосновка след проверката. Димитрос трябва да поиска това изрично.

Ако Димитрос изпълнява условията за Обезщетение за безработица II, той може също така да подаде молба за аванс поради неговото тежко финансово положение. Това е препоръчително, защото често обработката на заявлението отнема няколко седмици.

Димитрос може да намери адресите на съответните институции на място онлайн:

https://web.arbeitsagentur.de/portal/metasuche/suche/dienststellen

2. Здравна каса

Димитрос трябва да се информира при неговата здравна каса, дали работодателят го е регистрирал за социално осигуряване и е заплащал вноски там.

Ако работодатели не изплащат заплати, те често също така не заплащат вноските за социално осигуряване. В резултат на това възникват пропуски в здравното осигуряване. За да установи това, Димитрос трябва да се свърже със своята здравна каса.

Ако работодателят не е регистрирал Димитрос за социално осигуряване, Димитрос би трябвало да представи своя трудов договор и други трудови документи пред здравната каса, за да докаже своето трудово правоотношение. Здравната каса е орган, отговарящ за събирането, т.е. тя трябва да затвори пропуска в социалното осигуряване и да изиска вноските за социално осигуряване от работодателя.

3. Работодател

Дори ако Димитрос вече устно е заявил претенциите си към своя работодател, той трябва да ги заяви и писмено към работодателя и да поиска своето възнаграждение (искане за заплащане). Понякога в трудовия договор дори е посочено, че неплатена заплата трябва да бъде поискана писмено. Димитрос трябва да постави на своя работодател срок за плащане. Той може да напише писмото сам или с помощта на консултативен център.

В писмото Димитрос може да декларира т. нар. „Отказ да извършва работа“ Leistungsvorbehalt. Това означава, че той отказва да извършва работа, докато не получи работната си заплата. Той има право на това след два месеца без заплата.

4. Консултативен център

В консултативния център Димитрос получава информация за своите права. Съветниците могат да му помогнат да напише писмено искане за заплащане или могат да осъществят директен контакт с неговия работодател, за да изяснят случая.

Специфични трудовоправни консултативни центрове:

https://bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Димитрос може да намери преглед на всички консултативни центрове в цяла Германия според насочеността, както и според езика, на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

Ако работодателят въпреки това не изплати работната заплата, Димитрос трябва да внесе искова молба пред съда по трудовоправни въпроси, за да получи своите пари. В Германия няма институция, която може да внесе искова молба за заплата вместо него. По тази причина Димитрос трябва да внесе исковата молба сам.

5. Съд по трудовоправни въпроси (Arbeitsgericht)

Без адвокат

Не е задължително Димитрос да има адвокат пред съда по трудовоправни въпроси; той може да се представлява и сам. Процесът се води пред съда по трудовоправни въпроси в населеното място, където е работил Димитрос или където е седалището на фирмата работодател. Димитрос може да избере сам, в кой съд да подаде исковата молба.

Официалният език пред съда е немски, поради това служителите не могат да говорят с Димитрос напр. на английски. Ако Димитрос не говори добре немски, той трябва да си намери придружител, който да му помогне („езиков придружител“). Това не трябва да е заклет преводач. Приятел, който говори добре немски, може да помогне на Димитрос.

Във всеки съд по трудовоправни въпроси в Германия има правна служба за заявления, където човек може да представи всички документи (трудов договор, график с часове, документ за самоличност) и да заяви устно своите искания. Там ще помогнат на Димитрос за изготвянето на писмена искова молба. Това е безплатно. Правната служба за заявления обаче не може да направи юридическа консултация на Димитрос.

Димитрос може да попълни също така формуляр за искова молба и да го изпрати по пощата или по факс на съда по трудовоправни въпроси. Формулярите могат да бъдат намерени на уеб страниците на много от съдилищата по трудовоправни въпроси.

Димитрос може да намери пример за такъв формуляр за искова молба в Приложение IV. PDF, 253 KB, с ограничения ​​​​​​

След като е предявил иска, Димитрос получава писмена покана за помирително изслушване. Целта на това изслушване е да установи дали Димитрос и неговият работодател могат да се споразумеят. За целта Димитрос може да изиска присъствието на преводач, за когото обаче трябва да заплати сам. Най-често процедурата пред съда за трудовоправни въпроси свършва със споразумение още при това първо изслушване. В такъв случай за Димитрос не биха възникнали разходи (освен разходите за преводач).

Ако трябва да стане бързо, Димитрос може да предяви иск пред съда за своята заплата по бърза процедура. Тогава обаче той трябва да докаже, че се намира в изключително трудна финансова ситуация.

Когато случаят не е сложен – както при Димитрос – той може да изпрати писмена призовка за плащане чрез „Mahnverfahren“.

Внимание! Формулярът за трудовоправно производство за призовка за плащане не трябва да се бърка с формуляра за гражданско производство за призовка за плащане. Формулярът „Призовка за плащане“ (Mahnbescheid) може да се поръча онлайн или да бъде закупен в магазините за офис консумативи. Той струва ок. 3 – 5евро и се попълва много лесно.

Димитрос може да намери формуляра „Призовка за плащане“ за съда по трудовоправни въпроси в Приложение V. PDF, 245 KB, с ограничения

Димитрос трябва да подаде попълнения формуляр при съответния съд по трудовоправни въпроси.

Ако работодателят не оспорва призовката за плащане, съдът изпраща на Димитрос решението за изпълнение, чрез което разпорежда изплащането на неговите заплати.

С адвокат

Ако Димитрос не иска да се изправи сам пред съда по трудовоправни въпроси, той може да бъде представляван от адвокат. Димитрос може да намери адвокат напр. чрез посолството или чрез препоръка от познати. Също така на уеб страниците на адвокатската камара има възможности за търсене, чрез които човек може да намери адвокати с различни езикови познания и специализации.

Пример е търсачката на Германското сдружение на адвокатите:

https://anwaltauskunft.de/magazin

Консултативен център също може да помогне при търсенето на адвокат.

При всички случаи той трябва сам да заплати разходите за адвокат. Разходите ще бъдат възстановени на Димитрос, ако той спечели процеса.

Тъй като Димитрос няма пари за адвокат, той може да поиска разходите да бъдат поети от държавата („Помощ за покриване на разноските по делото“). За целта трябва да са изпълнени определени изисквания: Обвинението трябва да има изгледи за успех и Димитрос трябва да докаже, че той сам не може да покрие разходите за процеса. Освен това за период от четири години след края на съдебния процес Димитрос е длъжен да съобщи на съда, без да е допълнително изискано, ако неговите финансови възможности се подобрят. Ако в този период неговото финансово състояние се подобри значително, съдът ще разпореди, че Димитрос трябва да възстанови разходите. Заявлението за помощ за покриване на разноски по дело се подава с помощта на формуляр, който може да бъде получен от съда или може да бъде намерен и онлайн:

Димитрос може да намери формуляра за помощ за покриване на разноски по дело в Приложение VI. PDF, 1 MB, с ограничения

Заявлението за помощ за покриване на разноски по дело трябва да бъде попълнено и подадено на немски език. Преводът на заявлението и указания за попълването на няколко езика могат да бъдат намерени на уеб страницата на Федералната правосъдна служба.

https://justiz.de/service/formular/f_allgemeines/index.php

Заявлението за помощ за покриване на разноски по дело Димитрос подава при съда по трудовоправни въпроси. Ако заявлението бъде одобрено, разходите за адвоката и съдебните разходи ще бъдат поети.

Ако Димитрос е член на профсъюз, профсъюзен адвокат може да го представлява безплатно пред съда.

6. Служба за адресна регистрация/Търговски регистър

Ако съдът по трудовоправни въпроси напише, че работодателят се е преместил на неизвестно място, Димитрос трябва да посочи на съда новия адрес на работодателя. Той може да се обърне към службата за адресна регистрация или към търговския регистър, за да намери новия адрес.

В службата за адресна регистрация се получава информация от адресния регистър, ако бъде посочено, че е повдигнато обвинение срещу работодателя (във формуляра: „Предназначение: Съдебно предявяване на иск за възнаграждение“).

Димитрос може да намери формуляра за заявление за предоставяне на информация от адресния регистър в Приложение VII. PDF, 266 KB, с ограничения

Ако фирмата е записана в търговския регистър, Димитрос може да намери адреса чрез търговския регистър. Търговският регистър се води от районния съд, като заявлението за информация може да се подаде онлайн:

https://www.online-handelsregister. de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

Димитрос може да намери формуляра за заявление за предоставяне на еднократна информация от адресния регистър при търговския регистър в Приложение VIII. PDF, 171 KB, с ограничения

Ако Димитрос не получи информация по този начин, той може да подаде заявление в съда по трудовоправни въпроси обвинението да се счита за връчено, като бъде обществено изложено в съда.

Димитрос може да намери формуляра за заявление за обществено оповестяване при неизвестно местоположение на адресата в Приложение IX. PDF, 239 KB, с ограничения

7. Районен съд

Ако след присъда или споразумение на съда работодателят не заплати доброволно, Димитрос трябва да се обърне към съдебен изпълнител, за да задейства принудително изпълнение. Съдебният изпълнител се определя от районния съд по местоживеене/адрес на представителството на работодателя.

Димитрос може да намери адреса на съответния районен съд онлайн:

https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8. Федерална агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit)

Понякога работодателят закрива предприятието и се премества. Понякога съдебният изпълнител установява, че работодателят вече е направил клетвена декларация и отдавна е прекратил дейността си. Или се установява, че фирмата е обявила несъстоятелност. При това положение и изпълняващият принудителното производство не може да събере парите.

Във всички тези случаи работната заплата на Димитрос за най-много три месеца е осигурена чрез така нареченото Обезщетение при несъстоятелност. За целта той трябва в рамките на два месеца, след като фирмата е обявила несъстоятелност, да подаде заявление във Федералната агенция по заетостта там, където се намира седалището на работодателя.

Заявлението за обезщетение при несъстоятелност може да бъде намерено онлайн:

https://www.arbeitsagentur.de/datei/ AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

Димитрос може да намери формуляра за заявление за обезщетение при несъстоятелност в Приложение X. PDF, 1 MB, с ограничения

9. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Ако работодателят не изплаща работната заплата, той нарушава закона за минималното възнаграждение и в резултат на това може да бъде наказан. За тази цел Димитрос може да направи оплакване при обществения Финансов контрол работа на черно (FKS). Финансовият контрол работа на черно е институция, която контролира работодателите и наред с другото проверява дали те заплащат минималната работна заплата и отчисляват правилно социалните вноски за служителите. За проверката на случая на Димитрос отговаря FKS в региона, където е регистриран неговият работодател.

Димитрос може да намери адреса на съответното FKS на следната интернет страница:

http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Димитрос може да се регистрира лично при FKS, да подаде оплакване и да направи заявление. Ако това не е възможно, той може да подаде съобщение и онлайн.

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

Оплакването на Димитрос може да доведе до това, FKS да направи проверка и да установи положението. Това наистина не помага на Димитрос да получи работната си заплата, но тогава неговият работодател може да бъде наказан. Работодателят може да бъде наказан с парична глоба или дори лишаване от свобода за измама с данъци и социални осигуровки. За ефективна проверка и обработка на случая FKS се нуждае от възможно най-много информация. За тази цел Димитрос трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за работното време, за получените суми, свидетели и др.

По принцип за Димитрос не трябва да възникнат негативни последици поради това, че неговият работодател не е плащал социалноосигурителните вноски. Пропуските при всички клонове на социалното осигуряване (пенсионна и здравна осигуровка, за осигуряване на грижи, осигуровка за безработица и застраховка трудова злополука) трябва да бъдат попълнени от съответната застрахователна служба, след като събитията станат известни. Застрахователното покритие остава в пълен размер.