Парично обезщетение за временна неработоспособност (болничен)

Назад към навигатора

Парично обезщетение за временна неработоспособност (болничен)

Типичен пример

Ева е започнала работа като складова помощничка в супермаркет на 01.05. С нея е договорен изпитателен срок от три месеца. На 16.05. Ева е имала силни болки в гърба и по тази причина не е отишла на работа, а е отишла в спешния кабинет в болницата. Там Ева е била хоспитализирана. По време на престоя в болницата е станало ясно, че са необходими операция на гръбначния стълб и рехабилитация в продължение на месеци. Това означава, че Ева ще е нетрудоспособна за продължително време. Тя би желала да се върне в Полша и да продължи лечението там, за да има подкрепата на своето семейство. След четири седмици болнични тя получава от работодателя си известие за уволнение, което влиза в сила на 30 юни.

Ева се притеснява за средствата необходими ѝ за издръжка за живот, здравното ѝ осигуряване и финансирането на лечението ѝ. Тя е отскоро в Германия, работата в супермаркета е нейната първа работа тук и тя е чела, че човек има социални права в Германия едва след пет години. Тя не знае дали има право на нещо в случай на заболяване.

1. Работодател

Ева трябва да информира още на 16.05 работодателя си за това, че е болна и не може да дойде на работа. Веднага щом разбере колко дълго е вероятно да e нетрудоспособна, тя също трябва да уведоми работодателя за това. Фирмите имат различни правила за това как трябва да стане уведомяването (напр. телефон, факс). Често това е посочено изрично в трудовия договор и Ева трябва да провери там. Ако в нейния договор не е посочено нищо за това, е най-добре Ева да изпрати съобщението по начин, по който може да докаже получаването му, напр. на официалния факс номер или на имейл адреса на работодателя.

Ева трябва да докаже нетрудоспособността. За целта в болницата тя получава или удостоверение за нетрудоспособност, или удостоверение за хоспитализация. От 1 януари 2023 г. в Германия е в сила електронно удостоверение за неработоспособност. Това означава, че работодателят трябва да изтегли по електронен път удостоверението за неработоспособност от здравната каса на Ева. Ева получава хартиена разпечатка на удостоверението за нейната документация.

По принцип работодателят е задължен през първите 6 седмици на заболяването да продължи да изплаща цялата работна заплата (продължаване на изплащане на заплатата), която би спечелила Ева, ако беше здрава. Това задължение обаче възниква едва след първите четири седмици на трудовото правоотношение и съществува само дотогава, докато продължава трудовият договор. Това означава, че нейният работодател трябва да извърши плащане за продължаване на изплащането на заплатата едва от петата седмица на нейната работа, следователно от 29.05. Договорът на Ева продължава до 30.06 и по тази причина работодателят трябва да продължи да изплаща нейната заплата само до 30.06. От 16.05 до 31.05 Ева има право на обезщетение за временна неработоспособност (болничен) от своята здравна каса. Пример за изискване за плащане ще намерите тук:

https://minor-kontor.de/wp-content/uploads/2018/11/MB4.0_Aufforderung-Lohnzahlung_18-11-21.pdf

Работодателят е уволнил Ева по време на изпитателния срок с предизвестие от две седмици. Уволнението по време на болест в Германия по принцип е допустимо освен ако не е противоречащо на моралните норми, което го прави недопустимо. В този случай обаче няма доказателства за това.

2. Здравна каса/лечение в Германия

От началото на лечението в болница – т.е. от 16.05 – Ева има право на обезщетение за временна неработоспособност от здравната каса. Обезщетението за временна неработоспособност възлиза на 70% от брутното възнаграждение на Ева. Обезщетението за временна неработоспособност не се изчислява и заплаща автоматично на Ева. Ева трябва да подаде заявление за обезщетение за временна неработоспособност при своята здравна каса. По принцип заявлението не е необходимо да е в специална форма, достатъчно е Ева да изпрати имейл на здравната каса. Обезщетението за временна неработоспособност тя ще получава до 28.05. От 29.05. тя получава продължаване на изплащането на заплатата от работодателя, като през това време правото на обезщетение за временна неработоспособност е прекъснато. От 01.07 тя няма да получава продължаване на изплащане на заплатата от работодателя и тогава продължава да има право на обезщетение за временна неработоспособност от здравната каса.

Ева може да получава обезщетението за временна неработоспособност, докато е нетрудоспособна. Обезщетението за болнични се изплаща за максимум година и половина. Изискване за получаването му е Ева да удължи болничния. Своевременно означава, че Ева трябва да удължи своя болничен лист при лекаря най-късно в работния ден, който следва след последния ден на първото удостоверение за нетрудоспособност: Ако първият болничен лист свършва в петък, следващото удостоверение трябва да бъде издадено в понеделник. В този случай събота не се брои за работен ден. Удостоверенията трябва да са с изцяло попълнена информация.

Ако след края на трудовото правоотношение на 30.06, Ева пропусне срока, тя има още един месец, за да отиде на лекар и да вземе удостоверението за нетрудоспособност. Това е разпоредба за защита на Ева, за да не загуби тя своето основание за здравно осигуряване.

Болничният лист трябва да бъде получен в рамките на седем дни при здравната каса. По принцип от януари 2023 г. лекарите изпращат удостоверението за нетрудоспособност по електронен път на здравните каси.

Докато Ева получава обезщетение за временна неработоспособност, тя остава осигурена в здравната каса без да прави вноски.

3. Бюро по труда

Поради заболяването си Ева няма осигуряващ съществуването доход. Вероятно парите няма да ѝ стигат за нормален живот. Следователно е възможно в тази ситуация Ева да има право да получи допълнително граждански доход.

Наистина тя е работила само два месеца в Германия, но е загубила своята работа недоброволно. Ева трябва да получи от Федералната агенция по заетостта потвърждение относно недоброволната безработица и да го представи пред бюрото по труда. По този начин тя има право на свободно движение в продължение на шест месеца, т.е. нейният престой в Германия е законен. През това време тя може да получава граждански доход, ако изпълнява изискванията за това плащане (напр. необходимост от помощ, недостатъчен доход). В този случай не е необходим постоянен престой, за да се получава обезщетение от бюрото по труда.

Ева може да подаде в Бюрото по труда в своя жилищен окръг заявление за граждански доход. Формуляри за заявление ще бъдат предоставени на Ева при подаването му. Те могат да бъдат намерени също на следния линк:

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/ dam/download/documents/Antrag-ALGII_ ba015207.pdf

Ева може да подаде заявлението с доказателства и приложения в Бюрото по труда също и онлайн: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld/buergergeld-beantragen

Бюрото по труда трябва да издаде писмено решение относно заявлението на Ева, в което трябва да са изложени причините за решението.Консултативен център за мигранти може да помогне на Ева при попълването на формулярите, които са необходими за заявлението. Ева може да намери най-близкия консултативен център чрез тази търсачка:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

В нейния случай правото на граждански доход е ограничено до шест месеца. След изтичане на шестте месеца тя може да се обърне към компетентната институция в своята родина и да провери, дали там ѝ се полагат социални помощи.

4. Здравна каса/лечение в чужбина

Ева може също да се върне в Полша и да получава там обезщетението за временна неработоспособност от Германия. По време на получаването на обезщетение за временна неработоспособност тя остава осигурена в здравната каса, въпреки че е напуснала своето местоживеене в Германия. Ева може да продължи медицинското лечение и рехабилитация в Полша. Лекарските удостоверения от Полша са еквивалентни на изготвените в Германия удостоверения и могат да бъдат подадени в оригинал при немската здравна каса. Здравната каса няма право да изисква от Ева превод на удостоверенията за нетрудоспособност. Те трябва да бъдат преведени от самата здравна каса на собствени разноски.

Внимание! И за подаването на удостоверенията за трудова нетрудоспособност от чужбина трябва да се спазва срок от седем дни след издаването им. Евентуални закъснения дори и ако те се дължат на пощенските услуги, са за сметка на Ева. За да може Ева да използва медицинското лечение в Полша в пълен обхват, не е достатъчно да има Европейска здравноосигурителна карта.

За тази цел преди заминаването тя трябва да подаде заявление при своята здравна каса с формуляр S1 (бивш формуляр 106). По този начин тя получава разширено осигурително покритие и може да се лекува в Полша, както щеше да е, ако беше здравноосигурена там.

Преди да замине Ева трябва също да не забравя да подаде заявление до здравната каса за одобрение за получаване на обезщетение за временна неработоспособност в чужбина. Има правни спорове дали гражданите на съюза са задължени да го правят. Но за да се предотвратят евентуални трудности и забавяния при получаване, Ева трябва въпреки това да подаде заявлението със съответна обосновка.

Ева може да намери пример за такова заявление в Приложение XV. PDF, 256 KB, с ограничения

Без местоживеене в Германия Ева няма право на граждански доход. Тази помощ не може да бъде прехвърлена в чужбина.