Работа на черно

Назад към навигатора

Работа на черно

Типичен пример

Дона Виктория е пристигнала от село в близост до Клуж (Румъния) в Германия. Предложението за работа, което ѝ е направил Флорин, си е струвало дългото пътуване. Работа с документи във фабрика за месо в Германия, организиран транспорт, настаняване при работодателя, и не на последно място 1500 евро месечно на ръка. На място се е установило, че ще работи при голям производител на месо, чиито консерви с месо се продават дори в Румъния.

Флорин се е запознал с нея в нейното родно село, където е търсел работници чрез нейната църковна общност. В Германия Флорин е дал на Дона Виктория нейното удостоверение за работа, показал ѝ е жилището и ѝ е обяснил работата. Също така в края на месеца той винаги е давал на Дона Виктория заплатата в брой в плик. Писмен трудов договор обаче Дона Виктория не е получила. Тя никога не получава също фиш за заплата или други документи от Флорин. Тя не знае дали е осигурена и дали може да отиде на лекар. Тя е попитала Флорин за договор и здравна осигуровка, но без успех. Тя се пита дали работи законно.

1. Работодател

В Германия работодателят е задължен да потвърди на служителите работните условия (вкл. заплащане, работно време, продължителност на договора и др.) писмено. Това обикновено се случва под формата на трудов договор. Информацията за имената и адресите на договарящите страни, договореното възнаграждение и работното време трябва да бъде потвърдена писмено още през първия ден на извършване на работата.

В нормалния случай всички работници получават писмен трудов договор. Това, че Дона Виктория не е получила такъв, не означава, че работи незаконно. Дали една работа е законна, зависи от това дали работодателят я е регистрирал за социално осигуряване и плаща вноски за социално осигуряване. Социалните осигуровки трябва да бъдат удържани от брутната сума на заплатата.

Пресмятане на социалните удръжки:
1500 евро нето = ок. 2082,87 евро бруто
Флорин е трябвало да плаща осигурителните вноски от брутната сума от 2082,87 евро.

Трудово отношение без писмен трудов договор обаче е нетипично и може да бъде знак за това, че Флорин не я е регистрирал съгласно изискванията за социално осигуряване. Също така това, че ѝ плаща заплатата в брой, по принцип не е забранено. Това обаче се случва рядко в практиката и за Дона Виктория също може да е знак за недеклариран труд.

За да изясни ситуацията, Дона Виктория трябва да поиска от Флорин да ѝ предостави писмения трудов договор. Тя трябва да го попита също за удостоверението за регистрация за социално осигуряване. Работодателят трябва да я регистрира за социално осигуряване при първото плащане на заплата, но не по-късно от шест седмици след започване на работа.

Регистрацията за социално осигуряване се извършва в Германия чрез здравната каса. Флорин трябва следователно да съобщи всички свързани с осигуряването данни на Дона Виктория на здравната каса. Ако тя никога до момента не е работила в Германия, Флорин трябва да попита Дона при коя здравна каса иска да бъде осигурена. Ако чуждестранни работници започват работа за първи път в Германия, техните работодатели често избират здравната каса, без да ги питат. Това не е правилно, но се случва често. Флорин би трябвало в този случай да каже на Дона Виктория в коя здравна каса е осигурена тя.

2. Здравна каса

След регистрацията здравната каса изпраща на Дона Виктория здравноосигурителна карта, с която тя може да отиде на лекар. Ако тя не получи осигурителна карта, въпреки че е избрала осигуровка, тя може да се свърже със здравната каса и да попита дали действително е била регистрирана. Таз информация тя може да получи по телефона или лично. За изясняването на този въпрос тя може да бъде подкрепена от консултативен център за мигранти:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Ако Дона Виктория не е била осигурена от Флорин, тя трябва сама да избере здравна каса за себе си. Достатъчно е да информира здравната каса, че е започнала подлежаща на социално осигуряване работа.

Тя може да намери списъка на всички здравни каси наред с другото на тази уеб страница:

https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/

Предложенията на здравните каси са различни. Касите имат различни бонус програми и допълнителни услуги. Те се различават също по формите на консултация (лично на място, по телефона, по имейла). Някои здравни каси предлагат консултация на различни чужди езици. Дона Виктория не може просто да смени здравната каса, в която членува, по всяко време. По тази причина преди да направи избор на здравна каса тя трябва да се информира добре относно предложението. За това могат да ѝ помогнат консултативните центрове за мигранти.

Дона Виктория трябва да извести Флорин за избора на своята здравна каса. Ако Флорин не плати осигурителните вноски при избраната здравна каса, здравната каса ще ги изиска от Флорин. Ако Дона Виктория може да докаже, че е в трудово правоотношение с Флорин, пропускът в здравната осигуровка трябва да бъде попълнен от здравната каса. За тази цел тя трябва да посочи на здравната каса данни за работа си, като напр. кога е започнала работата, какво възнаграждение е получавала и да представи доказателства за това.

3. Възложители

Ако Дона Виктория след разговор с Флорин и здравната каса установи, че Флорин не е заплащал социалноосигурителни вноски за нея, тя може да се обърне към производителя на консерви с месо, при когото изпълнява работата.

В Германия служителите в обработката на месо, в строителството, както и в бранша на доставките и куриерите попадат под специална защита, когато работодателят не е заплащал социалноосигурителните вноски. Въпреки че фабриката за месо не е директен работодател на Дона Виктория, тя трябва да заплати социалноосигурителните вноски, ако Флорин е пропуснал това. Като работодател на Флорин тя е законово задължена на това (така наречена отговорност на възложителя).

Дона Виктория може да се обърне към профсъюзен консултативен център за чуждестранни работници. Там тя ще получи подкрепа, за да може да поиска от фабриката да заплати социалните вноски.

Специфични трудовоправни консултативни центрове:

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Дона Виктория може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както и според езика, на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Фабриката би трябвало тогава сама да заплати социалноосигурителните вноски или да упражни влияние над Флорин, за да заплати той дължимите вноски. Фабриката обаче не носи отговорност, ако Флорин може да докаже, че той е регистрирал своите служители съгласно изискванията за социално осигуряване. Този документ се нарича „Unbedenklichkeitsbescheinigung“. В този случай Флорин ще трябва сам да заплати вноските. За служители в много браншове (извън обработката на месо, строителството и бранша на доставките и куриерите) отговорността на възложителя за социалноосигурителните вноски не съществува. Най-добре е те да поискат с помощта на адвокат от своя работодател да заплати техните социалноосигурителни вноски.

4. Данъчна служба (Finanzamt)

Флорин също е задължен да регистрира Дона Виктория в данъчната служба и да отчислява данък върху заплатата ѝ. Дона Виктория може да провери в компетентната данъчна служба дали е била регистрирана. Ако се установи, че работодателят е пропуснал това, данъкът върху заплатата трябва да бъде заплатен със задна дата. Дона Виктория и Флорин носят обща отговорност за това. Данъчната служба може да реши от кого да поиска изплащане на данъка върху заплатата. Дона Виктория не е знаела, че Флорин не е отчислявал данъка върху заплатата. При такива обстоятелства обикновено данъчната служба първо ще изиска данъка върху заплатата от Флорин. Основа за пресмятане на дължимия данък върху заплатата е брутната заплатата от 2082,87 евро (пресметната въз основа на нетната изплатена заплата от 1500,00 евро).

5. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Финансовият контрол работа на черно е институция, която контролира работодателите и наред с другото проверява дали те отчисляват правилно социалните вноски за служителите. За проверката на случая на Дона Виктория отговаря FKS в региона, в който Флорин е регистрирал своята фирма.

Дона Виктория не знае, къде е регистрирана фирмата на Флорин, поради това тя трябва да се обърне към FKS на своето работно място. Тя може да намери адреса в интернет:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Дона Виктория може да се регистрира лично при FKS, за да подаде оплакване и да направи заявление. Ако това не е възможно, тя може да подаде сигнал също онлайн.

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

За ефективна проверка и обработка на случая FKS се нуждае от възможно най-много информация. За тази цел Дона Виктория трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за дневното работно време, за получените суми, свидетели и др.

Оплакването на Дона Виктория може да доведе до това, че FKS да направи проверка и да установи положението. В такъв случай Флорин може да бъде наказан с парична глоба или дори лишаване от свобода за измама с данъци и социални осигуровки. Това може да спре Флорин в бъдеще отново да взима хора да работят нелегално. Тъй като Флорин не е платил вноските за социално осигуряване без знанието на Дона Виктория, тя не трябва да се страхува, че ще бъде обвинена в подпомагане при измама със социални осигуровки. За съжаление след оплакването Дона Виктория не получава допълнителна информация за резултатите от разследването.

По принцип за Дона Виктория не трябва да възникнат негативни последици поради това, че Флорин не е плащал нейните социалноосигурителните вноски. Пропуските при всички клонове на социалното осигуряване (пенсионна и здравна осигуровка, за осигуряване на грижи, осигуровка за безработица и застраховка трудова злополука) трябва да бъдат попълнени от съответната застрахователна компания, след като събитията станат известни. Застрахователното покритие остава в пълен размер.