Фалшива самонаетост

Назад към навигатора

Фалшива самонаетост

Типичен пример

Рикардо от Италия е обучен работник за сухо строителство. Въпреки неговата квалификация и дългогодишен трудов опит, за него е трудно да намери безсрочна позиция на пълно работно време. Последно той е сключил изпитателен трудов договор със строителна фирма. След един месец неговият началник му казва, че в бъдеще може да работи с него само, ако Рикардо има фирма („mit Gewerbe“), т.е. като самоосигуряващо се лице. Затова началникът му вече е направил регистрация на фирмата на Рикардо. Рикардо работи както преди от 7 часа до 16 часа, получава 10 евро на час на ръка и неговият началник всеки ден му казва какво точно трябва да се прави. Той проверява също дали Рикардо изпълнява добре своята работа. Преди няколко дни Рикардо се разболява от грип. Неговият началник му е казал по телефона, че няма да му плати неработните дни. И по-лошо: При посещението на лекар се е установило, че Рикардо вече не е здравноосигурен. Рикардо е говорил с приятели за ситуацията с работата му. Те са предупредили Рикардо за това, че при проверки на строителния обект може да има проблеми, тъй като той работи като самонаето лице. Рикардо е смятал, че е напълно законно работещ. Той не разбира своята ситуация и иска да изясни правата си.

1. Консултативни центрове

Чрез регистрацията на фирма Рикардо официално е станал самоосигуряващ се (и практикуващ занаят). Като такъв той трябва да заяви в данъчната служба данъчен номер и трябва да фактурира своята работа на своя началник. Освен това той трябва да се самоосигурява здравно. Неговият началник не е плащал за Рикардо нито вноските за здравно, нито за пенсионно осигуряване. Упражняващите занаят нямат право на това, както и на продължаване на изплащане на заплатата в случай на болест, на възнаграждение съгласно колективните трудови договори и отпуск. В случая на Рикардо обаче има неща, които говорят за това, че не става въпрос за действителна самостоятелна дейност, а за така наречената „фалшива самонаетост“, като той всъщност продължава да е работник в строителната фирма. В противен случай като самоосигуряващо се лице той би имал свободата да избира за кого да изпълнява поръчки. Той трябва да може да определя кога да идва на строителния обект и кога да го напуска. Неговият началник не може да му дава инструкции как да изпълнява работата си. В обичайния случай Рикардо би трябвало да притежава собствени инструменти, за да си върши работата. В случая на Рикардо това не е така. Към това се добавя и фактът, че човек не може да изпълнява една и съща работа при един и същи работодател първо с трудов договор и след това като упражняващ занаят. Поради това е много вероятно Рикардо само привидно да е работил като самонаето лице, а в действителност да е служител.

За първоначална преценка на своя статут Рикардо може да използва един от много списъци за проверка по темата „Фалшива самонаетост“, които се намират онлайн:

https://www.handwerk-magazin.de/ scheinselbststaendigkeit/383/95/download

За да получи основна информация за своя статут, Рикардо може да се обърне към трудовоправен консултативен център:

Специфични трудовоправни консултативни центрове:

https://www.bema.berlin/bg/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/bg

Рикардо може да намери преглед на всички консултативни центрове според тематичната насоченост, както и според езика, на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Там той ще научи какви права има като лице с фалшива самонаетост. Консултативен център не може обаче официално да заключи дали Рикардо е привидно самонаето лице според обективните критерии за наети служители. Това право имат определени институции като Германското пенсионно обществено осигуряване, данъчните служби и съдилищата по трудовоправни въпроси.

2. Клирингов орган на Германското пенсионно обществено осигуряване

Рикардо може да установи своя статут като подлежащ на социално осигуряване служител чрез клиринговия орган на Германското пенсионно обществено осигуряване. Той е институцията за проверка при въпроси относно социалноосигурителния правен статут на лицата. За целта Рикардо трябва да попълни формуляр, който може да изтегли от уеб страницата на Германското пенсионно обществено осигуряване:

Рикардо може да намери формуляра за установяване като социалноосигурен служител в Приложение XVI. PDF, 2 MB, с ограничения

При попълването може да помогне консултативен център:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

или партньор за контакт на Германското пенсионно обществено осигуряване. След това Рикардо трябва да подаде заявлението на следния адрес:

Deutsche Rentenversicherung
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche Statusfragen
10704 Berlin

За проверка на статута клиринговият орган на Германското пенсионно обществено осигуряване се нуждае от около четири седмици. След това Рикардо ще получи писмено решение.

Ако клиринговият орган потвърди, че Рикардо всъщност е работил като служител, а не като самоосигуряващ се, тогава неговият работодателя трябва да заплати всички суми (както дела на работодателя, така и дела на работника) за всички социални осигуровки, т.е. за здравна осигуровка, осигуровка за осигуряване на грижи, осигуровка за безработица и пенсионна осигуровка. Това е важно за правата на Рикардо на пенсия за възраст или обезщетение за безработица. Основата за пресмятане на сумите е минималната заплата в строителството.

Ако Рикардо остане да работи при своя работодател, работодателят може да приспадне част от осигурителните вноски от заплатите, но само за трите месечни плащания, след като от Общественото осигуряване са установили статута му на служител. При това работодателят има право да удържа вноски за социално осигуряване само в размера, който са над несеквестируемия минимум (1402,28 евро за 2023 г.) Несеквестеруемият минимум е конкретна сума, която не може да бъде удържана от заплатата на Рикардо, тъй като това е минимумът от средства за издръжка. Ако например Рикардо изкарва 2000 евро нето, 1402,28 евро остават защитени. Следователно работодателят може да удържи максимум 597,72 евро.

Ако Рикардо не продължи да работи за строителната фирма, работодателят не може да изиска тези суми от него. В този случай той трябва да заплати цялата осигурителна вноска за социалната осигуровка , т.е. както дела на работодателя, така и дела на работника.

3. Съд по трудовоправни въпроси (Arbeitsgericht)

Като действителен работник, който само привидно е упражнявал самостоятелна дейност, от началото на трудовото правоотношение Рикардо е имал всички права на „нормален“ работник, т.е. също и право на установена минимална работна заплата, както и право на продължаване на изплащане на заплатата в случай на заболяване.

Неговият началник обаче не признава решението на клиринговия орган и възникващите в резултат от него права и не иска да ги предостави на Рикардо, защото е самонаето лице. За да защити своите права, Рикардо може да подаде жалба при съда по трудовоправни въпроси, за да бъде установено трудовото правоотношение. Само така той може да защити своите права. Информация за тази процедура е посочена в глава 2

4. Здравна каса

Действително Рикардо като предполагаемо фалшиво самоосигуряващ се – и следователно служител – има право да бъде здравно осигурен от своя работодател. Изясняването на неговия статут обаче може да отнеме няколко седмици. През това време Рикардо не би бил здравно осигурен. За това време здравната каса може да му начисли вноски и високи надбавки за пропуск поради неизяснения осигурителен статут. По тази причина е препоръчително Рикардо да информира здравната каса при регистриране на фирмата и да се присъедини към доброволната здравна осигуровка за самоосигуряващи се лица. В момента най-ниската вноска за здравна осигуровка е около. 172,01 евро на месец.

В цяла Германия има служби, които предоставят медицинска помощ на хора без здравно осигуряване в спешни случаи. Осигуряването на грижи обаче е ограничено до минимум и в никакъв случай не трябва да се предпочита пред регистрация в здравната каса. Точната информация за такива служби Рикардо може да получи в социалните консултативни центрове:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-bg/граждани-на-европейския-съюз/ търсене-на-консултативен-център

Ако клиринговият орган установи, че Рикардо действително е бил фалшиво самонает, неговият работодател трябва да заплати вноските за здравната осигуровка. Тогава вече заплатените вноски ще бъдат възстановени на Рикардо.

5. Данъчна служба (Finanzamt)

При всички случаи Рикардо трябва да регистрира своите приходи в данъчната служба. След това той трябва да заяви данъчен номер и да издава фактури на своя работодател за своите трудови услуги.

Поради регистрацията на фирмата, като официално самоосигуряващо се лице, той е задължен през следващата година да подаде данъчна декларация. Ако Рикардо не направи това (навреме), го заплашва наказателна лихва или дори имуществена санкция. За целта трябва да се прецени данъка, който Рикардо трябва да заплаща. Това може да е неизгодно за него.

Ако данъчната служба успее да докаже, че работодателят на Рикардо умишлено или небрежно не е отчислявал данъка за неговата заплата, работодателят трябва да заплати в последствие данъка за Рикардо. За целта Рикардо трябва да потърси консултация при специализиран орган, данъчен консултант или специализиран адвокат по данъчно право.

6. Служба за регистрация на фирми (Gewerbeamt)

След като клиринговият орган е установил, че Рикардо е бил фалшиво самонает, се прекратява и дейността на неговата фирма. Това означава, че най-късно тогава Рикардо трябва да прекрати регистрацията на фирмата. Най-добре е да го направи с помощта на формуляра:

Рикардо може да намери заявление за прекратяване на регистрация на самостоятелна дейност в Приложение XVII. PDF, 247 KB, с ограничения

7. Финансов контрол работа на черно (Finanzkontrolle Schwarzarbeit - FKS)

Фалшивата самонаетост е наказуема. Началникът на Рикардо може да подлежи на глобa, ако не е отчислявал вноски за здравно, пенсионно и социално осигуряване. Следователно Рикардо може да подаде оплакване към служба на Финансовия контрол работа на черно, компетентна за населеното място на седалището на строителната фирма. Финансовият контрол работа на черно е институция, която контролира работодателите и наред с другото проверява дали те отчисляват правилно социалните вноски за служителите.

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/ dienststellenfinder_node.html

Началникът може да бъде наказан с глоба или дори лишаване от свобода.

Преди това Рикардо трябва да потърси консултация с адвокат, защото съществува риск Финансовият контрол работа на черно да провери и неговите действия и да предприеме наказателни действия.

Рикардо може лично да докладва на Финансовия контрол работа на черно, да подаде жалба и да направи заявление. Ако това не е възможно, той може да подаде съобщение и онлайн.

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

За ефективна проверка и обработка на случая FKS се нуждае от възможно най-много информация. За тази цел Рикардо трябва да посочи данни за продължителността на трудовото отношение, за дневното работно време, за получените суми, свидетели и др.