Здраве / здравна осигуровка

Здраве / здравна осигуровка

Ако сте гражданин на страна от ЕС и пребивавате в Германия, от съответната ситуация на Вашия престой зависи дали все още сте осигурен от здравната осигуровка във Вашата родна страна, или попадате под действието на регламентите на системата на здравните каси в Германия.  1. Временен престой в Германия

Ако престоявате само временно в Германия, напр. като турист, като командирован работник или като работещ основно в родната страна сезонен работник, Вие оставате подсигурен от здравната осигуровка в родната страна. За лечение при лекар или в болница се нуждаете от Вашата Европейска здравно-осигурителна карта ( EHIC - European Health Insurance Card) и документ за самоличност (лична карта или паспорт). ЕЗОК се издава безплатно от Здравната каса във Вашата родна страна. Ако нямате ЕЗОК, защото напр. нейното издаване би отнело твърде много време преди заминаването Ви, или защото вече сте на път, можете да поискате от Вашата Здравна каса също временно заместващо удостоверение (PEB). То може да Ви се изпрати също по факс или в електронна форма.

Указание: Информация за специфичните за различните страни особености на EHIC и PEB – както и къде можете да заявите EHIC и PEB – можете да намерите тук.

Примерна снимка на Европейска здравно-осигурителна карта (EHIC)

Примерна снимка на Европейска здравно-осигурителна карта (EHIC)

Снимка: AOK Примерна снимка

С EHIC или PEB можете да получите медицинско лечение в Германия, ако това е необходимо по време на престоя Ви, т.е. не може да чака до Вашето връщане в родната страна. Това включва също непарични обезщетения във връзка с хронични или вече съществуващи заболявания, както и бременност и раждане.

Внимание: EHIC/PEB се признава само от лекари и болници, които са свързани към системата на законните здравни каси (напр. указание „лекар по каса“ или „всички каси“ при лекарски практики). Частното здравно осигуряване не се покрива. Това са напр. лекарски практики, които са означени като „частна практика“.

В лекарската практика или в болницата трябва да попълните формуляра „Декларация на пациента Европейска здравна осигуровка“. Той ще Ви бъде предоставен в желаната от Вас езикова версия в практиката или в болницата. Във формуляра трябва да посочите произволна немска здравна каса, напр. здравна каса към Вашето място на престой. Чрез немската здравна каса се извършва фактурирането на разходите за лечение.

Указание: Брошурата „С EHIC в Германия“ съдържа най-важната информация. Освен на немски тя е на разположение на още пет езика.

2. При по-дълъг престой в Германия

Ако Вашият престой надвишава краткосрочен престой, трябва да си осигурите право на услуги чрез формуляра S1.

[Образец на формуляр S1]

Той се издава от Вашата здравна осигуровка в родната страна. Извън рамките на медицински необходимите лечение тогава са възможни също планирани лечения и рутинни прегледи.

Това засяга най-вече командировани служители, погранични работници и техните членове на семейството или пенсионери, които престояват по-дълго в Германия.

Ако идвате в Германия, за да получите тук насочено медицинско лечение – т.е. да извършите планирано лечение – се нуждаете от издадено от Вашата здравна осигуровка в родната страна удостоверение за право - така наречения "Преносим документ S2".

Списък за проверка посочва преглед на това, какво трябва да вземете под внимание при планирано лечение.

3. Местоживеене в Германия

Ако сте преместили Вашето местоживеене и по този начин и обичайното място на престой в Германия, по принцип също тук трябва да се извършва осигуряването в случай на заболяване. Това важи също за Вашите членове на семейството, ако те живеят тук. В Германия има на лице общовалидно задължение за здравно осигуряване!

Внимание: Ако като пенсионер получавате пенсия от страна член на ЕС – Вашата родна страна – но преместите своето местоживеене в Германия, Вие оставате здравно осигурени в родната страна!

В Германия здравното осигуряване е възможно чрез две различни системи:

  • законовата здравна осигуровка (GKV) и
  • частната здравна осигуровка (PKV).

Внимание: Осигурителното задължение в GKV започва автоматично – също и със задна дата! Ако Вашата регистрация за членство в (свободно избрана) здравна каса закъснее във времето, това води до възникване на задължения за членски внос. Такъв е случаят дори тогава, когато не сте знаели нищо за започването на задължителното осигуряване. При възникнали задължения за членски внос задължително потърсете консултативен център: задълженията за членски внос при определени обстоятелства могат да бъдат намалени или опростени. Също и началото на задължителното осигуряване е възможно да бъде преместен назад.

За кого важи осигурителното задължение в законовата здравна осигуровка – това е законово регламентирано (чл. 5 параграф 1 на Социалния кодекс V). Към тези лица спадат също работниците до определен доход. За 2022 година границата на дохода е 64 350 евро. Над тази граница можете да избирате, дали искате да се осигурени в PKV или доброволно в GKV. Трябва да изберете един от тези варианти. Не е възможно да се откажете напълно от защитата на здравна осигуровка! Ако сте с ограничена заетост (ключова дума „миниработа“) или самостоятелно заети лица, научете повече тук.

Ако Вашият брачен партньор живее в Германия и не работи, можете да осигурите също и него/нея в GKV. В резултат на това не възлизат допълнителни разходи. Същото важи за Вашите деца (семейна осигуровка съгласно чл. 10 от SGB V).  За членовете на семейството, чието право на семейна осигуровка в родната страна е приключило, или които са изключени за семейна осигуровка, може да се използва доброволната осигуровка в GKV (съгласно чл. 9 от SGB V). В рамките на три месеца след приключване на осигурителната защита трябва да се покаже доброволна осигуровка спрямо една здравна каса.

Внимание: Като гражданин на ЕС, който е назначен като работник в Германия, трябва своевременно преди начало на работа да се погрижите за членство в здравна каса. Обърнете се към здравна каса и заявете Вашето членство. Списък на законовите здравни каси ще намерите тук.

При търсещите работа лица важи следното: Докато центърът на Вашия живот все още се намира във Вашата родна страна, т.е. все още не сте преместили местоживеенето си в Германия, оставате под покритието на здравната осигуровка в родната страна. Тогава трябва да продължавате да плащате Вашите здравни осигуровки в родната страна. Определянето на смяната на местоживеенето към Германия понякога може да е трудно. Решаващи критерии са: Времетраене и продължителност на престоя в Германия, семейни отношения и жилищна ситуация – моментът на регистрация при службата за адресна регистрация може, но не трябва да е решаващ.

Внимание: Ако престоявате по-дълго от три месеца в Германия, във всеки случай подлежите на задължение за регистрация при местната отговорна служба за адресна регистрация. Информация за правото на престой можете да намерите тук.

Ако като търсещо работа лице вече сте преместили Вашето местоживеене в Германия, трябва да сключите здравна осигуровка тук. Съществува автоматично влизащото в сила задължение за осигуряване („Задължение за подновяване на осигуряването“ съгласно чл. 5, параграф 1, точка 13 от SGB V)! Можете да се осигурявате законно в избрана от Вас здравна каса. Който е бил частно осигурен в родната страна, трябва също и в Германия да си потърси частна здравна осигуровка.

Указание: За неработещи лица съществува възможността след изтичане на защитата на здравната осигуровка в родната страна да се осигурява законно доброволно в Германия (чл. 9 на SGB V). В рамките на три месеца трябва да се покаже в писмена форма доброволна осигуровка спрямо една здравна каса. Не възниква пропуск в осигурителната защита, защото здравната осигуровка в Германия продължава непосредствено след това. Поискайте потвърждение за получаването на Вашето писмено известие от здравната каса!

В случай на безработица – след предишна дейност в Германия - Вие автоматично продължавате да сте задължени да се осигурявате. Най-често здравната осигуровка остава налична при досегашната здравна каса. Въпреки това здравната каса трябва да се информира за безработицата. Вноските се заплащат от агенцията по заетостта (обезщетение за безработица I) или от бюрото по труда (обезщетение за безработица II/“Hartz IV“).

Също и ако получавате социална помощ съгласно SGB XII, в редовния случай оставате осигурени в GKV. Вноските към GKV се поемат от предоставящия социални помощи орган (общинска социална служба) (съгл. чл. 32, пар. 1 от SGB XII). Ако при настъпването на необходимост от помощ се били осигурени в PKW, разумни осигурителни вноски се поемат от предоставящия социални помощи орган (чл. 32, пар. 5 на SGB XII).

Ако имате нужда от помощ, но сте без осигурителна защита, защото например Вашата здравна осигуровка в родната Ви страна вече не е налична или не сте успели да сключите здравна осигуровка в Германия, в зависимост от правната ситуация на Вашия престой може да се използва здравната помощ съгласно SGB XII (чл. 23 на SGB XII). Ако поради Вашата правна ситуация на престой напр. като търсещо работа лице нямате право на тези услуги, тогава са възможни само здравни услуги за лечение на остри заболявания и болезнени състояние, както и при бременност и раждане, до един месец в рамките на две години; в отделни случаи също и за по-дълъг период.

Указание: Допълнителна информация за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства по темата „достъп до здравната система“ можете да получите в брошурата „Достъп до здравната система за граждани на съюза, членове на ЕИП и Швейцария“ PDF, 5 MB, без ограничения на Федералната работна общност за социално подпомагане и на Бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта на ЕС.

Ако имате трудности да станете член в здравна осигуровка, обърнете се към консултативен център. Задължително не допускайте да не сте осигурени! Във всеки случай това ще доведе до проблеми за Вас.

Указание: Сред консултативните центрове се намират така наречени клиърингови служби, които могат да проверят за Вас, дали и в какъв обхват имате право на услуги в немската здравна система. Клиринговите служби също могат да Ви помогнат да сключите здравна осигуровка.

[Списък на всички клирингови служби в Германия] PDF, 155 KB, с ограничения

4. Здравно осигурени в Германия: Медицинско лечение

Като член на GKV в Германия получавате здравно-осигурителна карта. Здравно-осигурителната карта трябва да представяте при всяко посещение при лекар. Разходите за лекарско лечение се уреждат директно със здравната осигуровка. Вие не трябва да заплащате нищо.

Внимание: Понякога лекарят препоръчва лечения, които не се съдържат в основното осигуряване на здравната осигуровка (IGeL - индивидуални здравни услуги). Вие можете да решите, дали искате да се възползвате от тях срещу допълнителни разходи. Вашият лекар трябва да Ви информира за предимствата и недостатъците на такова допълнително лечение, както и за разходите по него.

Ако работите в Германия, но живеете в друга страна (местоживеене извън страната на осигуряване), можете да се лекувате медицински също и в страната на Вашето местоживеене. Във всеки случай, обаче, трябва да се регистрирате към здравната осигуровка в страната на Вашето местоживеене. За регистрацията в страната на Вашето местоживеене се нуждаете от формуляр S1. Можете да заявите формуляра при Вашата здравна каса в Германия.

5. Застраховка за злополука

Всички наети лица в Германия са задължително застраховани за законовата застраховка за злополука. Специална регистрация тук не е необходима. Застраховката за Вас е без членски внос; членските вноски се заплащат само от работодателя.

Застраховката за злополука служи за превенция, както и защита от последствията на трудови злополуки и професионални заболявания. Нейните услуги включват в частност

  • Лечение и услуги за медицинска рехабилитация,
  • Услуги за участие в трудовия живот (професионална рехабилитация),
  • Услуги за участие в живота в обществото (социална рехабилитация),
  • Компенсация на заплатата по време на нетрудоспособност и
  • пенсии за пострадали лица и наследници.

При трудова злополука се извършва регистрация на злополука от Вашия работодател, а при подозрение за професионално заболяване се извършва известяване от Вашия лекар. Застраховката за злополука след това автоматично проверява Вашите права. Подаване на молба или регистрация от Вас не е необходимо.

Указание: Ако имате някакви въпроси относно трансграничното здравно обслужване между Германия и други държави от ЕС, моля, свържете се с Националния център за контакти за трансграничното здравно обслужване (също и на английски език).

Съвет: Брошурата „Достъп до здравната система“, предлагана за изтегляне по-долу, както и серията флаери от 6 части „Преглед на медицинското обслужване за гражданите на Съюза“ могат да бъдат поръчани безплатно от  info@eu-gleichbehandlungsstelle.de  като версия за печат.