Πρακτικός οδηγός

επιστροφή στον Πλοηγό

Πρακτικός οδηγός για εργαζόμενες και εργαζόμενους από χώρες της ΕΕ στη Γερμανία

Ένας οδηγός για καλές συνθήκες εργασίας και ίση μεταχείριση

Zwei stilisierte Personen vor gelbem Hintergrund

Φωτογραφία: Cee Cee Creative


Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, κεντρικός πυλώνας της ευρωπαϊκής ιδέας. Τόσο για την οικονομία όσο και για τους ίδιους τους ανθρώπους, η εσωτερική μετανάστευση συνδέεται με μεγάλες ευκαιρίες. Η Γερμανία επωφελείται ιδιαίτερα από τη μετανάστευση από την ΕΕ. Επομένως, είναι ακόμη πιο σημαντικό η μετανάστευση εργατικού δυναμικού προς τη Γερμανία να πραγματοποιείται υπό δίκαιες συνθήκες και σύμφωνα με το νόμο. Ο παρών οδηγός δράσης αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλών του Βερολίνου για τη Μετανάστευση και την Καλή Εργασία (BEMA ) και εξηγεί στους εργαζομένους της ΕΕ τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη γερμανική αγορά εργασίας χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα και θέματα και έχει ως στόχο να τους υποστηρίξει στην ενεργό διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.