Office for the Equal Treatment of EU Workers

Porezi

Plaćanje poreza obveza je svih građana koji žive i rade u nekoj zemlji. U nastavku ćete saznati pod kojim uvjetima i u kojem obujmu morate plaćati porez ili ćete od države možda dobiti povrat više uplaćenog poreznog iznosa u okviru prijave poreza na dohodak. 

1. Porezna obveza

Vaš će se dohodak oporezivati u Njemačkoj, ako

  • u Njemačkoj imate prebivalište ili
  • ako uobičajeno, dakle dulje od šest mjeseci (183 dana) tijekom kalendarske godine boravite u Njemačkoj.

Porezna obveza odnosi se na vaš ukupni dohodak. To znači da je obuhvaćen dohodak iz različitih izvora primanja (npr. plaća, mirovina i prihodi od najma). Porez se također odnosi na dohodak koji ostvarujete kako u Njemačkoj tako i izvan Njemačke (načelo svjetskog dohotka).

Ako ste zaposleni, dohodak u najvećem dijelu ostvarujete iz plaće. Od vaše se plaće automatski odbija porez na dohodak (tzv. porez na plaću). Dodatno se odbija i solidarni dodatak i crkveni porez, ako ste član vjerske zajednice koja ubire poreze. Vaš poslodavac uplaćuje ove iznose direktno nadležnoj poreznoj upravi. Osim toga, poslodavac će iz vaše plaće uplaćivati i doprinose za obvezno socijalno osiguranje (osiguranje za slučaj nezaposlenosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći, mirovinsko osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja). Koji se točno iznosi odbijaju od vaše mjesečne plaće, možete vidjeti iz obračuna plaće koji vam je vaš poslodavac dužan dostaviti.

Pozor: Ako ste sklopili privatno osiguranje, na primjer privatno zdravstveno osiguranje, tada morate sami uplaćivati doprinose u takva osiguranja.

2. Visina poreza na dohodak

Visina poreza na dohodak ovisi o visini vašeg godišnjeg dohotka. To su vaša ukupno ostvarena primanja tijekom kalendarske godine, umanjeno za određene iznose koji su neoporezivi. Postoji i neoporezivi dio osobnog dohotka, tj. osnovni odbitak za koji ne morate plaćati poreze. U 2020. godini ovaj je odbitak za samce iznosio 9.408 €, a za bračne drugove i registrirane životne partnere 18.816 €. Osim toga, radnici imaju pravo na dodatni neoporezivi paušalni iznos od 1.000 € godišnje. Ako vaš godišnji dohodak premašuje ovaj ili ostale neoporezive iznose, na preostali iznos morate platiti porez na dohodak. Najniža porezna stopa iznosi 14%, a povećava se s porastom dohotka. Najviša porezna stopa iznosi 45 %.

Ako vam banka u Njemačkoj isplaćuje dohodak od kapitala, npr. kamate, na to se također obračunavaju porezi. Njih obustavlja sama banka i uplaćuje ih direktno poreznoj upravi. Za kapitalne dobitke primjenjuje se jedinstvena porezna stopa od 25%.

Pozor: Ako je iznos vaših kamata manji od 801 € (odnosno 1.602 € u slučaju zajedničkog oporezivanja bračnih drugova ili registriranih životnih partnera), onda niste dužni platiti porez. Vodite računa da u svojoj banci podnesete zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza (zahtjev za porezno izuzeće).

Obitelji i samohrani roditelji ostvaruju određene porezne povlastice. Svrstavanjem u određeni porezni razred ove se povlastice uzimaju u obzir već kod obračuna mjesečnih odbitaka.

Svoje očekivano porezno opterećenje možete izračunati pomoću kalkulatora poreza na dohodak Saveznog ministarstva financija.

3. Prijava poreza na dohodak

Nakon isteka kalendarske godine možete predati prijavu poreza na dohodak kako bi porezna uprava mogla provjeriti jeste li uplatili manji ili veći iznos potrebnog poreza. Predaja porezne prijave često se isplati za zaposlene osobe. Ovisno o situaciji, možete dobiti povrat više uplaćenog poreza. Više o tome pod Česta pitanja i odgovori (FAQ).

Pozor: U nekim ste slučajevima obavezni predati poreznu prijavu, primjerice ako ste pored svoje plaće ostvarili dodatna primanja, ako ste primali naknadu za nezaposlene, naknadu za bolovanje ili naknadu zbog službenog skraćivanja radnog vremena, ako ste imali više radnih odnosa ili kod određenih kombinacija poreznih razreda. Tada poreznu prijavu morate predati do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine. Moguće je da ćete morati uplatiti razliku poreza.

Ako niste obavezni podnijeti poreznu prijavu, možete to dobrovoljno učiniti u roku od četiri godine.

Najjednostavniji način za prijavu poreza je online putem internetskog portala Elster. Za korištenje Elstera morate se prvo registrirati. Poreznu prijavu možete također ispuniti u obliku obrasca (formulara). U oba slučaja poreznu prijavu dostavljate uredu porezne uprave koja se nalazi u okrugu u kojem živite. Za općenita pitanja u vezi s poreznom prijavom možete se konzultirati s nadležnom poreznom upravom u redovnom vremenu za rad sa strankama – osobno u njihovom uredu ili putem telefona.

Ako trebate dodatnu pomoć kod popunjavanja porezne prijave, možete se obratiti poreznom savjetniku ili odvjetniku. Odvjetnik će vam za tu uslugu zaračunati određenu naknadu. Pomoć u poreznim pitanjima nude također udruženja za podršku u pitanjima poreza na plaću („Lohnsteuerhilfevereine”). To su organizacije posloprimaca za pomoć posloprimcima, a njihove su usluge uglavnom povoljnije od savjetovanja koje pružaju porezni savjetnici ili odvjetnici.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Porezi

Čim prvi puta prijavite mjesto svog stalnog boravka u Njemačkoj pri uredu za prijavu i odjavu boravišta u svom gradu ili općini, automatski će vam biti dodijeljen identifikacijski broj poreznog obveznika. Neposredno nakon toga dobit ćete pisanu obavijest o svom identifikacijskom broju.

Ako ste od 01.07.2007. godine već jednom imali stalno boravište u Njemačkoj i bili prijavljeni u uredu za prijavu i odjavu boravišta, tada ste već dobili identifikacijski broj poreznog obveznika. Ovaj broj ostaje važeći i nepromjenjiv tijekom cijelog života i mora se ponovno upotrijebiti.

Ako ste samostalno zaposleni, vodite obrt ili poljoprivredno/šumsko gospodarstvo, od vaših se primanja neće automatski obustaviti porez. Porez će se naknadno obračunati na temelju predane porezne prijave za cijelu godinu. Poreznu prijavu dužni ste predati ako dosegnete određenu granicu prihoda. Kako biste izbjegli veliku razliku poreza za uplatu, treba već tijekom godine uplaćivati predujmove poreznoj upravi u skladu s očekivanim iznosom godišnjeg poreza. Za oba se pitanja možete obratiti nadležnoj poreznoj upravi.

Za obračun poreza na dohodak (porez na plaću) u Njemačkoj postoji šest poreznih razreda. Porezni razred uvelike ovisi o vašem bračnom statusu te, ako ste u braku ili živite u registriranom životnom partnerstvu, o rasporedu prihoda između vas i vašeg partnera. U nekim je slučajevima moguće odabrati različite porezne razrede. Porezni razred najbolje je odabran ako točno odražava vašu osobnu situaciju (bračni status i raspored prihoda). U nastavku donosimo pregled poreznih razreda:

Porezni razred I ...
... primjenjuje se na samce, dakle neudate/neoženjene osobe te radnike koji žive odvojeno od bračnog partnera, rastavljeni su ili udovci.

Porezni razred II ...
... primjenjuje se na samce s kojima u zajedničkom kućanstvu živi barem jedno dijete. Odabirom poreznog razreda II na godišnjoj se razini dobiva iznos poreznog rasterećenja od 1.908 € (plus 240 € za svako sljedeće dijete u okviru postupka utvrđivanja neoporezivog dijela dohotka). Porezni razred II primjenjivat će se na vas samo ako ispunjavate zakonske preduvjete i podnesete zahtjev.

Porezni razred III ...
... mogu odabrati samo zaposlene osobe koje ne žive trajno razdvojeno od partnera, koje su obveznici poreza na dohodak bez ograničenja te koje žive u braku ili registriranom životnom partnerstvu. Ovaj se porezni razred isplati samo ako vaš bračni drug ili životni partner nije zaposlen ili znatno manje zarađuje. Ako se odlučite za porezni razred III, a vaš je bračni drug ili životni partner također zaposlen, tada će on ili ona biti pridružen poreznom razredu V.

Porezni razred IV...
... je standardni model za zaposlene osobe koje su u braku ili registriranom životnom partnerstvu. Ako oba bračna druga ili životna partnera približno jednako zarađuju, tada je odabir ovog poreznog razreda prikladan.

Porezni razred V...
... predstavlja ekvivalent poreznom razredu III. U ovaj se porezni razred svrstavaju zaposlene osobe čiji se bračni drug ili životni partner nalazi u poreznom razredu III.

Porezni razred VI ...
... primjenjuje se na zaposlene osobe koje se istovremeno nalaze u više radnih odnosa i plaću im isplaćuje više poslodavaca. Plaća iz vašeg glavnog radnog odnosa oporezivat će se prema poreznom razredu I do V koji je za vas odgovarajući, dok će se plaća iz drugih radnih odnosa oporezivati prema poreznom razredu VI.

Od trenutka napuštanja svog prebivališta ili uobičajenog boravišta u Njemačkoj imate obvezu plaćanja poreza samo za iznos primanja koji ste ostvarili na području Njemačke. Tu primjerice spada naknada plaće za poslove koje ste obavljali u Njemačkoj te prihodi od iznajmljivanja nekretnina koje se nalaze na području Njemačke. Ako imate obvezu podnošenja porezne prijave ili je dobrovoljno podnosite, u prijavu treba uključiti također i ove prihode.

Ako u Njemačkoj nemate prebivalište ni uobičajeno boravište i tu radite najdulje samo šest mjeseci, odnosno kao sezonski radnik ili u okviru upućivanja na rad, tada na temelju ostvarenih prihoda u pravilu imate tek ograničenu poreznu obvezu. To znači da u Njemačkoj plaćate porez samo na onaj dio prihoda koji ostvarujete u Njemačkoj. Tu spadaju prihodi od nesamostalnog rada kao primjerice plaća za rad koji se obavlja ili čiji se rezultati koriste u Njemačkoj. Ako radite za poslodavca u Njemačkoj čija se primjerice uprava tamo nalazi ili za društvo koje iznajmljuje osoblje, a čije se sjedište nalazi izvan Njemačke, vaš će poslodavac obustaviti iznos poreza na dohodak iz vaše plaće i uplatiti ga u korist porezne uprave. Time se porez smatra podmirenim. Ako je plaća vaš jedini izvor primanja, u pravilu ne trebate podnositi poreznu prijavu. Ako ste državljanin neke od zemalja EU-a, Islanda, Lihtenštajna ili Norveške s prebivalištem u nekoj od navedenih zemalja, imate dodatno mogućnost zatražiti razrez poreza na dohodak. U tu svrhu morate podnijeti vlastoručno potpisanu prijavu poreza na dohodak. To može primjerice biti korisno ako želite ostvariti povrat poreza ili ako je njemačko pravo oporezivanja ograničeno zbog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Doppelbesteuerungsabkommen "DBA"), što znači da se vaša plaća u Njemačkoj uopće ne smije oporezivati ili tek u ograničenom obimu. Na internetskim stranicama Saveznog ministarstva financija možete provjeriti je li vaša matična zemlja sklopila sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Njemačkom. Na ovim se stranicama svake godine objavljuje aktualno stanje svih sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih sporazuma u domeni poreza kao i stanje pregovora u vezi sporazuma. Dodatno se na sljedećoj internetskoj stranici možete informirati o poreznom tretmanu plaće prema sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Pogranični radnici su osobe koje žive na graničnom području neke države (prostorno točno određena granična zona), ali obavljaju nesamostalnu djelatnost u susjednoj državi te redovito ujutro prelaze granicu za dolazak na mjesto rada i navečer se ponovno vraćaju u mjesto prebivališta. Na njih se primjenjuju posebni međudržavni sporazumi.

Dio svojih primanja vjerojatno trebate za poslovne izdatke ili za troškove osiguranja i socijalnih davanja ili neke druge obveze. Tim dijelom svojih primanja ne možete slobodno raspolagati i stoga oni ne podliježu poreznom opterećenju. Iz tog razloga kod izračuna poreza određeni izdaci mogu biti odbitna stavka. Na taj se način smanjuje iznos prihoda koji se oporezuje kao i samo porezno opterećenje. Najvažniji iznosi odbitka su sljedeći:

  • Porezno priznati troškovi poslovanja: To su izdaci koji su usko povezani s poslovnom djelatnošću. Tu spadaju primjerice troškovi natjecanja za radno mjesto, troškovi radne i službene odjeće, troškovi sredstava za rad (npr. alati, stručna literatura, uredske potrepštine), članarine za sindikat, troškovi prijevoza na posao (najbliže radno mjesto) i s posla u vidu paušalne naknade za prijevoz prema udaljenosti ili u visini stvarnih troškova za sredstva javnog prijevoza, kao i troškovi održavanja dvaju kućanstava.

    Savjet: Za svakog zaposlenika godišnje se automatski priznaju troškovi poslovanja u visini 1.000 €. Ako vaši troškovi poslovanja ne premašuju ovaj iznos, ne morate ih pojedinačno navoditi i dokumentirati. Za slučaj da su vaši izdaci na godišnjoj razini bili veći od 1.000 €, primjerice ako vam je zbog posla bio potreban dodatni stan jer je mjesto rada različito od mjesta stanovanja (tzv. održavanje dvaju kućanstava), povrat takvih troškova možete ostvariti putem porezne prijave.

  • Posebni izdaci: To su na primjer rashodi za osiguranja i socijalna davanja s obilježjem skrbi, tj. prevencije, troškovi za dodatno mirovinsko osiguranje i donacije.
  • Osobni odbitak za osobe s jednim djetetom ili više djece: Osobni odbitak na dijete i osobni odbitak za potrebe čuvanja, odgoja ili obrazovanja djeteta.
  • Izvanredna opterećenja: Tu spadaju rashodi koji prelaze uobičajenu mjeru i prisilno su nametnuti poreznom obvezniku, tj. ne može ih izbjeći, kao što su npr. osobito značajan vlastiti udio u troškovima liječenja ili troškovi poreznog obveznika za uzdržavanje i strukovno obrazovanje druge osobe koja ima pravo na uzdržavanje.

Za odbitak poreza na dohodak iz plaće (porez na plaću) u Njemačkoj postoji šest poreznih razreda. Takvi se porezni razredi primjenjuju samo na zaposlene osobe. Poreznim se razredom određuje mjesečni iznos poreza na dohodak koji poslodavac odbija, tj. obustavlja iz vaše plaće i uplaćuje poreznoj upravi. Iznos obustave poreza iz plaće služi kao predujam godišnjeg poreza na dohodak. Iznos obustave poreza iz plaće trebao bi točno odgovarati iznosu godišnjeg poreza na dohodak kako ne bi došlo do razlike poreza za uplatu, tj. razlike poreza za povrat. To se postiže pridruživanjem radnika odgovarajućim poreznim razredima. Porezni razredi odražavaju različite situacije bračnog statusa te rasporeda prihoda između bračnih drugova ili životnih partnera.

Ako kod sebe više nemate dokumentaciju za već dodijeljeni porezni identifikacijski broj, možete se obratiti Saveznom središnjem uredu za poreze. To se također odnosi i na situaciju kada vam je porezni identifikacijski broj dodijeljen tijekom prijašnjeg boravka u Njemačkoj budući da ostaje važeći u neizmijenjenom obliku tijekom cijelog života.

Na internetskoj stranici Saveznog središnjeg ureda za poreze možete zatražiti da vam ponovno dostave vaš porezni identifikacijski broj. Možete također nazvati na broj telefona 0049 228 406 1240 od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati ili uputiti dopis. U dopisu navedite svoje ime i prezime, točnu adresu te datum i mjesto rođenja.

Ako niste prijavljeni u Njemačkoj, ali tu ipak plaćate poreze, porezni identifikacijski broj dodijelit će vam se prilikom obrade vaše prijave poreza na dohodak. Neposredno nakon toga dobit ćete pisanu obavijest o svom identifikacijskom broju.