Office for the Equal Treatment of EU Workers

Igazságszolgáltatás

1. Munkabér

Ha a munkaadó a megállapodásban szereplő munkabért nem fizeti ki, írásban szólítsa föl a ki nem fizetett munkabér kifizetésére. Ügyeljen arra, hogy a kifizetésre 2 hét határidőt adjon. Ebben az írásbeli felszólításban meg kell adnia azt a munkaidőt, melyre a bérét követeli, a bér összegét, valamint a bankszámlaszámot.

Figyelem: A bérkövetelés érvényesítésekor feltétlenül figyelembe kell vennie azt a „jogvesztési határidőt“, melyet a munkaszerződésében meghatároztak. A jogvesztési határidő olyan időtartam, melyben a bérkövetelést a munkaadójával szemben érvényesítenie kell. Ezen határidő lejártával a bérkövetelés azzal a következménnyel szűnik meg, hogy sem a munkaadónál sem a bíróság előtt nem tudja azt érvényesíteni. Amennyiben a jogvesztési határidőt az Önre vonatkozó kollektív szerződésben szabályozzák, ellenőrizze az ahhoz tartozó kollektív szerződés szerinti díjazási szabályokat.

Amennyiben az üzemben üzemi tanács áll rendelkezésre, akkor az üzemi tanácsnál vagy más, az üzemben ebben illetékes helyen (pl. bizalmas személyek) tegyen panaszt az elmaradt bérkifizetés miatt. Ott is kaphat támogatást a bérköveteléseire.

Ha a munkaadó mindezek ellenére sem reagál a megadott határidőn belül a bérkifizetési követelésére, a bérköveteléssel kapcsolatban bíróságilag a Munkaügyi Bíróságon tehet panaszt. Ha nem megfelelő mértékben beszél németül ahhoz, hogy egy perben részt vegyen, a bíróság automatikusan tolmácsot bíz meg.

Figyelem: A bíróság előtt a bérkövetelést igazolni kell. Ezért minden nap írja föl munkaóráit. Jegyzeteit írassa alá vezetőjével/felettesével. Amennyiben ez nem lehetséges, kérjen meg például egy kollégát, hogy írja alá. Ehhez használhatja a munkaidő naptárat, melyet letölthet és kinyomtathat. Készítsen fényképeket is a telefonjával. Minél több bizonyítéka van, annál nagyobb az esélye arra, hogy a pénzét megkapja.
Gondoljon arra, hogy írásbeli munkaszerződését vagy egyéb dokumentumait a munka díjazásáig, valamint az megkapott bérjegyzékeket is megőrizze.

2. Felmondás

Amennyiben felmondtak Önnek, a felmondás kézhezvételétől számított 3 héten belül panaszt kell tennie a bíróságon (felmondás elleni védelemről szóló panasz). Ez a határidő minden felmondásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az a felmondás elleni védelemről szóló törvény hatálya alá esik-e.

Figyelem: Amennyiben elmulasztja a határidőt, a következmény jelentős: A felmondás a felmondási határidő lejártával jogerős, és az ellen már nem léphet föl.

A felmondás elleni védelmi panaszt Ön is megteheti a Munkaügyi Bíróságon, ez azt jelenti, hogy nem kell ügyvédi képviseletet kérnie. Az ügyvédi képviselet csak a másodfokú eljárásban szükséges, azaz ha a Munkaügyi Bíróság (első fokon) döntést hozott, és fellebbezést ad be a Munkaügyi Bíróság ítélete ellen a Másodfokú Munkaügyi Bíróságon.
A felmondás elleni védelemmel kapcsolatos panasz esetén az a célja, hogy a munkaügyi bíróság a felmondás hatálytalanságát állapítsa meg. Amennyiben a panasz sikeres, a felmondás érvénytelen. Ez azt jelenti, hogy a munkaviszonya továbbra is fennáll. Ezután munkába kell járnia, és a munkaadónak a munkabért ki kell fizetnie.

Felmondás elleni védelmi panaszt akkor is tehet, ha a munkaviszonyt nem akarja tovább folytatni, hanem végkielégítést szeretne kapni. Ezt az eredményt azonban nem lehet kikényszeríteni, ezért a panasz mindig azt a megállapítást célozza meg, hogy a felmondás jogtalan. Az eljárás során munkaadójával megegyezhet végkielégítésben (ún. végkielégítési megállapodás).

Figyelem: A lehető leghamarabb éljen a szakszervezetek ill. egyéb tanácsadó központok támogatásával vagy kérje olyan ügyvéd segítségét, aki munkajogra specializálódott.

A panaszt annál a Munkaügyi Bíróságnál lehet benyújtani, amelyik körzetben a munkaadó lakhelye vagy székhelye van, vagy ahol a munkát általában véve végzik vagy először végezték. Hogy melyik munkaügyi bíróság az, azt a Szövetség és a tartományok jogi portálján (Bírósági jegyzék) lehet elolvasni. A Munkaügyi Bíróságon van egy jogi osztály, amely szóbeli panaszokat és igényeket is fogad. Ügyeljen arra, hogy az írásbeli munkaszerződéseket, munkaidő igazolásokat vagy egyéb dokumentumokat a munkabér mértékéhez, valamint a kapott bérelszámolásokat – leginkább ezek másolatát – ott leadja.

A bírósági eljárás során bírósági költségek keletkeznek. Ezeket általában az a fél viseli, amelyik a pert elveszti. A részleges pergyőzelem esetén a költségeket arányosan osztják fel.

Figyelem: Elsőfokon minden fél maga viseli az ügyvéd költségeit. Ezért az ügyvédi költségeket akkor is ki kell fizetni, ha a jogvitát jogerősen megnyerte.

Amennyiben nem tudja kifizetni egy jogvita költségeit, perköltség támogatást igényelhet. Perköltség támogatást minden bírósági eljáráshoz ill. jogi tanácsadáshoz biztosítanak, nem korlátozódik a munkajogi perre. Erről további információkat a GYIK alatt talál.

Azok a munkavállalók, akik legalább 3 hónapja tagjai egy szakszervezetnek, a szakszervezet díjmentesen látja el tanáccsal, és képviseli a bíróság előtt.

Amennyiben a német hatóságokkal szemben nehézségei támadnának, hogy EU állampolgárként jogait érvényesítse, akkor a nemzeti hatóságok SOLVIT díjmentes szolgálata segíthet, mely minden EU tagállamban, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában képviselteti magát. Ennek feltétele, hogy az Ön ügyében még nem perelt bíróság előtt, és hogy az ügy egy EU jogra hivatkozzon. A SOLVIT-ot az online kapcsolattartási nyomtatványon keresztül keresheti meg a SOLVIT honlapján.

3. Egyenlő elbánás

Amennyiben a munkaadó vagy az üzem más munkavállalója részéről hátrányosan megkülönböztetve érzi magát, először panaszt tehet az üzem ezért illetékes szervezeténél (pl. bizalmi személynél). Az üzemi tanáccsal rendelkező üzemekben az üzemi tanács tagját kérheti támogatásra vagy közvetítésre.
Az üzemi tanács feladatai közé tartozik, hogy a külföldi munkatársak integrációját az üzemen támogassák, valamint – a munkaadóval közösen – ügyeljenek arra, hogy az üzemben dolgozó személyek a jog és méltányosság alapelvei szerint cselekedjenek. Nem megengedett egy személy fajhoz vagy származáshoz, származási országához vagy nemzetiségéhez, vallásához vagy világnézetéhez kapcsolódó megkülönböztetés.

Ezen túl Ön munkajogi igényei lehetnek

  • a lelki terror (Mobbing) bármilyen fajtájának tilalmára
  • kártérítésre a lelki terrorra visszavezethető betegség miatt, amennyiben a munkaadó a lelki terror vonatkozásában vétkes, azaz ha ő maga hajtott végre lelki terrort vagy szándékosan vagy gondatlanságból elmulasztotta, hogy a kollégák részéről tanúsított lelki terrort megakadályozza

panaszt tehet az illetékes munkaügyi bíróságon.

FAQ Igazságszolgáltatás

Felmondás elleni védelmi panaszt akkor is tehet, ha a munkaviszonyt nem akarja tovább folytatni, hanem végkielégítést szeretne kapni. Ezt az eredményt azonban nem lehet kikényszeríteni, ezért a jogellenes felmondás elleni panasz mindig azt a megállapítást célozza meg, hogy a felmondás jogtalan. Ön adott körülmények esetén az eljárás során megállapodhat a munkaadóval a végkielégítésről.

Kivétel: Ha a munkaszerződésben vagy egy a munkaviszonyra alkalmazandó üzemi kollektív szerződésben, vagy kollektív szerződésben belefoglalták a munkaviszony üzemi feltételek szerinti felbontása esetén a végkielégítésre vonatkozó igényt, akkor az üzemi feltételek szerinti felmondás esetén a munkaadó a végkielégítés kifizetésére kötelezhető.

Ha egy jogvita költségeit (az eljárás költségeit) vagy az ügyvédi  tanácsadás költségeit nem, vagy csak részben tudja kifizetni, vagy csak részletekben képes ezt teljesíteni, akkor lehetősége van, hogy eljárási költség vagy tanácsadási költségre vonatkozó segélyt kérjen. Ennek az előfeltétele, hogy az Ön által szándékozott jogérvényesítés beláthatóan sikerrel jár és nem lesz fölösleges.

A kérelmet alapvetően ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, aki az eljárásban illetékes. Itt találhatók a bíróságok jegyzéke. A kérelem és a panasz megfogalmazásánál, valamint az egyéb formaságoknál igénybe veheti a bíróság un. jogi kérvény benyújtási helyének a segítségét. A jogi kérelem benyújtásának a helyén egyébként nem kap jogi tanácsadást. A kérelmet saját magának, vagy egy Ön által választott ügyvédnek kell kiállítani. Ha a tanácsadás, vagy az eljárási költségek megfizetésével kapcsolatos segítséget kér, akkor ez ért 10 - 15 € közötti illetéket kell fizetni.

Ha egy, az Eu-n belüli határokon túlnyúló vitáról van szó, akkor a kérelmet a kérelmező lakhely vagy szokásos tartózkodási hely szerint illetékes hatóságnál lehet benyújtani. Az illetékes hatóságok ehhez egy EU egységes mintaokmányt bocsátanak rendelkezésre és segítséget nyújtanak a kérelem benyújtásában. A teljes kérelmezési eljárást, valamint a kérelem továbbítását bármelyik EU nyelven online elintézheti.

Ha jóváhagyják az eljárási költségre vonatkozó segítséget, akkor Önnek a pénzügyi helyzetétől függően vagy egyáltalán nem, vagy a törvényben szabályozott részletekben kell megfizetni a bírósági költségeket és a saját ügyvédjének a díjazását.  

A németországi eljárási költségekkel kapcsolatos további információkat itt találja.