Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORONAVIRUSA

Koronawirus - Informacje i linki w wielu językach

Poprzez swoje zachowanie każdy z nas może przyczynić się do ochrony siebie, osób starszych oraz osób z wcześniejszymi schorzeniami, występującymi przed koronawirusem. Politycy podjęli środki, mające na celu wyhamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, zapobieganie przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej i złagodzenie ekonomicznych skutków pandemii. Rząd Federalny [Bundesregierung] informuje na temat aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem poprzez różne kanały i w różnych językach. Poniżej zestawiono najważniejsze informacje.

Zdrowie i wskazówki dotyczące zachowania

Nadal obowiązują: Ogranicz kontakty z innymi osobami do minimum i jedynie do stałej grupy osób. Zezwala się na prywatne spotkania tylko z 1 osobą nienależącą do własnego gospodarstwa domowego (nie wlicza się w to dzieci z gospodarstw domowych w wieku do 14 lat). Kraje związkowe mogą wydać odmienne rozporządzenia, jeżeli lokalna sytuacja pandemiczna na to zezwala.

Ważne: Zachowaj bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej 1,5 metra od innych osób, regularnie i dokładnie myj ręce, noś osłonę na usta i nos oraz regularnie wietrz pomieszczenia. W środkach transportu publicznego i sklepach istnieje obowiązek noszenia maseczek medycznych, czyli tzw. masek chirurgicznych lub półmasek, zgodnych ze standardem FFP2 lub porównywalnym.

Regularne testy na obecność koronawirusa: 

Szybkie testy są ważnym elementem, umożliwiającym większą normalność i bezpieczne kontakty. Od kwietnia 2021 wszyscy mieszkańcy. Niemiec powinni mieć przynajmniej raz w tygodniu możliwość wykonania bezpłatnego szybkiego testu. Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do zaoferowania swoim pracownikom, którzy nie pracują wyłącznie w domu, wykonania dwóch testów tygodniowo.

Porady dotyczące zdrowia i zachowania w różnych językach można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia (Bundesministerium für Gesundheit).

Podobnie jak miliony ludzi w Niemczech, użyj aplikacji dotyczącej ostrzeżeń w związku z koronawirusem “Corona-Warn-App”, opracowanej przez Rząd Federalny [Bundesregierung]. Im więcej osób korzysta z aplikacji, tym skuteczniej może ona nas chronić.

Ulotka z informacjami o wirusie koronowym (kliknij, aby pobrać plik PDF)

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick" Source: Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji

Powrót do codzienności - aplikacja dotycząca ostrzeżeń w związku z koronawirusem Corona-Warn-App dla Niemiec
(Źródło: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration))

Wskazówki dla osób, które nie są chore i po konsultacji z urzędem ds. zdrowia podlegają kwarantannie
(Źródło: Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut))

Domowa izolacja w przypadku potwierdzonego zachorowania na COVID-19: Ulotka dla pacjentów i członków rodziny
(Źródło:  Instytut Roberta Kocha (Robert Koch Institut)

Pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - co dalej?
(Źródło: Pełnomocnik ds. integracji rządu krajowego Bawarii (Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung))

10 najważniejszych wskazówek dotyczących higieny
(Źródło: Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung))

Szczepienie ochronne przeciwko koronawirusowi

Dzięki szczepieniu ochronnemu przeciwko koronawirusowi pomagasz chronić siebie, swoją rodzinę i osoby najsłabsze. Rozporządzenia w sprawie szczepień określa, kto i kiedy zostanie zaszczepiony:

 • Najpierw na przykład osoby mające powyżej 80 lat, mieszkańcy i personel domów opieki i instytucji dla osób niepełnosprawnych umysłowo, osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia.
 • Następnie przykładowo 70-80-latkowie, osoby z trisomią 21, demencją, upośledzeniem umysłowym lub poważnymi, wcześniej istniejącymi schorzeniami, pacjenci transplantacyjni, osoby zakwaterowane w obiektach zbiorowego zakwaterowania, określone osoby mające kontakt z innymi. Szybko zaszczepieni powinni również zostać pracownicy żłobków i szkół podstawowych.
 • W dalszej kolejności na przykład 60-70-latkowie, osoby z poważnymi, wcześniej istniejącymi schorzeniami, policjanci i strażacy, pracownicy handlu detalicznego.

Prawo do szczepień przysługuje przede wszystkim osobom, których miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Niemiec bądź które pracują w określonych placówkach opieki na terenie Niemiec, jednak tu nie mieszkają.

Szczepienie jest dobrowolne i wykonywane bezpłatnie w punktach szczepień lub w praktykach lekarskich. Pod numerem 116 117 dowiesz się, kiedy i gdzie możesz się zaszczepić. 

Składniki szczepionki zostały dokładnie przebadane pod kątem oddziaływań na organizm, bezpieczeństwa i skuteczności. Także po szczepieniu obowiązuje zasada: Zachowaj odstęp i noś maseczkę!

Priorytetowy dostęp do szczepień: Warunki życia i pracy stwarzające zwiększone ryzyko zakażenia.
Jeśli pracujesz w branży o specjalnych wymaganiach, możesz mieć priorytetowy dostęp do szczepień w Niemczech. Do tych branż należą: przemysł mięsny, usługi kurierskie czy praca sezonowa. Szczegółowe informacje na temat związanych z tym wymagań można znaleźć tutaj.

Priorytetowy dostęp do szczepień: Opiekunowie zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym z osobą, której przysługuje priorytetowy dostęp do szczepień.
Jeśli jesteś opiekunem mieszkającym w gospodarstwie domowym z podopiecznym i świadczącym na jego rzecz opiekę lub pomoc, możesz uzyskać priorytetowy dostęp do szczepień w Niemczech jako osoba z bliskiego kontaktu - niezależnie od obywatelstwa. Szczegółowe informacje na temat wymagań w tym zakresie można znaleźć tutaj.

Informacje na temat szczepionki
(Źródło: Instytut Roberta Kocha)

Życie codzienne i publiczne

Kraje związkowe przyjęły zarządzenia mające na celu ograniczenie kontaktów zarówno w życiu codziennym, jak i publicznym. Od dn. 24 obowiązują uzupełniająco. Kwiecień 2021 obowiązujące na terenie całych Niemiec przepisy mające na celu opanowanie pandemii koronawirusa:

Jeżeli przez trzy kolejne dni liczba nowych zakażeń w danym okręgu lub w mieście na prawach powiatu przekroczy 100 na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni (zapadalność powyżej 100), automatycznie obowiązują tam rygorystyczne przepisy:

 • Prywatne spotkania: 1 gospodarstwo domowe może spotkać się, wewnątrz lub na zewnątrz, maksymalnie z 1 kolejną osobą (nie wlicza się w to dzieci w wieku do 14 lat).
 • Ograniczenie przemieszczania się: Od godz. 22 do godz. 5 rano nie należy opuszczać mieszkania. Wyjątki: Samotne spacery lub uprawianie sportu do godz. 24 lub ważny powód (praca, nagły wypadek medyczny).
 • Sklepy z żywnością oraz placówki konieczne do zaspokojenia pilnych, codziennych potrzeb pozostają otwarte (apteka, optyk, drogeria, poczta, bank, księgarnie, sklepy ogrodnicze). Inne sklepy można odwiedzać jedynie po uprzednim umówieniu wizyty i posiadaniu negatywnego wyniku testu. W przypadku, jeżeli wskaźnik zapadalności przekroczy 150, muszą one zostać zamknięte.
 • Szkoła i przedszkole: W przypadku nauczania bezpośredniego, nauczyciele i uczniowie muszą poddawać się testowi 2x tygodniowo. W przypadku wskaźnika zapadalności wynoszącego ponad 165 nie ma możliwości nauczania bezpośredniego (możliwy wyjątek: klasy maturalne) i regularnej opieki w przedszkolach.
 • Salony fryzjerskie pozostają otwarte, ale konieczne jest posiadanie negatywnego wyniku testu.
 • Branża gastronomiczna pozostaje zamknięta, jednak możliwy jest odbiór własny i dostawa.
 • Obiekty kulturalne i rozrywkowe pozostają zamknięte (np. kina, teatry, muzea).
 • Dozwolone są nabożeństwa w kościołach, synagogach lub meczetach, przy czym muszą być spełnione określone warunki: Należy zachować minimalną odległość od innych osób, wynoszącą 1,5 metra, istnieje obowiązek noszenia maski medycznej również na zewnątrz, nie można także wspólnie śpiewać.

Środki te obowiązują do momentu, gdy wskaźnik zapadalności przez pięć kolejnych dni roboczych będzie utrzymywał się na poziomie poniżej 100. Bezwzględnie należy przestrzegać: W przypadku wskaźnika zapadalności na poziomie powyżej 100 obowiązują przepisy i ograniczenia właściwego kraju związkowego, będącego miejscem zamieszkania.

Nowość od maja 2021 r: Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony przeciwko koronawirusowi lub przeszedłeś chorobę COVID nie dalej niż sześć miesięcy temu, masz mniej ograniczeń: Możesz spotkać tyle osób, ile chcesz, które również są zaszczepione lub wyleczone – nie będą one liczone podczas spotkań z osobami nieszczepionymi. Nie masz ograniczeń wyjazdowych i jesteś traktowany na równi z osobami z negatywnym wynikiem testu (np. podczas prowadzenia działalności gospodarczej, wizyty u fryzjera czy wjazdu do kraju).

Podobnie nie ma zastosowania obowiązek kwarantanny po wjeździe. Wyjątek: W przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantu wirusa, obowiązek kwarantanny przez 14 dni pozostaje w mocy.

Dowodem wyzdrowienia jest test laboratoryjny (PCR, PoC-PCR) datowany na co najmniej 28 dni lub maksymalnie 6 miesięcy. Pełne szczepienie musi mieć miejsce co najmniej 14 dni wcześniej.

Praca i pieniądze

Również w czasie trwania pandemii koronawirusa obowiązuje ochrona przed wypowiedzeniem. Jeśli Twój pracodawca zarządził skrócony czas pracy, masz prawo do zasiłku z tytułu skróconego czasu pracy w okresie do 24 miesięcy. Może on wynosić do 87% utraconego zarobku. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) udziela informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy w kilku językach.

Na wsparcie mogą również liczyć przedsiębiorcy, bez względu na wielkość firmy. Do dyspozycji są kredyty, dofinansowania lub ulgi podatkowe. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Osoby studiujące, potrzebujące nagłej pomocy finansowej, mogą wnioskować o wsparcie w Organizacji ds. Socjalno-Bytowych Studentów [Studierendenwerk]. Wynosi ono do 500 euro miesięcznie. Poza tym istnieje kredyt studencki Banku Odbudowy (KfW-Studienkredit), który obecnie jest również dostępny dla studentów zagranicznych.

Hotline Corona Source: Faire Mobilität

Audio FAQ Praca sezonowa i koronawirus
(Źródło: Faire Mobilität)

Państwa prawa pracownicze w Niemczech w czasie kryzysu związanego z koronawirusem w języku polskim Projekt DGB "Faire Mobilität („Uczciwa mobilność”) uruchomił ogólnokrajową infolinię informującą o  prawach pracy w czasie kryzysu związanego z koronawirusem. Przekażemy wstępne przydatne informacje oraz wskażemy wskazówki do dalszych działań.
0800 0005780
Poniedziałek – piątek w godz. od 9.00 do 12.00 oraz 14.00 do 18.00

Informacje o Koronawirusie i prawie pracy
(Źródło: Faire Mobilität)

INFORMACJE dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska – Niemcy – Czechy
(Źródło: DGB Bezirk Sachsen)

Aktualne informacje o ograniczeniach w podróżowaniu i zwolnieniach dla osób dojeżdżających do pracy za granicę i osób dojeżdżających do pracy za granicę w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Bawarii / Saksonii.

Ważne informacje dla zatrudnionych z Polski, którzy pracują w Saksonii.
(Źródło: DGB Sachsen / Stan 18.03.2021)

Wjazd do kraju i wyjazd z niego

00:59

Video Informationen zum Reisen

Ogólna zasada: należy zaniechać podróży, które nie są konieczne. Pojedyncze Państwa, również wewnątrz UE, w dalszym ciągu mogą ograniczać wjazdy na swoje terytorium lub wyznaczać kwarantannę dla osób wjeżdżających do kraju. Przed podróżą prosimy o zaczerpnięcie informacji dot. aktualnych ograniczeń wjazdu i kontroli granicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Auswärtigen Amt) i w Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern).

Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec ze strefy ryzyka przed wjazdem muszą wypełnić cyfrowe zgłoszenie wjazdu. Ponadto musisz wykonać test w ciągu 48 godzin przed wjazdem lub bezpośrednio po nim, natychmiast poddać się kwarantannie (kwarantanna trwa 10 dni, jeśli jednak wynik testu będzie negatywny, może ona zostać skrócona do 5 dni), nie wolno Ci przyjmować gości i musisz zgłosić się do miejscowego urzędu ds. zdrowia [Gesundheitsamt]! Naruszenia obowiązku kwarantanny podlegają karze grzywny. Pod numerem telefonu 116 117 dowiesz się, gdzie możesz poddać się badaniu po wjeździe do kraju. 

Już przed wjazdem z obszarów wysokiego ryzyka należy wykonać test i okazać potwierdzenie jego przeprowadzenia. Obszary wysokiego ryzyka obejmują regiony o szczególnie wysokiej liczbie zachorowań (obszary o wysokiej zachorowalności) oraz regiony, w których rozprzestrzeniły się niektóre warianty wirusa (obszary występowania wariantów wirusa).

W Instytucie Roberta Kocha (Robert Koch Institut) znajdziesz codziennie aktualizowane informacje na temat tego, jakie kraje należą do obszarów ryzyka.

Pytania i odpowiedzi dotyczące wjazdów z obszarów ryzyka, obszarów o wysokiej zachorowalności i obszarów występowania wariantów wirusa.
(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)

Powrót z Niemiec do Polski
(Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

Ochrona przed przemocą domową

Wyjątkowa sytuacja dla całej rodziny - sugestie dotyczące zapobiegania przemocy w rodzinie poprzez ograniczenie kontaktów w czasie pandemii koronawirusa
(Źródło:  Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji oraz Centrum Medyczne Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.))

Bezpłatna linia pomocy (08000 116 016), czat i porady e-mailowe na temat przemocy domowej
(Źródło:  Federalny Urząd ds. Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben))

Further Information