Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Nauka niemieckiego

Istnieje wiele możliwości podjęcia nauki niemieckiego jeszcze przed przyjazdem do Niemiec, w swoim kraju pochodzenia.

Na początek warto się skontaktować z lokalną placówką Instytutu Goethego (Goethe-Institut – brak wersji PL) w danym kraju, oferującą kursy niemieckiego oraz organizującą egzaminy i wystawiającą odpowiednie certyfikaty. Instytut Goethego ma także w ofercie lekcje online i szczegółowe informacje dotyczące Niemiec. Wspomniane kursy online umożliwiają elastyczne podejście do nauki – dopasowane do możliwości czasowych i lokalizacji uczestników – oraz gwarantują najwyższą jakość edukacji. W razie potrzeby można skorzystać z lekcji indywidualnych. Za kursy niemieckiego w Instytucie Goethego pobiera się opłaty.

Bezpłatną alternatywę oferuje Deutsche Welle. Znajdziesz tam wiele możliwości nauki języka oraz szlifowania swoich umiejętności: e-learning przy komputerze, pliki dźwiękowe, wideo, podcasty, a także klasyczne ćwiczenia do wydrukowania.

Ponadto w całej Europie kursy niemieckiego oferują komercyjne szkoły językowe.

Jeżeli jesteś już w Niemczech, możesz się zapisać na dotowane przez państwo kursy integracyjne. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) może umożliwić Tobie i członkom Twojej rodziny uczestnictwo w takich kursach, jeżeli nie opanowaliście jeszcze w wystarczającym stopniu niemieckiego, i pod warunkiem, że na kursach są wolne miejsca. Nie ma jednak prawnej gwarancji, że kurs integracyjny zostanie Wam przyznany.

Kurs integracyjny składa się z:

  • części językowej – obejmującej od 600 do 900 godzin lekcyjnych – umożliwiającej osiągnięcie poziomu biegłości B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz
  • części krajoznawczo-prawnej – obejmującej 100 godzin lekcyjnych i uwzględniającej zagadnienia niemieckiego porządku prawnego, kultury i historii.

Informacje na temat kursów integracyjnych i warunków uczestnictwa w nich znajdziesz tutaj.
System informacyjny WebGis Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców udostępnia informacje na temat lokalnych podmiotów prowadzących kursy integracyjne oraz oferty takich kursów (lokalizacja kursów -brak wersji PL).

Po osiągnięciu poziomu biegłości językowej B1 możesz wziąć udział w kursach języka specjalistycznego, ukierunkowanych na wspieranie integracji zawodowej na rynku pracy migrantów poszukujących zatrudnienia. Kursy języka specjalistycznego – bazujące na umiejętnościach nabytych przez uczestników kursów integracyjnych – służą podniesieniu poziomu biegłości językowej z B1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto na kursach tych oferuje się specjalne moduły, dopasowane do potrzeb poszczególnych grup zawodowych w związku z procedurą uznawania ich kwalifikacji oraz dostępu do wykonywania wyuczonego zawodu. Planuje się także moduły dla osób, którym w ramach kursów integracyjnych nie udało się osiągnąć poziomu B1. Moduł prowadzący do osiągnięcia poziomu B2 jest już gotowy, zaś kolejne są stopniowo opracowywane. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (brak wersji PL) .

Zasadniczo Twoje obywatelstwo nie jest kryterium branym pod uwagę przy kwalifikacji do uczestnictwa w kursie języka specjalistycznego. Musisz jednak spełnić określone warunki, żeby wziąć w nim udział. Prawo do uczestnictwa w kursach języka specjalistycznego również nie jest gwarantowane.

Koszty kursów integracyjnych są współfinansowane przez państwo.

FAQ Nauka niemieckiego

Państwo dofinansowuje uczestnictwo w kursach integracyjnych – pokrywa zasadniczo połowę kosztów każdej jednostki lekcyjnej, wynoszących obecnie 3,90 euro. W ramach udziału własnego musisz więc zapłacić 1,95 euro za taką jednostkę. Jeżeli ukończysz z powodzeniem kurs integracyjny w ciągu 2 lat, możesz uzyskać zwrot połowy wniesionego wkładu własnego (termin zaczyna biec od dnia wystawienia zgody na uczestnictwo w kursie). Uczestnicy pobierający np. świadczenia społeczne na zaspokojenie potrzeb bytowych mogą – po złożeniu wniosku – zostać zwolnieni z konieczności wniesienia wkładu własnego.

Zgodę na uczestnictwo w kursie języka specjalistycznego możesz otrzymać, jeżeli:

Oddziały Federalnej Agencji Pracy oraz lokalnych urzędów zatrudnienia (Jobcenter) są uprawnione do wystawiania zgód na uczestnictwo w kursach swoim klientom. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców wystawia takie zgody osobom uczącym się zawodu, a także muszącym osiągnąć określony poziom znajomości języka w ramach procedury uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych bądź w celu uzyskania dostępu do zawodu.