Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

Równe traktowanie pracowników UE

1. Czym jest swoboda przepływu pracowników?

Swoboda przepływu pracowników należy do podstawowych swobód UE.
Umożliwia obywatelom z 28 krajów UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii podejmowanie w tych krajach pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

Swoboda przepływu pracowników dotyczy także członków rodzin obywateli wymienionych krajów, nawet jeżeli członkowie ci pochodzą z państw trzecich.

W ramach swobodnego przepływu pracowników możesz:

  • szukać pracy w innym kraju,
  • pracować w nim bez konieczności posiadania zezwolenia,
  • mieszkać w tym celu w danym kraju,
  • pozostać w danym kraju także po zakończeniu stosunku pracy,
  • w kwestiach dostępu do zatrudnienia, nauki zawodu, podnoszenia kwalifikacji, związków zawodowych, mieszkania, a także wszystkich innych przywilejów socjalnych i podatkowych oraz warunków pracy przysługują Ci w zakresie traktowania dokładnie takie same prawa, jak obywatelom kraju przyjmującego.

2. Równe traktowanie

Obywatele UE pracujący w innym kraju Unii (kraju przyjmującym) oraz członkowie ich rodzin mają prawo być traktowani tak, jak obywatele kraju przyjmującego.

Co konkretnie oznacza to dla poszukujących pracy:

przysługuje Ci takie samo wsparcie ze strony publicznych służb zatrudnienia, jak obywatelom kraju przyjmującego, istnieją jednak ograniczenia w zakresie świadczeń zabezpieczenia bytowego (Leistungen zum Lebensunterhalt).

Uwaga! Jeżeli ubiegasz się o jakieś stanowisko, pracodawca nie może Cię dyskryminować wobec innych kandydatów ze względu na to, że masz miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE.

Uwaga! Zasadniczo pracodawcy mogą wymagać od kandydatów z innych państw członkowskich Unii znajomości niemieckiego . Wymagania językowe muszą być jednak adekwatne i potrzebne na danym stanowisku. Wymóg znajomości niemieckiego nie może być zwłaszcza pretekstem do dyskryminowania obywatela UE w ramach procedury rekrutacyjnej bądź wykluczania go z takiej procedury. W określonych przypadkach i w odniesieniu do określonych stanowisk uprawniony jest wymóg bardzo dobrej znajomości języka. Niedopuszczalne jednak jest formułowanie wobec kandydatów wymogu, by dany język był ich językiem ojczystym.

Jako pracownikowi od pierwszego dnia pracy przysługują Ci następujące prawa:

Także w miejscu pracy musisz być traktowany tak samo, jak inni pracownicy będący obywatelami kraju przyjmującego. Dotyczy to w szczególności poniższych kwestii:

Jeżeli udajesz się do innego kraju UE, żeby tam mieszkać lub pracować, nie powinieneś być z tego tytułu poszkodowany. Dotyczy to także Twojego zabezpieczenia społecznego. Dlatego istnieją europejskie regulacje, które chronią Twoje prawa w zakresie ubezpieczenia społecznego. Regulacje te obowiązują w 28 krajach UE oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Wspomniane regulacje opierają się na czterech zasadach:

  • jesteś zawsze objęty systemem zabezpieczenia społecznego jednego kraju – to znaczy, że tylko w tym jednym kraju płacisz składki na ubezpieczenie społeczne.
  • Masz takie same prawa i obowiązki, jak obywatele tego kraju.
  • Twoje okresy składkowe, okresy zatrudnienia i pobytu w innych krajach uwzględnia się i zalicza przy ustalaniu uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Jeżeli w jakimś kraju przysługują Ci świadczenia pieniężne, otrzymujesz je także wtedy, gdy nie mieszkasz w tym kraju.

Tych praw możesz dochodzić przed sądem.