Instytucji wspierającej równe traktowanie pracowników unijnych

FAQ Szkoła

Zgodnie z ustawą o kształceniu zawodowym (BBiG) oraz rozporządzeniem dotyczącym rzemiosła (HwO) do podjęcia nauki zawodu nie trzeba legitymować się zdobytym wcześniej wykształceniem. W zależności od wybranego zawodu większość zakładów pracy wymaga jednak, by uczeń miał co najmniej Hauptschulabschluss, a nawet świadectwo ukończenia szkoły średniej –Mittlerer Schulabschluss, Realschulabschluss albo ogólne lub kierunkowe świadectwo dojrzałości (Abitur, Fachabitur). Bez świadectwa ukończenia szkoły bardzo trudno jest znaleźć miejsce nauki zawodu w zakładzie funkcjonującym na niemieckim rynku pracy.

Uzupełnienie wykształcenia w celu uzyskania świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej jest możliwe przede wszystkim w szkołach wieczorowych (Abendhauptschule, Abendrealschule, Abendgymnasium) oraz kolegiach. Abendhauptschule w ciągu 1 roku nauki (2 semestry) przygotowuje osoby dorosłe do uzyskania świadectwa typu Hauptschulabschluss. Abendrealschule po kursach wieczorowych trwających 4 semestry umożliwia osobom dorosłym uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (Mittlerer Schulabschluss). Liceum wieczorowe (Abendgymnasium), w którym nauka trwa zwykle 3 lata, pozwala na uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kolegium jest szkołą dzienną, która również przygotowuje do uzyskania świadectwa dojrzałości.

Hauptschulabschluss:
Świadectwo ukończenia Hauptschule (Hauptschulabschluss) uprawnia przede wszystkim do podjęcia nauki zawodu w dualnym systemie kształcenia. Ale najpierw uczeń musi znaleźć miejsce nauki zawodu w zakładzie pracy. Wiele przedsiębiorstw oferujących taką możliwość wymaga jednak, by kandydaci do nauki zawodu mieli Realschulabschluss. Niekiedy więc osoby posiadające świadectwo ukończenia Hauptschule nie znajdują miejsca nauki zawodu. Ponieważ jednak nadal podlegają obowiązkowi szkolnemu, muszą podjąć edukację w tradycyjnej szkole zawodowej (brak wersji PL).

Realschulabschluss:
Młodzi ludzie posiadający świadectwo ukończenia Realschule, czyli Realschulabschluss (nazywany też małą maturą lub świadectwem ukończenia szkoły średniej) mają zdecydowanie szersze spektrum możliwości dalszego kształcenia. Realschulabschluss otwiera drogę do różnych form edukacji zawodowej. Oprócz nauki zawodu w systemie dualnym umożliwia także naukę w tradycyjnej szkole zawodowej i otwiera dostęp – częściowo pod warunkiem uzyskania odpowiedniej średniej ocen – do różnych typów szkół ponadpodstawowych II stopnia, czyli do średniej szkoły zawodowej (Fachoberschule, Berufsoberschule), liceum zawodowego (Fachgymnasium) oraz do liceum ogólnokształcącego przygotowującego do matury.

Świadectwo dojrzałości (matura):
Uzyskanie świadectwa dojrzałości daje prawo do podjęcia studiów na wyższej uczelni. Mając to świadectwo można zapisać się na studia na uniwersytecie lub w wyższej szkole zawodowej. Prawo do nauki w szkołach wyższych zapewniają następujące świadectwa:

  • ogólne świadectwo dojrzałości, czyli matura (Allgemiene Hochschulreife – Abitur),
  • kierunkowe świadectwo dojrzałości, czyli matura kierunkowa (Fachgebundene Hochschulreife – fachgebundenes Abitur) lub
  • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiów w wyższej szkole zawodowej (Fachhochschulreife – Fachabitur).

Mimo to wielu maturzystów nie decyduje się na studia wyższe wybierając zamiast nich naukę zawodu.

Dyplom ukończenia szkoły głównej:
dyplom ukończenia szkoły głównej kwalifikuje do podjęcia podwójnego kształcenia zawodowego. Aby to jednak zrobić, młodzi ludzie muszą najpierw znaleźć miejsce na praktykę w firmie. Wiele zakładów pracy oferujący naukę zawodu wymaga jednak świadectwa ukończenia szkoły realnej.

Młodzi ludzie, którzy nie są już w wieku szkolnym i
• nie znaleźli jeszcze miejsca kształcenia lub
• stracili miejsce kształcenia i chcieliby znaleźć nową ścieżkę kariery ale jednak
• nie mają świadectwa ukończenia szkoły,

mogą ukończyć instytucję przygotowującą do nauki zawodu (niem. BvB) agencji pracy.. Środek ten rwa z reguły maks. dziesięć miesięcy.

Dyplom szkoły realnej:
Zakres możliwości zawodowych jest znacznie szerszy dla młodzieży z dyplomem ukończenia szkoły realnej (nazywanej również Mittlere Reife lub dyplom ukończenia szkoły powszechnej średniego stopnia). Dyplom ukończenia szkoły realnej otwiera drogę do wielu kursów kształcenia zawodowego. Poza podwójnym tokiem kształcenia zawodowego umożliwia ono również podjęcie nauki zawodu w pełnym wymiarze godzin w szkole i – w niektórych przypadkach z zachowaniem określonej średniej punktowej – otwiera dostęp do różnych typów szkół ponadpodstawowych II stopnia (Fachoberschule, Berufsoberschule, Fachgymnasium) oraz do gimnazjum wyższego stopnia (matura).

Świadectwo dojrzałości uprawniające do przyjęcia na studia (matura):
Świadectwo dojrzałości uprawniające do studiów wyższych otwiera możliwość studiowania na uczelni, jeśli jest to pożądane. Może to być uniwersytet lub wyższa szkoła zawodowa. Świadectwo dojrzałości uprawniające do studiów wyższych uzyskuje się na podstawie następujących świadectw ukończenia szkoły:

  • ogólne Świadectwo dojrzałości (matura),
  • kierunkowe świadectwo dojrzałości (matura kierunkowa) lub
  • świadectwo dojrzałości uprawniające do studiów w wyższej szkole zawodowej (matura zawodowa)

Na stronie internetowej Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych w Republice Federalnej Niemiec (KMK) znajduje się schematyczny przegląd systemu edukacji w Niemczech wraz z objaśnieniami dotyczącymi dyplomów w języku niemieckim lub angielskim.