Glosariusz

Powrót do nawigatora

Wypadek przy pracy

Jest to wypadek, który wydarzył się podczas pracy lub w drodze do lub z pracy. Wypadki to zdarzenia, które nagle oddziałują na organizm z zewnątrz i mogą powodować obrażenia.

Konto podstawowe

Jest to konto w banku, które może otworzyć każda osoba, również bezdomna lub nie posiadająca meldunku pod żadnym adresem w Niemczech. Osoba posiadająca konto podstawowe może wpłacać, wypłacać i przelewać pieniądze (również dokonywać płatności w trybie polecenia zapłaty lub zlecenia stałego). Otrzymuje też kartę EC, za pomocą której można płacić elektronicznie.

Postępowanie przyspieszone przed Sądem Pracy

Gdy sprawa jest pilna, pracownicy mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu przyspieszonym. Dotyczy to między innymi wypłaty wynagrodzenia. Muszą oni jedynie wykazać, że są całkowicie zależni od wypłaty spornego wynagrodzenia.

ELSTAM

ELSTAM to skrót od Elektronische LohnSTeuerAbzugsMerkmale - dane do potrącenia podatku od wynagrodzeń Urząd Skarbowy nalicza podatek elektronicznie. W tym celu potrzebuje on takich informacji jak np. klasa podatkowa, ulgi, przynależność kościelna. To są właśnie dane do potrącenia podatku od wynagrodzeń (ELSTAM). Informacje te znajdują się na każdym odcinku wypłaty. Można je również przeglądać online; w tym celu należy zarejestrować się w internecie na stronie www.elster.de (Urząd Skarbowy online).

Obowiązek pracodawcy w zakresie opieki nad pracownikami

Pracodawca ma obowiązek opieki nad swoimi pracownikami: Jest on odpowiedzialny za zdrowie i ochronę interesów swoich pracowników. Musi on między innymi chronić ich przed mobbingiem i jest zobowiązany do przekazywania im ważnych informacji.

Płaca gwarantowana (płaca z tytułu przestoju)

Sytuację, gdy pracownicy pojawiają się w pracy, ale pracodawca mówi, że nie ma dla nich pracy, nazywa się zwłoką w odbiorze. W takiej sytuacji pracownikom nadal przysługuje wynagrodzenie. Nie mają oni obowiązku nadrabiania tego czasu pracy. Wynagrodzenie za ten czas nazywane jest wynagrodzeniem gwarantowanym lub wynagrodzeniem z tytułu przestoju.

Odpowiedzialność wykonawcy generalnego

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, pracownicy mogą żądać wypłaty należnych im kwot z tego tytułu. Prawo stanowi, że nawet w przypadku korzystania z usług podwykonawców, generalny wykonawca musi zapewnić wypłatę wynagrodzenia, co najmniej na poziomie płacy minimalnej.

Ochrona prawna członków związków zawodowych

Każdy członek związku zawodowego otrzymuje pomoc i wsparcie w razie problemów prawnych we wszystkich kwestiach prawa pracy i prawa socjalnego. Jeśli członek związku zawodowego idzie do sądu, to przed sądem reprezentuje go prawnik związkowy. Taka pomoc prawna jest bezpłatna.

Posiedzenie pojednawcze

Jest to pierwsze spotkanie w Sądzie Pracy. Zanim dojdzie do pierwszej rozprawy, spór może zostać rozstrzygnięty na posiedzeniu pojednawczym. Na posiedzeniu pojednawczym pracownik i pracodawca próbują dojść do porozumienia. Jeśli spór kończy się na posiedzeniu pojednawczym, obie strony idą na kompromis i częściowo zrzekają się swoich praw, ale oszczędzają czas i pieniądze.

Zasiłek upadłościowy

Kiedy pracodawca ma długi i nie jest w stanie dłużej płacić swoich zobowiązań, ogłasza upadłość. W tym przypadku agencja pracy wypłaca na wniosek pracownika w miejsce niewypłaconego wynagrodzenia - tzw. zasiłek upadłościowy. Zasiłek upadłościowy wypłacany jest za ostatnie trzy miesiące przed ogłoszeniem upadłości. Zasiłek upadłościowy wypłacany jest również w przypadku trwałego zamknięcia przedsiębiorstwa pracodawcy.

Oświadczenie o odmowie świadczenia pracy

Jeśli pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia przez dłuższy okres czasu, mogą odmówić świadczenia pracy. Muszą jednak wyjaśnić pracodawcy, że nie będą świadczyć pracy, dopóki nie otrzymają wynagrodzenia. Nazywa się to „oświadczeniem o odmowie świadczenia pracy”. Pracownicy muszą również otrzymać wynagrodzenie za ten czas, mimo że nie przychodzą do pracy.

Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze to szybka i prosta procedura prawna mająca na celu wyegzekwowanie prawa do wypłaty wynagrodzenia. Nie ma wtedy rozprawy w sądzie. Postępowanie upominawcze kończy się wydaniem wykonalnego nakazu zapłaty. Wykonalny nakaz zapłaty ma moc wyroku.

Obowiązek meldunkowy

Zgodnie z prawem po zmianie miejsca zamieszkania należy zameldować się w biurze meldunkowym i podać nowy adres zamieszkania. Jako potwierdzenie należy zabrać ze sobą np. umowę najmu.

Doręczenie urzędowe

Może się zdarzyć, że pracodawca zmienił siedzibę, co oznacza, że jego aktualny adres jest nieznany. Jednakże, trzeba np. doręczyć mu listy z sądu, w przeciwnym razie nie będą skuteczne prawnie. Jeśli nowy adres jest nieznany i nie można go znaleźć, można wywiesić pismo do publicznej wiadomości w budynku sądu. Zastępuje to wysyłkę pocztą.

Zwolnienie z kosztów procesowych

Jeśli ktoś nie dysponuje wystarczającą ilością pieniędzy, może uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych. Oznacza to, że państwo płaci adwokatowi, który daną osobę reprezentuje. Aby takie zwolnienie z kosztów procesowych uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek. Wniosek taki składa się w Sądzie Pracy. Sąd Pracy sprawdza, czy istnieje szansa na wygranie procesu. Jeśli tak, to uzyskanie zwolnienia z kosztów procesowych jest możliwe po spełnieniu kilku warunków.

Biuro podawcze Sądu Pracy

Jest to jeden z wydziałów Sądu Pracy. Jeśli pracownik nie ma prawnika, może pokazać urzędnikowi swoją umowę o pracę oraz wypowiedzenie i wyjaśnić, jakie roszczenia ma względem pracodawcy. Pracownik sądu sporządzi pisemne podsumowanie faktów w sprawie. Nie może on jednak ani sporządzić wyliczenia ewentualnych należności, ani udzielać porad prawnych. Trasę dojazdu do biur podawczych oraz godziny ich otwarcia można znaleźć na stronie internetowej właściwego Sądu Pracy. Pomoc udzielana przez pracowników biura podawczego sądu jest bezpłatna.

Fikcyjne samozatrudnienie

Ktoś rejestruje działalność gospodarczą i zaczyna oficjalnie nazywać się przedsiębiorcą. W rzeczywistości osoba ta jest tylko pracownikiem, a nie przedsiębiorcą. Oznacza to, że taka osoba ma szefa. Taka osoba nie reklamuje się i nie poszukuje dodatkowych zleceń. To szef określa, od kiedy do kiedy trzeba pracować, udostępnia narzędzia, płaci za każdą godzinę pracy, kontroluje pracę i mówi, jak ją wykonywać. Jeśli tak wygląda sytuacja, to mamy do czynienia z fikcyjnym samozatrudnieniem.

Układ zbiorowy pracy

Aby zawrzeć umowę, potrzebne są zawsze dwie strony. W przypadku zbiorowego układu pracy są to związek zawodowy i związek pracodawców. Państwo nie jest stroną. Układ zbiorowy pracy zapewnia lepsze warunki pracy. Układ zbiorowy pracy określa, ile pieniędzy otrzymują pracownicy. Układ zbiorowy pracy reguluje również inne warunki pracy, np. czas pracy, liczbę dni urlopu lub premie świąteczne. Ponieważ ceny stale rosną (inflacja), podpisane układy zbiorowe pracy podlegają renegocjacjom w regularnych odstępach czasu.

Egzekucja

Jeśli sąd wydał wyrok, to pracodawca musi wykonać to, co wyrok ten nakazuje, np. wypłacić wynagrodzenie. Jeśli pracodawca nie zrobi tego dobrowolnie, decyzja sądu przekazywana jest komornikowi. Komornik prowadzi egzekucję długu, czyli szuka u pracodawcy pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, które następnie są licytowane, a uzyskane środki przeznaczane na spłatę długów pracodawcy.