Wypadek przy pracy

Powrót do nawigatora

Wypadek przy pracy

Przykład
Stipo ma pecha! Pracuje jako pokojowy. Właśnie znalazł nową pracę w hotelu, a wkrótce potem uległ tam wypadkowi, w wyniku którego nie mógł dalej pracować. Do jego obowiązków, oprócz sprzątania pomieszczeń, należało również przygotowanie przyborów do pracy i wyposażanie wózków roboczych. Codziennie napełniał butelki silnie drażniącym środkiem czyszczącym przechowywanym w zbiorniku. Kilka dni temu zauważył, że wąż podłączony do zbiornika jest dziurawy. Wczoraj do oczu Stipo dostało się w wyniku tego trochę drażniącej substancji. Mimo że natychmiast przepłukał oczy wodą, odniósł obrażenia i ledwo widzi. Gdy właścicielka hotelu dowiedziała się o tym incydencie, Stipo dostał pismo o rozwiązaniu umowy. Stipo uważa, że to niesprawiedliwe. Co ma zrobić w tej sytuacji?

1. Lekarz orzecznik (Durchgangsarzt)

Stipo potrzebuje przede wszystkim natychmiastowej pomocy medycznej. Dlatego powinien skonsultować się z lekarzem lub powiadomić służby ratownicze. Wypadki, które wydarzą się w pracy i podczas pracy to wypadki przy pracy. W Niemczech za wypadki przy pracy odpowiedzialny jest specjalny lekarz: tak zwany lekarz orzecznik. Stipo powinien udać się do takiego lekarza. Najbliższego lekarza orzecznika można znaleźć na tej stronie internetowej:

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task- flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB- INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf. tfId=partner-task-flow

Stipo może również zapytać swojego pracodawcę, gdzie znajdzie najbliższego lekarza orzecznika. Może też udać się prosto do szpitala i powiedzieć, że miał wypadek w pracy. Zazwyczaj w każdym szpitalu jest lekarz orzecznik.

Jeśli Stipo nie pójdzie do lekarza orzecznika, lecz do innego lekarza, koniecznie musi powiedzieć, że miał wypadek w pracy. U lekarza Stipo musi pokazać swoją kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Pracodawca

Ważne jest, aby Stipo zapisał wszystkie szczegóły dotyczące wypadku: datę, godzinę, świadków i dokładny przebieg zdarzenia. Informacje te mogą być później ważne, np. w przypadku zapytań ze strony firmy ubezpieczeniowej. Stipo musi niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o wypadku przy pracy. Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszystkich wypadków przy pracy, które wydarzyły się w jego w za­kładzie. Jeżeli w wyniku wypadku przy pracy Stipo jest niezdolny do pracy przez okres dłuższy niż trzy dni, pracodawca ma obowiązek zgłoszenia wypadku do właściwej Ubezpieczalni Wypadkowej w ciągu trzech dni. Stipo musi dostać od pracodawcy kopię tego zgłoszenia, takie uprawnienie przysługuje mu z mocy prawa.

Jeżeli Stipo nie otrzyma od pracodawcy kopii zgłoszenia wypadku, a także nie otrzyma informacji, do której Ubezpieczalni Wypadkowej dokonano zgłoszenia, wówczas powinien sprawdzić, czy pracodawca rzeczywiście zgłosił wypadek przy pracy. Informacje te może on uzyskać w Ubezpieczalni Wypadkowej telefonicznie, osobiście lub przy wsparciu poradni dla migrantów. Pracodawca Stipo nie ponosi odpowiedzialności za powstały uszczerbek na zdrowiu i jego skutki. Nie musi on płacić Stipo ani odszkodowania ani zadośćuczynienia. Byłoby inaczej, gdyby pracodawca umyślnie spowodował wypadek przy pracy Stipo, co nie miało miejsca w tym przypadku. Pracownikowi w sytuacji Stipo przysługują roszczenia wobec ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z tytułu wypadku przy pracy.

3. Adwokat/Sąd Pracy

Fakt, że Stipo otrzymał wypowiedzenie od razu po wypadku przy pracy, był dla niego szczególnie ciężkim ciosem. Niestety, Stipo jest zatrudniony w hotelu od niedawna. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy obowiązywania nowego stosunku pracy pracownika można łatwo zwolnić. Nawet po wypadku przy pracy pracownikowi nie przysługuje specjalna ochrona przed zwolnieniem.

Jednak wypowiedzenie nie może być sprzeczne z dobrymi obyczajami ani być dokonane w złej wierze. Aby ocenić, czy tak było w przypadku Stipo, powinien on zasięgnąć porady prawnika zajmującego się prawem pracy. Następnie może on podjąć decyzję, czy chce zaskarżyć wypowiedzenie umowy o pracę w Sądzie Pracy. Ma na to trzy tygodnie.

Stipo może zwrócić się o zwrot kosztów za doradztwo prawne. W Sądzie Rejonowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania musi on w takim przypadku złożyć następujący wniosek:

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/ DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_ von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

Stipo znajdzie formularz wniosku o zwrot kosztów za doradztwo prawne w załączniku XI. PDF, 765 KB, Forma dogodna dla osób słabowidzących

Jeśli zwrot kosztów za doradztwo prawne zostanie przyznany, Stipo nie będzie musiał ponosić kosztów konsultacji prawnika.

Właściwość Sądu Pracy jest ustalana na podstawie siedziby przedsiębiorstwa lub miejsca świadczenia pracy. Dla Stipo oznacza to, że: musi on sprawdzić, który Sąd Pracy jest właściwy dla miejsca, w którym znajduje się hotel i tam złożyć pozew. Jeżeli osoba prowadząca hotel ma inny adres niż miejsce świadczenia pracy, Stipo może wnieść sprawę również do Sądu Pracy właściwego dla tego adresu.

4. Ubezpieczalnia Wypadkowa

Stipo jest ubezpieczony jako pracownik w ramach ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ustawowymi instytucjami ubezpieczenia wypadkowego są Ubezpieczalnie Wypadkowe. Ubezpieczalnie Wypadkowe podzielone są na branże:

Lista Ubezpieczalni Wypadkowych znajduje się w załączniku XII. PDF, 400 KB, Forma dogodna dla osób słabowidzących

Oprócz Ubezpieczalni Wypadkowych istnieją również Kasy Wypadkowe, w których pracownicy sektora publicznego są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków:

www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index. jsp

Lista Kas Wypadkowych znajduje się w załączniku XIII. PDF, 177 KB, Forma dogodna dla osób słabowidzących

Stipo jest zatrudniony w hotelu. Odpowiedzialność za niego ponosi Ubezpieczalnia Wypadkowa sektora spożywczego i hotelarstwa. Jeżeli jego zgłoszenie wpłynęło do tej Ubezpieczalni Wypadkowej, to sprawdzi ona, czy wypadek był wypadkiem przy pracy. Informację w tym zakresie Stipo otrzyma w formie pisemnej decyzji. Jeżeli wypadek zostanie uznany za wypadek przy pracy, Stipo otrzyma świadczenia ze środków ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił wypadku, Stipo będzie musiał sam zgłosić wypadek do Ubezpieczalni Wypadkowej za pomocą tego formularza. W wypełnieniu formularza może pomóc poradnia dla migrantów:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-pl/obywatele-ue/punkty-doradztwawyszukiwanie

Jeżeli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, Stipo ma prawo do następujących świadczeń:

leczenie i rehabilitacja medyczna; zasiłek wypadkowy: jest on wypłacany przez Kasę Chorych w wysokości 80% regularnego wynagrodzenia przez okres maksymalnie 78 tygodni; zasiłek opiekuńczy: jest on wypłacany, jeśli Stipo po wypadku wymaga w znacznym zakresie pomocy innej osoby; zmniejszona zdolność do zarobkowania: jeśli w wyniku wypadku Stipo nie jest w stanie pracować tak jak wcześniej, może ubiegać się o rentę lub jednorazowe odszkodowanie; powrót do pracy zawodowej: Pomoc, jaką Stipo może uzyskać od Ubezpieczalni Wypadkowej to na przykład szkolenia zawodowe, podnoszenie kwalifikacji i pośrednictwo pracy.

Leczenie i rehabilitacja Stipo mogą trwać długo. Mogą się one odbywać w Niemczech, ale Stipo ma też prawo wrócić do swojej ojczyzny, Chorwacji, i tam kontynuować leczenie. W tym przypadku koszty dalszego leczenia pokrywa niemieckie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Aby móc na tej podstawie korzystać z leczenia w Chorwacji, Stipo potrzebuje zaswiadczenia DA 1, które jest wydawane przez Ubezpieczalnię Wypadkową. Ubezpieczalnia wysyła ten dokument bezpośrednio do Stipo lub do odpowiedniego urzędu w Chorwacji.

Podczas pobytu w Chorwacji Stipo nadal przysługuje prawo do pobierania zasiłku wypadkowego z Niemiec. Przed wyjazdem Stipo powinien poinformować Ubezpieczalnię Wypadkową oraz Kasę Chorych o przeniesieniu miejsca zamieszkania z Niemiec do Chorwacji, jak również podać nowy adres w Chorwacji.

5. Rada zakładowa

W zakresie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ważnym podmiotem są również rady zakładowe. Stipo powinien dowiedzieć się, czy w hotelu, w którym pracował, działa rada zakładowa. Rada zakładowa odpowiada m.in. za bezpieczeństwo i higienę pracy i dlatego powinna zostać poinformowana o okolicznościach wypadku. Może to doprowadzić do wdrożenia w firmie środków ostrożności, aby zapobiec takim wypadkom przy pracy w przyszłości.

6. Urząd Ochrony Pracy (Arbeitsschutzbehörde)

W Niemczech Urzędy Ochrony Pracy wraz ze związkami zawodowymi są odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za zapobieganie wypadkom przy pracy.

Urząd Ochrony Pracy jest automatycznie informowany o wypadku przy pracy, gdy pracodawca zgłasza wypadek. Jeśli jednak pracodawca nie zgłosi wypadku, Stipo może sam powiadomić Urząd Ochrony Pracy o wypadku i towarzyszących mu okolicznościach. Urząd Ochrony Pracy będzie wtedy mógł przeprowadzić w firmie kontrolę, sprawdzić stan sprzętu i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz sformułować zastrzeżenia wobec wszelkich uchybień w zakresie bezpieczeństwa. Adresy Urzędów Ochrony Pracy Stipo znajdzie na tej stronie internetowej:

www.baua.de/DE/Themen/ Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/ Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

Formularz pomocy prawnej natomiast znajduje się w załączniku XIV. PDF, 277 KB, Forma dogodna dla osób słabowidzących