Office for the Equal Treatment of EU Workers

Punerea în drepturi

1. Salariul

Dacă angajatorul dumneavoastră nu vă plătește salariul asupra căruia v-ați înțeles, cereți-i-l în formă scrisă. Aveți grijă să îi dați un termen de 2 săptămâni pentru a plăti. În această scrisoare trebuie să menționați perioada de muncă pentru care solicitați salariul, suma care vă este datorată, precum și datele dumneavoastră de cont bancar.

Atenție: La solicitarea salariului neplătit trebuie neapărat să respectați termenul de decădere („Ausschlussfrist”) din contractul dumneavoastră de muncă. Un termen de decădere („Ausschlussfrist”) este perioada în care trebuie să vă solicitați salariul din partea angajatorului. După încheierea acestui termen, cererile salariale se prescriu și nu mai pot fi solicitate nici de la angajator, nici în justiție. Acest termen de decădere valabil pentru dumneavoastră poate fi stabilit și în contractul colectiv de muncă aplicabil. Verificați de aceea și reglementările acestui contract.

Dacă în întreprinderea dumneavoastră există un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”), faceți o plângere cu privire la salariul neplătit și către acesta sau către alt organ responsabil al întreprinderii (de exemplu așa-numita Persoană de încredere – „Vertrauensperson”). Și din partea acestora puteți primi sprijin pentru solicitarea salariului.

În cazul în care cu toate acestea angajatorul nu reacționează la solicitarea dumneavoastră de plată în termenul pe care i l-ați dat, vă puteți solicita salariul în justiție prin intermediul unei plângeri la Tribunalul pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”). Dacă nu cunoașteți îndeajuns limba germană pentru a putea purta un proces, tribunalul va convoca automat un interpret.

Atenție: În fața tribunalului va trebui să dovediți corectitudinea cererii dumneavoastră salariale. Notați-vă de aceea în fiecare zi orele de muncă depuse. Prezentați-le la semnat superiorului dumneavoastră sau șefului de echipă. Dacă acest lucru nu este posibil rugați-l de exemplu pe un coleg să vi le semneze. Puteți folosi în acest scop de exemplu acest Calendar de muncă pe care îl puteți descărca și imprima. Faceți de asemenea poze cu telefonul mobil. Cu cât aveți mai multe dovezi, cu atât aveți șanse mai mari de a vă primi banii.
Nu uitați să păstrați contracte individuale de muncă în formă scrisă sau alte documente cu privire la mărimea salariului precum și statele de plată primite.

2. Încetarea contractului de muncă

Atenție: Dacă ați fost concediat, aveți timp 3 săptămâni după ce ați primit concedierea pentru a formula o plângere pentru protecție împotriva concedierii („Kündigungsschutzklage”). Acest termen este valabil pentru toate concedierile, indiferent dacă acestea cad sub incidența Legii de protecție împotriva concedierii („Kündigungsschutzgesetz”) sau nu.

Atenție: Consecințele nerespectării acestui termen sunt grave: odată cu expirarea termenului de preaviz, concedierea își produce efectele și nu mai poate fi contestată.

Puteți depune plângerea de protecție împotriva concedierii („Kündigungsschutzklage”) și personal la Tribunalul pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”), adică nu este neapărat necesar să fiți reprezentat de un avocat. O reprezentare în instanță prin avocat este obligatorie abia în a doua instanță, adică în cazurile în care Tribunalul pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”) - prima instanță - a luat o decizie care este contestată la Curtea de Apel a Landului pentru Litigii de Muncă („Landesarbeitsgericht”).
Scopul plângerii de protecție împotriva concedierii este ca Tribunalul pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”) să constate nulitatea concedierii. Dacă plângerea are succes, concedierea este declarată nulă. Ceea ce înseamnă că raportul de muncă rămâne în vigoare. Dumneavoastră trebuie să continuați să mergeți la muncă și angajatorul trebuie să vă plătească salariul.

Plângerea de protecție împotriva unei concedieri poate fi depusă și în cazul în care nu doriți continuarea raportului de muncă, ci o compensație. Nu puteți însă constrânge de la început angajatorul să vă ofere această compensație, de aceea scopul plângerii este întotdeauna constatarea nulității unei concedieri. Pe parcursul procedurii judiciare puteți ajunge cu angajatorul la o înțelegere cu privire la această compensație (așa-numita tranzacție judiciară cu compensație – „Abfindungsvergleich”).

Atenție: Solicitați susținere din partea sindicatelor, respectiv din partea altor centre de consiliere sau angajați un avocat specializat în litigii de muncă.

Plângerea poate fi depusă la acel Tribunal pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”) în a cărui jurisdicție își are domiciliul sau sediul social angajatorul sau în care a fost prestată munca, în general sau în ultima perioadă. Puteți afla care tribunal este responsabil prin Portalul de Justiție Național și al Landurilor (Registrul Judiciar). În cadrul Tribunalului pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”) există o registratură („Rechtsantragsstelle”), care preia și plângeri sau cereri depuse pe cale verbală. Nu uitați să prezentați aici contracte individuale de muncă în formă scrisă, dovezi ale programului de lucru sau alte dovezi cu privire la mărimea salariului, precum și state de plată - preferabil în copie.

Procedura judiciară va genera cheltuieli judiciare. Acestea cad în general în sarcina părții care pierde procesul. În cazul unui câștig de cauză parțial, costurile sunt împărțite proporțional.

Atenție: În prima instanță, fiecare dintre părți va purta propriile cheltuieli pentru avocat. Adică va trebui să plătiți cheltuielile pentru propriul avocat și dacă vi se dă câștig de cauză.

Dacă nu vă puteți permite cheltuielile unei proceduri judiciare puteți solicita asistență judiciară („Prozesskostenhilfe”). Asistența judiciară este posibilă în cadrul tuturor tipurilor de proceduri judiciare și de consiliere juridică, nu doar în procesele pentru litigii de muncă. Mai multe informații despre această temă găsiți în FAQ.

Angajații care sunt de cel puțin 3 luni membri ai unui sindicat beneficiază de consiliere și reprezentare juridică din partea sindicatului.

Dacă întâmpinați probleme cu autoritățile germane în cadrul exercitării drepturilor dumneavoastră ca cetățean al UE, puteți apela la serviciul gratuit al autorităților naționale SOLVIT, prezent în toate țările UE, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Condiția este însă ca problema adresată să aibă o legătură cu dreptul european și să nu fi fost încă adusă în fața unei instanțe judecătorești. Puteți apela la SOLVIT online, prin formularul de contact de pe pagina web a SOLVIT.

3. Egalitatea de tratament

Dacă vă simțiți dezavantajat sau tratat nedrept de către angajator sau de către alți angajați ai întreprinderii vă puteți plânge mai întâi organului competent la nivel de întreprindere (de exemplu așa-numita Persoană de contact – „Vertrauensperson”). În întreprinderile în care există un Comitet de întreprindere („Betriebsrat”), un membru al acestuia poate fi chemat să vă susțină sau să medieze.
Una dintre atribuțiile Comitetului de întreprindere („Betriebsrat”) este promovarea integrării angajaților și angajatelor din străinătate în cadrul întreprinderii. De asemenea, Comitetul de întreprindere („Betriebsrat”) - împreună cu angajatorul - au obligația de a veghea ca toate persoanele care muncesc în întreprindere să fie tratate conform principiilor de drept și echitate. Este interzisă orice dezavantajare a unor persoane bazată pe criterii de rasă sau origine, proveniență sau naționalitate, religie sau concepție despre lume.

De asemenea vă puteți revendica drepturile, conform legislației muncii,

  • de sistare a oricărei forme de hărțuire psihologică („Mobbing”),
  • de obținere a unor daune-interese datorită unei îmbolnăviri relaționate cu situația de hărțuire psihologică („Mobbing”), dacă angajatorul se face însuși vinovat de acest tratament sau dacă intenționat sau din neglijență nu a interzis hărțuirea psihologică din partea colegilor

depunând plângere la Tribunalul pentru Litigii de Muncă („Arbeitsgericht”).

FAQ Punerea în drepturi

Dacă nu vă puteți permite cheltuielile unei proceduri judiciare sau cele pentru un avocat sau le puteți plăti doar parțial sau în rate, aveți posibilitatea de a solicita asistență judiciară („Prozesskostenhilfe”). Condiția este ca procedura pe care doriți să o intentați să aibă șanse rezonabile de reușită și să nu pară neîntemeiată.

Cererea pentru asistență judiciară trebuie în general depusă la tribunalul responsabil pentru proces. Aici găsiți Registrul Judiciar. Cererea o puteți depune dumneavoastră sau avocatul care vă reprezintă. În materie de formulare cererii și a plângerii precum și cu alte formalități vă poate ajuta registratura tribunalului („Rechtsantragsstelle”). Registratura nu vă poate oferi însă asistență juridică.

Dacă este vorba despre un litigiu transfrontalier, în cadrul UE, cererea poate fi depusă și la autoritatea competentă din localitatea de domiciliu sau de reședință obișnuită a solicitantului. Autoritățile competente în toată UE vă pun la dispoziție un formular tip și vă sprijină la depunerea cererii. Cererea poate fi depusă și online în toate limbile UE.

Dacă vi se acordă asistență judiciară nu va trebui să plătiți cheltuieli de judecată și nici costurile propriului avocat, sau, depinzând de posibilitățile dumneavoastră financiare, va trebui să le plătiți în rate stabilite prin lege.

Mai multe informații cu privire la asistența judiciară în Germania găsiți aici.

Plângerea de protecție împotriva unei concedieri poate fi depusă și în cazul în care nu doriți continuarea raportului de muncă, ci o compensație. Nu puteți însă constrânge de la început angajatorul să vă ofere această compensație, de aceea scopul plângerii pentru protecție împotriva concedierii este întotdeauna constatarea nulității unei concedieri. Pe parcursul procedurii judiciare puteți eventual ajunge cu angajatorul la o înțelegere cu privire la plata unei compensații.

Excepție: Dacă în contractul de muncă, într-un acord de întreprindere aplicabil raportului de muncă sau într-un contract colectiv de muncă este specificat dreptul la compensație în cazul unei concedieri dictate de exigențele întreprinderii („betriebsbedingte Kündigung”), puteți solicita în cazul unei astfel de concedieri condamnarea angajatorului la plata unei compensații.