Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

  • Αρχική σελίδα
  • Οι πολίτες της ΕΕ

  • Πληροφορίες για τον κορωνοϊό

  • Σέρβις

επιστροφή στον Πλοηγό

Εκδότης
Φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Ταχυδρομική διεύθυνση
11012 Berlin

Υπεύθυνη
Η Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για θέματα μετανάστευσης, προσφύγων και ένταξης

Σύνταξη
Φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ

Υλοποίηση, Design, Προγραμματισμός Frontend

]init[ AG

Hosting

babiel GmbH

Content Management System
Η υλοποίηση πραγματοποιείται με CoreMedia CMS.

Νομική ανακοίνωση

Νομική ανακοίνωση

Όλες οι πληροφορίες που προβάλλονται στον ιστότοπό μας έχουν ελεγχθεί προσεκτικά. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες στον ιστότοπο αυτόν να είναι πάντα επίκαιρες, ορθές και πλήρεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα σφαλμάτων. Για αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πληρότητα, ορθότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών.

Ο εκδότης μπορεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση να τροποποιήσει ή/και να σταματήσει τη λειτουργία του ιστοτόπου κατά τη διακριτική ευχέρειά του. Δεν υποχρεούται να ενημερώνει το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου.

Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο και η χρήση του πραγματοποιούνται με ευθύνη του χρήστη. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, όπως άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, εκ των προτέρων προσδιοριστέες ή επακόλουθες ζημίες, οι οποίες φέρονται να προκλήθηκαν από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή/και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Ο πάροχος του ιστοτόπου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα και τη διαθεσιμότητα ιστοτόπων τρίτων, στους οποίους παραπέμπουν εξωτερικοί σύνδεσμοι του παρόντος ιστοτόπου. Ο πάροχος του ιστοτόπου αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνης για περιεχόμενα, τα οποία ενδέχεται να επισύρουν ποινικές κυρώσεις, να προκαλούν αστική ευθύνη ή να αντιτίθενται στα χρηστά ήθη.

Όταν ζητούνται περιεχόμενα από τον παρόντα ιστότοπο, αποθηκεύονται τα δεδομένα πρόσβασης. Πρόκειται για δεδομένα που αφορούν τη σελίδα, από την οποία ζητήθηκε το αρχείο, το όνομα του ζητηθέντος αρχείου, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της ζήτησης, την ποσότητα των δεδομένων που διαβιβάστηκαν καθώς και την κατάσταση πρόσβασης (π.χ. αρχείο διαβιβάστηκε, αρχείο δεν βρέθηκε). Τα αποθηκευμένα δεδομένα αξιολογούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και δεν διαβιβάζονται σε καμία περίπτωση σε τρίτους.

Εφόσον υπάρχει στον ιστότοπο δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επιχειρηματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονόματα, διευθύνσεις), η ανακοίνωση των δεδομένων αυτών από τον χρήστη είναι εντελώς προαιρετική.