Ποιοι είμαστε

  • Αρχική σελίδα
  • Οι πολίτες της ΕΕ

  • Πληροφορίες για τον κορωνοϊό

  • Σέρβις

επιστροφή στον Πλοηγό

Αποστολή και αρμοδιότητες

Ο Φορέας Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ ιδρύθηκε το 2016 και έχει ως αποστολή να παρέχει υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της ΕΕ ως προς τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στη Γερμανία.

Ταινία επεξήγησης Επεξηγηματική ταινία του ορίσατε στον Φορέα Ισότητας Εργαζομένων της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της ΕΕ (EΕ 492/2011) πρέπει να εξασφαλίζεται για τους εργαζόμενους των χωρών της ΕΕ η ισότητα μεταχείρισης ως προς την απασχόληση, τις αμοιβές και τους λοιπούς όρους εργασίας έναντι των Γερμανών πολιτών. Η ίση μεταχείριση εκτείνεται πραγματικά και νομικά σε όλα όσα αφορούν στην πραγματική άσκηση μίας δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας ωρομίσθιας ή μισθωτής σχέσης εργασίας και στην εύρεση μίας κατοικίας. Επιπλέον επιβάλλεται η άρση όλων των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ιδίως αναφορικά με τους όρους της ενσωμάτωσης της οικογένειας του εργαζόμενου/της εργαζόμενης στη χώρα υποδοχής.

Προκειμένου να διασφαλίζεται στην πράξη η ίση μεταχείριση των εργαζομένων της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους, ο Φορέας Ισότητας απευθύνεται με τα περιεχόμενά της τόσο στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες από χώρες της ΕΕ και στα μέλη των οικογενειών τους όσο και σε ειδικούς από υφιστάμενες δομές συμβουλευτικής υποστήριξης και πολλαπλασιαστές.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Φορέα Ισότητας είναι:

  • Να προσφέρει ανεξάρτητες νομικές ή/και λοιπές συμβουλές σε εργαζόμενους της ΕΕ και να τους παραπέμπει στους αρμόδιους οργανισμούς.
  • Να παρέχει πληροφορίες για το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε περισσότερες επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ.
  • Να διενεργεί ανεξάρτητες έρευνες και αναλύσεις ή να τις αναθέτει σε τρίτους, να δημοσιεύει ανεξάρτητες αναφορές και να κάνει συστάσεις πολιτικής.
  • Να προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβουλευτικών δομών στη Γερμανία και να λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης για όλους τους συντελεστές που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.
  • Να λειτουργεί ως σημείο επαφής για αντίστοιχους φορείς σε άλλα κράτη μέλη.