Φόροι

επιστροφή στον Πλοηγό

Steuern

Κατά κανόνα, οποιοσδήποτε έχει τόπο μόνιμης κατοικίας και εργάζεται στη Γερμανία είναι υποκείμενος στη φορολογία εισοδήματος. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για το τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση.

1. Φορολογική υποχρέωση

Το εισόδημα σας πρέπει να φορολογείται στη Γερμανία, εφόσον

  • έχετε στη Γερμανία τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας ή
  • ή της συνήθους δηλαδή για διάστημα άνω των έξι μηνών (183 ημέρες) το ημερολογιακό έτος διαμονής σας στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά στο σύνολο του εισοδήματος σας. Δηλαδή το εισόδημα που αποκτάτε από διάφορες πηγές εσόδων (όπως π.χ. μισθός, συντάξεις και έσοδα από μισθώματα). Σε αυτό περιλαμβάνεται το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν είστε μισθωτός το εισόδημά σας θα αποτελείται κυρίως από τον μισθό σας. Από τον μισθό σας παρακρατείται αυτόματα ο φόρος εισοδήματος (ο λεγόμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης και ο εκκλησιαστικός φόρος, – εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο. Ο εργοδότης σας θα εμβάσει τα ποσά απευθείας στην αρμόδια εφορία. Επίσης ο εργοδότης σας θα καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ανεργίας, ασθένειας, περίθαλψης, σύνταξης και ατυχήματος). Μπορείτε να δείτε το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας που λαμβάνετε από τον εργοδότη σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγειονομικής κάλυψης, πρέπει να καταβάλλετε μόνος σας τις εισφορές για αυτές τις ασφάλειες.

2. Το ύψος του φόρου εισοδήματος

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών που απαλλάσσονται από τη φορολογία. Προβλέπεται ένα όριο αφορολόγητου ποσού, για το οποίο δεν καταβάλλετε κανένα φόρο. I

Για το έτος 2024 αυτό ανέρχεται για τους άγαμους στα 11.604 ευρώ, για τους έγγαμους και τα μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης στα 23.208 ευρώ. Επίσης προβλέπεται για τους εργαζόμενους επιπρόσθετα ένα πάγιο αφορολόγητο ποσό 1230 ευρώ ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, καταβάλλετε φόρο εισοδήματος για το επιπλέον του ορίου ποσό. Ο συντελεστής αρχίζει από το 14 % και αυξάνεται με το ύψος του εισοδήματος. Ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 45 %.

Εάν εισπράττετε από την τράπεζά σας στη Γερμανία έσοδα από κεφάλαια, π.χ. τόκους, αυτά επιβαρύνονται επίσης με φόρους. Αυτοί παρακρατούνται απευθείας από την τράπεζα και διαβιβάζονται στην εφορία στα πλαίσια του παρακρατούμενου στην πηγή φόρου. Για τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο ο ενιαίος συντελεστής είναι 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι σας δεν υπερβαίνουν το ποσό των 1000 ευρώ (ή/και των 2000 ευρώ σε συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης), δεν χρειάζεται να καταβάλλετε κανέναν φόρο για αυτό το ποσό. Φροντίστε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση απαλλαγής από τον φόρο (αίτηση απαλλαγής).

Οι οικογένειες και οι μονογονεϊκές οικογένειες απολαμβάνουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα εν λόγω πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη στις μηνιαίες παρακρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την αναμενόμενη φορολογική σας επιβάρυνση με τον Υπολογιστή φόρου μισθωτών υπηρεσιών και εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος, επί του οποίου θα πρέπει να πληρώσετε στο τέλος φόρο εισοδήματος, η εφορία χρειάζεται περισσότερα βήματα. Πρώτα καταρτίζει μια γενική εικόνα των εισοδημάτων σας και ελέγχει, ποια επιπρόσθετα έσοδα έχετε. Αυτό σημαίνει ότι: Σημασία δεν έχει μόνο ο μισθός που λαμβάνει κανείς ως εργαζόμενος, αλλά και άλλα εισοδήματα, π.χ. από κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία ή την εκμίσθωση ακινήτων. Από αυτά εκπίπτουν πιθανά έξοδα διαφήμισης και απαλλασσόμενα ποσά προκειμένου να υπολογιστεί το σύνολο των εισοδημάτων σας. Στη συνέχεια η εφορία αφαιρεί από τα εισοδήματά σας τις ειδικές δαπάνες, τις έκτακτες επιβαρύνσεις και άλλα ποσά που εκπίπτουν και που έχετε συμπεριλάβει στη δήλωσή σας για τον φόρο εισοδήματος. Εάν έχετε παιδιά, τότε δικαιούστε μια έκπτωση φόρου λόγω παιδιών. Αυτή λαμβάνεται επίσης φορολογικά υπόψη. Μόνον μετά από αυτά τα βήματα υπολογίζεται το πραγματικό σας εισόδημα επί του οποίου θα φορολογηθείτε.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέραν του μισθού σας είχατε εισοδήματα από άλλες πηγές, εάν λάβατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα περιορισμένης εργασίας, σε περίπτωση αλλαγών στο καθεστώς εργασίας ή συνδυασμού ορισμένων φορολογικών κλιμάκων. Θα πρέπει να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Είναι πιθανό να πρέπει να καταβάλλετε αναδρομικά φόρους.

Εάν δεν υπόκεισθε στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχετε ένα διάστημα 4 ετών να το κάνετε οικειοθελώς. Αξίζει να υποβάλετε μια αίτηση ώστε να σας επιστραφούν φόροι που καταβάλατε πέραν αυτών που σας αναλογούν.

Τη φορολογική σας δήλωση την υποβάλλετε κατά προτίμηση διαδικτυακά (online) μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster . Για τη χρήση της Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση και ως έντυπο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να στείλετε τη φορολογική δήλωση στην εφορία , της περιοχής που κατοικείτε. Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη φορολογική δήλωση, η εφορία στην οποία υπάγεστε παρέχει τακτικές ώρες κοινού - επί τόπου ή και τηλεφωνικώς.

Εάν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη για να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν φοροτεχνικό σύμβουλο ή σε έναν δικηγόρο. Αυτό συνεπάγεται μία οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Βοήθεια σχετικά με φορολογικά θέματα παρέχουν και σύνδεσμοι φοροτεχνικής υποστήριξης . Πρόκειται για πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας από εργαζόμενους/-ες για εργαζόμενους/-ες και κατά κανόνα είναι πιο οικονομικές από μία συμβουλευτική υποστήριξη από φοροτεχνικούς ή δικηγόρους.

Ιδίως για τους πολίτες της ΕΕ με περιορισμένες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας μπορεί να είναι σκόπιμη η χρήση ενός φοροτεχνικού προγράμματος που είναι διαθέσιμο και στην ξένη γλώσσα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλά προγράμματα που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Το λογισμικό πωλείται, κάτι που σημαίνει ότι για τη λήψη του προγράμματος θα πρέπει να πληρώσετε μεταξύ 15 και 60 ευρώ. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα διάφορα προγράμματα λογισμικού. Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και άλλους παρόχους λογισμικού.

Το μοναδικό πρόγραμμα που διατίθεται σε πολλές γλώσσες (βοσνιακά, αγγλικά, κροατικά, πολωνικά, ρουμανικά, σερβικά, ρωσικά) είναι το SteuerGo . Η λίστα δεν προβάλει αξιώσεις πληρότητας. Η χρήση του λογισμικού συνιστά ιδία ευθύνη του χρήστη.