Φόροι

Φόροι

Η πληρωμή φόρων συνιστά υποχρέωση για όλους τους πολίτες που ζουν και εργάζονται σε μία χώρα. Παρακάτω θα μάθετε υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιο βαθμό πρέπει να πληρώσετε φόρους ή ενδεχομένως δικαιούστε επιστροφή από το κράτος στο πλαίσιο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

1. Φορολογική υποχρέωση

Το εισόδημα σας πρέπει να φορολογείται στη Γερμανία, εφόσον

  • έχετε στη Γερμανία τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας ή
  • ή της συνήθους δηλαδή για διάστημα άνω των έξι μηνών (183 ημέρες) το ημερολογιακό έτος διαμονής σας στη Γερμανία.

Η φορολογική υποχρέωση αφορά στο σύνολο του εισοδήματος σας. Δηλαδή το εισόδημα που αποκτάτε από διάφορες πηγές εσόδων (όπως π.χ. μισθός, συντάξεις και έσοδα από μισθώματα). Σε αυτό περιλαμβάνεται το εισόδημα που αποκτάτε εντός και εκτός της Γερμανίας (παγκόσμιο εισόδημα).

Εάν είστε μισθωτός το εισόδημά σας θα αποτελείται κυρίως από τον μισθό σας. Από τον μισθό σας παρακρατείται αυτόματα ο φόρος εισοδήματος (ο λεγόμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών). Επιπλέον παρακρατείται η εισφορά αλληλεγγύης και ο εκκλησιαστικός φόρος, – εφόσον ανήκετε σε θρησκευτική κοινότητα που εισπράττει εκκλησιαστικό φόρο. Ο εργοδότης σας θα εμβάσει τα ποσά απευθείας στην αρμόδια εφορία. Επίσης ο εργοδότης σας θα καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ανεργίας, ασθένειας, περίθαλψης, σύνταξης και ατυχήματος). Μπορείτε να δείτε το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα στο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας που λαμβάνετε από τον εργοδότη σας.

Προσοχή: Εάν έχετε συνάψει ιδιωτικές ασφάλειες, όπως για παράδειγμα μια ιδιωτική ασφάλεια υγειονομικής κάλυψης, πρέπει να καταβάλλετε μόνος σας τις εισφορές για αυτές τις ασφάλειες.

2. Το ύψος του φόρου εισοδήματος

Το ύψος του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος του ετήσιου εισοδήματός σας. Αυτό προκύπτει από το άθροισμα των εισοδημάτων σας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους αφαιρουμένων ορισμένων ποσών που απαλλάσσονται από τη φορολογία. Προβλέπεται ένα όριο αφορολόγητου ποσού, για το οποίο δεν καταβάλλετε κανένα φόρο. Για το έτος 2021 αυτό ανέρχεται για τους άγαμους στα 9.744 ευρώ, για τους έγγαμους και τα μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης στα 19.488 ευρώ. Επίσης προβλέπεται για τους εργαζόμενους επιπρόσθετα ένα πάγιο αφορολόγητο ποσό 1000 ευρώ ετησίως. Εάν το ετήσιο εισόδημά σας υπερβαίνει αυτό ή άλλα αφορολόγητα όρια, καταβάλλετε φόρο εισοδήματος για το επιπλέον του ορίου ποσό. Ο συντελεστής αρχίζει από το 14 % και αυξάνεται με το ύψος του εισοδήματος. Ο μέγιστος φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 45 %.

Εάν εισπράττετε από την τράπεζά σας στη Γερμανία έσοδα από κεφάλαια, π.χ. τόκους, αυτά επιβαρύνονται επίσης με φόρους. Αυτοί παρακρατούνται απευθείας από την τράπεζα και διαβιβάζονται στην εφορία στα πλαίσια του παρακρατούμενου στην πηγή φόρου. Για τον παρακρατούμενο στην πηγή φόρο ο ενιαίος συντελεστής είναι 25 %.

Προσοχή: Εάν οι τόκοι σας δεν υπερβαίνουν το ποσό των 801 ευρώ (ή/και των 1602 ευρώ σε συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση και μέρη που συζούν βάσει καταχωρημένου συμφώνου συμβίωσης), δεν χρειάζεται να καταβάλλετε κανέναν φόρο για αυτό το ποσό. Φροντίστε να υποβάλλετε στην τράπεζά σας αίτηση απαλλαγής από τον φόρο (αίτηση απαλλαγής).

Οι οικογένειες και οι μονογονεϊκές οικογένειες απολαμβάνουν ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα. Με την κατάταξη στην αντίστοιχη φορολογική κλίμακα τα εν λόγω πλεονεκτήματα λαμβάνονται υπόψη ήδη στις μηνιαίες παρακρατήσεις.

Μπορείτε να υπολογίσετε την αναμενόμενη φορολογική σας επιβάρυνση με τον Υπολογιστή φόρου μισθωτών υπηρεσιών και εισοδήματος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών.

3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Με τη λήξη ενός ημερολογιακού έτους μπορείτε να υποβάλλετε μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου η εφορία να μπορέσει να ελέγξει εάν έχει καταβάλει υπερβολικά πολλούς ή λίγους φόρους. Για τους μισθωτούς εργαζόμενους συχνά αξίζει η υποβολή μίας φορολογικής δήλωσης. Ενδεχομένως να μπορείτε να διεκδικήσετε την επιστροφή κρατήσεων. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις.

Προσοχή: Σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούστε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση, για παράδειγμα εάν πέραν του μισθού σας είχατε εισοδήματα από άλλες πηγές, εάν λάβατε επίδομα ανεργίας, επίδομα ασθένειας ή επίδομα περιορισμένης εργασίας, σε περίπτωση αλλαγών στο καθεστώς εργασίας ή συνδυασμού ορισμένων φορολογικών κλιμάκων. Θα πρέπει να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση μέχρι τις 31 Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Είναι πιθανό να πρέπει να καταβάλλετε αναδρομικά φόρους.

Εάν δεν υπόκεισθε στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχετε ένα διάστημα 4 ετών να το κάνετε οικειοθελώς.

Τη φορολογική σας δήλωση την υποβάλλετε κατά προτίμηση διαδικτυακά (online) μέσω της διαδικτυακής πύλης Elster. Για τη χρήση της Elster απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση και ως έντυπο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να στείλετε τη φορολογική δήλωση στην εφορία, της περιοχής που κατοικείτε. Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη φορολογική δήλωση, η εφορία στην οποία υπάγεστε παρέχει τακτικές ώρες κοινού - επί τόπου ή και τηλεφωνικώς.

Εάν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη για να συμπληρώσετε τη φορολογική σας δήλωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν φοροτεχνικό σύμβουλο ή σε έναν δικηγόρο. Αυτό συνεπάγεται μία οικονομική επιβάρυνση για εσάς. Βοήθεια σχετικά με φορολογικά θέματα παρέχουν και σύνδεσμοι φοροτεχνικής υποστήριξης. Πρόκειται για πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας από εργαζόμενους/-ες για εργαζόμενους/-ες και κατά κανόνα είναι πιο οικονομικές από μία συμβουλευτική υποστήριξη από φοροτεχνικούς ή δικηγόρους.