Όροι εργασίας

επιστροφή στον Πλοηγό

Όροι εργασίας

Οι όροι εργασίας που ισχύουν στη Γερμανία διαμορφώνονται κυρίως μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο, τις συλλογικές συμβάσεις, τις επιχειρησιακές συμφωνίες ή τις συμβάσεις εργασίας. Το εργατικό δίκαιο καθορίζει τις σημαντικότερες πτυχές της σχέσης εργασίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών.

1. Δοκιμαστική εργασία και δοκιμαστική περίοδος

Καμιά φορά οι εργοδότες δέχονται να σας προσφέρουν σύμβαση εργασίας, μόνο αφού εργαστείτε λίγες ημέρες δοκιμαστικά χωρίς αμοιβή. Αυτό σημαίνει ότι: Εργάζεστε δοκιμαστικά, προτού αποφασιστεί εάν θα σας δοθεί σύμβαση εργασίας. Η δοκιμαστική εργασία συχνά διαρκεί μόνο μια ημέρα, αλλά καμιά φορά και δύο έως πέντε ημέρες. Έτσι ο υποψήφιος εργαζόμενος και ο εργοδότης μπορούν να γνωριστούν καλύτερα. Ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει την εργατικότητα του υποψηφίου, πώς εκτελεί τα καθήκοντά του κλπ. Ο υποψήφιος από την άλλη πλευρά γνωρίζει το εργασιακό περιβάλλον και την ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας.

Προσοχή: Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Απασχόλησης ή στο Γραφείο Εργασίας, η δοκιμαστική εργασία πρέπει να δηλώνεται εκ των προτέρων και να εγκρίνεται από τον αρμόδιο σύμβουλο !

Συμβουλή: Καθώς δεν αμείβεστε για τη δοκιμαστική εργασία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για αξιόπιστη πρόταση. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις

Η δοκιμαστική εργασία δεν πρέπει να συγχέεται με τη δοκιμαστική περίοδο. Αντίθετα από τη δοκιμαστική εργασία κατά τη δοκιμαστική περίοδο απασχολείστε ως εργαζόμενος και λαμβάνετε αμοιβή για την εργασία σας.

Η δοκιμαστική περίοδος υφίσταται σε δύο διαφορετικές μορφές:

 • Λαμβάνετε μια σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας που περιλαμβάνει όρο δοκιμαστικής περιόδου. Εάν δεν επιδιώκεται η συνέχιση της σχέσης εργασίας μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, θα πρέπει να γίνει καταγγελία κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.
 • Λαμβάνετε μια σύμβαση εργασίας ορισμένης διάρκειας που διαρκεί μόνο όσο η δοκιμαστική περίοδος. Σε αυτήν την περίπτωση η σχέση εργασίας λήγει αυτομάτως με την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου. Εάν ο εργοδότης επιθυμεί να συνεχίσει να σας απασχολεί, θα πρέπει να υπογραφεί νέα σύμβαση εργασίας.

Ακόμα και σε αυτό το στάδιο ο εργοδότης μπορεί να ελέγξει εάν διαθέτετε τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Εσείς από την πλευρά σας μπορείτε να εξετάσετε εάν θέλετε να εργαστείτε στην επιχείρηση αυτή ή όχι.

Στην περίπτωση της επαγγελματικής κατάρτισης η δοκιμαστική περίοδος περιορίζεται δια νόμου σε κατ΄ ελάχιστο έναν μήνα και κατά μέγιστο όριο σε τρεις μήνες. Η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου στο πλαίσιο μιας σχέσης εργασίας αντιθέτως δεν ρυθμίζεται από τον νόμο. Εξαρτάται από τον βαθμό δυσκολίας της δραστηριότητας και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους εννέα μήνες.

Προσοχή: Η δοκιμαστική περίοδοςδεν παρατείνεται για όσο χρόνο δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω ασθένειας. Ωστόσο, σε περίπτωση μακροχρόνιας ασθένειας κινδυνεύει η συνέχιση της σχέσης εργασίας.

Η προθεσμία καταγγελίας κατά τη δοκιμαστική περίοδο είναι βραχύτερη απ’ ότι σε περίπτωση μόνιμης απασχόλησης. Μπορείτε κι εσείς να επικαλεστείτε τις βραχύτερες προθεσμίες καταγγελίας, εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε για τον εργοδότη.

Και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου δικαιούστε ημέρες άδειας.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο εργοδότης μπορεί να σας απολύσει χωρίς λόγο, καθώς η προστασία των εργαζομένων από την απόλυση δεν ισχύει κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Η καταγγελία μπορεί να γίνει, και όταν απουσιάζετε από την εργασία λόγω ασθένειας.

2. Σύμβαση εργασίας

Ο εργοδότης υποχρεούται , να σας παραδώσει την πρώτη ημέρα εργασίας σε χαρτί μια γραπτή σύμβαση με τους σημαντικότερους όρους εργασίας. Η σύμβαση εργασίας υπογράφεται από τον εργοδότη και από εσάς.

Ακόμα και αν η σύμβαση εργασίας έχει συναφθεί προφορικά, ο εργοδότης οφείλει να σας παραδώσει τους ουσιώδεις συμβατικούς όρους εγγράφως το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την έναρξη της σχέσης εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να υπογράψει το έγγραφο με τους συμβατικούς όρους.

Η σύμβαση εργασίας ή το έγγραφο με τους συμβατικούς όρους πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • όνομα και διεύθυνση του εργοδότη και του εργαζόμενου
 • έναρξη και διάρκεια της απασχόλησης
 • είδος της απασχόλησης και περιγραφή καθηκόντων
 • τόπος εργασίας
 • ύψος αμοιβής (συνήθως μεικτός μισθός)
 • σύνθεση αμοιβής (βασικός μισθός, ενδεχόμενες προσαυξήσεις, επιδόματα)
 • χρόνοι εργασίας και διαλείμματα
 • εφόσον υπάρχει, σύστημα βαρδιών, ρυθμός βαρδιών και όροι για τις αλλαγές βαρδιών
 • Άδεια 
 • όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης (έγγραφος τύπος, προθεσμία καταγγελίας και προθεσμία για την υποβολή αγωγής για την προστασία (εργαζομένου) από απόλυση
 • αναφορά εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων ή επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών συμφωνιών

Τα στοιχεία αναφορικά με την αμοιβή, τις ώρες εργασίας, την άδεια και τις προθεσμίες καταγγελίας μπορούν να αντικατασταθούν από αναφορά σε ισχύουσα συλλογική σύμβαση ή σε επιχειρησιακή ή υπηρεσιακή συμφωνία.

Προσοχή: Μερικοί εργοδότες από τη Γερμανία ζητούν εξειδικευμένους εργάτες από το εξωτερικό, προσφέροντας κατοικία ή δωρεάν μαθήματα Γερμανικών. Συχνά οι συμβάσεις εργασίας ή οι συμβάσεις μετεκπαίδευσης περιέχουν όρο επιστροφής χρημάτων. Σύμφωνα με τον όρο αυτό υποχρεούστε να εργαστείτε για ορισμένο χρόνο στον εργοδότη σας. Εάν θέλετε να καταγγείλετε τη σύμβαση εργασίας πρόωρα ή να αλλάξετε εργοδότη, θα πρέπει να επιστρέψετε στον εργοδότη σας τις πρόσθετες παροχές που λάβατε, όπως για παράδειγμα τα έξοδα για μαθήματα γλώσσας ή το ενοίκιο κατοικίας. Εάν στη σύμβαση εργασίας σας υπάρχει όρος επιστροφής χρημάτων, ζητήστε εξατομικευμένες συμβουλές από ένα κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης. Σε πολλές περιπτώσεις οι συμφωνίες αυτού του είδους δεν είναι έγκυρες. Οι συμβάσεις εργασίας με όρο επιστροφής χρημάτων συχνά αφορούν θέσεις εργασίας με κακές ή άδικες συνθήκες εργασίας. Ενδεχομένως να αξίζει να αναζητήσετε μια καλύτερη θέση εργασίας.

3. Πληρωμή

Στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός ορίζεται δια νόμου. Ο εργοδότης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σας πληρώσει τον ισχύοντα κατώτατο μισθό. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν εργάζεστε για Γερμανό ή αλλοδαπό εργοδότη. Η πληρωμή του κατώτατου μισθού ελέγχεται στη Γερμανία από το Κράτος μέσω της τελωνειακής διοίκησης. Εάν ο εργοδότης δεν πληρώνει τον κατώτατο μισθό, θα πρέπει να τον πληρώσει αναδρομικά. Πέραν αυτού μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, ο ακαθάριστος κατώτατος μισθός είναι 12,41 ευρώ ανά ώρα πραγματικής εργασίας. Το νοσηλευτικό προσωπικό λαμβάνει υψηλότερο κατώτατο μισθό: από την 1η Δεκεμβρίου 2023, το βοηθητικό προσωπικό χωρίς εκπαίδευση λαμβάνει 14,15 ευρώ. Για το ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2023 κατώτατος μισθός 18,25 ευρώ.

Προσοχή: Αυτοί οι κατώτατοι μισθοί δεν ισχύουν για την απασχόληση σε ιδιώτες. Εκεί ισχύει ο νόμιμος κατώτατος μισθός των 12.41 ευρώ ανά ώρα. Αυτός ισχύει π.χ. και για βοηθούς καθαριότητας ή κουζίνας.

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τον κατώτατο μισθό, ακόμα κι εάν δεν μείνει ικανοποιημένος με την απόδοσή σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μισθοί βάσει των συλλογικών συμβάσεων είναι υψηλότεροι από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Ως εκ τούτου κατά κανόνα είναι προς το συμφέρον σας, εάν η σχέση εργασίας σας υπάγεται στο πεδίο ισχύος μίας συλλογικής σύμβασης.

Προσοχή: Εάν ο εργοδότης σας δεν σας καταβάλει τον μισθό που έχετε συμφωνήσει, έχετε στη διάθεσή σας διαφορετικές δυνατότητες αντίδρασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέξετε την «αποσβεστική προθεσμία» (μία προθεσμία με την παρέλευση της οποίας η απαίτηση εκπίπτει) στη σύμβαση εργασίας σας. Οι εν λόγω αποσβεστικές προθεσμίες μπορεί να ρυθμίζονται και στη συλλογική σύμβαση ή στην επιχειρησιακή συμφωνία που ισχύει για εσάς.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κατώτατο μισθό που ισχύει στη Γερμανία θα βρείτε στο φυλλάδιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (BMAS) Κατώτατος μισθός αναλυτικά .

Εάν δεν πληρώνεστε με τον κατώτατο μισθό μπορείτε επίσης να καλέσετε την γραμμή επικοινωνίας για τον κατώτατο μισθό στο 030 60 28 00 28. Η γραμμή δέχεται παράπονα και καταγγελίες για παραβιάσεις του νόμου περί κατώτατου μισθού.

Ακόμα και εάν λαμβάνετε τον κατώτατο μισθό προσέξτε μήπως το ύψος του μισθού σας δεν παραβιάζει παρόλα αυτά την απαγόρευση αμοιβών που αντίκεινται στα χρηστά ήθη. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Το ύψος των αμοιβών για τις γυναίκες είναι κατά μέσο όρο ακόμα μικρότερο από αυτό των αμοιβών των αντρών. Με τον νόμο περί διαφάνειας των αμοιβών έχετε από τις 6 Ιανουαρίου 2018 έναντι του εργοδότη σας δικαίωμα ενημέρωσης για τη μέση αμοιβή των συναδέλφων σας που έχουν εργασιακά καθήκοντα ανάλογα με τα δικά σας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει μόνο για επιχειρήσεις και υπηρεσίες με περισσότερους από 200 εργαζόμενους στον ίδιο εργοδότη.

4. Καταγγελία και προστασία εργαζομένων από την απόλυση

Στη Γερμανία υπάρχουν δύο είδη καταγγελίας. Η «τακτική» και η «έκτακτη» καταγγελία. Για την έκτακτη καταγγελία δεν απαιτείται να τηρηθεί καμία προθεσμία. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση εργασίας λήγει με την καταγγελία. Η καταγγελία της σχέσης εργασίας, χωρίς να τηρηθεί καμία προθεσμία, είναι σπάνια περίπτωση, καθώς πρέπει να πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Κατά κανόνα ο εργοδότης οφείλει να τηρήσει προθεσμία τεσσάρων εβδομάδων έως την 15η ημέρα ή έως το τέλος του μήνα (τακτική καταγγελία). Όσο περισσότερο χρόνο έχει διαρκέσει η σχέση εργασίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η προθεσμία καταγγελίας. Για παράδειγμα η προθεσμία καταγγελίας σε περίπτωση 15ετούς απασχόλησης σε μια επιχείρηση ανέρχεται σε έξι μήνες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.

Εάν

 • η σχέση εργασίας σας κατά τον χρόνο καταγγελίας υφίσταται ήδη για περισσότερο από έξι μήνες και
 • απασχολείστε σε επιχείρηση με περισσότερους από 10 εργαζόμενους,

απολαμβάνετε της ειδικής προστασίας εργαζομένων από την απόλυση κατά τον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση (KSchG).

Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από απόλυση η καταγγελία του εργοδότη πρέπει να δικαιολογείται από κοινωνικά κριτήρια. Ο εργοδότης οφείλει να αναφέρει τους ειδικούς λόγους που δικαιολογούν τη μη συνέχιση της απασχόλησης του εργαζομένου ή της εργαζόμενης στην επιχείρησή του. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να αφορούν το πρόσωπο ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου, αλλά μπορούν επίσης να συνίστανται σε επείγουσες επιχειρησιακές ανάγκες.

Εάν δεν εφαρμόζεται ο γερμανικός νόμος σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από απόλυση, επειδή η σχέση εργασίας δεν υφίσταται για επαρκή χρόνο ή η επιχείρηση είναι πολύ μικρή, ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας χωρίς λόγο.
Αυτό όμως δεν ισχύει, εάν ανήκετε σε ομάδα ιδίως ευάλωτων ατόμων.

Προσοχή: Η καταγγελία ισχύει μόνο, εφόσον γίνεται εγγράφως. Η προφορική καταγγελία, η καταγγελία με e-mail, φαξ ή sms είναι άκυρη. Η καταγγελία μπορεί να γίνει και όσο απουσιάζετε από την εργασία σας λόγω ασθένειας.

Εάν στην επιχείρηση υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων, ο εργοδότης οφείλει να λάβει υπόψη του τη γνώμη του συμβουλίου εργαζομένων αναφορικά με την απόλυσή σας. Η καταγγελία χωρίς γνωμοδότηση του συμβουλίου εργαζομένων είναι άκυρη.

Συμβουλή: Εν όψει των ανωτέρω είναι σημαντικό να ενημερωθείτε αμέσως από το συμβούλιο εργαζομένων σε περίπτωση απόλυσης. Το συμβούλιο εργαζομένων μπορεί να ασκήσει ένσταση για συγκεκριμένους λόγους εντός μιας εβδομάδας από την απόλυση.

Προσοχή: Εάν θέλετε να στραφείτε κατά της απόλυσής σας, θα πρέπει εντός 3 εβδομάδων από την παραλαβή της έγγραφης καταγγελίας να ασκήσετε «αγωγή προστασίας από την απόλυση» στο αρμόδιο δικαστήριο (εργατοδικείο). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης άσκησης της αγωγής, η καταγγελία είναι έγκυρη. Η προθεσμία αυτή θα πρέπει να τηρείται, ακόμα και αν η σχέση εργασίας σας δεν υπάγεται στον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από την απόλυση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα την Προστασία των εργαζομένων από την απόλυση . Εάν βρεθείτε αντιμέτωπος με μία καταγγελία της σύμβασης εργασίας συμβουλευθείτε το ταχύτερο δυνατό έναν δικηγόρο ή ένα συμβουλευτικό κέντρο.

5. Ώρες εργασίας

Στη Γερμανία οι ώρες εργασίας ορίζονται δια νόμου. Οι ώρες εργασίας είναι το χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος ή ο μαθητευόμενος οφείλει να βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη για εργασία. Ο χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εργαζόμενος βρίσκεται σε διαθεσιμότητα προς εργασία, ονομάζεται διαθεσιμότητα προς εργασία. Αυτός ο «χρόνος αναμονής» αποτελεί επίσης χρόνο εργασίαςΕξαίρεση: Για τους οδηγούς φορτηγών η διαθεσιμότητα προς εργασία δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.

Οι ώρες εργασίας σας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 8 ώρες ανά ημέρα. Οι ώρες εργασίας επιτρέπεται να παραταθούν σε δέκα ώρες κατά μέγιστο όριο, εφόσον δεν υπερβαίνουν κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες εργασίας σε διάστημα έξι μηνών ημερησίως.

Επίσης απαγορεύεται η εργασία την Κυριακή και τις αργίες.

Για ορισμένους κλάδους και δραστηριότητες, όμως, ο νόμος ή η συλλογική σύμβαση προβλέπει εξαιρέσεις από αυτήν τη ρύθμιση των ωρών εργασίας. Οι νόμιμες εξαιρέσεις ρυθμίζονται στον γερμανικό νόμο για τον χρόνο εργασίας . Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Προσοχή: Εάν ασχολείστε με την φροντίδα παιδιών ή ατόμων που ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με εσάς, δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις του νόμου για τις ώρες εργασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεστε στη διάθεση του εργοδότη σας κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Εάν έχετε την εντύπωση ότι ο εργοδότης σας σάς εκμεταλλεύεται και σας φέρεται άσχημα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης κοντά σας.

Τα διαλείμματα, η μετάβαση στον χώρο εργασία και η επιστροφή από τον χώρο εργασίας δεν είναι χρόνος εργασίας. Για ανθρακωρύχους που εργάζονται υπογείως τα διαλείμματα θεωρούνται χρόνος εργασίας.

Συμβουλή: Σημειώνετε καθημερινά τις ώρες εργασίας και τα διαλείμματα. Ζητήστε από τον εργοδότη σας να υπογράφει τις σημειώσεις σας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ζητήστε για παράδειγμα από έναν συνάδελφο να υπογράψει. Αυτό είναι σημαντικό σε περίπτωση διαφωνιών, διότι θα πρέπει να αποδείξετε τις ώρες εργασίας σας. Για τον σκοπό αυτόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο ωρών εργασίας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε.

6. Άδεια

Οι εργαζόμενοι/-ες δικαιούνται ανά ημερολογιακό έτος άδεια αναψυχής μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον 24 εργάσιμων ημερών. Αυτό αντιστοιχεί σε τέσσερις εβδομάδες άδειας το έτος αφού και τα Σάββατα θεωρούνται εργάσιμες. Η απαίτηση γεννάται έξι μήνες μετά την έναρξη της σχέσης εργασίας. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας υφίσταται λιγότερο από έξι μήνες, δικαιούστε αναλογική άδεια (δύο εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα).

Η άδεια ρυθμίζεται στη σύμβαση εργασίας. Για σχέσεις εργασίας που υπόκεινται σε συλλογική σύμβαση η διάρκεια της άδειας είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη. Για τους νέους ισχύουν οι ρυθμίσεις περί αδειών που ορίζονται στον γερμανικό νόμο σχετικά με την προστασία της παιδικής εργασίας. Ανάλογα με την ηλικία ο νόμος αυτός προβλέπει έως 30 εργάσιμες ημέρες άδεια.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητήσετε την άδειά σας εγγράφως από τον εργοδότη σας. Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα πότε θέλετε να πάρετε άδεια. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, στις οποίες ο εργοδότης σας μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την επιθυμητή άδεια για επιχειρησιακούς λόγους. Για παράδειγμα εάν ο αριθμός εργαζομένων που παραμένουν στην εργασία δεν επαρκεί, ώστε να μπορεί να συντηρηθεί η επιχείρηση. Ή εάν ξαφνικά πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλές παραγγελίες ή απαιτούνται εργασίες εκκαθάρισης ή απογραφής στο τέλος του έτους κλπ.

Η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος είναι δυνατή, μόνο εάν δεν σας επιτράπηκε να πάρετε άδεια ή εάν δεν μπορούσατε να πάρετε άδεια για σπουδαίους προσωπικούς λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να σας δοθεί και να πάρετε την άδεια εντός των πρώτων τριών μηνών του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η μόνη εξαίρεση είναι, εάν δεν μπορούσατε να πάρετε την άδειά σας λόγω μακροχρόνιας ασθένειας.

Οι ημέρες ασθένειας, που αποδεικνύονται με ιατρική βεβαίωση κατά τη διάρκεια της άδειας, δεν υπολογίζονται ως άδεια.

Προσοχή: Όταν λήξει η σχέση εργασίας και δεν έχετε ακόμα εξαντλήσει την ετήσια άδειά σας, ο εργοδότης οφείλει να σας αποζημιώσει για τις υπόλοιπες ημέρες της άδεια. Εάν ο εργοδότης αρνείται να σας αποζημιώσει για τις υπολειπόμενες ημέρες άδειας, θα πρέπει να διεκδικήσετε την αποζημίωση άμεσα (αποσβεστική προθεσμία όπως και για την απαίτηση μισθού).

7. Προστασία της εργασίας

Ο γερμανικός νόμος για την προστασία της εργασίας υποχρεώνει τους εργοδότες να αξιολογούν τις συνθήκες εργασίας, ώστε να διαπιστώσουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία της εργασίας (αξιολόγηση κινδύνων). Η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος των διαφόρων δραστηριοτήτων και αφορά κάθε είδους φυσική και ψυχική επιβάρυνση που μπορεί να συνδέεται με την εργασία. Βάσει αυτής της αξιολόγησης ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι εργοδότες ευθύνονται για την ένταξη της προστασίας της εργασίας στις επιχειρησιακές διαδικασίες και θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε να υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι που θα επιβλέπουν τη συμμόρφωση με την προστασία της εργασίας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης.

Ως εργαζόμενος δικαιούστε να απαιτήσετε από τον εργοδότη σας να σας ενημερώσει για τους κινδύνους υγείας στον χώρο εργασίας σας. Θα πρέπει να μπορείτε να διαπιστώσετε τους κινδύνους υγείας και να αντιδράσετε.

8. Αμοιβή χωρίς εργασία

Εάν εργάζεστε περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες σε μια επιχείρηση και αρρωστήσετε, έχετε απαίτηση καταβολής του συνήθους μισθού σας κατά του εργοδότη σας για διάστημα έως 6 εβδομάδες. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ανικανότητάς σας προς εργασία λόγω αθλητικού ατυχήματος. Εάν, όμως, ενσυνείδητα θέσατε σε κίνδυνο την υγεία σας, για παράδειγμα με την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, συμμετοχή σε βίαια επεισόδια ή κάπνισμα μετά από έμφραγμα, ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί να σας πληρώνει τον μισθό σας. Ο εργοδότης μπορεί να αρνηθεί να συνεχίσει να σας καταβάλλει τον μισθό σας και σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία λόγω αισθητικής επέμβασης ή αφαίρεσης τατουάζ.

Προσοχή: Σε περίπτωση ασθένειας θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον εργοδότη σας το συντομότερο δυνατό. Από την 4η ημερολογιακή ημέρα της ασθένειας το αργότερο χρειάζεστε ιατρική βεβαίωση. Παράδειγμα: Εάν αρρωστήσατε την Παρασκευή, θα πρέπει να προσκομίσετε μια ιατρική βεβαίωση στον εργοδότη σας τη Δευτέρα. Ωστόσο, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ήδη από την 1η ημέρα της ασθένειας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσέξετε τα χρονικά περιθώρια, διότι σε περίπτωση παραβίασης κινδυνεύετε με απόλυση.

Αξίωση ειδικής άδειας και συνεπώς καταβολής του κανονικού μισθού σας έχετε μεταξύ άλλων και εφόσον δεν εργαστείτε λόγω

 • θανάτου (2 εργάσιμες ημέρες) ή γέννησης (1 εργάσιμη ημέρα) στην οικογένειά σας
 • κοινοποίησης σοβαρής ασθένειας κοντινού συγγενή σας (έως 10 εργάσιμες ημέρες),
 • του γάμου σας (1 εργάσιμη ημέρα).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο « Συνέχιση καταβολής μισθού » του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το εργατικό δίκαιο, διαβάστε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο «Εργατικό Δίκαιο - Πληροφορίες για εργαζόμενους και εργοδότες ». Εναλλακτικά μπορείτε επίσης να καλέσετε τη γραμμή ενημέρωσης πολιτών του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Θεμάτων και να διευκρινίσετε το θέμα σας. Ο αριθμός είναι 030 / 221 911 004 (Δευτέρα έως Πέμπτη από 8 πμ έως 8 μμ).