Συνδικαλιστικές οργανώσεις

επιστροφή στον Πλοηγό

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Η συμμετοχή σε μία συνδικαλιστική οργάνωση και η ισχύς μίας συλλογικής σύμβασης εργασίας ως προς τη σχέση εργασίας σας, σάς εξασφαλίζει πολλά πλεονεκτήματα. Και τα συμβούλια εργαζομένων στην επιχείρηση επιτελούν σημαντικές λειτουργίες για την προστασία των δικαιωμάτων σας.

1. Συμμετοχή σε Συνδικαλιστική Οργάνωση

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οργανώσεις αλληλεγγύης που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε πολιτικό επίπεδο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζητούν δίκαιους όρους εργασίας και δίκαιο εισόδημα καθώς και την προστασία των ασθενέστερων.

Ως πολίτης της ΕΕ μπορείτε να γίνετε μέλος στις συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Γερμανία όπως και οι ημεδαποί και να ασκείτε συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την πρόσβαση στη διοίκηση και διεύθυνση συνδικαλιστικών οργανώσεων καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Η συμμετοχή σε μια συνδικαλιστική οργάνωση συνδέεται με πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως αναφορικά με τη νομική προστασία:
Στα μέλη παρέχονται δωρεάν νομικές συμβουλές και δωρεάν εκπροσώπηση από δικηγόρο σε υποθέσεις που αφορούν

 • το εργατικό δίκαιο (μισθός, άδεια, καταγγελία κτλ.),
 • τα ταμεία υγειονομικής ασφάλισης ασθένειας και περίθαλψης, ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας, συνταξιοδοτική ασφάλιση, (ασθένεια, εργατικό ατύχημα, ατύχημα κατά τη μετάβαση από την κατοικία στον χώρο εργασίας)
 • λοιπά κοινωνικά και νομικά θέματα και το διοικητικό δίκαιο.

Προσοχή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προσφερόμενες δωρεάν νομικές συμβουλές ή την εκπροσώπηση από δικηγόρο, θα πρέπει να είστε μέλος της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης τουλάχιστον για 3 μήνες και να έχετε καταβάλει τις εισφορές μελών.

2. Εισφορές μελών

Κατά κανόνα η μηνιαία εισφορά ανέρχεται σε 1% του μέσου ακαθάριστου εισοδήματος. Οι φοιτητές, οι συνταξιούχοι και οι αναζητούντες εργασία πληρώνουν χαμηλότερες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται διαφορετικά σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση.

Η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση προσφέρει κι άλλα πολλά πλεονεκτήματα πέρα από τη νομική προστασία. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις.

Πέραν αυτού η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ενισχύει την ένταξή σας στην επιχείρηση. Με τη συμμετοχή σας προάγετε δικαιότερους όρους εργασίας στον κλάδο, στον οποίο δραστηριοποιείστε.
Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DBG) έχει 8 διαφορετικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέλη. Εάν δεν γνωρίζετε ποια συνδικαλιστική οργάνωση είναι αρμόδια για εσάς, μπορείτε να εγγραφείτε μέλος σε μία συνδικαλιστική οργάνωση και μέσω της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων .

3. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας περιέχουν σημαντικά δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να επικαλεστείτε ως εργαζόμενος έναντι του εργοδότη σας. Αφορούν πρωτίστως απαιτήσεις μισθού και αποδοχών ή απαιτήσεις προσαυξήσεων για υπερωρίες ή εργασία κατά τις αργίες. Αλλά και άλλες οικονομικές απαιτήσεις ορίζονται συχνά στις συλλογικές συμβάσεις, όπως π.χ. απαιτήσεις αποζημίωσης, το δώρο Χριστουγέννων ή το επίδομα άδειας κλπ.

Μια συλλογική σύμβαση μπορεί να εφαρμόζεται στη σύμβαση εργασίας σας με τους εξής τρόπους:

 • Μια συλλογική σύμβαση ισχύει για εσάς, όταν είστε μέλος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που έχει συνάψει τη συλλογική σύμβαση και ο εργοδότης σας δεσμεύεται από τη συλλογική σύμβαση. Ο εργοδότης δεσμεύεται από τη συλλογική σύμβαση, εφόσον είναι μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή έχει συνάψει ο ίδιος μια συλλογική σύμβαση με τη συνδικαλιστική οργάνωση.
 • Επίσης μια συλλογική σύμβαση ισχύει για εσάς, εάν έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση εργασίας σας με τον εργοδότη ότι εφαρμόζεται συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση για τη σύμβαση εργασίας σας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει σημασία εάν είστε μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης και εάν ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μια ένωση εργοδοτών.
 • Η συλλογική σύμβαση ισχύει για εσάς, και αν ορίστηκε ως γενικής δέσμευσης από το Ομοσπονδιακό Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ούτε και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχει σημασία εάν είστε μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης και εάν ο εργοδότης σας είναι μέλος σε μια ένωση εργοδοτών. Μπορείτε να βρείτε όλες τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες έχουν οριστεί ως γενικής δέσμευσης, εδώ .

Προσοχή: Οι συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται, ακόμα και αν ούτε εσείς ούτε ο εργοδότης σας δεν το γνωρίζετε. Οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας παραγράφονται μετά από την παρέλευση ορισμένου χρόνου ή βάσει αποσβεστικών προθεσμιών. Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζετε εάν και ποιες συλλογικές συμβάσεις εφαρμόζονται για τη σχέση εργασίας σας.

4. Συμβούλιο Εργαζομένων

Στη Γερμανία δεν υπάρχουν βασικές συνδικαλιστικές οργανώσεις στην επιχείρηση. Αντ’ αυτού σε περίπτωση θεμάτων των εργαζομένων της επιχείρησης αρμόδια είναι τα συμβούλια εργαζομένων. Τα συμβούλια εργαζομένων συνεργάζονται στενά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Το συμβούλιο εργαζομένων εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργαζομένων στην επιχείρηση. Ελέγχει την τήρηση των εφαρμοστέων νόμων, των διατάξεων για την προστασία της εργασίας, των συλλογικών συμβάσεων και των επιχειρησιακών συμφωνιών από τον εργοδότη. Επιπλέον το συμβούλιο εργαζομένων υπερασπίζεται την ίση μεταχείριση των απασχολουμένων και την ένταξη αλλοδαπών εργαζομένων.

Για να μπορεί το συμβούλιο εργαζομένων να εκτελεί τα καθήκοντά του, έχει ορισμένες εξουσίες και δυνατότητες διαμόρφωσης εντός της επιχείρησης.

Το συμβούλιο εργαζομένων:

 • πρέπει να εγκρίνει κάθε νέα πρόσληψη,
 • πρέπει να γνωμοδοτεί πριν από κάθε απόλυση,
 • διασφαλίζει τη δίκαιη κατηγοριοποίηση των αμοιβών,
 • συνδιαμορφώνει τους όρους εργασίας (έναρξη και λήξη εργασίας, ώρες διαλείμματος, υπερωρίες, εφημερία, μερική απασχόληση κλπ.),
 • υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μαθητευόμενων,
 • μεριμνά για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας,
 • μπορεί να ζητήσει να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην επιχείρηση.

Εάν στην επιχείρησή σας δεν υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων, μπορείτε να συστήσετε ένα συμβούλιο εργαζομένων.

Εάν είστε μέλος του συμβουλίου εργαζομένων, απολαύετε ειδικής προστασίας από την απόλυση. Η τακτική καταγγελία της σύμβασης εργασίας μελών του συμβουλίου εργαζομένων απαγορεύεται εντελώς. Η προστασία από την απόλυση ισχύει για το χρονικό διάστημα από τη θέση υποψηφιότητας στις εκλογές έως την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της συμμετοχής στο συμβούλιο εργαζομένων.

Το συμβούλιο εργαζομένων μπορεί να συνάπτει επιχειρησιακές συμφωνίες με την εργοδοσία. Οι επιχειρησιακές συμφωνίες είναι γενικές ρυθμίσεις υπό την έννοια ότι ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης ή για ορισμένες ομάδες εργαζομένων και βασίζονται σε σύμβαση μεταξύ εργοδότη και συμβουλίου εργαζομένων. Στις επιχειρησιακές συμφωνίες υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις, οι οποίες ορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως εργαζόμενος της επιχείρησης. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αφορούν π.χ. γενικές αρχές για την άδεια ή τα προγράμματα άδειας για το τρέχον έτος, τις ώρες εργασίας, την καταγραφή των ωρών εργασίας, ρυθμίσεις διαλειμμάτων ή οδηγίες συμπεριφοράς για τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων ή για τις σχέσεις με πελάτες.
Επιπλέον πολλές επιχειρησιακές συμφωνίες είναι σημαντικές και από οικονομική άποψη, επειδή ενδέχεται να ορίζουν απαιτήσεις πληρωμής, όπως π.χ. προμήθειες, προσαυξήσεις μισθών ή ετήσιους στόχους.

Επιπλέον πληροφορίες