Профсъюзи

Назад към навигатора

Профсъюзи

Членството в профсъюз и валидността на един тарифен договор за Вашето трудово отношение Ви носят множество предимства. Също и работнически съвети в предприятието изпълняват важни функции за защита на Вашите права.

1. Членство в профсъюз

Профсъюзите са солидарни общности, които се ангажират с правата на работниците. На политическо ниво профсъюзите се борят за справедливи условия на труд и приходи, както и за защита на по-слабите.

Като член на ЕС в Германия Вие можете точно както местните жители да станете член в профсъюзите и да упражнявате профсъюзни права. Тези права обхващат достъпа до управлението и ръководството на профсъюзите, както и активно и пасивно право на избор.

Членството в профсъюзите предлага множество предимства особено при правната защита.
На членовете се предоставят безплатни правни консултации и представляване от адвокат при въпроси относно

 • трудовото право (заплата, отпуск, уволнение и др.),
 • здравни и осигурителни каси, осигуровка за безработица, пенсионна осигуровка (заболяване, трудова злополука, трудова злополука по път за работното място),
 • други социално правни теми и право на управление.

Внимание: За да се възползвате от предложенията за безплатни правни консултации или правно представляване, трябва да сте член минимум 3 месеца в съответния профсъюз и да сте заплащали членски вноски.

2. Членски внос

По принцип месечният членски внос възлиза на 1% от средния месечен бруто приход. Следващи лица, пенсионери и търсещи работа лица плащат по-ниски вноски, които се пресмятат различно в зависимост от профсъюза.

Също и извън рамките на осигуряването на правна защита членството в профсъюз има много други предимства . Повече за това в ЧЗВ.

Членството в профсъюз освен това засилва Вашето участие в предприятието. С членството Вие също помагате за стимулиране на по-справедливи условия на труд в бранша, в който работите.
Немската федерация на профсъюзите (DBG) има 8 различни членове профсъюзи. Ако не знаете кой профсъюз отговаря за Вас, можете да станете член на профсъюз също и чрез DGB .

3. Тарифни договори

Тарифните договори съдържат важни права, на които Вие като работник можете да се позовете спрямо Вашия работодател. По съдържание това са преди всичко искове за възнаграждение или заплата, или за надбавки за извънредни часове или работа в празнични дни. Но често в тарифните договори са определени също и други финансови искове, като напр. искове за неустойка, Коледна премия или премия за отпуск.

Един тарифен договор може да се прилага по следния начин за Вашия трудов договор:

 • Един тарифен договор важи за Вас, ако Вие сте член на профсъюз, който е сключил тарифния договор и Вашият работодател е обвързан с тарифния договор. Един работодател е обвързан с тарифен договор, когато той е член на профсъюз или самият той е сключил тарифен договор с профсъюза.
 • Един тарифен договор важи за Вас също тогава, когато във Вашия трудов договор с работодателя сте се договорили, че определен тарифен договор е приложим за Вашето трудово отношение. В този аспект няма значение, дали сте член на профсъюз и Вашият работодател е член на сдружение работодатели.
 • Един тарифен договор важи за Вас също тогава, когато той е бил обявен от Федералното министерство на труда и социалната политика за общо обвързващ. Също и в този аспект няма значение, дали сте член на профсъюз и Вашият работодател е член на сдружение работодатели. Всички тарифни договори, които са били обявени за общо обвързващи, можете да намерите тук .

Внимание: Тарифните договори важат също тогава, когато Вие и Вашият работодател не знаете за това. Исковете съгласно тарифните договори губят давност след определено време или отпадат поради срокове на изключване. Поради това е важно да установите, дали и какви тарифи договори могат да се прилагат за Вашето трудово отношение.

4. Работнически съвет

В Германия няма профсъюзни основни организации в предприятието. Вместо това при фирмени проблеми най-важните партньори за контакт са работническите съвети. Работническите съвети работят в тясно взаимодействие с профсъюза.

Работническият съвет представлява интересите на работниците в предприятието. Той следи за спазването на важащите закони, предписания за безопасна работа, тарифни договори и фирмени споразумения от работодателя. Работническият съвет освен това се бори за равно третиране на служителите и интеграция на чуждестранните работници.

За да може работническият съвет да изпълни своите задачи, той има определени правомощия и възможности за оформление в рамките на предприятието.

Работническият съвет:

 • трябва да одобри всяко ново назначение,
 • трябва да се изслуша преди уволнение,
 • се грижи за справедливо групиране на възнагражденията,
 • участва при определянето на работните условия (начало и край на работа, времена за почивка, извънредни часове, служба за готовност, частично работно време и др.),
 • защитава правата на обучаващите се,
 • грижи се за трудова безопасност и защита на здравето,
 • може да заяви мерки за борба с расизма и чуждата враждебност в предприятието.

Ако във Вашето предприятие няма работнически съвет, Вие можете да основете работнически съвет.

Ако сте член на работнически съвет, Вие се възползвате от специална закрила от уволнение. Прекратявания на трудовото правоотношение с предизвестие на членове на работническия съвет са напълно забранени. Закрилата от уволнение важи за периода от извършване на изборите до изтичането на една година след приключване на членството в работническия съвет.

Работническият съвет може да сключва фирмени споразумения с работодателя. Фирмените споразумения са общи, т.е. валидни за всички работници в предприятието или за определени групи работници разпоредби, които се основават на договор между работодателя и работническия съвет. Във фирмените споразумения се намират множество разпоредби, които определят Вашите права и задължения като работник в предприятието. Това могат да са напр. общи принципи за отпуск или планове за отпуск за текущата година, работни времена, записване на работното време, разпоредби за почивките или също правила за поведение при общуването с колеги/колежки или клиенти.
Много фирмени споразумения освен това са важни от финансова гледна точка, защото могат да определят права за плащане, напр. бонуси, надбавки към заплатата или годишни целеви планирания.

Допълнителна информация