Семейство и деца 

Семейство и деца

Различни държавни помощи облекчават и подпомагат семействата. Към най-важните финансови помощи спадат детските надбавки, семейните помощи за деца и надбавките за отглеждане на дете.

1. Помощи преди и след бременността

За (бъдещите) майки, които имат работно място в Германия, важи Законът за отпуска по майчинство (MuSchG). Този закон пази от опасности на работното място и ви дава специална закрила от уволнение. Така бъдещите майки през последните 6 седмици преди раждането могат да работят само с тяхното съгласие и до изтичане на 8 седмици след раждането изобщо не трябва да работят. При преждевременни раждания и раждания на повече от едно дете не трябва да работят до 12 седмици след раждането. При медицински преждевременни раждания и при други преждевременни раждания отпускът по майчинство се удължава след раждането с дните, които не са могли да бъдат използвани преди раждането. Освен това законът забранява определени работи (напр. тежка работа, работа на поточна лента, извънредна работа, нощна или неделна работа). Ако лекар удостовери индивидуална забрана за определена работа, то тя важи също.

За защита на жената от финансови проблеми през това време, законът за отпуска по майчинство определя различни помощи за майчинство:

 • обезщетението за майчинство,
 • надбавката от работодателя към обезщетението за майчинство по време на отпуск по майчинство,
 • работното възнаграждение при забрани за работа извън отпуските по майчинство (обезщетение за закрила на майчинството).

2. Детски надбавки

Можете да заявите немски детски надбавки за Вашите деца, ако:

 • сте гражданин на една от страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия (страни от ЕИП) или Швейцария,
 • имате в Германия местоживеене или Вашето обичайно място на престой и по този начин подлежите на неограничено задължение за данъчно облагане.

Ако не живеете в Германия или обичайното Ви място на престой не е там, но придобивате най-малко 90% от доходите си в Германия, можете да подадете молба до данъчните служби, за да бъдете третирани като неограничено данъчнозадължени. Право може да съществува и ако не живеете или обичайното Ви място на пребиваване не е в Германия, но сте ограничено данъчнозадължени в Германия, тъй като работите тук със задължение за социално осигуряване.

Внимание: През първите три месеца след преместване на местоживеенето или основаване на обичаен престой в Германия Вие нямате право на детски надбавки, ако през това време не сте имали приходи от страната. Към тях се броят приходи от Вашата работа (несамостоятелна или самостоятелна) или приходи от търговска дейност (§2, пар. 1, т. 1 до 4 от EStG).

За право на детски надбавки Вие трябва да сте лице, имащо право на свободно движение. Имате право на свободно движение, ако например следвате работа (несамостоятелна или самостоятелна) или сте член на семейството на гражданин на държава от ЕС (§ 2, пар. 2, т.1 или § 2, т. 2-7 от FreizügG/EU). Ако не сте трудово зает е необходимо да разполагате с достатъчна здравно осигурителна защита и достатъчно средства за преживяване. Можете да научите повече за правото на пребиваване и свободно движение тук.

Внимание: Ако Вашето право на свободно движение произлиза единствено от целта за търсене на работа (§ 2, пар. 2, т. 1а от FreizügG/EU), нямате право на детски надбавки. Това не важи само тогава, когато преди началото на търсене на работа вече сте пребивавали в Германия поради друго право на свободно движение, напр. защото преди това вече сте работили тук. В този случай съществува също и за търсещи работа лица право на детски надбавки.

Детски надбавки по принцип получавате за деца до 18. рожден ден. Към тях спадат:
•    родни и осиновени деца,
•    доведени деца,
•    приемни деца,
•    внуци.

Ако детето е по-възрастно от 18 години, Вие можете да получавате детски надбавки само при определени обстоятелства. Повече за това в ЧЗВ.

Внимание: Ако Вашето семейство живее в друга страна от ЕС, първо трябва да се изясни, коя държава е отговорна за изплащането на детски надбавки. Може да се случи в различни страни на ЕС да получавате частични помощи. Това зависи от Вашата семейна ситуация. Научете повече тук относно излизащите извън границата случаи.

Заявлението за детски надбавки трябва да се подаде от родителя, при който живее детето, при семейната каса. Детските надбавки за първо и второ дете са по 219 евро на месец, за трето дете 225 евро, а за всяко следващо дете – по 250 евро.

Внимание: След като заявлението бъде получено, семейната каса ще Ви изплати детски надбавки със задна дата само за последните 6 месеца.

Можете да получите информация за детските надбавки на няколко езика в семейния портал. Можете да намерите формуляри за подаване на заявление на няколко езика на уебстраницата на Федерална агенция по заетостта. Възможно е също така да подадете заявление за детски надбавки онлайн (само на немски).

Съвет: Видеото на няколко езика „Детските надбавки“ предоставя най-важната информация по темата.

3. Семейни помощи за деца

Семейните помощи за деца съгласно § 6а на Федералния закон за детските надбавки (BKGG) подпомагат родители, чийто месечен доход не е достатъчен, за да покрие напълно нуждата на семейството. Семейните помощи за деца възлизат на максимум 209 евро месечно на дете и покриват заедно с детските надбавки и евентуално помощите за жилищен наем средните нужди на децата. Който получава семейни помощи за деца, освен това има право на помощи за образование и участие и е освободен от такси за детска градина.

Родителите имат право на семейни помощи за деца за своите деца, ако

 • децата са на възраст под 25 години и не са женени/омъжени или в регистрирано партньорство,
 • децата живеят в домакинството на родителите,
 • за тези деца се получават детски надбавки или помощ, която изключва детските надбавки,
 • месечните доходи на родителите достигат границата на минималния доход от 900 евро бруто за родителски двойки и 600 евро бруто за самотни родители,
 • нуждите на семейството се покриват чрез плащането на детски надбавки, семейни помощи за деца и евентуално полагаща се помощ за жилищен наем, и поради това не възниква право на обезщетение за безработица II.

Внимание: Досегашно валидната фиксирана граница на максималния доход вече не важи от 1 януари 2020 г.!

Можете да получите информация на няколко езика за семейните помощи за деца в семейния портал.

Съвет: Видеото на няколко езика „Семейните помощи за деца“ предоставя информация за услугата, която подпомага родители с ниски доходи.

4. Незабавна добавка и бонус за дете 2022 г.

С незабавната добавка от 20 евро на месец федералното правителство иска да подкрепи по-специално децата, юношите и младите хора, засегнати от бедност, които имат право на следните обезщетения от юли 2022 г.:

 • обезщетения съгласно Втора или Дванадесета книга на Социалния кодекс (SGB II или SGB XII),
 • обезщетения съгласно Закона за обезщетенията на лицата, търсещи убежище,
 • допълнителна помощ за издръжка или
 • семейни помощи за деца

Плащането се извършва автоматично чрез компетентните служби – т. е. Бюрото по труда и семейните каси. Не е необходимо подаването на заявление. Можете да получите повече информация за това във Федералната агенция по заетостта.

Бонусът за деца е допълнително плащане в размер на 100 евро еднократно. Целта на бонуса за деца е да осигури допълнително облекчение за родителите и семействата – поради сегашното увеличение на цените. „Бонус за деца 2022“ ще се изплаща от юли 2022 г. за всяко дете, което има право на детски надбавки поне за един месец от текущата година. От това ще се възползват и децата, родени през 2022 г. Бонусът се отпуска независимо от социалните помощи.

Бонусът за деца и незабавната добавка са част от „ Втория пакет за облекчение 2022“ на федералното правителство.

5. Надбавки за отглеждане на дете

Надбавките за отглеждане на дете са финансова подкрепа за семействата след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете запълват една част от липсващия доход, ако след раждането искате да гледате Вашето дете и поради това прекъсвате или ограничавате професионалната си работа. Не е задължително да вземете родителски отпуск, за да получите надбавки за отглеждане на дете, но имате право да работите само в ограничена степен.

Право на надбавки за отглеждане на дете е на лице, когато детето има местоживеене в Германия или един родител работи, респ. е работил в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получава този, който

 • работи не повече от 32 часа седмично в месеците, за които кандидатства за надбавки за отглеждане на дете,
 • сам гледа и възпитава детето,
 • живее в едно домакинство с детето и
 • има местоживеене или обичайно място на престой в Германия.

Надбавки за отглеждане на дете трябва да заявите при Вашата местна служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете. Тук можете да намерите службата за отпускане на надбавки за отглеждане на дете, която е отговорна за Вас.

Съвет: Можете също да кандидатствате за надбавки за отглеждане на дете онлайн в ElterngeldDigital. Онлайн порталът е достъпен само на немски език.

Спрямо нуждите на родителите, разпоредбите за надбавки за отглеждане на дете предлагат различни условия.

Базисните надбавки за отглеждане на дете през първите 14 месеца от живота на детето са от 65% до 100% в зависимост от нетния доход преди раждането. Колкото по-нисък е доходът, толкова по-висок е процентът. Те достигат до максимално 1800 евро на месец.

Бащите и майките могат да ги получават за максимум 14 месеца и да разпределят периода свободно по между си. Единият родител при това може да се възползва от правото за минимум 2 и максимум 12 месеца. Пълни 14 месеца има, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето. Самотните родители могат да получават надбавки за отглеждане на дете за пълните 14 месеца. Ако детето се роди 6 седмици преди очаквания термин за раждане или още по-рано, родителите получават надбавки за отглеждане на дете за до четири месеца по-дълъг период от време.

Родителите, които споделят взаимно работата и семейните си задължения, са подкрепени допълнително от ElterngeldPlus и бонуса за партньорство. Научете повече за това тук.

Съвет: Видеото на няколко езика „ Надбавки за отглеждане на дете“ предоставя информация за обезщетението, което компенсира липсата на доходи за родителите поради грижите за децата.

6. Родителски отпуск

Родителският отпуск е право на работниците спрямо работодателя, които работници обикновено изпълняват своята работа в Германия, както и на работници, които работят в чужбина, ако трудовото отношение подлежи на немското законодателство. С родителския отпуск Вие можете да прекъснете трудовата си дейност или да съкратите работното си време, за да се грижите за Вашето дете. Когато вземете родителски отпуск, Вие сте освободени от работа. Вие не получавате трудово възнаграждение. Въпреки това през това време при горепосочените предпоставки можете да получавате надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени. Трудовото правоотношение не е прекратено и Вие имате право да се върнете на работното си място.

За да получите родителски отпуск, трябва да изпълнявате определени предпоставки. Повече за това в ЧЗВ.

7. Детски заведения и грижи за децата

Деца след навършване на 1. година имат законово право на място в дневно детско заведение (наричано също детска градина или на немски „Kita“) или във форма за съдействие на родителите (при „детегледачка“ или „детегледач“). Това право на детско заведение за детето важи от неговия 1. рожден ден до започване на училище.

При определени условия дете под 1 година може също да получи място в детско заведение (напр. ако родителите работят, търсят работа или завършват образование).

Родителите могат да изберат, дали детето трябва да посещава дневно детско заведение или да бъде гледано от детегледач/-ка. За да получите място в детско заведение, трябва да подадете заявление в съответната служба за юноши и младежи.

Много служби за юноши и младежи предоставят в интернет съответните формуляри и информация, както и преглед на разходите за грижите за деца. Службите за юноши и младежи предлагат също лична консултация за родителите и ги подкрепят при търсенето на подходящо място в детско заведение.

Съвет: Ако искате да дадете Вашето дете в детско заведение, трябва да се регистрирате рано. Местата в детските заведения най-често се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много хора чакат няколко месеца за място в детско заведение. Най-добре се осведомете възможно най-рано относно свободните места.

Гледането в дневно детско заведение е особено стимулиращо за езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, различен от немския, в детската градина и също в училището има специални предложения за подобрение на езиковите познания по немски.

Във всички федерални провинции още в дневното детско заведение (най-късно преди започване на училище) се провежда езиков тест, за да се установи, дали детето се нуждае от допълнителни занятия по немски език. По този начин се гарантира, че детето може да следва занятията.

Съвет: За училищният успех на Вашето дете е важно, то да говори добре немски език. Поради това се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите знания! В някои федерални провинции участието в предложения за подобряване на немския език е задължително за онези деца, при които е било установено, че познанията по немски са недостатъчни. Информация за предложенията за подобряване на немския език ще получите директно в детската градина или училището на Вашето дете, както и от миграционните консултации и младежките служби за миграция.

По-подробна информация можете да получите на място:

 • Градско, общинско, окръжно управление: Младежки служби
 • Семейна консултация
 • Служба за консултация по миграция за възрастни имигранти
 • Дневни детски заведения (много детски градини предлагат например „ден на отворените врати“, където в определени дни може да бъде разгледана градината и човек може да се запознае с педагогическата концепция. Тези дни на отворените врати най-често се обявяват на уеб страниците на детските градини.)

8. Помощи за образование и участие в обществения живот

Особено деца, младежи и млади възрастни, които получават обезщетение за безработица II, обезщетение за безработица за нетрудоспособни лица или социална помощ, или чиито родители получават семейни помощи за деца или помощ за жилищен наем, по принцип имат законово право на помощи за образование и участие в обществения живот. Те обхващат:

 • еднодневни излети към училище или детската градина,
 • неколкодневни класни пътувания,
 • оборудване с лични необходими за училището предмети за 150 евро на учебна година,
 • пътуванията до училище,
 • умерено учебно подпомагане,
 • надбавка за общото обедно хранене, както и
 • помощи за участие в социалния и културния живот в общността (спорт, музика, свободно време).

Помощите за образование и участие в обществения живот трябва да се заявят при отговорните общински органи на съответната федерална провинция. Тук ще научите, където можете да заявите помощите при Вас на място.

9. В коя държава получавам семейни обезщетения?

Семейни обезщетения, като например в Германия детски надбавки или надбавки за отглеждане на дете, има във всички страни на ЕС, но в зависимост от страната има големи разлики по отношение на тяхното структуриране и размер.

Често се поставя въпросът, коя страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения? Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако Вашето семейство живее в страната, в която работите, тогава тази страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения. Вие получавате при същите условия и в същия размер семейни обезщетения както гражданите на тази страна.
 • Ако семейството Ви не живее в страната, в която работите, е възможно да имате право на обезщетения в няколко държави. Ако отговаряте на условията за получаване на семейни обезщетения в няколко държави, правилата за предимство определят коя държава плаща приоритетно. Ако семейните обезщетения в другата страна са по-високи, можете да изискате разликата в тази страна.

Пример: Единият родител работи в Германия, а другият родител работи в Полша и живее там с общото дете. Тогава право на детски надбавки съществува както в Полша, така и в Германия. В този случай Полша плаща детските надбавки, защото детето живее в Полша. Тъй като полските детски надбавки са по-ниски от немските детски надбавки, Германия плаща разликата. Общо получавате следователно толкова детски надбавки, колкото са те в страната с по-високи помощи. 

Добра представа предоставя видеото за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата (налично на английски и полски език). На Интернет страницата на семейната каса ще намерите също брошурата за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата. В брошурата има указания за отговорните за Вас семейни каси.

10. Видеа за семейни обезщетения

Който има деца, заслужава подкрепата на държавата. Но колкото многообразни са семействата, толкова различи са също помощите и данъчно необлагаемите суми, от които се нуждаят. Този филм обяснява семейните политически помощи като детските надбавки, семейните помощи за деца и предварителната издръжка, както и необлагаемите суми за деца и сумата за облекчаване на самостоятелно възпитаващи лица.

Видеото беше публикувано под Creative Commons лиценз by-nc-nd/3.0/. То може да се разпространява и публикува за нетърговски цели непроменено и с посочване на автора „Федерално министерство на семейството, възрастните граждани, жените и младежите, и пълномощник на Федералното министерство за миграция, бегълци и интеграция“.

Допълнителни видеа за отделните помощи за семейства

Допълнителна информация