Професионално обучение

Назад към навигатора

Професионално обучение

Германската система за професионално образование и обучение предлага на напусналите училище много възможности да се закрепят на пазара на труда със завършено професионално образование. Те могат да изберат обучение в предприятие по „дуална система“ или професионално обучение в училище, но също така могат да придобият квалификация или да специализират чрез допълнително обучение.

1. Форми на професионално обучение

Прави се разлика между

 • дуално професионално обучение (в предприятия и професионално училище)
 • училищно професионално обучение (в специални училища, професионални специализирани училища или професионални колежи),
 • абитуриентско образование или специални образования на икономиката,
 • следване и дуално следване,
 • професионална квалификация.

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

2. Дуално професионално обучение

Около 70% от всички завършени в Германия професионални обучения се завършват под формата на дуално професионално обучение (обучение в предприятие). „Дуално“ описва двуделната форма на обучението в два различни вида обучение: В професионалното училище обучаващото се лице (стажант) изучава теоретичните специализирани познания, а в предприятието практическите познания и способности. Комбинацията от обучение в предприятие и професионално училищно обучение гарантира връзка на теорията и практиката. Точно поради връзката на теорията и практиката тази форма на обучение се счита за особеност на немската образователна система и намира също международно признание.

Повечето държавно признати професии, изискващи специално обучение – понастоящем около 324 – се основават на дуалната система. Преди всички професии при занаятите, търговията, индустрията, услугите или земеделието се обучават в двойната система. Професионалните училищни занятия обикновено се провеждат 1 или 2 дни седмично, като допълнение към работата в предприятието. При някои обучения училищните занятия се провеждат в блокова форма: В тези случаи за обучаващите се редуват по няколко седмици в училище и после отново в обучаващото предприятие. По време на обучението в предприятието се получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Указание: Многоезичните кратки презентации на Федералния институт за професионално обучение (BiBB), които предоставят информация за стажовете по професии и позиции за обучение по дуалната система съгласно Закона за професионалното обучение (BBiG) и Кодекса на занаятите (HwO), както и за професиите за медицински сестри съгласно Закона за медицинските сестри (PflBG), можете да намерите също на интернет страницата на BiBB на немски и английски език. На страницата на Евридика може да се намери кратък преглед на формите на обучение в Германия.


3. Училищно професионално обучение

Освен дуалното професионално обучение в Германия съществува също училищното професионално обучение. От гледна точка на своята стойност чисто училищното обучение се разглежда като равно с дуалното обучение. Изборът на училищни професионални обучения е голям, напр. в областта на здравните и социални науки (здравни и медицински сестри, асистент по фармация и медицинска техника, болногледач, социален асистент, възпитател и др.), в областта на чуждите езици, както и в областите на техниката и ИТ (асистент по информационни технологии) или дизайн (технически асистент по дизайн). Училищното обучение се завършва с редовни занятия в държавни или частни професионални училища или професионални академии и продължава от 1 до 3 години. Частните професионални специализирани училища могат евентуално да начисляват такса за обучение.

По принцип не се получава възнаграждение по време на училищното обучение. Във всеки случай при определени обстоятелства учащите се в професионални направления имат право на финансова подкрепа съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието – по-известен като Schüler - BAföG.

Съвет: Тъй като най-често има фиксирани срокове за регистрация за професионалните специализирани училища, човек трябва да се информира своевременно при желаните училища. Подробен преглед на професионалните специализирани училища във федералните провинции предлага базата данни KURSNET на Федералната агенция по заетостта.

4. Абитуриентско образование или специални образования на икономиката

Предприятията (най-вече индустриални, търговски предприятия и застрахователните компании) предлагат места за обучение, които са специално съобразени с абитуриентите, и които се обозначават като „специални икономически обучения“ или „обучение на абитуриенти“.

За тези предложения за обучение в отделните федерални провинции има различни модели. По принцип те се отличават с близост до практиката, референция с нуждите на икономиката и високи теоретични изисквания. Предложения има в търговската област, но също и в областта на ИТ (икономически информатик), чуждите езици и транспорта (ръководител полети). В професионалното училище за целта в специализирани класове се преподават познания по счетоводство, маркетинг, електронна обработка на данни или чужди езици.

Особено за следните професионални групи за обучение съществува специално обучение за абитуриенти:

 • Индустриален технолог – специалност технология за данни
 • Асистент по информатика
 • Информатик
 • Икономически информатик
 • Ръководител полети

По време на обучението се получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Съвет: Професионалният информационен център на Федералната агенция по заетостта предлага полезна информация за всички професии с обучение. Полезна е също личната професионална консултация на Федералната агенция по заетостта.

При своите разсъждения бъдещите обучаващи се лица винаги трябва да се съобразяват със сроковете за начало на обучението: Повечето обучения започват на 1-ви август или 1-ви септември всяка година. Много фирми започват още от началото на съответната година да търсят лица за обучение, като особено банките и по-големите предприятия обявяват своите места една цяла година преди началото на обучението. Кандидатите за обучение трябва още през предпоследната учебна година да започнат да обмислят въпроса, коя професия може да бъде подходящата за тях. Подкрепа при търсенето на обучения предлагат също информационните дни в професионалните информационни центрове на агенциите по заетостта или образователните изложения .

5. Професионална квалификация

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

Професионалната квалификация може да бъде задълбочена или разширена също при вече налично професионално образование. Предпоставка са по-ранни фази на обучение и/или междувременна професионална дейност. Професионалната квалификация може да бъде самостоятелна, чрез обществено достъпна мярка за обучение или, ако допълнителното обучение се предоставя от предприятието, и под формата на допълнително фирмено обучение.

При професионалната квалификация се прави разлика между:

 • Квалификация (напасване на познанията в изучена професия),
 • Преквалификация (професионална нова ориентация),
 • Повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията или допълнителна квалификация,

Професионалната квалификация по принцип е възможна също като придружаваща професията, т.е. допълнително към професията.

Квалификацията има за цел запазване на онези квалификации, които вече са били придобити в професия за обучение. Те трябва да бъдат задълбочени, съобразени с техническото развитие или подобрени така, че да е възможно започване на работа по професията. Получените чрез квалификация познания обикновено се доказват посредством изпити, които се извършват от отговорните органи (най-често занаятчийски камари или индустриални и търговски камари).

Повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията са например посещаваните от квалифицираните работници курсове, които водят до изпит за майстор , курсове за подготовка за изпити за квалификация като специалист или курсове, които подготвят инструктори за изпит съгласно правилника за пригодност на инструктори (AEVO) .

Под преквалификация се разбира обучение или допълнително обучение за различна от предишно упражняваната или изучавана дейност. Познанията и опитът от предишната дейност често позволява скъсяване на обучението за новата професия спрямо това за начинаещи. Наистина при определени предпоставки също и човек без предварително професионално обучение може да участва в мерки за преквалификация, но при това тогава става дума за обучение.

Преквалификацията е възможност да се обучите за нова работа, ако не можете повече да упражнявате досегашната си професия поради здравословни причини, например. Или поради постоянната структурна промяна на пазара на труда има променена нужда от квалифицирани работници и следователно различни изисквания за обучение на работниците (например в хода на дигитализацията).

С помощта на мярка за преквалификация може да се направи професионално преориентиране и да се усвои нова професия. Преквалификацията завършва с изпит пред компетентната камера (индустриална, търговска, занаятчийска и т.н. камари). Успешно положеният изпит води до признато от Търговско-промишлената камара завършено професионално образование или сертификат за калфа. Продължителността на преквалификацията зависи от реалната продължителност на обучението по съответната професия. Най-често търговските обучения имат период на обучение от 3 години (от 21 месеца време за преквалификация), а техническите професии 3,5 години (до 28 месеца време за преквалификация).

В Германия преквалификацията често се финансира от публичния сектор, най-вече от регионалните бюра по труда, Федералната агенция по заетостта или, в случай на здравословни проблеми, като мярка за рехабилитация от Германското пенсионно осигуряване .