Престой

Престой

Като имащ право на свободно движение гражданин на ЕС Вие не се нуждаете от виза или разрешение за временно пребиваване нито за пристигането, нито за престоя в Германия. 

1. Пристигане

Положението с правото на престой на гражданите от ЕС се регулира чрез Закона за свободното движение на гражданите от ЕС ( FreizüG/EU). Важат обаче също и някои предписания от Закона за престой на граждани на ЕС (Aufenthaltsgesetz für EU-Bürger/innen), напр. при достъпа до курсове по немски език (§ 11 от FreizügG/EU). Ако разпоредбите на FreizügG/EU не са приложими, защото напр. правото на свободно движение е било отнето чрез така нареченото „установяване на загуба“ от службата за чужденци, е приложим законът за престой (Aufenthaltsgesetz).

За пристигането в Германия за гражданин на ЕС е необходим само валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта). Пристигането, както и престоят за продължителност до 3 месеца не подлежат на условия или предпоставки.

Имате право на престой от над 3 месеца, ако:

 • сте назначен на работа или работите самостоятелно,
 • правите професионално обучение или
 • с обосновани изгледи за успех търсите работа или
 • не работите, но разполагате с достатъчно собствени средства за съществуване и здравно осигурителна защита (важи също за студенти) или
 • Пребивавате от минимум 5 години с постоянна адресна регистрация в Германия (Daueraufenthalt)

2. Преместване на местоживеенето в Германия

При преместването на Вашето местоживеене в Германия Вие трябва – както и местните жители – в рамките на 2 седмици след пристигането да се регистрирате в службата за адресна регистрация (Meldebehörde) по Вашето местоживеене в Германия. За целта се нуждаете от „Потвърждение от собственика на жилището“ от Вашия наемодател. В него наемодателят потвърждава нанасянето. При регистрацията трябва да се представят документи за самоличност или паспорти за всички нанасящи се лица. Отговорната служба за адресна регистрация след това предава необходимите данни на отговорната служба за чужденци (Ausländerbehörde).

Внимание: Ако пропуснете срока за регистрация, в отделни случаи може да Ви заплашва глоба от до 1000 €.

Съвет: Препоръчително е, още при регистриране да представите на службата за адресна регистрация удостоверение от работодателя или трудов договор, ако са налични. Службата за адресна регистрация (Meldebehörde) предава тези документи заедно с данните за регистрация на службата за чужденци (Ausländerbehörde).

Службата за чужденци (Ausländerbehörde) по принцип изхожда от това, че предпоставките за право на свободно движение и престой на граждани от ЕС са на лице. Тя може, обаче, в съответствие с европейската директива за свободно движение да изиска доказване на изпълнението на предпоставките. За целта тя може да изиска представяне на определени документи (§ 5a от FreizügG/EU). Това могат да са например: 

 • потвърждение за назначение или удостоверение за трудов договор от работодателя,
 • доказателство за самостоятелна дейност,
 • доказателство за достатъчни средства за съществуване и здравно осигурителна защита при неработещи лица,
 • при търсене на работа доказателство за сериозно извършване на търсене на работа с обосновани изгледи за успех.​​​​​​

Внимание: За определени документи се нуждаете от заверка и превод на немски език.

3. Престой на членове на семейството

Членове на семейството, които придружават имащ право на свободно движение гражданин на ЕС или се преместват при него, също имат право на свободно движение. Това право важи без значение от националността на члена на семейството, т.е. също за граждани на трети страни.

Следните членове на семейството могат да се преместят заедно с имащия право на свободно движение гражданин на ЕС в Германия:

 • съпрузи,
 • Партньори в гражданско съжителство (т.нар. Lebenspartnerschaft съгласно Lebenspartnerschaftsgesetz) или въз основа на правните предписания на друга страна-членка на ЕС или на държавите Норвегия, Исландия и Лихтенщайн),
 • собствени деца или внуци на гражданина на ЕС, на съпруга/съпругата или партньора в живота, които са по-млади от 21 години,
 • собствени деца или внуци, които са по-възрастни от 21 години, както и роднини по права възходяща линия (родители, баба и дядо и др.) от друга страна само, ако гражданинът на ЕС, техният/тяхната съпруг/съпруга или партньор в живота им осигуряват издръжка.

Освен валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта) службата за чужденци може да изиска допълнително доказателство относно семейната връзка с имащия право на свободно движение гражданин на ЕС. Освен това службата за чужденци може да изиска представянето на потвърждение за регистрация на гражданина на ЕС.

За удостоверяване на правото на свободно движение и престой на член на семейството службата за чужденци издава на членовете на семейството от трети страни „карта за пребиваване“. Тя трябва да бъде връчена в рамките на 6 месеца и по принцип е валидна 5 години.

Внимание: Членове на семейството, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни) се нуждаят, в зависимост от страната на произход, от виза за пристигане в Германия.

4. Престой на близки лица

Лица, които са близки на гражданина на ЕС, могат да заявят право на престой като близко лице при службата за чужденци. Това важи за лица, които все още нямат право на свободно движение като гражданин на ЕС или като член на семейството, т.е. по правило това са граждани на трети страни. По този начин преместването би било възможно, ако с гражданина на ЕС има семейна или партньорска връзка. За близки лица се считат:

 • роднини по странична линия (напр. братя и сестри, чичо и леля, братовчед/братовчедка и др.), както и роднини на съпруга/съпругата или партньора в живота, а освен това също и лица, които са свързани по брак с гражданина на ЕС.
 • непълнолетни деца (под 18 години), които са под попечителството или са приемни деца на гражданина на ЕС,
 • партньори на гражданин на ЕС (без наличието на признато партньорство в живота), ако съществува доказуемо, продължително съжителство (т.е. подобно на брак). Приемането на роля като спътник или спътница в живота винаги е изключено при лица, които същевременно имат брак или партньорство в живота.

Внимание: Освен ролята като близко лице трябва да са изпълнени и допълнителни изисквания. Трябва да има повод за престой („поводи за престой“). При роднини това може да е издръжката от гражданина на ЕС или обгрижването на роднината от гражданина на ЕС. При спътници в живота е необходимо да живеят за постоянно с гражданина на ЕС във федералната област ( § 3a параграф 1 на FreizügG/EU).

Службата за чужденци решава относно заявлението въз основа на направено проучване на личните обстоятелства, както и въз основа на други гледни точки (напр. финансова независимост или степен на роднинство), дали престоят на близкото лице е необходим с оглед на неговата връзка с гражданина на ЕС. 

Освен валиден документ за самоличност (паспорт или лична карта) службата за чужденци може да изиска доказателство за (семейната) връзка спрямо имащия право на свободно движение гражданин на ЕС. Освен това службата за чужденци може да изиска представянето на потвърждение за регистрация на гражданина на ЕС. Заявителят трябва да може да докаже повода за престой (напр. доказателство за плащания на издръжка). При спътници в живота доказателството се отнася до обстоятелства за наличието на постоянна връзка с гражданина на ЕС. „Следващите лица“ получават „карта за пребиваване“ за доказване на правото на престой съгласно § 3а на FreizügG, която трябва да е валидна 5 години. 

5. Право на постоянен престой

ЕС граждани, които от 5 години непрекъснато са пребивавали законно съгласно изискванията на правото на свободно движение във федералната област, получават право на постоянен престой. Това означава, че те имат право на престой независимо от наличието на изискванията за свободно движение. По заявка при службата за чужденци на гражданите на ЕС незабавно се удостоверява тяхното право на постоянен престой.

Това важи също за членове на семейството и близки лица, ако те са пребивавали законно пет години с гражданина на ЕС в Германия. В рамките на 6 месеца след подаването на заявката Ви се издава карта за постоянен престой, ако самите Вие не сте гражданин на ЕС.

Съвет: В специални случаи гражданите на ЕС имат правото на постоянен престой още преди изтичане на 5 години. Това могат да са в частност следните общи ситуации: Приключване на трудова дейност при възраст на 65 години, влизане в сила на ранно пенсиониране, пълно намаляване на трудоспособността при трудова злополука и професионално заболяване ( § 4a параграф 2 на FreizügG/EU).