Професионални квалификации  

Признаване на чуждестранни професионални квалификации

В процедурата за професионално признаване можете да проверите Вашите придобити в чужбина квалификации и да установите тяхната еквивалентност със степен на завършване в целевата страна. В някои професии такова признаване е задължително за упражняването на професия.

1. Защо признаване на професия?

Специалистите с чуждестранна професионална или академична квалификация имат законовото право, тяхната квалификация да бъде сравнена с немска степен на завършване и да бъде оценена. Степените на завършване и квалификациите са напълно решаващи на немския пазар на труда. За някои работи, в така наречените регламентирани професии, задължително трябва да се докаже определена квалификация. За други работи (в нерегламентирани професии) признаването на квалификации наистина не е задължително по закон, но в много случаи е предимство. Точно когато искате работа, която съответства на придобитата от Вас квалификация, трябва да се погрижите за признаване на Вашата професионална квалификация. В противен случай може да ви се случи, че въпреки добра квалификация в Германия работите професия, която е много под Вашите професионални компетенции.  

Съвет: Преди да започнете процедурата по признаване, трябва да се консултирате със специализиран в признаването орган. Често има особености в процедурата или специфични изисквания, за които може да Ви посъветват консултативните центрове. Те придружават процедурата и могат да дадат ценни съвети за финансово подпомагане. Тук ще намерите квалифициран консултативен център близо до Вас.  

2. Задължително необходимо признаване – регламентирани професии

При регламентираните професии (независимо от страната на образование) задължително е необходимо признаване. Примери за регламентирани професии са: Медицински професии (с изключение на помощните дейности), адвокат, учител, възпитател или инженер. Списък с всички професии, които са регламентирани в Германия, можете да намерите тук

В процедурата по признаване се проверява, дали Вашите професионални квалификации са сравними с немската референтна професия. По този начин се проверява еквивалентността. За целта отговорният орган разглежда Вашите документи (напр. свидетелства за завършено образование, изпити, съдържания на образованието и др.). Също и Вашият професионален опит играе роля тук. 

Процедурите по признаване в Германия се извършват от различни органи, които отговарят за признаването на професионални квалификации. Решаващо е, за коя професия става въпрос. Кой орган отговаря за Вас, можете да научите в помощника за намиране на признаване. Помощникът за намиране на признаване може да се повика на различни езици.

Пример: Ако бихте желали да знаете, дали и къде можете да признаете Вашето образование като възпитател, въведете Вашата професия в помощника за намиране на признаване. Тук ще получите най-важната информация за това, дали Вашата професия е регламентирана или нерегламентирана, какви изисквания има към професията в Германия, и какво образование трябва да сте завършили. Помощникът за намиране на признаване Ви отвежда също до органа, където можете да заявите установяването на еквивалентността за Вашата професия. 

За заявка за признаване (установяване на еквивалентността) не се нуждаете от немско гражданство, нито пък от местоживеене в Германия. Достатъчно е да притежавате завършена професионална квалификация от чужбина и да искате да работите в Германия. 

Съвет: От 2016 г. гражданите на ЕС имат възможността да признаят професиите аптекар, специализирана гледачка или специализиран гледач, физиотерапевт, планински водач и агент на недвижими имоти също и дигитално. В ЧЗВ ще научите повече относно европейския професионален документ за самоличност.

3. Признаване при нерегламентирани професии

Към нерегламентираните професии в Германия се считат всички професии, които се изучават в двойната система (професионално училище и обучение в предприятието). Понастоящем това са около 330 професии. За нерегламентираните професии формално признаване не е задължителна предпоставка за почване на работа. Можете да се кандидатирате директно като монтажник, автомеханик или също индустриален търговец при даден работодател. 

Но също и когато можете да започнете директно работа в една от нерегламентираните професии, признаването на Вашето образование може да си струва. Защото призната като еквивалентна степен на завършване Ви позволява по-лесно намиране на работа, която отговаря на Вашите квалификации. Също така имате по-бърз достъп до професионална квалификация. 

4. Какво важи за степените на завършване на училище и висше училище? 

За равноправието с немска степен на завършване на училище за професионални цели органите за признаване на свидетелства на федералните провинции, които можете да повикате чрез базата данни anabin. За признаването на степени на завършване на училище за целите на допускане до висши училища по принцип отговарят висшите училища

Ако в чужбина сте придобили степен на завършване на висше училище, можете да дадете за оценка Вашата диплома на Централното бюро за чуждестранно образование (ZAB) и да получите оценка за това, с коя немска степен на завършване на висше училище е сравнима Вашата степен. По този начин Ви се удава не само значително по-бързо започване на работа, но също и съгласно Вашите квалификации. За признаването на оценки от следване и изпити по принцип отговаря висшето училище, в което искате да кандидатствате. Изключение правят специалностите, които се завършват с държавен изпит и се признават от съответните служби за изпити във федералните провинции. Те оценяват за Вас, на каква степен можете да продължите Вашето следване в Германия. 

Първо място за контакт за Вас са студентските секретариати на висшите училища, както и Германската служба за академичен обмен (DAAD), която консултира също за магистърски програми и промоции. Подробна информация за съответните процедури за признаване в академичната и училищна област можете да намерите тук

5. Консултация и информационни портали

Интернет порталът „Признаване в Германия“, базата данни anabin и BQ порталът спадат към трите централни Интернет портала, които предоставят информация по темата за признаване на чуждестранни професионални квалификации/следване.

Внимание: Порталите често са налични също на няколко езика. Моля, проверете, дали можете да се информирате по най-важните теми на Вашия майчин език. 

Признаване в Германия

Порталът „Признаване в Германия“ показва компактен преглед на различните процедури за професионално признаване, както и за отговорните органи. Признаване в Германия разполага с онлайн инструмент, „помощника за намиране на признаване“, който Ви води стъпка по стъпка през процедурата по признаване. Освен това ще намерите подробна информация за различните пътища на образование – училище, професия, обучение и висше училище – както и търсенето на работа и разнообразни предложения за консултация. 

Съвет: Телефонна първоначална консултация по темата за признаването извършва горещата линия “Работа и живот в Германия“. Горещата линия предлага обширни консултации на немски и английски език по темите „Търсене на работно място и работа“, „Признаване на чуждестранни професионални степени“, „Пристигане и престой“, както и „Учене на немски език“. Горещата линия е достъпна от понеделник до петък от 9 до 15 часа на телефонен номер: +49 30 1815 - 1111.

В цялата страна консултанти на насърчителната програма Интеграция чрез квалификация (IQ) предлагат необходимите консултации за признаването и квалификацията и предлагат също квалификации като за регламентирани, така също и за нерегламентирани професии. 

Съвет: Можете да се възползвате от консултация за признаването също и в чужбина. Проектът ProRecognition консултира понастоящем в 10 страни специалисти относно признаването. В Европейския съюз бяха учредени консултативни центрове в Полша и Италия. Консултации се извършват при немските чуждестранни търговски камари. 

anabin

Базата данни anabin предоставя информация за оценяването на чуждестранни образователни квалификации и подпомага властите, работодателите, но също и Вас като работници при класифицирането на Вашите квалификации, придобити в чужбина, в рамките на германската образователна система.

BQ портал

Информационният портал за чуждестранни професионални квалификации ( BQ портал) на Федералното министерство на икономиката и енергетиката свързва на една платформа всички приложими информации за чуждестранните професионални квалификации и системите за професионално обучение. Той предлага точно на камарите и предприятията обширна платформа със знания. Освен това порталът предлага подробна информация относно протичането и условията на процедурата по признаване в Германия.