Професионални квалификации  

Назад към навигатора

Признаване на чуждестранни професионални квалификации

В процедурата за професионално признаване можете да проверите Вашите придобити в чужбина квалификации и да установите тяхната еквивалентност със степен на завършване в целевата страна. В някои професии такова признаване е задължително за упражняването на професия.

1. Защо признаване на професия?

Специалистите с чуждестранна професионална или академична квалификация имат законовото право, тяхната квалификация да бъде сравнена с немска степен на завършване и да бъде оценена. Образователната степен и квалификацията са много важни на германския пазар на труда.

За някои работни места, в т. нар. регламентирани професии, определена квалификация е задължителна. За други работни места (нерегламентирани професии) признаването на квалификацията не е законово задължително, но в много случаи то носи предимства при кандидатстване за работа, при смяна на работа или дори при договарянето на заплата. Ако Вашата квалификация не е призната, може да се наложи да започнете работа, която е далеч под Вашите професионални умения и е по-лошо платена, въпреки добрата квалификация. 

Съвет: Преди да започнете процедурата по признаване, се консултирайте със специализиран в признаването орган. Често има особености в процедурата или специфични изисквания, за които може да Ви посъветват консултативните центрове. Те придружават процедурата и могат да дадат ценни съвети за финансово подпомагане. Тук ще намерите квалифициран консултативен център близо до Вас.  

2. Задължително необходимо признаване – регламентирани професии

При регламентираните професии (независимо от държавата, в която е получено образованието) се изисква признаване. Примери за регламентирани професии са: Медицински професии (с изключение на помощните дейности), адвокат, учител, възпитател или инженер. Списък с всички професии, които са регламентирани в Германия, можете да намерите тук

В процедурата по признаване се проверява, дали Вашите професионални квалификации са сравними с немската референтна професия. По този начин се проверява еквивалентността. За целта отговорният орган разглежда Вашите документи (напр. свидетелства за завършено образование, изпити, съдържания на образованието и др.). Също и Вашият професионален опит играе роля тук. 

Процедурите по признаване в Германия се извършват от различни органи, които отговарят за признаването на професионални квалификации. Решаващо е, за коя професия става въпрос. Кой е компетентният за Вас орган, можете да научите в помощника за намиране на признаване , който е достъпен на няколко езика.

Пример: Ако искате да знаете дали и къде може да се признае Вашето образование като възпитател, въведете Вашата професия в помощника за намиране на признаване . Тук ще получите най-важната информация за това, дали Вашата професия е регламентирана или нерегламентирана, какви изисквания има към професията в Германия, и какво образование трябва да сте завършили. Помощникът за намиране на признаване Ви отвежда също до органа, където можете да заявите установяването на еквивалентността за Вашата професия. 

За заявка за признаване (установяване на еквивалентността) не се нуждаете от немско гражданство, нито пък от местоживеене в Германия. Достатъчно е да притежавате завършена професионална квалификация от чужбина и да искате да работите в Германия. 

Съвет: От 2016 г. гражданите на ЕС имат възможността да получат дигитално признаване на професиите аптекар, медицинска сестра/болногледач за полагане на общи грижи, физиотерапевт, планински водач и агент на недвижими имоти. В ЧЗВ ще научите повече относно европейския професионален документ за самоличност.

3. Признаване при нерегламентирани професии

Към нерегламентираните професии в Германия се считат всички професии, които се изучават в двойната система (професионално училище и обучение в предприятието). Понастоящем това са около 330 професии. За нерегламентираните професии формално признаване не е задължителна предпоставка за почване на работа. Можете да се кандидатирате директно като монтажник, автомеханик или също индустриален търговец при даден работодател. 

Но дори и да можете да започнете работа директно с нерегламентирана професия, си струва обучението Ви да бъде признато. Защото призната като еквивалентна степен на завършване Ви позволява по-лесно намиране на работа, която отговаря на Вашите квалификации. Също така ще имате по-лесен достъп до професионална квалификация и по-добро възнаграждение. 

4. Какво важи за степените на завършване на училище и висше училище? 

Относно равнопоставеността с немското училищно образование за професионални цели решават службите за признаване към съответните федерални провинции; до тези служби можете да получите достъп чрез базата данни anabin . За признаването на степени на завършване на училище за целите на допускане до висши училища по принцип отговарят висшите училища

Ако вече сте завършили висше образование в чужбина, можете да дадете Вашата диплома за оценяване на Централното бюро за чуждестранно образование (ZAB) и да получите заключение коя немска степен на висше образование е сравнима с Вашата.  За признаването на оценки от следване и изпити по принцип отговаря висшето училище, в което искате да кандидатствате. Изключение правят специалностите, които се завършват с държавни изпити, признати от съответните служби за проверки във федералните провинции. Те оценяват за Вас, на каква степен можете да продължите Вашето следване в Германия. 

Първо място за контакт за Вас са студентските секретариати на висшите училища, както и Германската служба за академичен обмен (DAAD) , която консултира също за магистърски програми и промоции. Подробна информация относно съответните процедури за признаване в академичната и училищната сфера можете да намерите тук

5. Консултация и информационни портали

Многоезичният интернет портал „Признаване в Германия“, базата данни anabin и порталът за професионални квалификации (BQ) са трите централни интернет портала, които предоставят информация по темата за признаване на чуждестранни професионални квалификации/следване.

Признаване в Германия

Порталът „Признаване в Германия“ показва компактен преглед на различните процедури за професионално признаване, както и за отговорните органи. Признаване в Германия разполага с онлайн инструмент, „помощника за намиране на признаване“ , който Ви води стъпка по стъпка през процедурата по признаване. Освен това ще намерите подробна информация за различните пътища на образование – училище, професия, обучение и висше училище – както и търсенето на работа и разнообразни предложения за консултация. 

Съвет: Горещата линия „Работа и живот в Германия“ предоставя първоначални телефонни консултации по въпроса за признаването. Горещата линия предлага обширни консултации на немски и английски език по темите „Търсене на работно място и работа“, „Признаване на чуждестранни професионални степени“, „Пристигане и престой“, както и „Учене на немски език“. Горещата линия е достъпна от понеделник до петък от 9 до 15 часа на телефонен номер: +49 30 1815 - 1111.

В цялата страна консултанти на насърчителната програма Интеграция чрез квалификация (IQ) предлагат необходимите консултации за признаването и квалификацията и предлагат също квалификации като за регламентирани, така също и за нерегламентирани професии.

anabin

Базата данни anabin предоставя информация за оценяването на чуждестранни образователни квалификации и подпомага властите, работодателите, но също и Вас като работници при класифицирането на Вашите квалификации, придобити в чужбина, в рамките на германската образователна система.

BQ портал

Информационният портал за чуждестранни професионални квалификации (BQ портал ) на Федералното министерство на икономиката и енергетиката свързва на една платформа всички приложими информации за чуждестранните професионални квалификации и системите за професионално обучение. Той предлага точно на камарите и предприятията обширна платформа със знания. Освен това порталът предлага подробна информация относно протичането и условията на процедурата по признаване в Германия.