Данъци

Назад към навигатора

Данъци

По принцип всеки, който живее и работи в Германия, подлежи на облагане с данък върху доходите. Можете да научите какво важи за Вас в този случай тук.

1. Данъчно задължение

Трябва да облагате доходите си в Германия, ако

  • имате местоживеене в Германия или
  • обичайно, т.е. повече от шест месеца (183 дни) от календарната година пребивавате в Германия.

Данъчното задължение засяга всички Ваши приходи. Това означава приходи от различни източници (напр. работна заплата, пенсии и приход от наеми). Това означава също приходи, които получавате в и извън Германия (световни приходи).

Ако сте работник, Вашият приход ще е преди всичко от работна заплата. От Вашата работна заплата автоматично се удържа данък върху доходите на физическите лица (така нареченият данък върху заплатата). Допълнително се удържа добавка за солидарност и – ако сте член на начисляваща църковен данък религиозна общност – също и църковен данък. Вашият работодател превежда тези суми по банков път директно на отговорните данъчни служби. Освен това работодателят отчислява също Вашите вноски за законовите социални осигуровки (осигуровка за безработица, заболяване, обгрижване, пенсия и злополука). Колко се удържа на месец от Вашата работна заплата, можете да видите във Вашата ведомост за заплата, която получавате от Вашия работодател.

Внимание: Ако сте сключили частна осигуровка, като например частна здравна осигуровка, Вие самостоятелно трябва да заплащате вноските за тази осигуровка.

2. Размер на данъка върху доходите на физическите лица

Размерът на данъка върху доходите на физическите лица зависи от размера на Вашите годишни приходи. Това е целият Ви доход за календарната година минус определени суми, необлагаеми с данъци. Има основен необлагаем минимум, върху който Вие не заплащате данъци. I

През 2024 г. той е € 11.604 за несемейни лица, а за семейни лица и регистрирани партньори е € 23.208. Освен това има допълнителна необлагаема еднократна сума за
 служители от € 1.230 на година. Ако Вашите годишни приходи са над тези или други необлагаем суми, Вие заплащате данък върху доходите на физическите лица за надвишаващата сума. Данъчната ставка започва от 14% и се увеличава с нарастване на доходите. Максималната данъчна ставка е 45%.

Ако получавате от Вашата банка в Германия приходи от капиталовложения, напр. лихви, върху тях също се начисляват лихви. Те се удържат директно от банката и се превеждат на данъчните служби посредством плоския данък върху частния доход от капитала. За плоския данък върху частния доход от капитала има единна данъчна ставка от 25%.

Внимание: Ако Вашите лихви не надвишават € 1000 (респ. € 2000 за съпрузи и регистрирани партньори, подаващи съвместна декларация), не трябва да плащате данъци върху тях. Не забравяйте да подадете заявление за освобождаване от данък във Вашата банка (заявление за освобождаване).

Семействата и самостоятелно възпитаващите лица получават определени данъчни предимства. Чрез разпределянето в съответния данъчен клас тези предимства вече се вземат предвид при месечните удръжки.

Можете да определите очаквания размер на Вашите данъци с калкулатора за заплата и приходи на Федералното министерство на финансите.

3. Декларация за данъчно облагане на приходите

За да определи Вашия облагаем доход, върху който в крайна сметка трябва да платите данък върху доходите на физическите лица, данъчната служба се нуждае от няколко етапа. Първо прави общ преглед на приходите Ви и проверява какъв е общият Ви доход. Това означава: Приходите Ви включват не само Вашата заплата като наето лице, но и други доходи, напр. от капиталови активи, от отдаването под наем или под аренда. От тази сума се приспадат евентуални разходи, свързани с професионална дейност, и данъчни облекчения и така се изчислява общият Ви доход. След това данъчната служба приспада от Вашия доход Вашите специални разходи, извънредни разходи и други позиции, които сте въвели във Вашата декларация за данък върху доходите. Ако имате деца, имате право и на детски надбавки. Тези надбавки също се взимат предвид за данъчни цели. Едва след това се определя действителният Ви доход, върху който трябва да платите данъци.

Внимание: В някои случаи Вие сте задължени да подадете данъчна декларация, например когато освен Вашата работна заплата сте получавали допълнителни приходи, обезщетение за безработица, обезщетение за заболяване или обезщетение за кратка работа, имали сте няколко трудови отношения или при определени комбинации данъчни класове. Тогава трябва да подадете данъчната декларация до 31 юли на следващата календарна година. Възможно е да трябва да доплащате данъци.

Ако не сте задължени да подадете данъчна декларация, имате 4 години да го направите доброволно. Струва си да кандидатствате за възстановяване на надплатени данъци.

Най-добрият начин да декларирате данъците си е онлайн през интернет портала Elster . За използването на Elster е необходима регистрация. Можете също да попълните данъчната декларация като формуляр. И в двата случая трябва да изпратите данъчната декларация до данъчната служба , в чийто район живеете. При общи въпроси за данъчната декларация Вашата данъчна служба предлага редовни часове за консултации – на място или по телефона.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ при попълването на данъчната декларация, можете да се обърнете също към данъчен консултант или адвокат. За целта се дължат разходи. Сдруженията за помощ при данъчно облагане също могат да помогнат при данъчни въпроси. Те са учреждение за самопомощ от работници за работници и в повечето случаи са по-ценово изгодни от консултация от данъчни консултанти или адвокати.

Може да бъде полезно, особено за граждани на ЕС, които имат малко познания по немски, да използват данъчна програма, която се предлага и на чужд език. В момента няма много програми, които имат такива предложения. Софтуерът е платен, т.е., за да изтеглите софтуера, трябва да платите между 15 и 60 евро. Тук можете да се информирате за различни софтуерни програми. В интернет могат да бъдат намерени и други доставчици на софтуер.

Единствената програма, която се предлага на няколко езика (босненски, английски, хърватски, полски, румънски, сръбски, руски), е SteuerGo . Списъкът не претендира за изчерпателност. Използването на софтуера е лична отговорност на потребителя.