Специални форми на работа

Назад към навигатора

Специални форми на работа

В зависимост от продължителността на престоя, сферата на дейност в Германия или седалището на работодателя има отделни разпоредби за служителите със специални форми на работа, както и права и задължения в областта на трудовото право, задължителното социално осигуряване, семейните надбавки и пенсии.

1. Командировани работници/служители

За командировани работници/служители се говори, когато една компания временно предоставя услугите си в друга държава и води свои работници/служители със себе си, т.е. временно ги командирова в другата държава.

Трудово право

Ако имате трудов договор с работодател, със седалище във Вашата страна на произход и сте били временно командировани в Германия от негово име, имате право на всички разпоредби относно заплатите, приложими в Германия. За Вас следователно важи:

 • общата законово установена минимална работна заплата в момента от 12 евро бруто на час или,
 • ако е валидно, трудово възнаграждение, договорено от общовалидни колективни трудови договори. Само ако Вашето средно работно време за период от 6 месеца не възлиза на повече от 8 часа, по изключение са възможни също 10 часа.
 • Времена за почивка от минимум 11 часа след всеки работен ден,
 • Вие имате право на платен отпуск. При 5-дневна седмица имате минимум 20 дни отпуск, а при 6-дневна седмица минимум 24 дни.
 • Като бъдеща майка Вие сте защитени: По време на бременност Вие не можете да бъдете уволнени. 6 седмици преди раждането вече не трябва да работите.

Внимание: При командировки, продължаващи по-дълго от един месец, работодателят трябва да издаде документ, който обобщава съществените условия на командироването (договор за командироване). Внимавайте за това, да получите от Вашия работодател договор за командироване.

Ако сте командировани в Германия и имате трудности с Вашия работодател, който се намира в чужбина, можете да се обърнете към консултативен център в Германия, който е специализиран по отношение на командироването. Следващият кратък филм на проекта „Fair Posting“ (DGB) обобщава нагледно, какви са Вашите права по време на командировка в Германия и конкретно как можете да се защитите срещу експлоатация:

Освен това проектът предлага на своята Интернет страница допълнителен информационен материал по темите „Общо командироване“, както и „Командироване в строителния бранш“ за изтегляне. Информацията е налична освен на немски език също на български, румънски, английски, унгарски, хърватски, полски, както и словенски.

Внимание: Ако искате да подадете иск съгласно горепосочените немски минимални изисквания, можете да го направите пред немските трудови съдилища. Кой съд е отговорен за Вас, можете да проучите тук . От друга страна, искове, произлизащи от Вашия трудов договор, по принцип трябва да се подават във Вашата родина.

Социално осигурително право

Ако Вашата командировка продължава най-много 12 месеца, по принцип Вие все още сте социално осигурени в командироващата страна. Социалната осигуровка в командироващата страна се удостоверява чрез документа A1, който можете да получите във Вашата агенция за социално осигуряване. След 12 месеца се прилагат всички законови задължения за плащане на социалноосигурителни вноски в Германия.

Има една особеност при здравното осигуряване: при заболяване можете да получите лечение също и в страната, в която сте командировани (приемаща страна). За целта преди Вашето заминаване трябва да се обърнете към Вашата здравна осигуровка в командироващата страна. В зависимост от това, дали ще престоявате в Германия само временно или ще преместите центъра на Вашия живот в Германия, трябва да заявите или европейска здравно-осигурителна карта, или формуляр S1.

Европейската здравноосигурителна карта Ви е необходима, ако ще сте в Германия само временно. С нея по време на Вашия престой в Германия можете да получавате медицинско лечение, което е необходимо по време на престоя.

Формулярът S1 Ви е нужен, когато премествате центъра на Вашия живот в Германия. Това означава, че Вашият престой в Германия има постоянен характер. Например, когато се премествате за по-продължително време със семейството си в Германия. Формулярът S1 трябва да представите при една от законовите здравни осигуровки в Германия. По този начин Вие и Вашето семейство ще получите пълно здравно осигуряване в Германия.

Внимание: Сключването на здравна застраховка при пътуване не е необходима за дейността в чужбина.

Също и данъкът върху заплатата първоначално ще продължите да плащате в родната страна. Но ако работите в Германия по-дълго от 183 дни, тогава сте данъчно задължени само в Германия.

2. Погранични работници

Пограничните работници са работници, които не работят в страната от ЕС, в която живеят, но ежедневно или поне веднъж седмично се връщат до своето местоживеене.

По принцип пограничните работници са подчинени на социалноосигурителното законодателство на държавата, в която работят. Специални характеристики се отнасят за Вас като пограничен работник:

 • Болест: Вие трябва да се регистрирате в здравна каса в страната, в която работите. Тук имате избор: Можете да получите медицинско лечение в страната, в която работите, или в страната, в която живеете. Допълнителна информация за здравето и здравното осигуряване можете да намерите тук. Брошура на Германската служба за връзка за здравно осигуряване за чужбина (DVKA) предоставя информация за специалните функции за пограничните работници.
 • Безработица: Вие получавате помощи от осигуровката за безработица в страната, в която живеете. За доказване на германския осигурителен стаж се нуждаете от удостоверение PD U1 за Вашето работно време от германската Агенция по заетостта. Ако размерът на обезщетението за безработица зависи от Вашия приход, се използва Вашият приход в страната, в която сте работили за последно.
 • Семейни обезщетения: Къде ще получавате семейни обезщетения (напр. детски надбавки) зависи от работното Ви положение и ситуацията с жилището на Вашето семейство. За целта най-добре се обърнете към компетентната за Вас семейна каса . Допълнителна информация по въпроса можете да намерите тук.

Съвет: Ако като пограничен работник работите в Германия, имате право на детски надбавки и други немски семейни обезщетения.

 • Пенсия: Заявката за пенсия трябва да подадете при пенсионната каса в страната на ЕС, в която живеете. Ако никога не сте работили там, трябва да подадете заявката в страната, където последно сте работили. Пенсионната каса взима под внимание целия осигурителен стаж в страните, в които сте работили.

Специални информационни и консултантски услуги за погранични работници в различни гранични региони можете да намерите тук:

Deutschlandkarte mit farblicher Hervorhebung der Grenzgängerregionen

Снимка:

Можете да използвате също виртуалния Welcome Center:

Virtuelles Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Tel: 0049 228 713-1313
Факс: 0049 228 713-1111
Имейл: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de

3. Сезонни работници

Сезонните работници се използват в предприятия, които се нуждаят краткосрочно от работна сила в определени сезони. За това време те получават срочни трудови договори.

Срочно заетите работници не трябва да се третират по-лошо от съответните безсрочно заети работници. Освен това те трябва да се третират точно така, както немските работници. Това важи за работните условия, например трудово възнаграждение, уволнение, работни времена, отпуск и почивни дни, защита на здравето, както и безопасност на работното място. Освен това сезонните работници също имат право на законната минимална работна заплата или евент. приложими браншови минимални възнаграждения. Освен това те имат право на детски надбавки в Германия, ако по време на тяхната дейност в Германия подлежат на неограничено облагане на доходите.

Внимание: От части от заплатите се удържат определени разходи. Ако не сте сигурни, дали от Вас правомерно се удържат определени разходи за храна и подслон, информирайте се за максималните суми на Интернет страницата на митницата .

4. О-пер

Ако работите в Германия като О-пер по принцип сте работник по смисъла на свободното движение на работниците. Вие сте лице, имащо право на свободно движение и се възползвате от правата на работниците. Дейност като О-пер може да се осъществява също в рамките на отношение за гледане на хора от специален вид. В този случай Вие като ненает на работа гражданин на ЕС със собствени средства за преживяване имате право на свободно движение. Отношението за гледане на хора от специален вид се отличава с определени признаци и трябва да служи с предимство за научаване на езика, както и натрупване на познания за немската култура.

Предпоставки и задачи:

 • Възраст на О-пер: не по-малко от 18 години и не повече от 27 години,
 • Езикови познания: основни познания на немския език (ниво А1) трябва да са налични,
 • Продължителност на дейността като О-пер: минимум 6 месеца, максимум 1 година,
 • Помощ особени при леки домакински работи и при грижите за децата, включително гледане на малки деца: до 6 часа дневно и до 30 часа седмично.

Съвет: Правилата за двустранните задължения по отношение на работните времена, свободното време и джобните пари трябва да се определят писмено. За целта има договор образец съгласно изискванията на Европейското споразумение за О-пер заетост.

Права:

 • Безплатен подслон и храна (участие в общите хранения с приемното семейство) и заплатени от приемното семейство джобни пари от 260 евро,
 • 50 евро месечна надбавка на приемното семейство за участие в курсове по немски език,
 • Освобождаване на О-пер за езикови курсове, упражняване на религия и културни мероприятия,
 • един цял почивен ден в седмицата и минимум 4 свободни вечери в седмицата при упражняване на дейност като О-пер,
 • Право на платен отпуск за почивка от 4 седмици на година (при по-къси дейности от една година: 2 работни дни на пълен месец).
 • Приемното семейство трябва да осигурява О-пер за болест, злополуки и също в случай на бременност и аборт и носи разходите за това. 

Съвет: В спешни случаи (напр. в случаи на трудова експлоатация) трябва незабавно да се обадите във Вашата посредническа агенция или на горещата линия за спешни случаи на телефон 0800-111-0-111 или 0800-111-0-222.

Допълнителна информация за дейността като О-пер можете да получите на Интернет страницата на Федералната агенция по заетостта. Тук наред с другото е налична брошурата Au-Pair в немски семейства“ на немски и английски език.
 

5. Самостоятелна работа

Ако искате да работите самостоятелно в Германия, на портала за стартиране на бизнес на Федералното министерство на икономиката и енергетиката ще намерите обширна информация за стартирането на самостоятелна работа. Порталът предлага в частност преглед на процедурата по основаване, необходимите регистрации и много други информации, списъци за проверка и програми за обучение по темите стартиране на бизнес и самостоятелна работа.

Важните особености при самостоятелната работа в Германия са:

 • Ако ще работите свободна професия, като например лекар, художник или архитект, Вие не трябва да регистрирате бизнес. Вие трябва, обаче, във всеки случай да се свържете с Вашата отговорна професионална камара и да се осведомите за евентуалните предпоставки за одобрение. Като лице, упражняващо професия на свободни начала, трябва само да заявите данъчен номер при данъчните служби.
 • При занаятите също важат специални предпоставки за одобрение. Ако например искате да се установите с подлежащ на одобрение синдикат, Вие се нуждаете от изключително одобрение за вписване в ролята на синдиката. В зависимост от правната форма трябва да впишете Вашето предприятие с помощта на нотариус в електронния търговски регистър.
 • Търговска регистрация
  Ако при Вашето предприятие става въпрос за самостоятелна дейност, в първата стъпка трябва да регистрирате самостоятелна дейност при отговорната служба за регистриране на самостоятелна заетост. Отговорността зависи от седалището на Вашето предприятие, а не от Вашето местоживеене. За целта трябва да заплатите такса в размер до 70 € в зависимост от региона. Отговорната служба за регистриране на самостоятелна заетост можете да намерите тук .
 • Заявяване на данъчен номер
  Данъчният номер ще получите от данъчната служба, която се информира автоматично от службата за регистриране на самостоятелна заетост относно регистрацията на Вашата самостоятелна дейност. Ще получите документите за заявката от данъчната служба по пощата. Това отнема във всички случаи 4 до 6 седмици. Съвет: Ако подадете лично заявката за данъчен номер при данъчната служба, можете значително да скъсите срока за чакане.
 • Фактури
  Задължени сте за всяка поръчка, която изпълнявате, да издавате фактура.
 • Данъчна декларация
  Като самостоятелно осигуряващо се лице Вие сте длъжни да водите книга за приходите и разходите и трябва да подавате данъчна декларация до данъчната служба всяка година, независимо дали сте реализирали печалба. В противен случай данъчната служба оценява сама Вашите обороти и Вашата печалба, което при определени обстоятелства може да е свързано с високо данъчни доплащания.
 • Здравна осигуровка
  Като самостоятелно осигуряващо се лице трябва да се грижите сами също за Вашата здравна осигуровка.

Внимание: Ако Вашето трудово правоотношение в немска компания е класифицирано като самостоятелна заетост и е описано като такава, но Вие всъщност сте служител, това се нарича „привидна самостоятелна заетост“.

Ако в действителност има на лице зависимо трудово отношение, за Вас важат предписанията за работници. Вашето трудово отношение продължава да важи и Вие ще бъдете третирани като работник. Ако съответните органи или съдът установят, че Вие работите зависимо, а не упражнявате самостоятелна заетост, това ще има правни последици.

Ако работите самостоятелно, но нямата достатъчно приходи за себе си или за домакинството на живеещото заедно с Вас семейство, можете да получавате помощи съгласно SGB II.

6. Малко занимание

Малко занимание може да е на лице в два вида случаи:

 • при „мини работа“, когато средното работно възнаграждение възлиза на най-много € 538 седмично или
 • при краткосрочна заетост, когато тя от самото начало е ограничена в рамките на една календарна година до максимум 3 месеца или 70 работни дни. Ограничението може да бъде определено чрез договор или също да произлиза от вида и начина на заетостта (прибиране на реколтата).

Социално осигуряване

Упражняващите мини работи не трябва да правят вноски за осигуряване за заболяване, грижи и безработица. В пенсионното осигуряване също и за упражняващите мини работи лица има задължение за осигуряване, но Вие можете да се освободите от него (вж. ЧЗВ). Ако не направите това, трябва да отчислявате 3,9% от Вашата заплата за пенсионна осигуровка. Работодателят трябва да плаща за упражняващите мини работа лица общи вноски за здравно осигуряване и пенсионно осигуряване. Това важи също тогава, когато упражняващите мини работа лица са се освободили чрез заявление от задължението за пенсионно осигуряване.

При мини работа в частни домакинства работодателите плащат само малко под половината от обичайните фиксирани вноски за мини работа.

Краткосрочните занимания са освободени от осигуровки във всички раздели на социалното осигуряване. Също и работодателят не трябва да заплаща никакви общи вноски.

Данъци

На Вашата ведомост за заплата няма да видите удържане на данъци. В редовния случай данъците се облагат цялостно със символично по-ниска данъчна ставка от два процента. Тези два процента обикновено се заплащат от работодателя.

Допълнителна информация можете да намерите в централата за мини работи .