Семейство и деца

Назад към навигатора

Семейство и деца

Различни държавни помощи облекчават и подпомагат семействата. Към най-важните финансови помощи спадат детските надбавки, семейните помощи за деца и надбавките за отглеждане на дете.

1. Помощи преди и след бременността

За (бъдещите) майки, които имат работно място в Германия, важи Законът за отпуска по майчинство (MuSchG). Този закон пази от опасности на работното място и ви дава специална закрила от уволнение. Така бъдещите майки през последните 6 седмици преди раждането могат да работят само с тяхното съгласие и до изтичане на 8 седмици след раждането изобщо не трябва да работят. При преждевременни раждания и раждания на повече от едно дете не трябва да работят до 12 седмици след раждането. При медицински преждевременни раждания и при други преждевременни раждания отпускът по майчинство се удължава след раждането с дните, които не са могли да бъдат използвани преди раждането. Освен това законът забранява определени работи (напр. тежка работа, работа на поточна лента, извънредна работа, нощна или неделна работа). Ако лекар удостовери индивидуална забрана за определена работа, то тя важи също.

За защита на жената от финансови проблеми през това време, законът за отпуска по майчинство определя различни помощи за майчинство:

 • обезщетението за майчинство,
 • надбавката от работодателя към обезщетението за майчинство по време на отпуск по майчинство,
 • работното възнаграждение при забрани за работа извън отпуските по майчинство (обезщетение за закрила на майчинството).

Съвет: Видеоклипът , достъпен на няколко езика, „Защита на майчинството: Какво е важно за служителите“ обяснява какво трябва да знаете за сроковете на закрила, оформлението на работното място, периодите на кърмене и обезщетението за майчинство.

2. Детски надбавки

Можете да поискате данъчни детски надбавки за Вашите деца, ако:

 • сте гражданин на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария,
 • имате местоживеене или обичайно пребиваване в Германия и следователно подлежите на неограничено задължение за данъчно облагане,
 • Вие и Вашето дете можете да бъдете идентифицирани чрез данъчния идентификационен номер (идентификационният номер автоматично се изпраща на Вашата адресна регистрация от Федералната данъчна служба),
 • Вашето дете има местожителство или обичайно пребиваване в Германия, държава-членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Ако не живеете в Германия или обичайното Ви място на престой не е там, но придобивате най-малко 90% от доходите си в Германия, можете да подадете молба до данъчните служби, за да бъдете третирани като неограничено данъчнозадължени. Възможно е да имате право на детски надбавки съгласно социалното законодателство, ако не живеете или обичайното Ви място на пребиваване не е в Германия, но сте ограничено данъчнозадължени в Германия, тъй като работите тук със задължение за социално осигуряване.

Внимание: През първите три месеца след преместване на местоживеенето или основаване на обичаен престой в Германия Вие нямате право на детски надбавки, ако през това време не сте имали приходи от страната. Към тях спадат доходи от Вашата работа (като наето или самостоятелно заето лице) или приходи от търговска дейност.

Ако сте лице, имащо право на свободно движение, не е необходимо да отговаряте на други изисквания. В случай на лица, които нямат право на свободно движение, правото на детски надбавки зависи от правото на пребиваване (напр. разрешение за установяване). Имате право на свободно движение, ако например работите (като наето или самостоятелно заето лице). Ако не работите, е необходимо да имате достатъчно средства за издръжка и здравно осигуряване. Можете да научите повече за правото на пребиваване и свободно движение тук.

Внимание: Ако правото Ви на свободно движение произтича единствено от целта за търсене на работа, нямате право на детски надбавки. Това не важи, ако вече сте били в Германия, преди да започнете да търсите работа, поради друго право на свободно движение, напр. защото преди това вече сте работили. В този случай съществува също и за търсещи работа лица право на детски надбавки.

Веднага щом горните изисквания за право на детски надбавки бъдат изпълнени, можете да кандидатствате за детски надбавки. Такъв е и случаят, ако не сте наети и нямате доходи през първите няколко седмици от преместването си в Германия. Съответна разпоредба в Закона за данъка върху доходите на физическите лица, която предвижда изключване на детски надбавки за незаети родители, които имат право на свободно движение през първите три месеца след установяване на пребиваване, понастоящем вече не се прилага от Семейната каса и ще бъде променена в обозримо бъдеще.

Детски надбавки по принцип получавате за деца до 18. рожден ден. Към тях спадат:

 • биологични и осиновени деца,
 • доведени деца,
 • приемни деца,
 • внуци.

Ако детето е над 18 години, при определени условия можете да получавате детски надбавки до 25- годишна възраст. Такъв е случаят, когато Вашето дете е студент или завършва професионално обучение за първи път.

Внимание: Ако Вашето семейство живее в друга страна от ЕС, първо трябва да се изясни, коя държава е отговорна за изплащането на детски надбавки. Може да се случи в различни страни на ЕС да получавате частични помощи. Това зависи от Вашата семейна ситуация. Научете повече тук относно излизащите извън границата случаи.

Заявлението за отпускане на детски надбавки се подава в съответната Семейна каса от родителя, при когото живее детето. От 1 януари 2023 г. детските надбавки възлизат на 250 евро на месец за всяко дете.

Внимание: След като заявлението бъде получено, семейната каса ще Ви изплати детски надбавки със задна дата само за последните 6 месеца.

Можете да получите информация за детските надбавки на няколко езика в семейния портал . Можете да намерите формуляри за подаване на заявление на няколко езика на уебстраницата на Федерална агенция по заетостта . Възможно е също така да подадете заявление за детски надбавки онлайн (само на немски).

Съвет: Видеото на няколко езика „Детските надбавки“ предоставя най-важната информация по темата.

3. Семейни помощи за деца

Семейните помощи за деца съгласно § 6а на Федералния закон за детските надбавки (BKGG) подпомагат родители, чийто месечен доход не е достатъчен, за да покрие напълно нуждата на семейството. От 1 януари 2024 г. семейните помощи за деца възлизат на най-много 292 евро на дете и покриват заедно с детските надбавки и евентуално помощите за жилищен наем средните нужди на децата. Тези, които получават семейни помощи за деца, имат също и право на обезщетения за образование и участие .

Родителите имат право на семейни помощи за деца за своите деца, ако

 • децата са на възраст под 25 години и не са женени/омъжени или в регистрирано партньорство,
 • децата живеят в домакинството на родителите,
 • за тези деца се получават детски надбавки или помощ, която изключва детските надбавки,
 • месечните доходи на родителите достигат границата на минималния доход от 900 евро бруто за родителски двойки и 600 евро бруто за самотни родители,
 • нуждите на семейството се покриват чрез плащането на детски надбавки, семейни помощи за деца и евентуално полагаща се помощ за жилищен наем, и поради това не възниква право на обезщетение за безработица II.

Можете да получите информация на няколко езика за семейните помощи за деца в семейния портал .

Съвет: Видеото на няколко езика „Семейните помощи за деца“ предоставя информация за услугата, която подпомага родители с ниски доходи.

4. Надбавки за отглеждане на дете

Надбавките за отглеждане на дете са финансова подкрепа за семействата след раждането на дете. Надбавките за отглеждане на дете запълват една част от липсващия доход, ако след раждането искате да гледате Вашето дете и поради това прекъсвате или ограничавате професионалната си работа. Не е задължително да вземете родителски отпуск, за да получите надбавки за отглеждане на дете, но имате право да работите само в ограничена степен.

Право на надбавки за отглеждане на дете е на лице, когато детето има местоживеене в Германия или един родител работи, респ. е работил в Германия. Надбавки за отглеждане на дете може да получава този, който

 • работи не повече от 32 часа седмично в месеците, за които кандидатства за надбавки за отглеждане на дете,
 • сам гледа и възпитава детето,
 • живее в едно домакинство с детето и
 • има местоживеене или обичайно място на престой в Германия.

Надбавки за отглеждане на дете трябва да заявите при Вашата местна служба за отпускане на надбавки за отглеждане на дете. Тук можете да намерите службата за отпускане на надбавки за отглеждане на дете, която е отговорна за Вас.

Съвет: Можете също да кандидатствате за надбавки за отглеждане на дете онлайн в ElterngeldDigital. Онлайн порталът е достъпен само на немски език.

Спрямо нуждите на родителите, разпоредбите за надбавки за отглеждане на дете предлагат различни условия.

Базисните надбавки за отглеждане на дете през първите 14 месеца от живота на детето са от 65% до 100% в зависимост от нетния доход преди раждането. Колкото по-нисък е доходът, толкова по-висок е процентът. Те достигат до максимално 1800 евро на месец.

Бащите и майките могат да ги получават за максимум 14 месеца и да разпределят периода свободно по между си. Единият родител при това може да се възползва от правото за минимум 2 и максимум 12 месеца. Пълни 14 месеца има, когато и двамата родители участват в отглеждането на детето. Самотните родители могат да получават надбавки за отглеждане на дете за пълните 14 месеца. Ако детето се роди 6 седмици преди очаквания термин за раждане или още по-рано, родителите получават надбавки за отглеждане на дете за до четири месеца по-дълъг период от време.

Родителите, които споделят взаимно работата и семейните си задължения, са подкрепени допълнително от ElterngeldPlus и бонуса за партньорство. Научете повече за това тук .

Съвет: Видеото на няколко езика „Надбавки за отглеждане на дете “ предоставя информация за обезщетението, което компенсира липсата на доходи за родителите поради грижите за децата.

5. Родителски отпуск

С родителския отпуск Вие можете да прекратите своята трудова дейност или да скъсите работното време, за да се грижите за Вашето дете. Родителският отпуск е право на работниците по отношение на работодателя, ако те обикновено работят в Германия, както и на работници, които работят в чужбина, ако трудовото правоотношение е предмет на германското законодателство. Когато вземете родителски отпуск, Вие сте освободени от работа. Вие не получавате трудово възнаграждение. Въпреки това през това време при горепосочените предпоставки можете да получавате надбавки за отглеждане на дете.

Внимание: По време на родителския отпуск не можете да бъдете уволнени. Трудовото правоотношение не е прекратено и Вие имате право да се върнете на работното си място.

6. Детски заведения и грижи за децата

Деца след навършване на 1. година имат законово право на място в дневно детско заведение (наричано също детска градина или на немски „Kita“) или във форма за съдействие на родителите (при „детегледачка“ или „детегледач“). Това право на детско заведение за детето важи от неговия 1. рожден ден до започване на училище.

При определени условия дете под 1 година може също да получи място в детско заведение (напр. ако родителите работят, търсят работа или завършват образование).

Родителите могат да изберат, дали детето трябва да посещава дневно детско заведение или да бъде гледано от детегледач/-ка. За да получите място в детско заведение, трябва да подадете заявление в съответната служба за юноши и младежи .

Много служби за юноши и младежи предоставят в интернет съответните формуляри и информация, както и преглед на разходите за грижите за деца. Службите за юноши и младежи предлагат също лична консултация за родителите и ги подкрепят при търсенето на подходящо място в детско заведение.

Съвет: Ако искате да дадете Вашето дете в детско заведение, трябва да се регистрирате рано. Местата в детските заведения най-често се изчерпват бързо поради големия брой заинтересовани родители. Много хора чакат няколко месеца за място в детско заведение. Най-добре се осведомете възможно най-рано относно свободните места.

Гледането в дневно детско заведение е особено стимулиращо за езиковите познания на Вашето дете. За деца и младежи, които израстват с друг майчин език, различен от немския, в дневното детско заведение и в училището има специални предложения за подобрение на езиковите познания.

Съвет: За училищният успех на Вашето дете е важно, то да говори добре немски език. Поради това се възползвайте от предложенията за подобряване на езиковите знания! В някои федерални провинции участието в предложения за подобряване на немския език е задължително за тези деца. Информация за предложенията за подобряване на немския език ще получите директно в дневното детско заведение или училището на Вашето дете, както и от миграционната консултантска служба.

Повече информация можете да получите на място:

•    Служби за младежи
•    Семейни консултации
•    Консултативни центрове
•   Дневни детски центрове и училища (много детски заведения и училища предлагат например „ден на отворените врати“, в който можете да ги посетите в определени часове. Тези дни на отворените врати най-често се оповестяват на уебсайтовете на учрежденията.)

7. Помощи за образование и участие в обществения живот

Особено деца, младежи и млади пълнолетни лица, които получават гражданско обезщетение или социална помощ, или чиито родители получават семейни помощи за деца или помощ за жилищен наем, по принцип имат законово право на помощи за образование и участие в обществения живот. Те обхващат:

 • еднодневни излети към училище или детската градина,
 • неколкодневни класни пътувания,
 • оборудване с лични необходими за училището предмети за 150 евро на учебна година,
 • пътуванията до училище,
 • умерено учебно подпомагане,
 • надбавка за общото обедно хранене, както и
 • помощи за участие в социалния и културен живот (спорт, музика, свободно време).

Помощите за образование и участие в обществения живот трябва да се заявят при отговорните общински органи на съответната федерална провинция. Тук ще научите, където можете да заявите помощите при Вас на място.

8. Членове на семейството в друга държава-членка на ЕС

Семейни обезщетения, като например в Германия детски надбавки или надбавки за отглеждане на дете, има във всички страни на ЕС, но в зависимост от страната има големи разлики по отношение на тяхното структуриране и размер. Често се поставя въпросът, коя страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения? Това зависи от ситуацията на Вашето семейство.

 • Ако Вашето семейство живее в страната, в която работите, тогава тази страна отговаря за изплащането на семейните обезщетения. Вие получавате при същите условия и в същия размер семейни обезщетения както гражданите на тази страна.
 • Ако семейството Ви не живее в страната, в която работите, е възможно да имате право на обезщетения в няколко държави. Ако отговаряте на условията за получаване на семейни обезщетения в няколко държави, правилата за предимство определят коя държава плаща приоритетно. Ако семейните обезщетения в другата страна са по-високи, можете да изискате разликата в тази страна.

Пример: Единият родител работи в Германия, а другият родител работи в Полша и живее там с общото дете. Тогава право на детски надбавки съществува както в Полша, така и в Германия. Тъй като и двамата родители работят, мястото на пребиваване на детето определя коя държава носи основната отговорност за изплащането на семейни обезщетения. В този случай Полша плаща детските надбавки, защото детето живее в Полша. Тъй като полските детски надбавки са по-ниски от немските детски надбавки, Германия плаща разликата. Общо получавате следователно толкова детски надбавки, колкото са те в страната с по-високи помощи. 

Добра представа предоставя видеото за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата (налично на английски и полски език). На Интернет страницата на семейната каса ще намерите също брошурата за детски надбавки в случаите, излизащи извън границата . В брошурата има указания за отговорните за Вас семейни каси.

9. Видеоклипове за семейните обезщетения, достъпни на няколко езика

Който има деца, заслужава подкрепата на държавата. Но колкото разнообразни са семействата, толкова са разнообразни и помощите и данъчните облекчения, които получават. Видеоклиповете, които са достъпни на няколко езика, обясняват най-важните обезщетения по семейна политика като детски надбавки, семейни помощи за деца и авансови плащания за издръжка, както и данъчните облекчения за деца и размера на облекчението за самотни родители.

Видеоклипове за отделните помощи за семейства