За нас

  • Начална страница
  • Граждани на Европейския съюз

  • Коронавирус

  • Сервиз

Назад към навигатора

Поръчка и задачи

Бюрото за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта беше основано през 2016 г. и има задачата да подпомага работниците от ЕС при възприемането на техните права, които им се полагат в рамките на свободното движение на работниците.

Обяснителен филм Обяснителен филм Задачите на Бюротa за равномерно работа на работниците от ЕС

Съгласно разпоредбата за свободното движение на работниците в рамките на ЕС (ЕС 492/2011) работниците от ЕС трябва да се третират еднакво с немските граждани по отношение на заниманието, заплащането и другите работни условия. Равното третиране действително и правно обхваща всичко, което е във връзка с действителното упражняване на дейност в отношение с възнаграждение или заплата и с набавяне на жилище. Освен това трябва да бъдат отстранени всички препятствия, които пречат на мобилността на работниците, особено по отношение на условията за интеграция на семейството на работника в приемащата страна.

За да бъдат третирани работниците от ЕС и членовете на техните семейства равноправно също и на практика, бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта се обръща със своите предложения както към работници от ЕС и членовете на тяхното семейство, така също и към специалисти от съществуващите консултативни структури, както и мултипликатори.

Конкретните задачи на бюрото за равно третиране в областта на труда и заетостта са:

  • Да предлага на работниците от ЕС и членовете на техните семейства независима правна и/или друга подкрепа чрез консултации и насочващи съвети.
  • Да предоставя информация за правото на свободно движение на работниците на повечето официални езици на страните членки на ЕС.
  • Да извършва независими проучвания и анализи или да поръчва такива, и да публикува независими доклади, както и да дава политически препоръки.
  • Да стимулира сътрудничеството и обмена на информация в рамките на наличните консултационни структури в Германия и да служи като партньор за контакт за лицата, които работят в контекста на свободното движение на работници.
  • Да служи като място за контакт за сравними места за контакт на други страни членки.