здравна осигуровка

Назад към навигатора

здравна осигуровка

Ако сте гражданин на страна от ЕС и пребивавате в Германия, от съответната ситуация на Вашия престой зависи дали все още сте осигурен от здравната осигуровка във Вашата родна страна, или попадате под действието на регламентите на системата на здравните каси в Германия.  

1. Временен престой в Германия

Ако пребивавате само временно в Германия, напр. като турист, като командирован работник или като сезонен работник, нает основно в страната на произход, Вие оставате осигурен от здравното осигуряване в страната на произход. За лечение при лекар или в болница се нуждаете от Вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК/EHIC - European Health Insurance Card) и документ за самоличност (лична карта или паспорт). ЕЗОК се издава безплатно от здравната каса във Вашата страна на произход, ако сте законно осигурен там. При частно здравно осигуряване няма да получите ЕЗОК.

Ако нямате ЕЗОК, защото напр. нейното издаване би отнело твърде много време преди заминаването Ви, или защото вече сте на път, можете да поискате от Вашата Здравна каса и временно удостоверение (ВУ/PEB). То може да Ви се изпрати също по факс или в електронна форма.

Указание: Информация за специфичните за държавата характеристики на ЕЗОК и ВУ – включително къде можете да кандидатствате за ЕЗОК и ВУ – можете да намерите тук .

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Снимка: AOK Homepage

Можете да получите медицинско лечение с ЕЗОК или ВУ в Германия, ако това се наложи по време на престоя Ви, т.е. не можете да чакате, докато се върнете в страната си на произход (напр. при счупване на кост или остър зъбобол). Това включва и медицински услуги във връзка с хронични или съществуващи заболявания (напр. диабет), както и при бременност и раждане.

Внимание: EHIC/PEB се признава само от лекари и болници, които са свързани към системата на законните здравни каси (напр. указание „лекар по каса“ или „всички каси“ при лекарски практики). Частното здравно осигуряване не се покрива. Това са напр. лекарски практики, които са означени като „частна практика“.

В лекарската практика или в болницата трябва да попълните формуляра „Декларация на пациента Европейска здравна осигуровка“. Той ще Ви бъде предоставен в желаната от Вас езикова версия в практиката или в болницата. Във формуляра трябва да посочите произволна германска здравноосигурителна каса, напр. здравноосигурителната каса по местоживеене. Уреждането на разходите за лечение с Вашата здравна каса в страната на произход става чрез германската здравна каса.

Указание: Брошурата „С ЕЗОК в Германия“ съдържа най-важната информация. Освен на немски тя е на разположение на още пет езика.

2. Дълъг престой в Германия

Ако престоят Ви е по-дълъг от краткосрочен, трябва да осигурите правото си на обезщетения чрез формуляра S1 (примерен формуляр ). Той се издава от здравната каса в страната на произход. В допълнение към медицински необходимото лечение са възможни и планирани лечения и рутинни прегледи. Това засяга най-вече командировани служители, погранични работници и техните членове на семейството или пенсионери, които остават в Германия за по-дълъг период от време.

Ако идвате в Германия, за да получите тук специфично медицинско лечение – т.е. да извършите планирано лечение – имате нужда от формуляр S 2 , издаден от Вашата здравноосигурителна компания в страната Ви на произход като доказателство за право.

Списъкът за проверка (на немски и английски език) предоставя общ преглед на това, което трябва да имате предвид при планирано лечение.

3. Местоживеене в Германия и задължително здравно осигуряване

Ако сте преместили Вашето местоживеене и по този начин и обичайното място на престой в Германия, по принцип също тук трябва да се извършва осигуряването в случай на заболяване. Това важи също за Вашите членове на семейството, ако те живеят тук. В Германия има на лице общовалидно задължение за здравно осигуряване!

Внимание: Ако като пенсионер получавате пенсия от страна член на ЕС – Вашата страна на произход – но преместите своето местоживеене в Германия, Вие оставате здравно осигурени в страната на произход!

В Германия здравното осигуряване е възможно чрез две различни системи:

  • законовата здравна осигуровка (GKV) и
  • частната здравна осигуровка (PKV).

Внимание: Осигурителното задължение в GKV започва автоматично – също и със задна дата! Ако Вашата регистрация за членство в (свободно избрана) здравна каса закъснее във времето, това води до възникване на задължения за членски внос. Такъв е случаят дори тогава, когато не сте знаели нищо за започването на задължителното осигуряване. При възникнали задължения за членски внос задължително потърсете консултативен център: задълженията за членски внос при определени обстоятелства могат да бъдат намалени или опростени. Също и началото на задължителното осигуряване е възможно да бъде преместен назад.

За кого важи осигурителното задължение в законовата здравна осигуровка – това е законово регламентирано (чл. 5 параграф 1 на Социалния кодекс V). Към тези лица спадат също работниците до определен доход. За 2024 година границата на дохода е 62 100 евро. Над тази граница можете да избирате, дали искате да се осигурени в PKV или доброволно в GKV. Трябва да изберете един от тези варианти. Не е възможно да се откажете напълно от защитата на здравна осигуровка! В случай на ограничена заетост до 538 евро на месец („мини-работа“), Вие не сте здравно осигурен от работата си, а трябва да се осигурявате по друг начин (напр. чрез семейна или доброволна застраховка).

Ако Вашият брачен партньор живее в Германия и не работи, можете да осигурите също и него/нея в GKV. В резултат на това не възлизат допълнителни разходи. Същото важи и за децата Ви (семейна осигуровка).  За членове на семейството, чието право на семейна застраховка завършва в тяхната страна на произход или за които семейната застраховка е изключена, може да се обмисли доброволно осигуряване в GKV. В рамките на три месеца след приключване на осигурителната защита трябва да се покаже доброволна осигуровка спрямо една здравна каса.

Внимание: Като гражданин на ЕС, който е назначен като работник в Германия, трябва своевременно преди начало на работа да се погрижите за членство в здравна каса. Обърнете се към здравна каса и заявете Вашето членство. Списък на законовите здравни каси ще намерите тук .

При търсещите работа лица важи следното: Докато местопребиваването Ви все още е в страната Ви на произход, т.е. все още не сте се преместили в Германия, оставате здравноосигурени във Вашата страна на произход. Тогава трябва да продължавате да плащате Вашите здравни осигуровки в родната страна.

Внимание: Ако престоявате по-дълго от три месеца в Германия, във всеки случай подлежите на задължение за регистрация при местната отговорна служба за адресна регистрация. Информация за правото на престой можете да намерите тук.

Ако като търсещо работа лице вече сте преместили Вашето местоживеене в Германия, трябва да сключите здравна осигуровка тук. Задължението за осигуряване възниква автоматично! Можете да се осигурявате законно в избрана от Вас
здравна каса. Който е бил частно осигурен в родната страна, трябва също и в Германия да си потърси частна здравна осигуровка.

Указание: Неработещите лица имат възможността след изтичане на здравното застрахователно покритие в страната си на произход да сключат доброволно задължително здравно осигуряване в Германия (чл. 9 на SGB V). В рамките на три месеца трябва да се покаже в писмена форма доброволна осигуровка спрямо една здравна каса. Не възниква пропуск в осигурителната защита, защото здравната осигуровка в Германия продължава непосредствено след това. Поискайте потвърждение за получаването на Вашето писмено известие от здравната каса!

В случай на безработица – след предишна работа в Германия – автоматично подлежите на задължително осигуряване. Най-често здравната осигуровка остава налична при досегашната здравна каса. Въпреки това здравната каса трябва да се информира за безработицата. Вноските се плащат от Агенцията по заетостта (обезщетение за безработица I) или от Бюрото по труда (гражданско обезщетение).

Също и ако получавате социална помощ съгласно SGB XII, в редовния случай оставате осигурени в GKV. Вноските към GKV се поемат от предоставящия социални помощи орган (общинска социална служба) (съгл. чл. 32, пар. 1 от SGB XII). Ако при настъпването на необходимост от помощ се били осигурени в PKW, разумни осигурителни вноски се поемат от предоставящия социални помощи орган (чл. 32, пар. 5 на SGB XII).

Ако имате нужда от помощ, но сте без осигурителна защита, защото например Вашата здравна осигуровка в родната Ви страна вече не е налична или не сте успели да сключите здравна осигуровка в Германия, в зависимост от правната ситуация на Вашия престой може да се използва здравната помощ съгласно SGB XII (чл. 23 на SGB XII). Ако поради Вашата правна ситуация на престой напр. като търсещо работа лице нямате право на тези услуги, тогава са възможни само здравни услуги за лечение на остри заболявания и болезнени състояние, както и при бременност и раждане, до един месец в рамките на две години; в отделни случаи също и за по-дълъг период.

Указание: Допълнителна информация можете да намерите в многоезичните листовки, напр. за достъп до законово здравно осигуряване, семейно осигуряване или лица без застрахователно покритие. Те са достъпни за изтегляне в медийната библиотека.

Ако имате трудности да станете член в здравна осигуровка, обърнете се към консултативен център. Задължително не допускайте да не сте осигурени! Във всеки случай това ще доведе до проблеми за Вас.

Указание: Сред консултативните центрове се намират така наречени клиърингови служби, които могат да проверят за Вас, дали и в какъв обхват имате право на услуги в немската здравна система. Клиринговите служби също могат да Ви помогнат да сключите здравна осигуровка.

[Списък на всички клирингови служби в Германия] PDF, 167 KB, с ограничения

4. Здравно-осигурен в Германия 

Като член на задължителна здравноосигурителна каса в Германия получавате здравно-осигурителна карта. В същото време ще получите Европейската здравно-осигурителна карта (ЕЗОК), която е отпечатана на гърба на осигурителната карта. Когато посещавате лекар или болница в Германия, представете здравно-осигурителната си карта. Разходите за лечение се уреждат директно със здравно-осигурителната компания. Вие не трябва да заплащате нищо. Лечението се урежда директно от здравно-осигурителната компания. Вие не трябва да заплащате нищо.

Внимание: Понякога лекарят препоръчва лечения, които не са включени в основното покритие на здравната застраховка (IGeL – индивидуални здравни услуги). Вие можете да решите, дали искате да се възползвате от тях срещу допълнителни разходи. Вашият лекар трябва да Ви информира за предимствата и недостатъците на такова допълнително лечение, както и за разходите по него.

Ако работите в Германия, но живеете в друга страна (местоживеене извън страната на осигуряване), можете да се лекувате медицински също и в страната на Вашето местоживеене. Във всеки случай, обаче, трябва да се регистрирате към здравната осигуровка в страната на Вашето местоживеене. За регистрацията във Вашата страна на пребиваване се нуждаете от формуляр S1 ( примерен формуляр PDF, 486 KB, с ограничения ). Можете да заявите формуляра при Вашата здравна каса в Германия.

5. Застраховка за злополука

Всички наети лица в Германия са задължително застраховани за законовата застраховка за злополука. Специална регистрация тук не е необходима. Застраховката за Вас е без членски внос; членските вноски се заплащат само от работодателя.

Застраховката за злополука служи за превенция, както и защита от последствията на трудови злополуки и професионални заболявания. Нейните услуги включват в частност

  • Лечение и услуги за медицинска рехабилитация,
  • Услуги за участие в трудовия живот (професионална рехабилитация),
  • Услуги за участие в живота в обществото (социална рехабилитация),
  • Компенсация на заплатата по време на нетрудоспособност и
  • пенсии за пострадали лица и наследници.

При трудова злополука се извършва регистрация на злополука от Вашия работодател, а при подозрение за професионално заболяване се извършва известяване от Вашия лекар. Застраховката за злополука след това автоматично проверява Вашите права. Подаване на молба или регистрация от Вас не е необходимо.

Съвет: Брошурата „Достъп до здравната система за гражданите на ЕС“, налична за изтегляне по-долу, може да бъде поръчана безплатно на info@eu-gleichbehandlungsstelle.de във версия за печат.