Podatki

Podatki

Płacenie podatków jest obowiązkowe dla wszystkich obywateli mieszkających i pracujących w kraju. Poniżej dowiesz się, na jakich warunkach i w jakim zakresie zapłacisz podatki lub ewentualnie otrzymują zwrot pieniędzy od państwa w ramach zeznania podatkowego. 

1. Obowiązek podatkowy

Dochody uzyskiwane w Niemczech podlegają opodatkowaniu, jeżeli

  • osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech lub
  • posada status rezydenta, tzn. przebywa ponad sześć miesięcy (183 dni) w roku kalendarzowym na terenie Niemiec.

Obowiązek podatkowy dotyczy całości przychodów. Tzn. dochody pochodzące z różnych źródeł (pensje, emerytury i czynsze). Dotyczy to także dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec (dochody uzyskiwane na całym świecie).

Jeżeli pracujesz, Twoim dochodem jest pensja. Podatek dochodowy (od osób fizycznych) jest pobierany automatycznie (tzw. podatek od wynagrodzeń). Dodatkowo ściągany jest podatek solidarnościowy – jeśli należysz do wspólnoty religijnej nakładającej podatek kościelny – podatek kościelny. Twój pracodawca przelewa te składki bezpośrednio do stosownego urzędu skarbowego. Ponadto pracodawca odprowadza za Ciebie również składki tytułem ustawowych ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie od utraty pracy, chorobowe, pielęgnacyjne, emerytalne i wypadkowe). Kwota odciągana co miesiąc od wynagrodzenia za pracę znajduje się w rozliczeniu płacowym, które otrzymujesz od swojego pracodawcy.

Uwaga: Jeżeli posiadasz prywatne ubezpieczenie, np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, musisz samodzielnie opłacić składki na te ubezpieczenia.

2. Wysokość podatku dochodowego (od osób fizycznych)

Wysokość podatku dochodowego (od osób fizycznych) jest zależna od Twojego dochodu rocznego. Są to wszystkie Twoje dochody z roku kalendarzowego pomniejszone o odpowiednie składy niepodlegające opodatkowaniu. Istnieje kwota wolna od podatku, od której nie trzeba płacić podatków. W roku 2021 wynosi ona dla osób samotnych 9 744 EUR, dla małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich 19 488 EUR. Ponadto pracowników obowiązuje także ryczałtowy koszt uzyskania przychodu przez pracownika w wysokości 1000 EUR rocznie. Jeśli Twój roczny dochód przekracza tę lub inną wolną od podatku kwotę, płacisz od tej nadwyżki podatek dochodowy (od osób fizycznych). Wysokość podatków rozpoczyna się od 14 % i zwiększa się wraz z rosnącym dochodem. Maksymalna wysokość podatków wynosi 45 %.

Jeżeli na swoim banku na terenie Niemiec osiągasz dochody z tytułu zysków kapitałowych, np. odsetki, również musisz zapłacić podatki. Są one zatrzymywane bezpośrednio przez bank i przekazywane do urzędu skarbowego jako podatek liniowy od prywatnych dochodów z kapitału. Podatek liniowy od prywatnych dochodów z kapitału wynosi 25 %.

Uwaga: Jeśli Twoje odsetki nie przekraczają 801 EUR (lub 1602 EUR dla małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich), nie musisz od nich płacić podatku. Prosimy pamiętać o złożeniu w banku wniosku o zwolnienie z podatku (wniosek o zwolnienie).

Rodziny i osoby samotnie wychowujące otrzymują określone preferencje podatkowe. Dzięki podziałowi na odpowiednie klasy podatkowe preferencje te są uwzględnianie już podczas comiesięcznego obliczania składek.

Swoje przypuszczalne obciążenia podatkowe można określić przy pomocy Kalkulatora pensji o dochodów Federalnego Ministerstwa Finansów.

3. Zeznanie podatkowe

Po upływie roku kalendarzowego możesz złożyć zeznanie podatkowe, aby urząd skarbowy mógł sprawdzić, czy nie zapłacono zbyt dużych lub zbyt małych podatków. Często zdarza się, że pracownikom opłaca się złożyć deklarację podatkową. W razie potrzeby mogą zrealizować odliczenia. Więcej informacji w pytaniach i odpowiedziach.

Uwaga: W niektórych przypadkach osoba jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego, np. jeśli oprócz wynagrodzenia otrzymywała inne dochody, otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub zasiłek z tytułu krótkiego czasu pracy, miała kilka miejsc pracy lub miała określone kombinacje klas podatkowych. Deklarację podatkową należy złożyć do 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego. Może się zdarzyć, iż będzie trzeba dopłacić pewną kwotę do podatków.

Jeżeli osoba nie jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej, ma 4 lata czasu, aby uczynić to dobrowolnie.

Swoje kwestia podatkowe można najlepiej wyjaśnić przy pomocy portalu internetowego Elster. Do korzystania z Elster wymagana jest rejestracja. Deklarację podatkową można także wypełnić jako formularz. W obu przypadkach deklaracje podatkowe muszą zostać przesłane do urzędu skarbowego stosownego dla swojego miejsca zamieszkania. W przypadku ogólnych pytań dotyczących deklaracji podatkowych Twój urząd skarbowy oferuje regularne konsultacje – na miejscu lub telefonicznie.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego, możesz skontaktować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem. W takim przypadku wystąpią koszty. Także stowarzyszenia doradców podatkowych mogą pomóc w kwestiach finansowych. Stanowią one dla pracowników narzędzie samopomocy i są zazwyczaj tańsze niż porady doradców podatkowych lub prawników.