Poszukiwanie pracy

Poszukiwanie pracy

Jesteś od niedawna w Niemczech i szukasz pracy? Masz umowę o pracę na czas określony? Grozi Ci zwolnienie? Chcesz zmienić zawód? W Niemczech istnieją różne możliwości wsparcia w takich sytuacjach przy poszukiwaniu pracy.

1. Poszukiwanie pracy z ojczyzny

Jeżeli przebywasz jeszcze w swojej ojczyźnie, masz możliwość nawiązania kontaktu z licznymi tamtejszymi prywatnymi agencjami pośrednictwa, które oferują wsparcie w wyszukiwaniu stanowisk na terenie Niemiec.

Uwaga: Należy zachować ostrożność! Niektóre firmy pośredniczące są niepoważne. Obiecują legalną pracę, dobre zarobki i zakwaterowanie i żądają za swoje usługi pieniędzy. Często jednak nie spełniają swoich obietnic. Istnieje zagrożenie, iż wylądujesz w tanim wieloosobowym miejscu noclegowym, a praca będzie trwać 10 do 12 godzin dziennie z małym wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia i bez umowy o pracę. Zanim przyjmiesz ofertę prywatnej agencji pośrednictwa, sprawdź, czy jest ona godna zaufania. Osoby przebywające już na terenie Niemiec i mające wrażenie, iż ich zarobki są niższe od płacy minimalnej , mogą skorzystać z infolinii ws. płacy minimalnej.

W przypadku samodzielnego poszukiwania wolnych stanowisk Internet poprzez różne portale lub giełdy stanowisk oferuje pomoc. Przede wszystkim większe firmy publikują swoje zapotrzebowanie w zakładkach „Personel“ lub „Kariera“ bezpośrednio na stronach domowych. Oprócz śledzenia gazet i Internetu można także korzystać z ofert informacyjnych Federalnej Agencji Pracy, sieci współpracującej EURES i Rządu Federalnego.

2. Świadczenia wspierające poszukiwanie pracy na terenie Niemiec

W przypadku przebywania już na terenie Niemiec można dodatkowo zgłosić fakt poszukiwania pracy także w Federalnej Agencji Pracy „jako osoba poszukująca pracy“. Odbywa się to poprzez portal internetowy „JOBBÖRSE“ lub telefonicznie lub także w odpowiedniej agencji pracy. Osoba zgłoszona jako „poszukujący pracy“ obywatel UE może otrzymać z agencji pracy taką samą pomoc i wsparcie w poszukiwaniu pracy jak obywatel Niemiec. 

Uwaga: Osoby zatrudnione w razie grożącego bezrobocia mają obowiązek zgłosić się do odpowiedniej agencji pracy jako osoba poszukująca pracy. Należy przy tym zachować stosowne terminy, aby nie stracić „wchodząc” w („okres blokady“). 

W przypadku chęci lub konieczności zmiany zawodu, aby zwiększyć szanse zatrudnienia, należy jak najwcześniej wdrożyć bezpłatne świadczenia doradcze i pośrednictwa ze strony agencji pracy.

2.1 Świadczenia doradcze i pośrednictwa

Po zameldowaniu się jako osoba poszukująca pracy odpowiednia agencja pracy może udzielić obszernego wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy lub nowych kwalifikacji. Najlepiej uzgodnić termin osobistej rozmowy doradczej, aby omówić indywidualną sytuację. Odpowiedni personel doradczy i pośredniczący może kompetentnie doradzić na wszystkie pytania i tematy

 • w zakresie wyboru stanowiska,
 • rozwoju zawodowego,
 • zmiany zawodu i stanowiska pracy,
 • poszukiwania pracy łącznie z aplikowaniem i prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • sytuacji i rozwoju rynku pracy i zawodów,
 • indywidualnych możliwości pośrednictwa,
 • możliwości rozwoju zawodowego oraz
 • świadczeń promocji zatrudnienia.

Wskazówka: W przypadku braku wystarczającej znajomości języka niemieckiego i braku znajomości kogokolwiek, kto mógłby przetłumaczyć spotkanie, należy powiadomić agencję pracy z wyprzedzeniemo tym fakcie. W takiej sytuacji agencja pracy może udostępnić infolinię z tłumaczem .

Pośrednictwo pracy w agencjach rozpoczyna się z reguły do analizy sytuacji. Wspólnie z personelem ds. integracjii pośrednictwa zbierzesz wszystkie ważne dokumenty na temat kompetencji zawodowych i osobistych oraz kwalifikacji jak również Twoich indywidulanych potrzeb wsparcia (analiza potencjału). Następnie zostanie utworzony Twój indywidualny profil aplikacyjny i opublikowany anonimowo na Giełdzie stanowisk pracy. Jeżeli zostanie wyszukana pasująca dla Ciebie oferta pracy, otrzymasz propozycję pośrednictwa w formie osobistej rozmowy wzgl. telefonicznie. Poza tym w ramach tzw. umowy integracyjnej powstanie zapis, jakie konkretne kroki muszą zostać wykonane przez Ciebie oraz agencję pracy, aby jak najszybciej znaleźć stosowne zatrudnienie.

Osoby, których integracja zawodowa w trakcie procesu pośrednictwa jest utrudniona z różnych powodów różnych powodów (np. brakująca znajomość języka lub brak uznania zawodowych kwalifikacji zdobytych za granicą), otrzymują szczególne wsparcie od agencji pracy.

Dalsze informacje dotyczące świadczeń doradczych i pośrednictwa agencji pracy są dostępne tutaj.

2.2 Aktywizujące i zawodowe środki integracyjne

Jeżeli świadczenia doradcze i pośrednictwo Twojej agencji pracy są niewystarczające aby znaleźć miejsce pracy, istnieje możliwość wsparcia w poszukiwaniu pracy przy pomocy  środków aktywnej promocji zatrudnieniatakże w przypadku braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne: Świadczenia aktywnej promocji zatrudnienia są świadczeniami uznaniowym, do których nie przysługują roszczenia prawne. Tzn. personel pośredniczący sprawdza w każdym przypadku, czy spełnione są indywidualne wymagania do udzielenia wsparcia. Dlatego bardzo ważne jest, aby stosownie wcześnie poinformować osobiście swojego pośrednika pracy o indywidulanych możliwościach i oczekiwaniach.


Wskazówka: Jeśli Twój pośrednik w ramach agencji pracy lub urzędu pracy nie zatwierdzi świadczenia z tytułu aktywnej promocji zatrudnienia, można złożyć wniosek o wydanie pisemnej decyzji w tej sprawie. Pośrednik musi uzasadnić, dlaczego środek jest dla Ciebie nieodpowiedni (decyzja nie zawiera błędu w uznaniu), aby można było przeciw niej wystąpić. Jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem decyzji, możesz się od niej odwołać.

2.2.1 Promocja podjęcia pracy – „budżet pośrednictwa“

Jako pracownik z terenu UE możesz ubiegać się o wsparcie finansowe z tzw. budżetu pośrednictwa pracy, jeśli chcesz podjąć pracę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Możliwości indywidulanego wsparcia przez budżet pośrednictwa są różnorodne i oferują Twoim pośrednikom pracy duże pole manewru zwrotu kosztów w poszczególnych przypadkach.

I tak pod pewnymi warunkami mogą być zwracane na przykład następujące wydatki:

 • koszty uznania zagranicznych świadectw szkolnych lub zawodowych,
 • koszty utworzenia i wysyłki dokumentów aplikacyjnych,
 • koszty przejazdów na rozmowy kwalifikacyjne,
 • koszty podróży w celu objęcia posady poza miejscem zamieszkania,
 • koszty dojazdów i powrotów w przypadku przyjęcia posady poza miejscem zamieszkania,
 • koszty środków roboczych jako odzież robocza i narzędzia robocze,
 • inne koszty, np. tłumaczenia, pouczenia/poświadczenia urzędu ds. zdrowia.

Ważne: Jeżeli posiadasz niewypowiedzianą wzgl. bezterminową umowę o pracę, wzgl. szukasz nowej pracy z przyczyn osobistych (np. wyższe zarobki/zmiana miejsca zamieszkania), nie występuje zagrożenie bezrobociem i nie otrzymasz żadnego wsparcia z budżetu pośrednictwa.

Porada: Również Federalne Ministerstwo Kształcenia i Nauki (niem. BMBF) oferuje  dopłatę do procedury uznawania. Obszerne doradztwo i informacje na temat uznawania Twoich zagranicznych świadectw szkolnych lub zawodowych możesz otrzymać dodatkowo w biurze „IQ Doradztwo i kwalifikacje“ lub pod adresem www.anerkennung-in-deutschland.de.

2.2.2 Środki aktywizacji i integracji zawodowej

W przypadku bezrobocia lub zagrożenia utratą pracy możesz otrzymać wsparcie poprzez „działania aktywizujące i integrację zawodową“. Poprzez bon na aktywizację i pośrednictwo (AVGS) Twój pośrednik pracy potwierdza istnienie warunków do przyjęcia wsparcia i określi z Tobą konkretny cel i treść podejmowanych środków. Pośrednik AVGS nada Ci prawo do wyboru przedstawiciela, prywatnego pośrednika pracy lub pracodawcy, który zaoferuje odpowiedni i dopuszczony środek (zakładowy) zgodny ze sformułowanym celem i treściami podejmowanych środków. Możliwe treści podejmowanych środków to np.:

 • szkolenie w zakresie aplikowania,
 • określenie kompetencji,
 • coaching,
 • przekazanie wiedzy zawodowej wraz ze wsparciem nauki języka zawodowego
 • praca na próbę
 • bon na prywatne pośrednictwo pracy.

Oprócz wydania AVGS agencja pracy może Cię skierować także do uczestniczenia w środku aktywizującym i zawodowej integracji . Decyzję odnośnie lepszego rozwiązania dla Twojej osoby podejmie Twój pośrednik pracy uwzględniając lokalne oferty środków.

Porada: Przed osobistą rozmową z personelem pośrednika w KURSNET należy zasięgnąć informacji o odpowiednich dla siebie ofertach środków w swoim regionie.

Wskazówka: Jeśli masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jesteś osobą bezrobotną od co najmniej 6 tygodni i nie została wykonana w stosunku do Ciebie procedura pośrednictwa, masz prawo do bezpłatnego bonu na pośrednictwo umożliwiającego zatrudnienie prywatnego pośrednika pracy. Dzięki włączeniu prywatnych usługodawców na rynku pracy mogą pojawić się dodatkowe szanse na nowe zatrudnienie.

Także i tutaj obowiązują zasada: Jeśli posiadasz niewypowiedzianą wzgl. bezterminową umowę o pracę, wzgl. szukasz nowej pracy z przyczyn osobistych (np. wyższe zarobki/zmiana miejsca zamieszkania), nie występuje zagrożenie bezrobociem i nie otrzymasz żadnego wsparcia z budżetu pośrednictwa. W takim przypadku wsparcie środka aktywizującego i zawodowej integracji nie jest możliwe.

2.3 Promocja doskonalenia zawodowego – „bon edukacyjny“

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i konieczne jest doskonalenie zawodowe, aby znacznie zwiększyć swoje szanse na znalezienie stałej pracy, możesz skorzystać z usług agencji pracy. Także i w przypadku osób już zatrudnionych, gdzie wiedza i kompetencje muszą zostać dostosowane do zmieniających się wymagań w obszarze zawodowym, aby uniknąć grożącego zwolnienia lub uzupełnić brak świadectwa zawodowego, można otrzymać pod pewnymi warunkami wsparcie finansowe. Jeśli spełnisz wymagania otrzymania wsparcia, od swojego pośrednika pracy otrzymasz tak zwany bon edukacyjny. Poświadcza on przejęcie kosztów doskonalenia (koszty kursów, przejazdów, koszty noclegów poza miejscem zamieszkania i diet oraz opieki nad dziećmi) i w razie potrzeby kontynuację wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w czasie uczestniczenia w dalszym doskonaleniu.

Do środków doskonalenia zawodowego zaliczają się m.in.:

 • kwalifikacja dostosowania
 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego
 • kwalifikacje częściowe
 • przeszkolenie przedstawiciela
 • indywidualne przeszkolenie zakładowe lub
 • szkolenie zawodowe w niepełnym wymiarze (możliwe w połączeniu ze wsparciem nauki języka branżowego).

Ważne: Wydanie bonu edukacyjnego jest uwarunkowane np. odbyciem osobistego spotkania doradczego przed uruchomieniem środka.

Dalsze informacje dotyczące bonu edukacyjnego i innych możliwości wsparcia w doskonaleniu zawodowym znajdują się na stronie domowej Federalnej Agencji Pracy.

Wskazówka: Jeśli Twój pośrednik w ramach agencji pracy lub urzędu pracy nie zatwierdzi świadczenia z tytułu wsparcia (dokształcanie zawodowe, środki w celu integracji zawodowej, etc.), można złożyć wniosek o wydanie pisemnej decyzji w tej sprawie. Pośrednik musi uzasadnić, dlaczego środek jest dla Ciebie nieodpowiedni (decyzja nie zawiera błędu w uznaniu), aby można było przeciw niej wystąpić. Jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem decyzji, możesz się od niej odwołać.