Świadczenia emerytalno-rentowe

Emerytura

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne jest częścią niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych i ma na celu zapewnienie zabezpieczenia finansowego osobom zatrudnionym po zakończeniu możliwości zarobkowania. Okresy ubezpieczenia przepracowane w innych krajach są uwzględniane podczas ustalania prawa do emerytury.1. Ustawowe ubezpieczenie emerytalne

Jako pracownik/pracownica posiadasz w zasadzie obowiązkowe ubezpieczenie w ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym. Ubezpieczenie emerytalne obejmuje różne świadczenia:

  • Emerytura zapewnia zabezpieczenie finansowe na starość, gdy już nie będziesz otrzymywać dochodów z pracy. Aby otrzymać emeryturę, należy osiągnąć określony wiek i przepracować określoną liczbę okresów uprawniających do emerytury.
  • Ubezpieczenie emerytalne wspiera również osoby w trakcie kariery zawodowej, które utracą pełną zdolność do zarabiania lub mogą pracować tylko częściowo z powodu choroby lub niepełnosprawności. W takim przypadku otrzymasz zasiłek rehabilitacyjny w celu przywrócenia zdolności do pracy lub rentę z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy, jeżeli stan zdrowia oznacza, że nie będziesz w stanie pracować w przewidywalnej przyszłości lub jedynie w krótkim wymiarze czasu.
  • Ubezpieczenie emerytalne oferuje również kompleksową ochronę dla osób pozostających na utrzymaniu. Obejmuje ono wypłaty rent wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłym ubezpieczonym.

Miarodajnym punktem przyznania regularnej emerytury dla osób urodzonych przed 1946 rokiem jest 65. rok życia. Dla kolejnych roczników standardowa granica wieku emerytalnego będzie podnoszona stopniowo do 67. roku życia. Od 2029 roku ta granica wiekowa będzie obowiązywać wszystkich urodzonych od 1964 r. W ramach ustawowego ubezpieczenia emerytalnego istnieją jednak inne świadczenia emerytalne, które w szczególnych indywidualnych okolicznościach, na przykład w razie poważnego inwalidztwa i/lub wielu lat opłacania składek na ustawowe ubezpieczenie emerytalne, pozwalają na wcześniejsze przejście na emeryturę.

Podstawowa zasada w ubezpieczeniu emerytalnym brzmi: Im więcej i dłużej będziesz płacić składki i im wyższa będzie ich wysokość, tym wyższa będzie Twoja przyszła emerytura. Poza okresami składkowymi od uzyskanych dochodów mogą być również brane pod uwagę okresy, w których wychowywano dzieci lub sprawowano opiekę na bliskimi osobami. Ponadto w różnych sytuacjach (np. uczęszczanie do szkoły) uwzględniane są „okresy nieskładkowe”.

2. Okresy ubezpieczenia w innych krajach

Jeśli osoba pracowała w jednym lub kilku krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, obowiązuje zasada: Każdy kraj, w którym osoba jest ubezpieczona dłużej niż jeden okres ubezpieczeniowy, wypłaca oddzielną emeryturę, gdy tylko osoba ta osiągnie wiek emerytalny w tym kraju.

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, iż ustawowa emerytura jest mniejsza niż wynagrodzenie w okresie aktywności zawodowej. W celu utrzymania poziomu życia na starość należy uzupełnić ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe o świadczenia pracownicze i/lub prywatne.

Wysokość emerytury zależy od przepracowanych okresów ubezpieczenia. W celu spełnienia wymogów dotyczących uprawnień do świadczeń emerytalnych uwzględniane są wszystkie okresy ubezpieczenia przepracowane w poszczególnych krajach. Decyzje z poszczególnych krajów są zebrane w informacji łącznej (dokument P1). Tę informację tworzy ubezpieczyciel emerytalny, do którego osoba złoży wniosek o emeryturę.

3. Wniosek o emeryturę

Wniosek o emeryturę można złożyć w kraju zamieszkania, chyba że jest to kraj, w którym osoba nigdy nie pracowała. W takim przypadku należy złożyć wniosek w kraju ostatniego ubezpieczenia. Jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w jednym kraju, będzie on ważny we wszystkich krajach, w których zostały przepracowane okresy ubezpieczenia.

Swoją emeryturę otrzymasz niezależnie od miejsca zamieszkania w wymienionych krajach.

Porada: Kwestie do przestrzegania podczas składania wniosku o emeryturę znajdziesz tutaj.

4. Leczenie medyczne

W kraju zamieszkania masz także prawo do leczenia w przypadku choroby.

Przykład: Osoba pobiera emeryturę z Portugalii i jest tam ubezpieczona, jednak mieszka w Niemczech. W takim razie może być także leczona medycznie w Niemczech. Należy jednak zarejestrować się w niemieckim ubezpieczeniu zdrowotnym. Aby się zarejestrować, potrzebny jest odpowiedni druk (formularz S1) z zakładu ubezpieczeń zdrowotnych w Portugalii. Więcej informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego i opieki medycznej można znaleźćtutaj.

5. Dalsze informacje

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe udostępnia w wielu językach informacje w sekcji Rente & Ausland (Emerytura/renta i zagranica). Dostępna jest tam także broszura „Życie i praca w Europie“, przygotowana w wielu językach.