Tartózkodási lehetőség

Tartózkodás

A mozgás szabadságára jogosult uniós állampolgárként nincs szüksége vízumra vagy tartózkodási engedélyre a Németországba való belépéshez vagy tartózkodáshoz. 

1. Beutazás és tartózkodás

Az uniós állampolgárok tartózkodási jogát a személyek szabad mozgásáról szóló törvény/EU (FreizüG/EU) szabályozza. De az uniós polgárok tartózkodásáról szóló törvény (Aufenthaltsgesetz) néhány előírása is érvényes az uniós állampolgárokra, pl. a német nyelvtanfolyamokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban (FreizügG/EU 11. §). Amennyiben a FreizügG/EU szabályozásai nem alkalmazandók, mert például az idegenrendészeti hivatal megvonta az illetőtől a szabad mozgáshoz való jogot az ún. „Verlustfeststellung” (a mozgás szabadsága elvesztésének megállapítása) révén, a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény alkalmazandó.

A Németországba való beutazáshoz érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szüksége. A 3 hónapot meg nem haladó beutazásra és tartózkodásra nem vonatkoznak semmiféle feltételek vagy előfeltételek.

A 3 hónapnál hosszabb ideig tartó tartózkodási jogot akkor élvezheti, ha:

 • alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként dolgozik;
 • tanulószerződéses gyakorlati képzésben vesz részt;
 • megalapozott kilátásai vannak a sikeres munkakeresésre;
 • nem folytat keresőtevékenységet, de elegendő megélhetési eszközzel és egészségbiztosítási fedezettel rendelkezik (a felsőoktatásban tanulókra is érvényes) vagy
 • legalább 5 évig jogszerűen tartózkodott Németországban (huzamos tartózkodás joga).

2. Tartózkodási hely áthelyezése Németországba

Ha a lakóhelyét Németországba helyezi át – a belföldi lakosokhoz hasonlóan – a beköltözéstől számított 2 héten belül be kell jelentenie a lakóhelyét Németországban a nyilvántartási hatóságnál. Ehhez a bérbeadótól „lakásbérleti igazolást” (Wohnungsgeberbestätigung) kell beszereznie. Ebben a bérbeadó igazolja a beköltözést. A bejelentkezéskor minden beköltöző személynek be kell mutatnia a személyi igazolványát vagy az útlevelét. Az illetékes nyilvántartási hatóság végül átadja az illetékes idegenrendészeti hivatalnak a szükséges adatokat.

Figyelem: Amennyiben elmulasztja a határidőt, egyedi esetben akár 1000 eurós bírság is kiszabható.

Tipp: Amennyiben lehetséges, már a hatóságnak történő bejelentéskor is legyen kéznél a munkáltatói igazolás vagy a munkaszerződés. A nyilvántartási hatóság ezeket a dokumentumokat összeveti az idegenrendészeti hivatalnál lévő bejelentési adatokkal.

Az idegenrendészeti hivatal alapesetben abból indul ki, hogy az uniós polgárok esetében fennáll a mozgás szabadsága és a tartózkodáshoz való jog. A szabad mozgásról szóló európai irányelvvel összhangban azonban kérheti, hogy hitelt érdemlően bizonyítsa a feltételeknek való megfelelést. Ehhez bizonyos dokumentumok bemutatását kérheti (FreizügG/EU § 5a). Többek között a következőket: 

 • foglalkoztatási igazolás (Einstellungsbestätigung) vagy munkáltatói igazolás (Beschäftigungsbescheinigung);
 • önálló vállalkozóként végzett tevékenység igazolása;
 • keresőtevékenységet nem folytató személyek esetén a megélhetést biztosító eszköz és egészségbiztosítás;
 • álláskeresés esetén a komolyan végzett, várhatóan sikeres munkakeresésről szóló igazolás.

Tipp: Hatósági útmutatónk eligazítja abban, hogy melyik hatóság milyen ügyekben illetékes Németországban, és hogyan találhatja meg ezeket a hatóságokat.

3. Családtagok tartózkodása

A szabad mozgásra jogosult uniós állampolgárt kísérő családtagok ugyancsak rendelkeznek a szabad mozgáshoz való joggal. Ez a jog a családtag állampolgárságától függetlenül érvényes, tehát harmadik országbeli állampolgárok esetében is alkalmazandó. A nem keresőtevékenységet folytató családtagoknak elegendő megélhetési forrással és egészségbiztosítással kell rendelkezniük.

A Németországban dolgozó uniós polgárok tartózkodási engedéllyel rendelkező családtagjait ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az uniós polgárokat. Például Németországban tartózkodásuk első napjától kezdve munkaviszonyban állhatnak, vagy önálló vállalkozóként tevékenykedhetnek.

A következő családtagok költözhetnek a szabad mozgásra jogosult uniós állampolgárokkal Németországba vagy költözhetnek Önhöz:

 • házastársak;
 • bejegyzett élettársak (bejegyzett élettársi kapcsolat a bejegyzett élettársakról szóló német szövetségi törvény (Lebenspartnerschaftsgesetz) vagy egy másik uniós állam vagy Norvégia, Izland és Liechtenstein jogszabályai alapján);
 • az uniós polgár, az uniós polgár házastársának vagy élettársának 21 évesnél fiatalabb gyermekei vagy unokái;
 • saját, a 21. életévüket betöltött gyermekek vagy unokák, valamint egyenes ági felmenők (szülők, nagyszülők stb.) ellenben csak akkor, ha az uniós állampolgár vagy annak házastársa, ill. bejegyzett élettársa biztosítja azok megélhetését.

Az érvényes személyazonosító okiraton (személyi igazolvány vagy útlevél) túl az idegenrendészeti hivatal előírhatja a családtagok számára, hogy bizonyítsák a szabad mozgásra jogosult uniós állampolgárral fennálló családi kapcsolatot. Ezenkívül az idegenrendészeti hivatal kérheti az uniós polgár lakcímbejelentéséről szóló dokumentum bemutatását.

Az idegenrendészeti hivatal a szabad mozgáshoz és a tartózkodáshoz való jog bizonyítékaként tartózkodási kártyát (Aufenthaltskarte) állít ki a nem uniós állampolgársággal rendelkező családtagok számára. Ezt 6 hónapon belül ki kell bocsátani, és általában 5 évig érvényes.

Figyelem: A nem uniós állampolgársággal rendelkező családtagoknak, (harmadik ország állampolgárai) a származási országtól függően a németországi beutazáshoz vízumra van szükségük.

4. Közeli személyek tartózkodása

Az uniós polgárhoz közel álló személyek (nahestehende Personen) ezen minőségükben kérvényezhetik a tartózkodási jogukat az idegenrendészeti hivatalnál. Ez azokra a személyekre vonatkozik, akik nem uniós polgárként vagy családtagként gyakorolhatják a szabad mozgás jogát, tehát általában harmadik ország állampolgáraira. Ennek célja a családegyesítés biztosítása, amennyiben az uniós polgárral szoros és stabil családi vagy partnerségi kapcsolat áll fenn. Közel álló személynek számítanak a következők:

 • oldalági rokonok (pl. testvér, nagybácsi, nagynéni, unokatestvér stb.), valamint a házastárs vagy élettárs rokonai, tehát azok a személyek is, akikkel az uniós polgár rokoni kapcsolatban áll;
 • kiskorú gyermekek (18 év alatt), akik az uniós polgár törvényes gyámsága alá tartoznak vagy annak nevelt gyermekei;
 • uniós polgár élettársa (elismert bejegyzett élettársi kapcsolat megléte nélkül), amennyiben igazolható, hosszú távú kapcsolat (nem regisztrált élettársi kapcsolat, eheähnliche Gemeinschaft) áll fenn. A már házassági jogviszonyban vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyek esetében az élettársként történő elismerés kizárt.

Figyelem: A közel álló személynek további feltételeket kell teljesítenie. Tartózkodásra feljogosító oknak kell fennállnia („Aufenthaltsanlässe”). Rokonok esetén az uniós polgár biztosíthatja az eltartást vagy a rokon ápolását. Élettársak esetén kötelező, hogy az élettárs az uniós polgárral hosszú távon egy háztartásban éljen ( FreizügG/EU 3a §, 1. bekezdés).

Az idegenrendészeti hivatal a kérelmet a személyes körülmények mélyreható vizsgálata alapján bírálja el, és ennek alapján határoz arról, hogy a közel álló személy tartózkodása az uniós polgárral való viszonya, valamint egyéb szempontok (pl. anyagi függőség vagy a rokonsági fok) mentén szükséges-e. A hatóság az átfogó értékelés során pozitívan figyelembe veheti, hogy a közeli hozzátartozónak jó beilleszkedési kilátásai vannak (pl. a meglévő német nyelvtudás miatt).

Az érvényes személyazonosító okiraton (személyi igazolvány vagy útlevél) túl az idegenrendészeti hivatal előírhatja a családtagok számára, hogy bizonyítsák a szabad mozgásra jogosult uniós állampolgárral fennálló családi kapcsolatot. Ezenkívül az idegenrendészeti hivatal kérheti az uniós polgár lakcímbejelentéséről szóló dokumentum bemutatását. A kérelmezőnek igazolnia kell a tartózkodásra feljogosító okot (pl. tartásdíjak kifizetéséről szóló bizonyíték). Élettársak esetén a bizonyíték az uniós polgárral való hosszú távú kapcsolat meglétére vonatkozik. A közel álló személyek a tartózkodási jog bizonyításául tartózkodási kártyát kapnak a FreizügG 3a§-a alapján, amely 5 évig érvényes. 

5. Állandó tartózkodás joga

Azok az uniós polgárok, akik 5 éve jogszerűen tartózkodnak német szövetségi területen a szabad mozgás jogának rendelkezéseivel összhangban, állandó tartózkodási jogot szereznek. Ez azt jelenti, hogy a szabad mozgással kapcsolatos előírások meglététől függetlenül tartózkodási joggal rendelkezik. Az idegenrendészeti hivatal a benyújtott engedély alapján az uniós polgárnak haladéktalanul kiállítja az állandó tartózkodásra feljogosító okiratot.

Ez érvényes azokra a családtagokra és közel álló személyekre is, akik 5 évig jogszerűen tartózkodtak az uniós tagállam állampolgárával Németországban. A kérvény benyújtásától számított 6 hónapon belül kiállítják az állandó tartózkodási kártyát akkor is, ha Ön nem uniós polgár.

Tipp: Különleges esetekben az uniós polgárok már az 5 év lejárta előtt jogosultak állandó tartózkodásra. Ezek közé tartoznak többek között az alábbi esetek: keresőtevékenység megszüntetése 65 év fölött, korai nyugdíjazás, munkahelyi baleset és foglalkozási megbetegedés miatti teljes munkaképtelenség ( FreizügG/EU 4a §-a, 2. bekezdés).