Импресум

  • Начална страница
  • Граждани на Европейския съюз

  • Коронавирус

  • Сервиз

Назад към навигатора

Издател
Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта
Федерална канцлерска служба
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Пощенски адрес
11012 Berlin

Отговорно лице
Пълномощник по въпросите за миграцията, бежанците и интеграцията

Редакция
Бюро за равно третиране на работниците от ЕС в областта на труда и заетостта

Реализация, Design, Frontend-Programmierung

]init[ AG

Хостинг

babiel GmbH

Система за управление на съдържанието
Реализацията се извършва с помощта CoreMedia CMS.

Правни указания

Правни указания

Всички публикувани от нас данни в интернет са проверени внимателно. Стараем се да поддържаме актуална, точна и пълна информацията на поместеното съдържание. Въпреки това не можем да изключим напълно наличието на грешки. Поради това не можем да гарантираме пълнота, точност и актуалност на публикуваната информация.

Издателят може по всяко време да промени настоящия уебсайт по своя преценка без предизвестие и/или да преустанови неговото публикуване. Той не е длъжен да актуализира съдържанието на този уебсайт.

Достъпът и използването на уебсайта става на собствен риск на потребителя. Федералната служба не носи никаква отговорност за щети, между които за преки, косвени, случайни, предвидими или последващи щети, за които се твърди, че са настъпили във връзка с достъпа до уебсайта и/или в следствие на неговото използване.

Операторът не носи отговорност за съдържанието и достъпността на уебсайтовете на трети лица, които имат достъп до тази информация чрез външни линкове. Издателят изрично се дистанцира от всяко съдържание, които може да доведе до подвеждане под гражданска или наказателна отговорност или нарушава добрия морал.

При искане на предлаганата на настоящия уебсайт информация се съхраняват данни за достъп. Това са данни за сайта, от който е поискан файлът, името на искания файл, датата, часът и продължителността на искането, количеството предадени данни и състоянието на достъп (напр. изпратен файл, файлът не е намерен). Тези съхранени данни се използват само със статистическа цел и в никакъв случай не се предоставят на трети лица.

Ако в уебсайта има изискване за въвеждане на лични или служебни данни (имейл адрес, имена, адреси), то въвеждането на тези данни от потребителя изрично се извършва доброволно.