Office for the Equal Treatment of EU Workers

Dobivanje spora

1. Plaća

Ako poslodavac ne isplati dogovorenu plaću, uputite mu pisani dopis u kojem ga tražite da podmiri neisplaćenu plaću. Imajte na umu da za plaćanje morate odrediti rok od dva tjedna. U tom dopisu navedite razdoblje tijekom kojega ste radili i za koje tražite plaću, iznos neisplaćene plaće te podatke o svom bankovnom računu.

Pozor: Kod zahtjeva za isplatu potraživanja iz plaće obavezno morate obratiti pozornost na "prekluzivni (zastarni) rok" koji je utvrđen vašim ugovorom o radu. Prekluzivni rok je razdoblje unutar kojega morate od poslodavca zatražiti isplatu plaće. Po isteku toga roka zahtjevi za isplatu plaće se gase, a posljedica toga je da isplatu svojih potraživanja više ne možete zahtijevati ni od poslodavca ni na sudu. Budući da prekluzivni rok može također biti reguliran kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje na vaš radni odnos, provjerite također propise iz kolektivnog ugovora koji se tiču ove problematike.

Ako u vašem poduzeću postoji radničko vijeće, trebali biste se u vezi s nepodmirenim plaćama žaliti radničkom vijeću ili nekom drugom tijelu koje je u poduzeću nadležno za ta pitanja (npr. povjereniku radnika). Od njih možete također dobiti pomoć u vezi s vašim potraživanjem plaća.

Ako poslodavac usprkos svemu navedenom ne reagira na vaše zahtjeve za isplatu plaće u utvrđenom roku, za svoja se potraživanja možete izboriti sudski, podizanjem tužbe pred sudom za radne sporove. Ako ne govorite njemački dovoljno dobro da biste vodili parnicu, sud će automatski pozvati tumača.

Pozor: Na sudu morate dokazati postojanje potraživanja iz plaće. Stoga svakoga dana zapisujte sate provedene na poslu. Dajte bilješke svom šefu/predradniku da ih potpiše. Ako to nije moguće, zamolite, na primjer, svog kolegu s posla za potpis. U tu svrhu možete koristiti kalendar evidencije radnog vremena koji možete preuzeti s Interneta i ispisati. Mobitelom snimite fotografije. Što više dokaza imate, to su veći izgledi da ćete dobiti novac.
Ne zaboravite sačuvati pisane ugovore o radu ili drugu dokumentaciju o visini plaće, kao i primljene obračune plaća.

2. Otkaz

Ako ste dobili otkaz, u roku od tri tjedna nakon što vam je otkaz uručen morate na sudu podići tužbu (tužba za osporavanje otkaza). Ovaj je rok valjan za sve otkaze , neovisno o tome primjenjuje li se Zakon o zaštiti od otkaza na vas.

Pozor: Ako propustite navedeni rok, posljedice su ozbiljne: otkaz istekom otkaznog roka postaje pravomoćan i protiv toga više ne možete ništa poduzeti.

Tužbu za osporavanje otkaza možete sami pokrenuti na sudu za radne sporove, odnosno ne mora vas zastupati odvjetnik. Zastupanje putem odvjetnika nužno je tek pred drugostupanjskim sudom, tj. nakon što je sud za radne sporove (prvostupanjski sud) donio odluku i kada je na tu odluku suda uložena žalba pred zemaljskim sudom za radne sporove.
Tužbom za osporavanje otkaza želite postići da sud za radne sporove utvrdi nevaljanost otkaza. Ako je tužba uspješna, otkaz je nevaljan. To znači da vaš radni odnos i dalje postoji. U tom slučaju morate ići na posao, a poslodavac vam mora isplatiti plaću.

Tužbu za osporavanje otkaza možete također podnijeti ako ne želite nastaviti radni odnos, već želite primiti otpremninu. No takav ishod ne možete iznuditi, stoga je tužba uvijek usmjerena na donošenje zaključka da je otkaz nevaljan. Tijekom postupka možete se dogovoriti s poslodavcem o isplati otpremnine (tzv. nagodba o otpremnini).

Pozor: Iskoristite čim prije pomoć sindikata , odnosno drugih savjetovališta ili angažirajte odvjetnika koji se specijalizirao za radno pravo.

Tužba se može podnijeti na sudu za radne sporove, na čijem je području prebivalište poslodavca ili sjedište poduzeća ili na kojem se posao uobičajeno obavlja ili je posljednji put obavljan. O kojem se sudu za radne sporove radi, možete saznati na portalu pravosuđa Savezne Republike Njemačke i pojedinih saveznih pokrajina (popis sudova). Na sudu za radne sporove postoji služba za zaprimanje pravnih zahtjeva koja također zaprima usmene tužbe i zahtjeve. Ne zaboravite toj službi predati kopiju pisanih ugovora o radu, evidenciju o radnim satima ili drugu dokumentaciju o visini naknade za rad te zaprimljene obračune plaća.

Tijekom sudskoga postupka nastaju sudski troškovi. Njih u pravilu snosi ona strana koja je parnicu izgubila. Kod djelomično dobivene parnice troškovi se dijele razmjerno.

Pozor: Na prvostupanjskom sudu svaka strana mora sama snositi troškove odvjetnika. Iz tog razloga svoje troškove odvjetnika morate platiti i u slučaju kada dobijete spor.

Ako si ne možete priuštiti trošak odvjetnika, možete podnijeti zahtjev za (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova. (Djelomično) oslobađanje od parničnih troškova odobrava se za sve vrste sudskih postupaka, odnosno pravnog savjetovanja, tj. ne ograničava se na postupke iz radnoga prava.

Sindikat besplatno savjetuje radnike koji su najmanje tri mjeseca članovi sindikata te ih također zastupa na sudu.

Ako kod njemačkih upravnih tijela imate poteškoća s ostvarivanjem svojih prava kao građanin EU-a, pomoći vam može besplatna služba nacionalnih upravnih tijela SOLVIT koja postoji u svim zemljama EU-a te na Islandu, u Lihtenštajnu i Norveškoj. Pretpostavka je da u konkretnoj stvari još niste podigli tužbu na sudu te da postoji veza s pravom EU-a. SOLVIT se može uključiti online putem obrasca za kontakt koji se nalazi na internetskoj stranici SOLVIT-a.

3. Jednako postupanje

Ako osjećate da vas poslodavac ili drugi zaposlenici u društvu zakidaju ili da s vama postupaju nepravedno, za početak se možete žaliti kod one službe u poduzeću koja je za tu problematiku zadužena (npr. povjereniku radnika). U poduzećima u kojima postoji radničko vijeće može se, u cilju potpore ili posredovanja, zatražiti pomoć člana radničkog vijeća.
U zadaće radničkog vijeća spada poticanje integracije inozemnih zaposlenika, kao i provođenje nadzora zajedno s poslodavcem da se sa svim osobama koje su zaposlene u poduzeću postupa u skladu s načelima prava i pravičnosti. Nedopustiv je bilo kakav oblik zakidanja osoba zbog njihove rase ili njihova podrijetla, okolnosti iz kojih potječu ili nacionalnosti, religije ili svjetonazora.

Nadalje, svoja prava iz radnih odnosa koja uključuju

  • isključenje svake vrste mobinga
  • nadoknadu štete zbog bolesti uvjetovane šikaniranjem (mobingom) ako je krivnja na poslodavcu, odnosno ako je on sam vršio mobing ili ako je namjerno ili zbog nemara propustio spriječiti da ostali zaposlenici vrše mobing

možete ostvarivati tužbom na nadležnom sudu za radne sporove.

Česta pitanja i odgovori (FAQ) – Dobivanje spora

Tužbu u cilju osporavanja otkaza možete također podnijeti ako ne želite nastaviti radni odnos, već želite primiti otpremninu. No takav ishod ne možete iznuditi, stoga je tužba uvijek usmjerena na donošenje zaključka da je otkaz nevaljan. Eventualno se tijekom postupka možete dogovoriti s poslodavcem o isplati otpremnine.

Iznimka: Ako je ugovorom o radu ili sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća koji se primjenjuje na radni odnos, odnosno kolektivnim ugovorom u slučaju poslovno uvjetovanog prestanka radnoga odnosa predviđeno pravo na otpremninu, moguće je u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza zatražiti da sud poslodavcu naloži plaćanje otpremnine.

Ako si ne možete priuštiti troškove parnice ili odvjetnika, odnosno ako te troškove možete platiti tek djelomično ili samo u ratama, imate mogućnost zatražiti (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova. Pretpostavka za dobivanje ove pomoći je da kod ostvarivanja vaših prava postoje realni izgledi za uspjeh te da se ono ne čini zloporabnim.

Zahtjev se u pravilu podnosi na onom sudu koji je nadležan za konkretni postupak. Ovdje dononosimo popis sudova. Zahtjev možete podnijeti sami ili ga može podnijeti odvjetnik kojeg ste odabrali. Prilikom formuliranja zahtjeva i tužbe te kod drugih formalnosti, može se također iskoristiti pomoć tzv. sudske službe za zaprimanje pravnih zahtjeva. Služba za zaprimanje pravnih zahtjeva ne može vas, međutim, pravno savjetovati.

Ako se radi o prekograničnom sporu unutar EU-a, zahtjev se također može podnijeti kod nadležnog upravnog tijela u mjestu prebivališta ili uobičajenom mjestu boravišta podnositelja zahtjeva. U tu svrhu nadležna upravna tijela na raspolaganje stavljaju obrazac koji je jedinstven na području EU-a te pružaju podršku prilikom podnošenja zahtjeva. Cjelokupni postupak podnošenja zahtjeva te dostavu zahtjeva možete također na svim jezicima EU-a provesti online.

Ako se odobri (djelomično) oslobađanje od parničnih troškova, ovisno o vašim osobnim financijskim prilikama nećete uopće morati platiti ili ćete platiti samo zakonom utvrđen udio sudskih troškova i troškova vlastitog odvjetnika.

Više informacija o (djelomičnom) oslobađanju od parničnih troškova u Njemačkoj naći ćete ovdje.