Професионално обучение

Професионално обучение

Системата за професионално обучение в Германия има дълга традиция и се радва на високо одобрение от бизнеса. Тя допринася много за това, Германия да може да се похвали с най-ниска младежка безработица в ЕС. Информирайте се за многообразните възможности да изучите една професия в Германия.

От гледна точка на стойността училищното обучение се счита за равностойно на дуалното обучение.1. Форми на професионално обучение

Прави се разлика между

 • Дуално професионално обучение (в предприятия и професионално училище)
 • училищно професионално обучение (в специални училища, професионални специализирани училища или професионални колежи),
 • абитуриентско образование или специални образования на икономиката,
 • следване и Дуално следване,
 • професионална квалификация.

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

2. Дуално професионално обучение

Около 70% от всички завършени в Германия професионални обучения се завършват под формата на  Дуално професионално обучение (обучение в предприятие). „Двоен“ описва двуделната форма на обучението в два различни вида обучение: В професионалното училище обучаващото се лице (стажант) изучава теоретичните специализирани познания, а в предприятието практическите познания и способности. Комбинацията от обучение в предприятие и професионално училищно обучение гарантира връзка на теорията и практиката. Точно поради връзката на теорията и практиката тази форма на обучение се счита за особеност на немската образователна система и намира също международно признание.

Повечето държавно признати образователни професии – понастоящем около 350 – са изградени според двойната система. Предимно професии в сферата на занаятчийството, търговията, индустрията, услугите или земеделието се обучават в двойната система Професионалните училищни занятия обикновено се провеждат в 1 или 2 дни 2 дни от седмицата, като допълнение към работата в предприятието. При някои обучения училищните занятия се провеждат в блокова форма: Тук обучаващото се лице ходи последователно за няколко седмици поред на училище и после отново в обучаващото предприятие.
По време на обучението в предприятието човек получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Указание: Представа за професионалното обучение дават кратките видеа на Федералния институт за професионално обучение (BiBB) на немски и английски език.

3. Училищно професионално обучение

Освен двойното професионално обучение в Германия съществува също училищното професионално обучение. От гледна точка на стойността училищното обучение се счита за равностойно на дуалното обучение. Изборът на училищни професионални обучения е голям, напр. в областта на здравните и социални науки (здравни и медицински работници, фармацевтично-технически асистенти, болногледачи, социални асистенти, възпитатели и др.), в областта на чуждите езици, както и в областите на техниката и ИТ (информационно технически асистент) или дизайн (технически асистент по дизайн) Училищното обучение се завършва на пълно учебно време в държавни или частни професионални специализирани училища или професионални академии и продължава 1 до 3 години. Частните професионални специализирани училища могат евентуално да начисляват такса за обучение.
По принцип по време на училищното обучение не се получава възнаграждение. Въпреки това при определени обстоятелства професионалните ученици имат право на финансова подкрепа съгласно Федералния закон за подпомагане на образованието – по-добре познат като Schüler - BAföG.

Съвет: Тъй като най-често има фиксирани срокове за регистрация за професионалните специализирани училища, човек трябва да се информира своевременно при желаните училища. Изчерпателен преглед на професионалните специализирани училища във федералните провинции предлага базата данни KURSNET на Федералната агенция по заетостта.

4. Обучение по професия след средното образование и специални бизнес обучения

Бизнесът (предимнo всички индустриалните и търговски предприятия, застраховките) предлага места за обучение, които са специално съобразени с абитуриентите, и които се обозначават като „специални икономически обучения“ или „обучение на абитуриенти“.

За тези предложения за обучение в отделните федерални провинции има различни модели. По принцип те се отличават с близост до практиката, референция с нуждите на икономиката и високи теоретични изисквания. Предложения има в търговската област, но също и в областта на ИТ (бизнес информатика), чуждите езици и транспорта (въздушният транспорт). В професионалното училище за целта в специализирани класове се преподават познания по счетоводство, маркетинг, електронна обработка на данни или чужди езици.

Особено за следните професионални групи за обучение съществува специално обучение за абитуриенти:

 • Индустриален технолог – специалност технология за данни
 • Асистент по информатика
 • Информатик
 • Бизнес информатик
 • Ръководител полети

По време на обучението се получава възнаграждение от обучаващото предприятие.

Съвет: Професионалният информационен център на Федералната агенция по заетостта предлага полезна информация за всички професии с обучение. Полезна е също личната професионална консултация на Федералната агенция по заетостта.

бъдещите обучаващи се лица винаги трябва да се съобразяват със сроковете за начало на обучението: Повечето обучения започват на 1-ви август или 1-ви септември всяка година. Много фирми започват още от началото на съответната година да търсят лица за обучение, като особено банките и по-големите предприятия обявяват своите места една година преди началото на обучението. Кандидатите за обучение трябва още през предпоследната учебна година да помислят коя професия би могла да е правилната за тях. Подкрепа при търсенето на обучения предлагат също информационните дни на професионалните информационни центрове на агенциите по заетостта или образователните изложения.

5. Професионална квалификация

Професионалното обучение не трябва да се бърка с професионалната квалификация, която се предлага като придружаваща професията в (професионални) академии. Целта тук е коригиране на знанията и способностите спрямо променените изисквания в професионалното поле.

Професионалната квалификация може да бъде задълбочена или разширена също при вече налично професионално образование. Предпоставка са по-ранни фази на обучение и/или междувременна професионална дейност. Професионалната квалификация може да се осъществи чрез самообучение, чрез обществено достъпна мярка за обучение или ако допълнителното обучение произлиза от предприятието, също и под формата на фирмено допълнително обучение.

При професионалната квалификация се прави разлика между:

 • Квалификация (напасване на познанията в изучена професия),
 • Преквалификация (професионална нова ориентация),
 • Повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията или допълнителна квалификация,

Професионалната квалификация по принцип е възможна също като придружаваща професията, т.е. допълнително към професията.

Квалификацията има за цел запазване на онези квалификации, които вече са били придобити в професия за обучение. Те трябва да бъдат задълбочени, съобразени с техническото развитие или подобрени така, че да е възможно започване на работа по професията. Получените чрез квалификация познания обикновено се доказват посредством изпити, които се извършват от отговорните органи (най-често занаятчийски камари или индустриални и търговски камари).

Като повишаване на квалификацията с цел израстване в йерархията се обозначават например посещаваните от специализираните работници курсове, които водят до изпит за владеене, курсове за подготовка за изпити за квалификация като специалист или курсове, които подготвят инструктори за изпит съгласно правилника за пригодност на инструктори (AEVO).

Под преквалификация се разбира обучение или допълнително обучение за различна от предишно упражняваната или изучавана дейност. Познанията и опитът от предишната дейност често позволява скъсяване на обучението за новата професия спрямо това за начинаещи. При определени условия и човек без предварително професионално обучение може да се преквалифицира, но при това тогава става дума за обучение.

Преквалификацията е възможност да се квалифицирате за нова работна дейност, ако старата професия, например поради здравословни причини, повече не може да се упражнява. Или поради постоянната структурна промяна на пазара на труда има променена нужда от квалифицирани работници и следователно различни изисквания за обучение на работниците (например в хода на дигитализацията).

С преквалификацията може да се извърши професионална преориентация и да се научи нова професия.
Преквалификацията завършва с изпит пред отговорната камара (индустриална и търговска камара, камара на занаятите и др.). Тя води например до признато завършено професионално образование на IHK или до свидетелство за професионален опит.
Продължителността на преквалификацията зависи от действителната продължителност на обучението по съответната професия. Най-често търговските обучения имат период на обучение от 3 години (от 21 месеца време за преквалификация), а техническите професии 3,5 години (до 28 месеца време за преквалификация).

В Германия преквалификациите често се финансират от публичния сектор, най-вече от регионалните бюра по труда и Федералната агенция по заетостта, понякога и от Бундесвера, или като услуга за рехабилитация (задължително осигуряване за злополука, немско пенсионно осигуряване , застраховка и др.).